Preskočit na obsah

Aktuality

Environmentálna škoda a jej riešenie

Dátum zverejnenia: 16. 4. 2019

Príspevok bol publikovaný v zborníku  50. Konferencia vodohospodárov v priemysle (Vyhne, november 2018).
Stiahnite si: Environmentálna škoda a jej riešenie (, 500 kB)


Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody

Dátum zverejnenia: 1. 4. 2016

Pozvánka na odborný seminár určený pre prevádzkovateľov, hodnotiteľov environmentálnych rizík, poisťovateľov a záujemcov o danú problematiku, ktorý sa bude konať v septembri 2016 v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene.
Stiahnite si: Pozvánka (, 360 kB)
 

Nová metodická príručka pre prevádzkovateľov a štátnu správu

Metodická príručka Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody (, 1,5 MB)
Dátum zverejnenia: 12. 2. 2015

Zmeny v zákone  č. 359/2007  Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd s účinnosťou od 15. 3. 2013
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2013

Prevádzkovatelia POZOR  –  zmeny v § 1 a  § 13 - vylúčenie stredných zdrojov znečistenia ovzdušia a povinnosť preukázania finančného krytia!

Článkom VII  v novom zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č.39/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z.
 
Novelizovaným znením zákona sa upravila jeho pôsobnosť na pracovné činnosti uvedené v § 1 ods. 2 písm. i). Zákon sa nebude vzťahovať na stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. 
Ďalej sa upravil a doplnil § 13 týkajúci sa finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu. Novým znením sa vyšpecifikovali vyhovujúce spôsoby finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu a doplnila sa jeho povinnosť preukazovania aj prevádzkovateľmi už povolených pracovných činností.