Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Prúdy odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 02.12.2022

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor sleduje stav a vývoj nakladania s vybranými prúdmi odpadov (elektroodpady; odpady z obalov; použité batérie a akumulátory; staré vozidlá; odpadové pneumatiky; stavebné odpady a odpady z demolácií) a monitoruje smerovanie k napĺňaniu stanovených cieľov.

Jednotka indikátora

ks, %, t, kg, kg/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

 • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (2021)

Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj zdrojov

 • I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

Znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov na menej ako 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (do roku 2035) a zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie na 60 % podľa legislatívy Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva a zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a tak každoročne znižovať celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych a aj priemyselných odpadov.

Integrovaný rozvojový program II. Udržateľné využívanie zdrojov

 • II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík

Podporiť orientáciu ekonomiky na efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov regiónu a rozvoj obehovej ekonomiky (maximalizácia efektívnosti využívania materiálových zdrojov, podpora nových „obehových“ obchodných modelov a zodpovedného spotrebiteľského správania, dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie miery triedenia a recyklácie odpadov na komunálnej úrovni, podpora opätovného používania výrobkov v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a s programom predchádzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnými surovinami).

3. Integrovaný rozvojový program III. – Rozvoj komunít

 • III.3. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít

Zabezpečiť environmentálne udržateľné a fyzicky a sociálne dostupné služby verejnej technickej infraštruktúry vrátane dodávok energií, tepla, zásobovania vodou, kanalizácie a likvidácie odpadových vôd a zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu vo všetkých regiónoch a obciach so zohľadnením ich špecifík pri návrhu špecifických technických riešení a potrieb technickej infraštruktúry, vrátane riešenia špecifík a potrieb technickej infraštruktúry a služieb pre marginalizované rómske komunity, s uplatňovaním princípov desegregácie.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.


Ciele pre odpady z obalov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005, v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009, v znení smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015 a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018. Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.

 • Najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov
 • Najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude recyklovať aspoň 70 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z. dosahovať:

a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov
c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.    60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov
2. 68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)
3 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov
4 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov
5. 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov
d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.   60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov
2. 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)
3. 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov
4. 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov
5. 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov
e) do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov
f) do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov
g) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2025 najmenej vo výške
1. 70 % sklo
2. 75 % papier a lepenka
3. 70 % železné kovy
4. 50 % hliník
5. 50 % plast
6. 25 % drevo
h) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2030 najmenej vo výške
1. 75 % sklo
2. 85 % papier a lepenka
3. 80 % železné kovy
4. 60 % hliník
5. 55 % plast
6. 30 % drevo
i) ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie odpadov z plastových obalov, najmenej vo výške
rok 2022: 40 %
rok 2024: 34 %
rok 2025: 35 %
rok 2027: 36 %
rok 2030: 42 %
j) ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie kovových obalov, najmenej vo výške
rok 2022 až 2024: 51%
k) ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie hliníkových obalov, najmenej vo výške
rok 2025: 11 %
rok 2030: 31 %
 
Smernica EP a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov zavádza povinnosť pre všetky členské štáty znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek a umožňuje im, aby si stanovili vlastné vnútroštátne ciele týkajúce sa znižovania spotreby a zvolili si opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. SR má možnosť prijať opatrenia, ktoré zahŕňajú jednu alebo obidve možnosti:
a) prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že úroveň ročnej spotreby nepresiahne 90 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k 31. decembru 2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k 31. decembru 2025 alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách hmotnosti. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre spotrebu, alebo
b) prijatie nástrojov, ktorými sa zabezpečí, že od 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky nebudú na mieste predaja tovaru a výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ sa nezavedú rovnako účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z týchto opatrení vylúčiť.
(Od 01.01.2018 je na Slovensku v platnosti povinnosť výrobcov obalov, ktorí poskytujú ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov: a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek, b) poskytovať aj iné druhy tašiek.)

 

Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií

Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je v zmysle článku 11(2) písm. b) rámcovej smernice o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti. Plnenie cieľov musí byť vyhodnocované podľa prílohy III Rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Pre overovanie plnenia miery recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií bude potrebné sledovať výlučne druhy stavebných odpadov v kategórii „ostatné“ s vylúčením výkopových zemín (17 05 04 a 17 05 06).

