Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odpady z energetiky

Dátum poslednej aktualizácie 18.12.2019

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj produkcie odpadov podľa kategórie odpadu (nebezpečný a ostatný odpad) z energetiky - sekcia D podľa klasifikácie ekonomických činnosti SK NACE (dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu).

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2018)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Energetická politika SR (2014)
Strategický cieľ:
Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Sektor C: Odpadové hospodárstvo
Cieľ:
Vypracovanie a realizovanie Programov odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach a zhodnotenie ich účinnosti.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavný cieľ:
Dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, zabezpečujúcej bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001)
Hlavné ciele:
Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR.
Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 (2015)
Program je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.    
Hlavný cieľ:
Minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.
Strategický cieľ:
Odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.
 

Kľúčová otázka

Znižuje sa tvorba odpadov z energetiky?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2018 bolo vyprodukovaných v sektore energetiky 1 083 487,9 ton odpadu umiestneného na trh. Od roku 2008 poklesla produkcia odpadov o 5,8 %. Medziročne došlo v roku 2018 k zvýšeniu produkcie o cca 20,9 % oproti roku 2017.
  • V odpadoch z energetiky prevládal ostatný odpad. Jeho podiel v roku 2018 predstavoval 99,8 % (1 081 121 t), nebezpečný odpad bol zastúpený len 0,2 % (2 367 t).
     
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2008 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend Negativny trend
Došlo k zmene metodiky a údaje sú navzájom neporovnateľné. Od roku 2008 poklesla produkcia odpadov. Medziročne došlo k nárastu produkcie odpadov. 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Odpady z energetiky vznikajú predovšetkým pri spaľovaní uhlia v podobe popola, trosky, škvary a popolčeka. V plynárenstve sa nakladá s viac než 50 druhmi odpadov vznikajúcimi jednak pri prevádzkovej činnosti (ako sú napr. oprava a údržba plynovodov, oprava a údržba objektov a technologických zariadení, likvidácia technologických zariadení, čistenie tranzitnej sústavy a pod.), ako aj z obslužných a podporných činností (doprave, administratíve, čistení vodohospodárskych diel a pod.).

V roku 2018 bo dosiahnutý medziročný nárast produkcie odpadov. Na celkovej produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností sa táto sekcia v roku 2018 podieľala 9,7 % podielom.

V rámci sektora najviac odpadov vzniká pri výrobe elektrickej energie, jej prenose a rozvode, nasleduje dodávka pary a rozvod studeného vzduchu a najmenší podiel na tvorbe odpadu pripadá na výrobu plynu a rozvod plynných palív potrubím.


 

Medzinárodné porovnanie

Eurostat: Odpady podľa NACE rev. 2 - výroba elektriny, dodávka plynu, pary a studeného vzduchu (Generation of waste by economic activity - electricity, gas, stream and air conditioning supply)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc)

Ostatné odpady sú nie nebezpečné odpady


Metodika:

Hodnotenie tohto indikátora do roku 2015 bolo v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý už v súčasnosti nahradil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.

V indikátore je popisovaný vývoj množtva odpadov vyprodukovaných zo sekcie D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, klasifikovanej podľa platnej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) vydanou vyhláškou ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a od roku 2014 MŽP SR.


Zdroj dát:

MŽP SR


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: