Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Právne predpisy EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd
Konsolidované znenie: 18. 7. 2013

Zmeny predpismi:

 • doplnené znenie smernice EP a Rady 2004/35/ES z dňa 26. 6. 2019 [SJ / AJ]
 • smernica EP a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES,
 • smernica EP a Rady 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc EP a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č.1013/2006.
 • smernica EP a Rady 2013/30/EÚ o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori, a o zmene smernice 2004/35/ES  z 12. júna 2013   
 • nariadenie EP a Rady 2019/1010/EÚ o zosúladení povinností podávania správ v oblasti predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení a smerníc, vrátane smernice 2004/35/ES, z dňa 26. 6. 2019

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd
Pôvodné znenie: 30. 4 .2004

Súvisiace smernice

 • Smernica rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok
 • Smernica Rady 75/442/EHS o odpadoch
 • Smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva
 • Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva  (zrušená a rekodifikovaná)
 • Smernica EP a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva
 • Smernica Rady 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
 • Smernica Rady 84/360/EHS o boji proti znečisťovaniu ovzdušia z priemyselných zariadení
 • Smernica Rady 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov
 • Smernica Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade
 • Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (zmenená a doplnená)
 • Smernica EP a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru
 • Smernica EP a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (opravená a doplnená)
 • Smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov (zmenená a doplnená)
  • Zmeny nariadením EP a Rady (ES) č. 1137/2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou - Prvá časť
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) číslo 1907/2006, nazývané skrátene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 • Smernica EP a Rady č. 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
 • Smernica EP a Rady č. 2008/32/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
 • Smernica EP a Rady č. 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci Európskeho spoločenstva, doň a z neho (Ú. v. ES L 030, 6. 2. 1993) v platnom znení (zrušené nariadenie)
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, ktorým bolo zrušené nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 1. 10. 2020