Preskočit na obsah

Informačný systém PaNEŠ

K zriadeniu informačného systému environmentálnych škôd (IS PaNEŠ) sa prikročilo v zmysle § 20 ods. zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácii na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Informačný systém prevádzkuje a informácie sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré poverilo touto úlohou Slovenskú agentúru životného prostredia v zmysle § 20 ods. 3 Zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd (IS PaNEŠ) obsahuje podľa zákona č. 359/2007 Z. z. (§ 20 ods. 2) informácie o:

 • environmentálnej škode alebo jej bezprostrednej hrozbe (ďalej len EŠ a BHEŠ), o type EŠ a BHEŠ, mieste a dátume jej vzniku alebo zistenia, jej rozsahu a dátume začatia a skončenia konania podľa šiestej časti tohto zákona,
 • zodpovednom prevádzkovateľovi, jeho obchodnom mene, adrese, o štatutárnom zástupcovi, o kóde prevažujúcej činnosti,
 • preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach prijatých a vykonaných vrátane zmierňujúcich opatrení a výsledku nápravy environmentálnej škody alebo bezprostredne hroziacej EŠ,
 • nákladoch na preventívne opatrenia a nákladoch na nápravné opatrenia podľa tohto zákona
  • vynaložených priamo zodpovedným prevádzkovateľom, ak sú tieto údaje k dispozícii,
  • získaných dodatočne od zodpovedného prevádzkovateľa priamo alebo z finančného krytia jeho zodpovednosti podľa § 13,
  • nezískaných od zodpovedného prevádzkovateľa, s uvedením dôvodov, pre ktoré neboli získané späť,
  • vynaložených zo štátneho rozpočtu,
 • súdnych konaniach a ich výsledkoch, o určenie environmentálnej zodpovednosti prevádzkovateľov a výšky nákladov na krytie zodpovednosti prevádzkovateľov alebo ďalších zainteresovaných osôb, ktoré toto súdne konanie využili
 • stave životného prostredia a odkaz na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného stavu podľa § 2 ods. 5 a ďalšie informácie o životnom prostredí zhromažďované, uchovávané a šírené podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.

Register environmentálne škody obsahuje údaje o bezprostrednej hrozbe EŠ a o vzniknutej EŠ na chránených druhoch a biotopoch EU významu, na vode a na pôde, údaje o prijatých a vykonaných preventívnych a nápravných opatreniach a nákladoch s nimi spojených.

Register súdne konania obsahuje údaje o  zainteresovaných subjektoch, ktoré využili súdne konanie a výsledok týchto súdnych konaní.

Súčasťou informačného systému EŠ je aj súbor informácie k zisteniu základného stavu prírodných zdrojov, ktorý odkazuje na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného stavu podľa § 2 ods. 5 zákona o EŠ a ďalšie informácie o životnom prostredí zhromažďované, uchovávané a šírené podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov. Súbor informácií tvoria:

Ciele IS EŠ

 • Zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácii na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd.
 • Priebežné a efektívne sprístupnenie informácií užívateľom.
 • Vytvorenie podmienok pre plnenie informačných povinností SR na medzinárodnej úrovni.

Používatelia IS EŠ

Špecifikácia používateľov informačného systému vyplýva priamo zo zákona, ktorý stanovuje okruh účastníkov procesu vrátane ich práv a povinností. Informačný systém je postavený tak, aby podával komplexnú informáciu pre nasledovné subjekty: