Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Aktuality

Zásada znečisťovateľ platí"

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov na tému „znečisťovateľ platí“. Zásada bola prvýkrát uplatnená v predpisoch EÚ v smernici o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd.

Správa: Zásada „znečisťovateľ platí“: nejednotné uplatňovanie v rámci politík a opatrení EÚ v oblasti životného prostredia 

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2022

Jednotné chápanie pojmu environmentálna škoda

Európska komisia zverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie C 118/01 oznámenie Komisie, ktorým sprístupnila Usmernenia na zabezpečenie jednotného chápania pojmu environmentálna škoda vymedzeného v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (2021/C 118/01), 7. 4. 2021

Stiahnite si: Usmernenia na zabezpečenie jednotného chápania pojmu environmentálna škoda... (PDF, 1,15 MB)
Dátum zverejnenia: 19. 5. 2021

Európski daňoví poplatníci musia príliš často platiť namiesto znečisťovateľov

Tlačová správa Európskeho dvora audítorov na tému znečisťovateľ platí.

Stiahnite si: Európski daňoví poplatníci musia príliš často platiť namiesto znečisťovateľov (PDF, 345 kB)
Dátum zverejnenia: 5. 7. 2021

Environmentálna škoda a jej riešenie

Príspevok bol publikovaný v zborníku  50. Konferencia vodohospodárov v priemysle (Vyhne, november 2018).
Stiahnite si: Environmentálna škoda a jej riešenie (PDF, 500 kB)
Dátum zverejnenia: 16. 4. 2019

Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody

Pozvánka na odborný seminár určený pre prevádzkovateľov, hodnotiteľov environmentálnych rizík, poisťovateľov a záujemcov o danú problematiku, ktorý sa bude konať v septembri 2016 v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene.
Stiahnite si: Pozvánka (PDF, 360 kB)
Dátum zverejnenia: 1. 4. 2016

Nová metodická príručka pre prevádzkovateľov a štátnu správu

Metodická príručka Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody (PDF, 1,15 MB)
Dátum zverejnenia: 12. 2. 2015

Zmeny v zákone  č. 359/2007  Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd s účinnosťou od 15. 3. 2013

Prevádzkovatelia POZOR  –  zmeny v § 1 a  § 13 – vylúčenie stredných zdrojov znečistenia ovzdušia a povinnosť preukázania finančného krytia!

Článkom VII  v novom zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č.39/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z.
 
Novelizovaným znením zákona sa upravila jeho pôsobnosť na pracovné činnosti uvedené v § 1 ods. 2 písm. i). Zákon sa nebude vzťahovať na stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. 
Ďalej sa upravil a doplnil § 13 týkajúci sa finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu. Novým znením sa vyšpecifikovali vyhovujúce spôsoby finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu a doplnila sa jeho povinnosť preukazovania aj prevádzkovateľmi už povolených pracovných činností.
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2013