Tlačiť   PDF

Odpadové vody z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 13.01.2020

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd z poľnohospodárstva.

Jednotka indikátora

tis.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2016)
3. Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov:
PRIORITY VODOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY
S cieľom zlepšovania stavu vôd:

  • Vykonávať potrebné opatrenia zamerané na významnú redukciu znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách alebo osobitných vodách. Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom dosiahnutia požadovaného cieľa, a to dobrého stavu vôd;
  • Dôsledne riešiť znižovanie znečisťovania z poľnohospodárstva v zraniteľných oblastiach podľa požiadaviek a postupov vyplývajúcich zo smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a všade tam, kde nebol dosiahnutý dobrý stav vôd a vykonáva sa tam intenzívna poľnohospodárska činnosť. Opatrenia musia byť navrhnuté a implementované tak, aby sa zabránilo prenikaniu dusičnanov z poľnohospodárskej výroby do vôd. Pri znižovaní znečistenia z poľnohospodárskej výroby je treba dôsledne uplatňovať všetky princípy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a Správnej poľnohospodárskej praxe;


 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti?

Kľúčové zistenia

  • Po roku 2005 mal vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti klesajúci charakter s výnimkou niektorých rokov, kedy sa ich množstvo oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo.
  • V roku 2018 bolo celkovo vypustených 115 323 m3 odpadových vôd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, čo predstavuje nárast o 16,7 % oproti roku 2017.
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_smile emo_sad
Od roku 2004 sú údaje o odpadových vodách spracované z databázy SHMÚ - Súhrnnej evidencii o vodách. Z toho dôvodu poskytované údaje nemusia byť v súlade s údajmi z predchádzajúceho obdobia, kde sa pri spracovaní odpadových vôd vychádzalo z ročných bilancií pripravovanými SVP, š.p.. Od roku 2005 kleslo množstvo odpadových vôd z poľnohospodárstva. Medziročne došlo k nárastu objemu odpadových vôd z poľnohospodárstva.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti predstavujú odpadovú vodu z rastlinnej a živočíšnej výroby spolu. Jej súčasťou sú exkrementy zvierat, rezíduá pesticídov, priemyselných hnojív, dusičnany, fosforečnany.

Vypúšťané množstvo odpadových vôd na území SR súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou v roku 2018
Odpadová voda
z poľnohospodárstva
Objem
(tis.m3.r-1)
Ncelk
(t.r-1)
Pcelk
(t.r-1)
CHSKCr
(t.r-1)
BSK5 ATM
(t.r-1)
Čistená 42,088 0,440 0,051 3,561 0,705
Nečistená 73,235 0,000 0,000 0,000 0,000
Spolu 115,323 0,440 0,051 3,561 0,705
Zdroj: SHMÚ

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

BSK5 je biochemická spotreba kyslíka za päť dní a predstavuje množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri aeróbnych procesoch a bez súčinnosti fotosyntetizujúcich mikroorganizmov za určitý čas
 
CHSKCr je chemická spotreba dichrómanom a určuje množstvo kyslíka potrebného na oxidáciu organických látok použitím oxidačných činidiel

Ncelk - Celkový dusík

Pcelk - Celkový fosfor
 

Metodika:

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Zdroj dát:
SHMÚ


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: