Preskočit na obsah

Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Dátum schválenia: 1. 6. 2022
Forma: Uznesenie vlády 372/2022
Dokument na stiahnutie: SK (PDF,1,07 MB)

Cieľom koncepcie je zabezpečenie postupného obnovenia poškodených vodných útvarov, zastavenie znečisťovania vôd, poklesu množstva podzemných vôd a zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody v regiónoch. Koncepcia sa zameriava na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne. Zohľadňuje medzinárodné a európske priority a nové výzvy, ktorým Európa a Slovensko čelia; a to hlavne v oblasti zmeny klímy a pripravenosti vodohospodárskeho sektora na negatívne dopady tejto zmeny.

Koncepcia formuluje opatrenia v desiatich oblastiach intervencie a k nim sú priradené ukazovatele a časový rámec plnenia jednotlivých opatrení. Dosiahnutie cieľovej hodnoty je vo všeobecnosti uvažované pre rok 2030, ak nie je uvedený iný časový rámec. V prípade ukazovateľov, kde nie je známa východisková hodnota, je uvedený očakávaný trend vývoja (stúpajúci/klesajúci).

Koncepcia vodnej politiky sa zameriava na desať prioritných oblastí, ktorú sú vzájomne prepojené:

1. Voda v krajine
2. Voda v sídlach – mestá a obce múdro hospodáriace s vodou
3. Udržateľné využívanie vôd
4. Voda pre všetkých obyvateľov
5. Čisté vody
6. Živé rieky
7. Dunaj – náš a európsky veľtok
8. Rozumieť vode
9. Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode
10. Voda ako strategická investícia – efektívne financovanie