Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Miera skládkovania odpadov

Dátum poslednej aktualizácie20.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje mieru skládkovania odpadov bez komunálnych odpadov (KO) a mieru skládkovania komunálnych odpadov.

Jednotka indikátora

%, t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie

 

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Kľúčová otázka

Klesá miera skládkovania odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Miera skládkovania odpadov bez komunálnych odpadov (KO) mala v sledovanom období 2005 - 2022 kolísavý charakter, pričom v tomto období poklesla o necelých 15 percentuálnych bodov. V roku 2022 bol v porovnaní však s rokom 2021 zaznamenaný medziročný nárast zo 14,8 % na 16,2 %.
  • Miera skládkovania komunálnych odpadov mala v sledovanom období 2005 – 2022 klesajúci charakter. Kým v roku 2005 bolo skládkovaných viac ako 78 % komunálnych odpadov, v roku 2022 to bolo 39,4 %. V roku 2022 bol v porovnaní s rokom 2021 zaznamenaný medziročný pokles o 1,2 percentuálneho bodu.
  • Cieľom stanoveným v Envirostratégií 2030 je do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 25 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
Neutralny trend Negativny trend
Došlo k výraznému poklesu množstva KO ukladaného na skládku, miera skládkovania KO však pretrváva vysoká. V prípade odpadov bez KO bol zaznamenaný výrazný pokles miery ich skládkovania Pokračoval pokles miery skládkovania komunálneho odpadu aj odpadov bez KO. Pokračoval medziročný pokles miery skládkovania komunálneho odpadu. Miera skládkovania odpadov bez KO však medziročne mierne vzrástla. Pretrváva vysoký podiel skládkovania KO. Na dosiahnutie cieľa, ktorým je do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 10 % (v Envirostratégií 2030 je v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %) je potrebné urýchliť odklon komunálnych odpadov od ich znekodňovania skládkovaním.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Tvorba odpadov je ukazovateľom, ktorý úzko súvisí s úrovňou ekonomickej činnosti v danej krajine. Je tiež indikátorom modelu spotreby surovín. Bohatšie ekonomiky majú tendenciu produkovať viac odpadov. V mnohých vyspelých krajinách je znižovanie celkového objemu produkovaného odpadu prejavom zmien v spotrebe surovinových zdrojov a zvyšovania recyklácie a opätovného využívania. Zabezpečenie toho, že tok materiálov je v rámci hospodárstva manažovaný efektívne a s čo najmenším vplyvom na okolité prostredie je nevyhnutné nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj z pohľadu finančných a obchodných tokov. Hlavnou výzvou je teda zlepšovanie zdrojovej produktivity, zabezpečenie toho, aby materiály počas celého svojho životného cyklu boli využívané efektívne, čo z hľadiska nakladania s odpadmi predstavuje jednoznačné uprednostnenie využívania odpadov zhodnocovaním pred ich zneškodňovaním.

Úroveň nakladania s odpadmi v území ovplyvňujú v rámci jednotlivých skupín odpadov viaceré faktory. Jedná sa napríklad o dostupnosť zariadení na zhodnocovanie v blízkosti miesta vzniku odpadu, spôsob akým je organizovaný v území zber odpadov od pôvodcov odpadov a náklady, ktoré pôvodcom odpadov pri využívaní služieb subjektov zaoberajúcich sa nakladaním s odpadmi vznikajú. Skládkovanie odpadov je stále veľmi rozšírený spôsob nakladania s odpadmi, čo nie je plne v súlade s cieľom odpadového hospodárstva SR.


Vývoj v skládkovaní pre odpady bez komunálnych odpadov (tony)

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skládkované

bez KO

2 888 366 2 483 878 2 709 313 2 499 439 2 517 432 2 093 797 1 666 717 1 820 060 1 470 103 1 720 031

Vznik

bez KO

9 358 719 7 814 887 8 811 867 8 717 776 10 115 230 10 142 461 10 037 944 10 161 379 9 943 797 10 593 124

Zdroj: MŽP SR

Vývoj v skládkovaní pre komunálne odpady (tony)

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skládkované KO 1 226 576 1 376 692 1 224 224 1 289 895 1 312 787 1 250 280 1 198 249 1 195 216 1 110 374 1 021 584
Vznik KO 1 558 263 1 719 012 1 751 531 1 953 478 2 136 470 2 325 178 2 369 725 2 684 485 2 766 927 2 593 965

Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Do roku 2035 sa zníži miera skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 25 %

Hodnotenie

  • V roku 2019 predstavovala skládkovania komunálneho odpadu 50,6 %.
  • Medzi rokmi 2019 – 2022 bol zaznamenaný výrazný pokles miery skládkovania komunálneho odpadu — v roku 2022 predstavoval tento spôsob nakladania s komunálnym odpadom 39,4 %. V sledovanom období bol tak zaznamenaný pokles o vyše 11 percentuálnych bodov.
  • Cieľ Envirostratégie 2030 — znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu do roku 2035 na menej ako 25 % je v prípade zachovania poklesu miery skládkovania komunálneho odpadu možné dosiahnuť (na dosiahnutie cieľa do roku 2035 potrebuje SR dosiahnuť za 13 rokov pokles o vyše 14 percentuálnych bodov).

Medzinárodné porovnanie

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s vyššou mierou skládkovania komunálneho odpadu (v kg/obyv.), ako je priemer v EÚ.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 

Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Kódy činností zneškodňovania odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov), pričom skládkovaniu je pridelený kód nakladania D01

Kód nakladania Činnosť
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D03 Hlbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložíšt atď.)
D04 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalískatď.)
D05 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia, atď.)
D06 Vypúšťanie a  vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D07 Vypúšťanie a  vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori (*)
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)


(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód,môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.
(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa §3 ods.5.

Metodika:

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.) zahŕňa tento indikátor všetky druhy odpadov bez rozdielu kategórie, s ktorými bolo nakladané jednou z činností uvedených v prílohe č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. z 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v členení na odpady bez komunálnych odpadov (všetky druhy odpadov podľa Katalógu odpadov bez skupiny 20) a odpady komunálne (odpady skupiny 20).


Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).

Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: