Tlačiť   PDF

Prúdy odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 16.12.2019

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor sleduje stav a vývoj nakladania s vybranými prúdmi odpadov a monitoruje smerovanie k napĺňaniu stanovených cieľov.
Ide o tieto prúdy odpadov:
 • elektroodpady
 • odpady z obalov
 • použité baterie a akumulátory
 • staré vozidlá
 • odpadové pneumatiky
 • stavebno-demolačné odpady

Jednotka indikátora

ks, %, t, kg, kg/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
3.26. Zníženie znečisťovania a poškodzovania prostredia
 • minimalizácia tvorby odpadov a environmentálne priaznivé nakladanie s nimi, recyklácia odpadov, druhotné využívanie, minimalizácia vzniku zvláštnych a nebezpečných odpadov

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu
 • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015)
 • Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.


Ciele pre odpady z obalov

V oblasti nakladania s odpadmi z obalov (v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005, v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013) je cieľom dosiahnuť miery zhodnocovania a recyklácie uvedené v tabuľke.

Cieľová miera zhodnocovania a recyklácie

a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov
c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.    60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov
2. 68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)
3 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov
4 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov
5. 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov
d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.   60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov
2. 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)
3. 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov
4. 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov
5. 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov

Smernica EP a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov zavádza povinnosť pre všetky členské štáty znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek a umožňuje im, aby si stanovili vlastné vnútroštátne ciele týkajúce sa znižovania spotreby a zvolili si opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. SR má možnosť prijať opatrenia, ktoré zahŕňajú jednu alebo obidve možnosti:
a) prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že úroveň ročnej spotreby nepresiahne 90 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k 31. decembru 2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k 31. decembru 2025 alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách hmotnosti. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre spotrebu, alebo
b) prijatie nástrojov, ktorými sa zabezpečí, že od 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky nebudú na mieste predaja tovaru a výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ sa nezavedú rovnako účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z týchto opatrení vylúčiť.

 

Ciele pre stavebné a demolačné odpady

Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je v zmysle článku 11(2) písm. b) rámcovej smernice o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti. Plnenie cieľov musí byť vyhodnocované podľa prílohy III Rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Pre overovanie plnenia miery recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií bude potrebné sledovať výlučne druhy stavebných odpadov v kategórii „ostatné“ s vylúčením výkopových zemín (17 05 04 a 17 05 06).

 

Ciele pre opotrebované pneumatiky

Nakladanie 2018 2020
Materiálové zhodnocovanie 75 % 80 %
Energetickén zhodnocovanie 10 % 15 %
Skládkovanie 1 % 1 %
Iné nakladanie 14 % 4 %


Ciele pre staré vozidlá

Limity opätovného použitia, zhodnocovania a recyklácie starých vozidiel

Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti (k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok) (%)
Limit k 1.1.2015 a všetky nasledujúce roky
Všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel 95 %
Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel 85 %
 

Ciele pre použité batérie a akumulátory

Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele (v zmysle požiadaviek smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS):
 • dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015 a 45 % pre rok 2016,
 • dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstvavyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok
 • dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:

             a) 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             c) 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov;

 • pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EÚ).Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpady

Cieľové miery zhodnocovania recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
Kategória elektroodpadov Miera zhodnotenia
 (% z priemernej hmotnosti zariadenia)
Miera recyklácie
1 veľké domáce spotrebiče 85 % 80 %
2 malé domáce spotrebiče 75 % 55 %
3 informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 80 % 70 %
4 spotrebná elektronika 80 % 70 %
5 osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje 75 % 55 %
6 elektrické a elektronické nástroje 75 % 55 %
7 hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 75 % 55 %
8 zdravotnícke prístroje 75 % 55 %
9 prístroje na monitorovanie a kontrolu 75 % 55 %
10 predajné automaty 85 % 80 %
 

Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
 2020   hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

Kľúčová otázka

Darí sa plniť ciele stanovené pre jednotlivé prúdy odpadov?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2018 výrobcovia zabezpečili zber elektroodpadov v celkovom množstve 31 032 631 kg, čo predstavuje 5,76 kg/obyv.. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli od roku 2005 splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov.
 • Celkové množstvo odpadov z obalov má narastajúci charakter. Množstvo materiálovo zhodnoteného odpadu z obalov narástlo zo 45,21 % v roku 2005 na 65,68 % v roku 2017. Všetky ciele stanovené pre odpady z obalov sa priebežne plnia.
 • V roku 2018 bolo vyzbieraných 813,03 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 57,66 % podiel zberu. SR tak limit stanovený príslušnou smernicou ES splnila.
 • Podiel opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie  starých vozidiel v zmysle príslušnej smernice ES SR dosiahla a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel bola dosiahnutá v roku 2018 na úroveň 96,75 %.
 • Úspešne napreduje aj zhodnocovanie odpadových pneumatík, stanovený cieľ sa v súčasnosti plní.
 • V súčasnosti neexistuje evidencia odpadov z potravín z domácností a zvyčajne ani z reštaurácií a zo stravovacích zariadení, nakoľko tieto odpady končili v zmesovom komunálnom odpade. Od 1.1.2013 je povinnosť nakladať s týmito odpadmi samostatne a viesť aj evidenciu.

 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend Neutralny trend emo_neutral
V roku 2001 došlo k zmene kategorizácie odpadov, údaje sú neporovnateľné.
V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný pozitívny trend vývoja jednotlivých ukazovateľov pre vybrané prúdy odpadov. 


 
U väčšiny sledovaných ukazovateľov je zaznamenaný nárast, s výnimkou energetického zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík a energetického zhodnocobvania opotrebovaných pneumatík.
 
Časť stanovených cieľov bola už splnená, avšak na dosiahnutie všetkých cieľov bude potrebné dôslednejšie plnenie opatrení ustanovených v POH SR 2016-2020.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Elektrozariadenia a elektroodpad

Prioritné postavenie, týkajúce sa povinnosti zabezpečovania zberu a nakladania s elektroodpadom, majú výrobcovia a distribútori elektrozariadení. Súčasný stav v zbere a zvoze elektroodpadu na Slovensku je charakterizovaný nižším stupňom živelnosti, ale nedostatočnou úrovňou environmentálneho povedomia obyvateľov. Pre elektroodpady je zavedený oddelený zber v zariadeniach na zber odpadov a spätný odber elektroodpadov v predajniach elektrozariadení. S výnimkou malých domácich spotrebičov a mobilných telefónov môžeme považovať zavedený systém za dostatočne efektívny. Problémom je odovzdávanie elektroodpadu občanmi, pretožeje často nekompletný alebo poškodený. Pri spracovaní elektroodpadu je v súčasnosti najväčším problémom práve spracovávanie nekompletného elektroodpadu. Pre spracovanie elektroodpadu je v súčasnosti vybudovaná dostatočná kapacita na jeho spracovanie u autorizovaných spracovateľov v rámci plnenia zhodnocovacích limitov a miery opätovného použitia a recyklácie komponentov, materiálov a látok stanovených EÚ a cieľmi POH SR.


Tabuľka Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2018)
Elektrozariadenia Zhodnotenie Cieľ Recyklácia a opätovné použitie Cieľ
Kategória (kg) (%) (%) (kg) (%) (%)
1. Veľké domáce spotrebiče 14 161 505 89,94 85 14 108 649 89,60 80
2. Malé domáce spotrebiče 2 215 895 90,83 75 2 184 120 89,53 55
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 4 489 658 92,26 80 4 465 724 91,77 70
4. Spotrebná elektronika 4 406 469 93,00 80 4 367 801 92,18 70
5. Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje 1 427 629 91,12 75 1 421 213 90,71 55
6. Elektrické a elektronické nástroje  (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 1 416 193 90,46 75 1 395 490 89,14 55
7. Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely 192 070 90,67 75 186 685 88,13 55
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 77 606 90,87 75 77 453 90,69 55
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu pre domácnosti 148 972 90,85 75 148 766 90,72 55
10. Predajné automaty 178 122 88,48 85 178 028 88,43 80
Zdroj: MŽP SR


Použité batérie a akumulátory

Na Slovensku sú vybudované dostatočné kapacity na zhodnocovanie použitých prenosných batérií. Technológie sú uznané ako BAT technológie. Možno konštatovať, že batérie priemyselné, automobilové aj prenosné (s výnimkou prenosných NiCd, pri ktorých sa počíta s dobudovaním zariadenia na ich komplexné spracovanie) má SR dostatočné kapacity na recykláciu, dokonca kapacitu značne prekračujú a aj zber sa v roku 2013 dostal na vyššiu úroveň, ako sú požadované limity EÚ.

Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory
Druh 2011
(%)
2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 96 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 90
Ni-Cd 84 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 75
Ostatné 98 97 89 64 61 65,3 67,38 66 60
Zdroj: MŽP SR
 

Staré vozidlá

V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel 46 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel, ktoré majú MŽP SR udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a sú uvedený v registri autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel.

Evidencia a sledovanie počtu spracovaných starých vozidiel začal v roku 2004. Každým rokom sa zvyšoval počet spracovaných vozidiel, pričom najväčší nárast nastal v roku 2009. Bolo to spôsobené tým, že aj SR zaviedla tzv. „šrotovné“, ktoré sa prejavilo na vysokom náraste v počte odovzdaných starých vozidiel. Systém „šrotovného“ sa uskutočnil v dvoch vlnách. V prvej vlne, ktorá trvala od 9. marca 2009 do 25. marca 2009 bolo autorizovaným spracovateľom odovzdaných na spracovanie 2 2100 kusov starých vozidiel. V druhej vlne od 6. apríla do 14. apríla 2009 bolo celkom odovzdaných 20 100 kusov starých vozidiel. Celkovo počas šrotovného bolo odovzdaných 42 200 kusov starých vozidiel.Autorizované spracovateľské zariadenia sú pri svojej činnosti povinné zabezpečiť dodržiavanie ustanovených termínov a limitov ustanovených pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel včítane recyklácie starých vozidiel, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie. Na základe údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke môžeme konštatovať, že podiel opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania je dostatočný.

V súčasnosti je v Slovenskej republike vybudovaných a v rámci komplexného systému zberu a spracovania starých vozidiel dostatok. V rámci tohto systému pôsobí aj dostatok zberných miest vytvorených v spolupráci s autorizovanými spracovateľmi starých vozidiel.


Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2018 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 89,8 %, energeticky ich bolo zhodnotených 9,15 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úrovni 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním, čo sa v roku 2018 podarilo naplniť.

V súčasnosti je vybudovaný celoslovenský systém zberu, zvozu a materiálového spracovania opotrebovaných pneumatík s ročnou kapacitou spracovania 48 000 t. Čo sa týka spracovania opotrebovaných pneumatík, je na Slovensku vybudovaná ročná spracovateľská kapacita opotrebovaných pneumatík, ktorá je schopná zabezpečiť materiálové zhodnotenie všetkých pneumatík. Nie je však dostatočne zabezpečený zber opotrebovaných pneumatík a ich preprava do zhodnocovacích zariadení. Výroba druhotných surovín vznikajúcich spracovaním opotrebovaných pneumatík je energeticky náročná a využitie druhotných surovín zapracovaním do nových výrobkov je nedostatočné. Výrobky nie sú konkurencieschopné.
 
Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík sa uskutočňuje predovšetkým v zariadení spoločnosti V.O.D.S., a.s. Košice v závode v Kechneci, v ktorom sa z opotrebovanýchpneumatík vyrábajú nové gumené produkty. Menšia časť opotrebovaných pneumatík sa zhodnocuje v štyroch cementárňach ako zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov (Holcim(Slovensko), a.s. Rohožník, Považská cementáreň, a.s. Ladce, Cemmac, a.s. Horné Srnie,Východoslovenské stavebné hmoty Turňa nad Bodvou), ktoré využívajú nielen energetickýpotenciál pneumatík, ale aj kovové súčasti pneumatík, ktoré vylepšujú kvalitu vyrábanéhocementu. Množstvo opotrebovaných pneumatík, ktoré boli zhodnocované v cementárňach, je v hodnotenom období ustálené. V Dunajskej Strede je postavená nová technológia na termické zhodnocovanie pneumatík pyrolýzou spoločnosti DRON - Sklady s.r.o., úplná prevádzka začala v roku 2010.


Stavebné a demolačné odpady
Úroveň recyklácie stavebných odpadov sa dlhodobo pohybuje nad úrovňou 40%. V roku 2015 dosiahla úroveň vyše 50 % a v roku 2016 opätovne klesla na cca 45 %. Dôvodom poklesu však nie je reálne zníženie recyklácie ale nový spôsob vykazovania údajov, kedy boli zavedené nové kódy nakladania  V – zber,  OO – odovzdanie obchodníkovi, OS – odovzdanie sprostredkovateľovi. Už predtým niektoré kódy ako Z – zhromažďovanie u pôvodcu a R13 – skladovanie pred zhodnotením spôsobovali znižovanie úrovne recyklácie, ktorá je určite vyššia, ale nové kódy ešte viac znížili úroveň recyklácie. Je to dané jednoducho tým, že každý iný ako koncový kód recyklácie znižuje jej úroveň – podobný problém ja zaznamenávaný aj v komunálnom odpade. Systém RISO nedokáže vysledovať materiálový tok a je preto nutné spoľahnúť sa na správnosť prvotných údajov pôvodcov odpadov. Riešenie tohto problému sa predpokladá v rámci vybudovania nového informačného systému o odpadoch.Odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov má narastajúci charakter. Množstvo materiálovo zhodnoteného odpadu z obalov narástlo zo 45,21 % v roku 2005 na 65,68 % v roku 2017. Miera recyklácie a zhodnotenia je rastúca pre jednotlivé odpady z obalov, ciele stanovené pre rok 2017 sú plnené.

Tabuľka Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2017)
Materiál Množstvo Podiel recyklácie Podiel zhodnocovania
(t) (%) (%)
Sklo 58 804,99 68,73 68,73
Plasty 75 621,57 52,44 60,91
Papier 165 481,69 74,16 75,32
Kovy 27 107,34 86,07 88,88
Drevo 27 618,32 47,22 48,83
Iné 208,34 8,50 20,10
Spolu 354 842,25 65,68 68,57
 Zdroj: MŽP SR


 
Odpady z potravín
 

V súčasnosti neexistuje evidencia odpadov z potravín z domácností a zvyčajne ani  reštaurácií a zo stravovacích zariadení, nakoľko tieto odpady končili v zmesovom komunálnom odpade. Od 1.1.2013 je povinnosť nakladať s týmito odpadmi samostatne a viesť aj evidenciu.

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Vybrané prúdy odpadov boli vybrané v súlade s požiadavkami slovenskej a európskej legislatívy a sú pre ne stanovené špecifické ciele.

Elektrozariadenia a elektroodpad
V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 
Použité batérie a akumulátory
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
Na účely  zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za opotrebovanú batériu alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor uvedené druhy odpadov s katalógovými číslami (16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).

Staré vozidlá
Vozidlo na účely zákona č. 79/2015 Z. z je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.  Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
 
V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor odpady 16 01 04 a 16 01 06.

Opotrebované pneumatiky
Pneumatika na účely  zákona č. 79/2015 Z. z. je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika. Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor odpady s katalógovým číslom 160103 a 160103.
 
Stavebné a demolačné odpady
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  zahŕňa tento indikátor odpady skupiny 17.

Odpadové oleje
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, zahŕňa tento indikátor odpady patriace do skupiny 13, odpady s katalógovými číslami 08 03 19, 08 04 17, 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 16 07 08 a 20 01 26.

Odpady z obalov
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely. Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa. Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností. Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner. Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov , zahŕňa tento indikátor druhy odpadov s katalógovými číslami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 a 15 01 09.

 

Metodika:

Údaje poskytujú pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov na základe požiadaviek legislatívnych predpisov v odpadovom hospodárstve, hlavne zákona o odpadoch a zákona o obaloch a príslušných vykonávacích predpisov. Údaje sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), údaje o uvedení na trh a zbere a zhodnotení vybraných výrobkov a odpadov z nich z  informačných systémov ELEKTRO a OBALY a údaje o starých vozidlách z informačného systému eZAP, ktorý spravuje Združenie automobilového priemyslu SR. Údaje pre výpočet zberového podielu batérii pochádzajú od združení výrobcov elektrických a elektronických zariadení, kolektívnych systémov a spracovateľov prenosných batérií a akumulátorov. Jednotlivé odpady sú zaraďované podľa Katalógu odpadov, ktorý ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 365/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. Údaje pre stanovenie  indikátora týkajúceho sa čistiarenských kalov sa získajú na základe žiadosti o poskytnutie informácií buď od VÚVH alebo od VÚPOP, resp. ÚKSUP.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR, VÚVH, ZAP SRS

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: