Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Slovensko a EŠ

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES je do nášho právneho poriadku zabezpečená prijatím zákona NR SR č. 359 o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. prijatý dňa 21. júna 2007), s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Zákon zavádza povinnosti na zabránenie vzniku EŠ, prevenciu a nápravu EŠ, ale aj finančnú zodpovednosť prevádzkovateľov za riešenie EŠ, ukladá prevádzkovateľom povinnosť ohlasovať EŠ a vytvárať si poistné krytie prípadných EŠ.

Za účelom finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu (EŠ) sa počíta v budúcnosti s tým, že prevádzkovatelia budú uzatvárať buď zmluvu o poistení tejto zodpovednosti alebo využijú iný vyhovujúci spôsob finančného krytia.

Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú, bez ohľadu na zavinenie, týmito pracovnými činnosťami (zákon č.359/2007 § 1ods. 2):

 • prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu, okrem zariadení alebo ich častí, ktoré sa používajú na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov,
 • zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom, ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu alebo registráciu podľa osobitného predpisu,
 • cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,
 • vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
 • vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
 • odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
 • výrobou, používaním, uskladňovaním, spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia a vnútropodnikovou prepravou:
  • nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,
  • prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,
  • biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,
 • prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov,
 • prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov a ich zmien vyžadujúcich súhlas podľa osobitného predpisu,
 • používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu,
 • zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu,
 • nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu.

Zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody na chránených druhoch rastlín a živočíchov a chránených biotopoch európskeho významu (NATURA 2000) spôsobenú:

 • zavineným konaním prevádzkovateľa inej pracovnej činnosti ako je uvedená v § 1 odseku 2 zákona.

Zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu, ani na bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú:

 • vojnou alebo vojnovým stavom,
 • prírodným javom výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy,
 • činnosťou s jadrovým rizikom, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis, ako aj udalosťou alebo činnosťou, pri ktorej sa na zodpovednosť alebo náhradu škody vzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • znečistením difúzneho charakteru, pri ktorom nie je možné určiť príčinnú súvislosť medzi environmentálnou škodou a pracovnou činnosťou jednotlivých prevádzkovateľov,
 • tento zákon sa nevzťahuje na činnosti, ktorých hlavným účelom je slúžiť obrane štátu alebo medzinárodnej bezpečnosti, ktorých výlučným účelom je ochrana pred živelnými pohromami,
 • tento zákon sa nevzťahuje na environmentálnu škodu, ak od emisie, udalosti alebo havárie, ktorá škodu spôsobila, uplynulo viac ako 30 rokov,
 • na environmentálne škody vzniknuté pred účinnosťou zákona, nebude riešiť tzv. staré záťaže (staré ekologické záťaže - sú vo všeobecnosti staré skládky odpadov, staré banské diela, haldy, odkaliská a iné objekty starej banskej činnosti, územia znečistené armádnou činnosťou a iné zdroje znečistenia, napr. areály podnikov, produktovody, poľnohospodárske dvory, hnojiská atď., ktoré môžu byť významným zdrojom znečistenia podzemnej a povrchovej vody, horninového prostredia a ovzdušia. Cez tieto môže byť ohrozené zdravie človeka a zvierat),
 • nezahŕňa škodu na majetku, ani na zdraví osôb, všeobecné predpisy o náhrade týchto škôd zostávajú nedotknuté.

Zákon je v súlade s ustanoveniami čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorých každý má právo na priaznivé životné prostredie, nikto nesmie nad mieru stanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov a ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne žijúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
Podľa čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.
V súlade s čl. 58 Ústavy Slovenskej republiky hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.