 

Ciele pre opotrebované pneumatiky

Nakladanie 2018 2020
Materiálové zhodnocovanie 75 % 80 %
Energetické zhodnocovanie 10 % 15 %
Skládkovanie 1 % 1 %
Iné nakladanie 14 % 4 %


Ciele pre staré vozidlá
Limity opätovného použitia, zhodnocovania a recyklácie starých vozidiel podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti (k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok) (%)
Limit k 1.1.2015 a všetky nasledujúce roky
Všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel 95 %
Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel 85 %

 

Ciele pre použité batérie a akumulátory

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018. Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS.

Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele (v zmysle požiadaviek smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS):
 
 • dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015 a 45 % pre rok 2016,
 • dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstvavyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok
 • dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:

             a) 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             c) 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov;

 • pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EÚ).


Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpady

Minimálne ciele zhodnocovania recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I zákona o odpadoch
Kategória elektroodpadov Miera zhodnotenia
 (% z priemernej hmotnosti zariadenia)
Miera recyklácie
1. Veľké domáce spotrebiče 85 % 80 %
2. Malé domáce spotrebiče 75 % 55 %
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 80 % 70 %
4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely 80 % 70 %
5. Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje 75 % 55 %
-       z toho plynové výbojky - 80 %
6. Elektrické a elektronické nástroje 75 % 55 %
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 75 % 55 %
8. Zdravotnícke prístroje 75 % 55 %
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 75 % 55 %
10. Predajné automaty 85 % 80 %
Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti II zákona o odpadoch
Kategória elektroodpadov Miera zhodnotenia
 (% z priemernej hmotnosti zariadenia)
Miera recyklácie
1. Zariadenia na tepelnú výmenu 85 % 80 %
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 80 % 70 %
3. Svetelné zdroje - 80 %
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3. 85 % 80 %
5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6. 75 % 55 %
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm). 75 % 55 %


Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

Ciele odpadového hospodárstva v oblasti zberu elektroodpadu podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z.:

V roku  
2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2021 a nasledujúce roky hmotnosť zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

 

Kľúčová otázka

Darí sa plniť ciele stanovené pre jednotlivé prúdy odpadov?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2021 bolo zozbieraných 9,04 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení na obyvateľa. SR splnila v roku 2021 cieľ zberu elektroodpadov a rovnako v roku 2021 splnila limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov.
 • Medziročne (2019 - 2020) bol zaznamenaný pokles vzniku odpadov z obalov o necelé 1 %, miera ich recyklácie narástla a darí sa plniť cieľ. Množstvo materiálovo zhodnoteného odpadu z obalov narástlo zo 45,21 % v roku 2005 na 70,8 % v roku 2020. V prípade konkrétnych materiálov odpadov z obalov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 plnené už v súčasnosti.
 • V prípade opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel dosiahla SR podiel 95,38 % a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel dosiahla v roku 2021 úroveň 97,09 %.
 • V roku 2020 bolo vyzbieraných 953,5 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 47,3 % podiel zberu. Cieľ - dosiahnuť 45 % podiel zberu prenosných batérií a akumulátorov sa tak v roku 2021 podarilo naplniť.
   
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
emo_neutral
Z dlhodobého hľadiska je zaznamenaný pozitívny trend vývoja jednotlivých ukazovateľov pre vybrané prúdy odpadov. Od roku 2015 je zaznamenaný pozitívny trend vývoja jednotlivých ukazovateľov pre vybrané prúdy odpadov. Medziročne bolo pri niektorých prúdoch odpadov zaznamenané zlepšenie (elektroodpady, odpady z obalov), pri ostatných prúdoch odpadov nebolo zaznamenané výrazné zlepšenie, ani zhoršenie. Pre jednotlivé prúdy odpadov sú stanovené rôzne ciele. Časť cieľov sa priebežne darí plniť (napr. odpady z obalov, staré vozidlá, odpadové pneumatiky), časť je na dobrej ceste.

 

Sumárne zhodnotenie
 

Podrobné zhodnotenie

Elektrozariadenia a elektroodpad

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.

V roku 2021 bolo z domácností zozbieraných 49 181 ton elektroodpadov, čo predstavuje 9,04 kg/obyv.. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov.

Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2021)
Kategória Zhodnotenie (t) Miera zhodnotenia (%) Cieľ (%) Recyklácia a príprava na opätovné použitie (t) Z toho príprava na opätovné použitie (t) Miera recyklácie (%) Cieľ (%)
1 Zariadenia na tepelnú výmenu 7 156 91,03 85 7 156 0 91,02 80
2 Obrazovky, monitory 4 769 94,49 80 4 719 0 93,50 70
3 Svetelné zdroje 355 94,63 - 355 0 94,55 80
3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti 241 94,28 - 240 0 94,16 80
4 Veľké zariadenia 21 872 93,27 85 21 798 0 92,95 80
4c Fotovoltické panely 30 90,57 85 30 0 90,57 80
5 Malé zariadenia 10 767 92,02 75 10 738 0 91,77 55
6 Malé IT a telekomunikačné zariadenia 3 464 93,31 75 3 428 1 92,32 55
Zdroj: MŽP SR, SOH
 


Použité batérie a akumulátory

Na Slovensku sú vybudované dostatočné kapacity na zhodnocovanie použitých prenosných batérií. Technológie sú uznané ako BAT technológie. Možno konštatovať, že pre batérie priemyselné, automobilové aj prenosné má SR dostatočné kapacity na recykláciu, dokonca kapacitu značne prekračujú.      
V roku 2020 bolo vyzbieraných 921,8 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 45,4 %.
 
Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory 
Druh 2011
(%)
2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
2020
(%)
2021
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 96 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 91,2 91,3 90,8 90
Ni-Cd 84 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 77,58 75,65 75,35 75
Ostatné 98 97 89 64 61 65,3 67,38 66 68,3 66,8 60,9 60
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Staré vozidlá


V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel 51 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel, ktoré majú MŽP SR udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zoznam prevádzok je uvedený v registri autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel.

Evidencia a sledovanie počtu spracovaných starých vozidiel začalo v roku 2004. Každým rokom sa zvyšoval počet spracovaných vozidiel, pričom najväčší nárast nastal v roku 2009. Bolo to spôsobené tým, že aj SR zaviedla tzv. „šrotovné“, ktoré sa prejavilo na vysokom náraste v počte odovzdaných starých vozidiel. Systém „šrotovného“ sa uskutočnil v dvoch vlnách. V prvej vlne, ktorá trvala od 9. marca 2009 do 25. marca 2009 bolo autorizovaným spracovateľom odovzdaných na spracovanie 22 100 kusov starých vozidiel. V druhej vlne od 6. apríla do 14. apríla 2009 bolo celkom odovzdaných 20 100 kusov starých vozidiel. Celkovo bolo počas „šrotovného" odovzdaných 42 200 kusov starých vozidiel.

Autorizované spracovateľské zariadenia sú pri svojej činnosti povinné zabezpečiť dodržiavanie ustanovených termínov a limitov ustanovených pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie. Na základe údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke môžeme konštatovať, že podiel opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania je dostatočný.
 
 

Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2021)

Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové  opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel* Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel*
773,93 39 501,46 40 221,32

95,38 % 

(40 275,39 t)

85 %

97,09 % 

(40 995,25 t)

95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks) 40 124
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t) 42 225,63

Zdroj: MŽP SR
* Limity činností k priemernej hmotnosti jedného vozidla sú od roku 2015 platné pre všetky vozidlá


Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2021 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 89,48 %, energeticky ich bolo zhodnotených 8,7 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky stanoveným v POH SR na roky 2021 - 2025 je dosiahnuť do 31.12.2025 mieru recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 % a mieru energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 % z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami je stanovená na maximálne 1 %.
 

Stavebné odpady a odpady z demolácií
 
Vzhľadom na problémy v evidovaní stavebných odpadov a odpadov z demolácií je náročné presne stanoviť aká je v súčasnosti skutočná miera ich recyklácie a zhodnotenia. Tento problém je spôsobený okrem iného tým, že existuje veľké množstvo odpadu, ktoré je evidované pod „dočasnými kódmi“. Podľa niektorých metodík sa miera zhodnocovania pohybuje okolo 70 % a miera recyklácie okolo 50 %. Podľa databázy Eurostat-u bola na Slovensku miera zhodnocovania stavebných odpadov v rokoch 2014 a 2016 54%, v roku 2018 51 % a v roku 2020 až 81 %. Podľa inej metodiky (výpočet podľa prílohy III k rozhodnutiu Komisie 2011/753/ES  ako pomer zhodnoteného stavebného odpadu a odpadu z demolácií k celkovému vzniknutému stavebnému odpadu a odpadu z demolácií, nezahŕňa sa nebezpečný odpad a kódy 17 05 04 a 17 05 06) bola v roku 2020 dokonca miera zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie na Slovensku až 89,2 %.
Cieľom stanoveným v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného zasypávania na 70 %.
 


Odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov narastá. Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 70,8 % v roku 2020, čím sa plní cieľ recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 plnené už v súčasnosti.


Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2020)

Materiál Množstvo Recyklácia Minimálny cieľ recyklácie do roku 2025 Recyklácia, energetické a iné zhodnocovanie spolu
(t) (%) (%) (%)
Sklo 97 057,01 74,41 70 74,41
Plasty 128 224 56,29 50 69,12
Papier 240 175,04 82,09 75 82,21
Kovy 39 140,76 71,13 70 - železné kovy, 50 - hliník 71,13
Drevo  60 084,11 61,44 25 64,47
Iné 1 258,24 2,55 - 2,55
Spolu 565 939,16 70,8   74,06

 Zdroj: MŽP SR, SOH

Medzinárodné porovnanie

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s výrazne nižšou mierou zberu elektroodpadov (v kg/obyv.), ako je priemer v EÚ.

 

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s vyššou mierou recyklácie odpadov z obalov, ako je priemer v EÚ.

 

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s vyšším podielom zberu prenosných batérií a akumulátorov, ako je priemer v EÚ.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Vybrané prúdy odpadov boli vybrané v súlade s požiadavkami slovenskej a európskej legislatívy a sú pre ne stanovené špecifické ciele.

Elektrozariadenia a elektroodpad
V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 
Použité batérie a akumulátory
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
Na účely  zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za opotrebovanú batériu alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor uvedené druhy odpadov s katalógovými číslami (16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).

Staré vozidlá
Vozidlo na účely zákona č. 79/2015 Z. z je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.  Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
 
V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor odpady 16 01 04 a 16 01 06.

Opotrebované pneumatiky
Pneumatika na účely  zákona č. 79/2015 Z. z. je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika. Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor odpady s katalógovým číslom 160103 a 160103.
 
Stavebné a demolačné odpady
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  zahŕňa tento indikátor odpady skupiny 17.

Odpadové oleje
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, zahŕňa tento indikátor odpady patriace do skupiny 13, odpady s katalógovými číslami 08 03 19, 08 04 17, 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 16 07 08 a 20 01 26.

Odpady z obalov
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely. Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa. Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností. Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner. Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.
 
V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov , zahŕňa tento indikátor druhy odpadov s katalógovými číslami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 a 15 01 09.

 

Metodika:

Údaje poskytujú pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov na základe požiadaviek legislatívnych predpisov v odpadovom hospodárstve, hlavne zákona o odpadoch a zákona o obaloch a príslušných vykonávacích predpisov. Údaje sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), údaje o uvedení na trh a zbere a zhodnotení vybraných výrobkov a odpadov z nich z  informačných systémov ELEKTRO a OBALY a údaje o starých vozidlách z informačného systému eZAP, ktorý spravuje Združenie automobilového priemyslu SR. Údaje pre výpočet zberového podielu batérii pochádzajú od združení výrobcov elektrických a elektronických zariadení, kolektívnych systémov a spracovateľov prenosných batérií a akumulátorov. Jednotlivé odpady sú zaraďované podľa Katalógu odpadov, ktorý ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Údaje pre stanovenie  indikátora týkajúceho sa čistiarenských kalov sa získajú na základe žiadosti o poskytnutie informácií buď od VÚVH alebo od VÚPOP, resp. ÚKSUP.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR, VÚVH, ZAP SRS

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: