Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odpadové vody z poľnohospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie18.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd z poľnohospodárstva.

 

Jednotka indikátora

tis.m3, t/rok

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Udržateľné využívanie vôd a efektívna ochrana vodných zdrojov
1. Dostatok čistej vody pre všetkých
1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd
- tam, kde je to efektívne, sa dobuduje kanalizácia aj v aglomeráciách s menej ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi aj v aglomeráciách, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti získať finančný príspevok. Prioritne sa tak stane v chránených vodohospodárskych oblastiach, či na územiach s rozsiahlym znečistením.
- ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, kontajnerové ČOV apod.) a decentralizované čistenie.
- zrážkové vody sú v sídlach na Slovensku väčšinou odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarní, a stávajú sa tak súčasťou odpadových vôd. Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať oddelene.

 

Environmentálne ciele sú ciele na zabezpečenie ochrany a zlepšenie kvality vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd.
 
Environmentálne ciele pre povrchové vody:
- zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody,
- ochrana, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015 resp. 2021,najneskôr do roku 2027,
- ochrana a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. Decembra 2015 resp. 2021,
- postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
 
Environmentálne ciele pre podzemné vody:
- zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu všetkých útvarov podzemných vôd,
- ochranu, zlepšovanie a obnovovanie všetkých útvarov podzemných vôd a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi a dopĺňaním podzemných vôd za účelom dosiahnutia dobrého stavu podzemných vôd do 22. decembra 2015, resp. 2021 alebo najneskôr 2027,
- zvrátenie akéhokoľvek významného a trvalo vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou, za účelom postupného zníženia znečistenia podzemnej vody.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2022 bolo celkovo vypustených 68 152 m3 odpadových vôd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, čo predstavuje pokles o 5 % oproti roku 2021.
  • Po roku 2005 mal vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti klesajúci charakter s výnimkou niektorých rokov, kedy sa ich množstvo oproti predchádzajúcemu roku mierne zvýšilo. V porovnaní rokov 2005 – 2022 kleslo množstvo odpadových vôd z poľnohospodárstva o 87,9 %.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_smile
Od roku 2005 kleslo množstvo odpadových vôd z poľnohospodárstva.

Množstvo odpadových vôd z poľnohospodárstva sa znížilo.

Medziročne došlo k poklesu objemu odpadových vôd z poľnohospodárstva.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti predstavujú odpadovú vodu z rastlinnej a živočíšnej výroby spolu. Jej súčasťou sú exkrementy zvierat, rezíduá pesticídov, priemyselných hnojív, dusičnany, fosforečnany.

Vypúšťané množstvo odpadových vôd na území SR súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou v roku 2022

Odpadová voda
z poľnohospodárstva
Objem
(tis.m3.r-1)
Ncelk
(t.r-1)
Pcelk
(t.r-1)
CHSKCr
(t.r-1)
BSK5
(t.r-1)
Čistená 41,002 0,588 0,083 1,725 0,493
Nečistená 27,150 0,000 0,000 0,000 0,000
Spolu 68,152 0,588 0,083 1,725 0,493

Zdroj: SHMÚ

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

BSK5 je biochemická spotreba kyslíka za päť dní a predstavuje množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri aeróbnych procesoch a bez súčinnosti fotosyntetizujúcich mikroorganizmov za určitý čas
CHSKCr je chemická spotreba dichrómanom a určuje množstvo kyslíka potrebného na oxidáciu organických látok použitím oxidačných činidiel
Ncelk - Celkový dusík
Pcelk - Celkový fosfor

 

Metodika:

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Údaje o odpadových vodách sú spracované z databázy Odpadových vôd v Súhrnnej evidencii o vodách na SHMÚ.

Zdroj dát:
SHMÚ

 

Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: