Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Dôležité pojmy

Škoda

 • je merateľná nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného zdroja, ku ktorým môže dôjsť priamo alebo nepriamo.

Environmentálna škoda (EŠ) je škoda na:

 • chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov, s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom;
 • vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd, s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise;
 • pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch.

Závažná škoda

pri chránených druhoch a biotopoch –škoda s preukázanými účinkami na ich zdravie a možno tak klasifikovať aj:

 • nepriaznivé odchýlky, ktoré sú menšie ako prirodzená fluktuácia chráneného druhu alebo chráneného biotopu považovaná za normálnu;
 • nepriaznivé odchýlky spôsobené prirodzenými príčinami alebo vyplývajúce zo zásahov súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o lokalitu, ako sú definované v záznamoch o chránených biotopoch, alebo v cieľovej dokumentácii, alebo ktoré boli predtým vykonané ich vlastníkmi alebo správcami;
 • škoda na chránených druhoch alebo chránených biotopoch, pri ktorých sa preukáže, že sa zotavia v krátkom čase bez potreby iného zásahu do takého stavu, ktorý má výhradne pôsobením dynamiky chráneného druhu alebo chráneného biotopu za následok stav, ktorý sa považuje za rovnocenný alebo lepší ako bol základný stav.

Nepriaznivá zmena

 • škodou merateľná zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného zdroja, ku ktorým môže dôjsť priamo alebo nepriamo.

Prírodný zdroj

 • chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda.

Chránené druhy a chránené biotopy sú:

 • chránené druhy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise;
 • druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise a ich chránené biotopy;
 • miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise;
 • chránené biotopy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise.

Voda

 • všetky vody podľa osobitného predpisu.

Pôda

 • je poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Bezprostredná hrozba EŠ

 • dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k environmentálnej škode.

Preventívne opatrenie

 • opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie, spôsobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody, a ktorého účelom je takejto škode predísť alebo ju minimalizovať.

Nápravne opatrenie

 • akcia alebo kombinácia akcií vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo dočasných opatrení, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo funkcie;
 • primárna náprava – sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu alebo do takmer základného stavu;
 • doplnková náprava – sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú vtedy, ak sa nedosiahla obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií primárnymi nápravnými opatreniami;
 • kompenzačná náprava – sú nápravné opatrenia, ktoré sa príjmu na kompenzáciu dočasných strát prírodných zdrojov alebo ich funkcií, ktoré nastali od dňa vzniku environmentálnej škody, až kým sa primárnymi nápravnými opatreniami nedosiahne obnova prírodného zdroja alebo ich funkcií. Kompenzačná náprava nezahŕňa finančnú kompenzáciu pre verejnosť.

Základný stav

 • stav prírodného zdroja a jeho funkcií v čase vzniku environmentálnej škody, ktorý by existoval, keby nedošlo k environmentálnej škode, odhadnutý na základe dostupných informácií, zisťuje sa na základe najlepších dostupných informácií. Vychádza sa pritom najmä z dokumentácie vyhotovenej, uchovávanej alebo šírenej podľa osobitných predpisov, z výsledkov monitoringu, prieskumných prác, z odborných posudkov a z odbornej literatúry.

Pracovná činnosť

 • činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový či neziskový charakter.

Náklady

 • náklady potrebné na zabezpečenie náležitej a účinnej prevencie a nápravy environmentálnej škody vrátane nákladov na posúdenie environmentálnej škody, bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a alternatívnych opatrení, nákladov na súvisiacu administratívu, právne služby a na vymáhanie náhrady nákladov, nákladov na zber údajov a ďalších všeobecných nákladov, ako aj nákladov na monitorovanie a kontrolu environmentálnou škodou dotknutého alebo ohrozeného miesta.

Subjekty

Prevádzkovateľ

 • právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť, alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

Oznamovateľ

 • vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnou škodou, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť environmentálnou škodou priamo dotknuté, mimovládna organizácia sú oprávnené oznámiť príslušnému orgánu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k environmentálnej škode.

Strana pôvodu

 • štát, na ktorého území sa vykonáva pracovná činnosť, ktorá spôsobila environmentálnu škodu presahujúcu hranice štátov alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody presahujúcu hranice štátov.

Dotknutá strana

 • štát, na ktorého území vznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody spôsobená pracovnou činnosťou vykonávanou na území strany pôvodu, ktorá nie je dotknutou stranou.

Orgány štátnej správy:

Konajúce príslušné orgány:

 • na úseku prevencie a nápravy environmentálnej škody je zákonom stanovený obvodný úrad životného prostredia;
 • pre prevádzkovateľov, ktorí spadajú pod zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia je zákonom stanovená Slovenská inšpekcia životného prostredia;
 • ak vznikne E škoda alebo bezprostredná hrozba EŠ presahujúca hranice štátov, pri ktorej je SR stranou pôvodu alebo dotknutou stranou, je zákonom stanovené MŽP SR.

Dotknuté orgány

Orgán verejnej správy

 • obec, Hasičský a záchranný zbor SR alebo Policajný zbor SR.

Odborne spôsobilé osoby

Európska komisia

 • orgán, ktorému členské štáty EU predkladajú správy o evidencii EŠ a prípadoch zodpovednosti prevádzkovateľov v zmysle zákona PNEŠ a doplňujúce informácie potrebné z hľadiska správneho uplatňovania zákona PNEŠ.

Účastníci konania:

 • prevádzkovateľ;
 • vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá je dotknutá environmentálnou škodou, alebo na ktorej sa budú prijímať a vykonávať preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia;
 • obec, ktorej územie je dotknuté environmentálnou škodou alebo na ktorej území sa budú prijímať a vykonávať preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia;
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť environmentálnou škodou priamo dotknuté;
 • občianske združenie alebo iná organizácia založená alebo zriadená podľa osobitných predpisov, ktorej cieľom podľa stanov, zriaďovacej listiny, zakladacej listiny, nadačnej listiny alebo ich zmien platných najmenej jeden rok, je ochrana životného prostredia (ďalej len mimovládna organizácia), ktorá podala oznámenie podľa § 26 ods. 1, a zároveň písomne oznámila svoj záujem zúčastniť sa na konaní najneskôr do siedmich dní od doručenia upovedomenia podľa § 26 ods. 5.