Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Environmentálne záťaže

English

Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží sa dostalo do pozornosti najmä začiatkom 90. rokov v súvislosti s ich odstraňovaním na územiach s pobytom vojsk bývalej Sovietskej armády. Problematika starých environmentálnych záťaží bola aj predmetom procesu veľkej privatizácie, kedy bola zakotvená povinnosť vyhodnocovať záväzky podniku z hľadiska životného prostredia a v prípade zisteného znečisťovania vyčíslovať škody na životnom prostredí. Uplatňovanie tejto povinnosti v zmysle vtedajšieho zákona č. 92/1991 Zb. však nebolo vyhovujúco riešené a nevytvorilo predpoklad zistenia spoľahlivých údajov o stave životného prostredia v období zmeny vlastníckych vzťahov zo štátu na vlastníctvo iných osôb. Zároveň nebol zohľadnený environmentálny dlh pri uzatváraní zmlúv.

V roku 2003 pristúpilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) k tvorbe návrhu zákona o environmentálnych záťažiach, súvisiacich vykonávacích predpisov a metodických postupov. Samostatný zákon o EZ sa však nepodarilo v tom čase prijať a čiastočne ho nahradila novela zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) z r. 2009. V priebehu rokov 2006 – 2008 vykonala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) z poverenia MŽP SR systematickú identifikáciu environmentálnych záťaží na Slovensku.

V roku 2010 bol uznesením vlády prijatý strategický dokument Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010 – 2015. 21. októbra 2011 bol prijatý zákon č. 409/2011 o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Tieto aktivity vytvorili základ procesu riešenia environmentálnych záťaží a odstraňovania kontaminácie na Slovensku. Ďalšie významné kroky v procese riešenia environmentálnych záťaží sa zrealizovali prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie vrátane ich odstraňovania v programovom období 2007 – 2013.

V súčasnosti sa environmentálne záťaže a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti evidujú v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy. IS EZ sa pravidelne aktualizuje a svojim používateľom poskytuje aktuálne a overené atribútové a geopriestorové údaje z databázy administratívneho zdroja. Zriaďovateľom IS EZ je MŽP SR a jeho technickým a odborným prevádzkovateľom je SAŽP.

Vláda SR svojím uznesením č. 7 z 13. januára 2016 schválila nový strednodobý strategický dokument v oblasti riešenia EZ – Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) (ŠPS EZ), ktorý prostredníctvom svojich 5 cieľov a k nim prislúchajúcich aktivít a programových opatrení vytvára rámec na riešenie problematiky EZ na území Slovenskej republiky v príslušnom období.

V programovom období 2014 – 2020 sa aktivity v rámci prieskumu, sanácie, monitoringu a zlepšovania informovanosti v oblasti environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, v opustených priemyselných lokalitách vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou, podporujú aj prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

OP KŽP čerpá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu. Problematiku environmentálnych záťaží zastrešuje v rámci OP KŽP prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičná priorita 4 prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 1.4.2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). Aktuálne informácie nájdete na stránke OP KŽP.

Ďalším potenciálnym finančným zdrojom na podporu aktivít v oblasti EZ je Environmentálny fond, ktorý môže poskytnúť finančnú podporu formou dotácie alebo úveru v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oblasť podpory sa každoročne modifikuje. Aktuálne informácie sú zverejnené na stránke Environmentálneho fondu.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 320/2022 z 11. mája 2022 bol schválený už tretí Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027)Strategický dokument stanovuje priority riešenia environmentálnych záťaží, definuje postup prác v oblasti ich riešenia a to vrátane odhadu finančnej náročnosti riešenia environmentálnych záťaží s cieľom postupnej minimalizácie ich negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie človeka.


Aktualizované: 15. 8. 2022