Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Množstvo vzniknutého komunálneho odpadu a zmesového odpadu

Dátum poslednej aktualizácie19.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vzniknutého komunálneho odpadu a zmesového odpadu.

Jednotka indikátora

tony

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie

 

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo komunálneho odpadu a zmesového odpadu?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2021 bolo vyprodukovaných 2 766 927 ton komunálnych odpadov, z čoho zmesový odpad predstavoval 1 089 587 ton. Zmesový odpad tak predstavoval necelých 39,4 % z celkovo vyprodukovaného komunálneho odpadu. V roku 2005 predstavoval zmesový odpad až 71,5 % celkového vzniku komunálneho odpadu.
  • V roku 2021 vzniklo v prepočte na jedného obyvateľa 509 kg komunálneho odpadu, z čoho 200 kg predstavoval zmesový odpad.
  • Medziročne (2020 - 2021) bol zaznamenaný nárast vzniku komunálneho odpadu o 3 %, avšak množstvo zmesového odpadu medziročne kleslo o 4,8 %. Od roku 2005 bol zaznamenaný nárast vzniku komunálneho odpadu o 77,5 %. V prípade zmesového odpadu bol v období rokov 2005 — 2021 zaznamenaný pokles len o 2,2 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_sad emo_smile

Zaznamenaný bol výrazný nárast vzniku komunálneho odpadu. Množstvo zmesového odpadu však vzrástlo len minimálne.

Zaznamenaný bol výrazný nárast vzniku komunálneho odpadu. Nárast, avšak o menej ako 9 %, bol zaznamenaný aj v prípade zmesového odpadu. Medzi rokmi 2020 — 2021 bol zaznamenaný mierny nárast vzniku komunálneho odpadu. Množstvo zmesového odpadu však medziročne kleslo o 4,8 %.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Hlavným cieľom stanoveným v Programe predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018 bol posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010 k predchádzaniu vzniku odpadu. Rovnaký cieľ (posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR) je stanovený aj v Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025. V období rokov 2014 — 2021 bol však zaznamenaný opačný trend — množstvo komunálneho odpadu vzrástlo o 51 %. Nutné je však poznamenať, že nárast vzniku komunálneho odpadu v rovnakom časovom období je pozorovaný vo väčšine členských štátov EÚ, čo súvisí s ekonomickým rastom a rastom životnej úrovne.

Dosiahnutie stanoveného cieľa by sa mohlo podariť dosiahnuť prechodom z lineárneho na obehové hospodárstvo. Typickými prvkami obehového hospodárstva sú opätovné používanie produktov, zdieľanie a opravy produktov, renovácia, repasovanie a v prípade, že sa výrobok už nedá opätovne použiť, dochádza k jeho recyklácii. Jednotlivci a domácnosti by tak mali nové tovary nakupovať až po tom, ako tie staré nie je možné opraviť, či repasovať.

Znižovanie množstva zmesového odpadu bolo cieľom už v Programe predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018. V Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025 je stanovený už aj konkrétny kvantitatívny cieľ - znížiť množstvo zmesového (komunálneho) odpadu do roku 2025 o 50 % v porovnaní s rokom 2016. To znamená, že v roku 2025 by mala byť produkcia zmesového odpadu menej ako 592 364,5 ton. V období rokov 2016 — 2021 bol však zaznamenaný pokles vzniku zmesového odpadu len o 8 %. Slovenská republika tak v tejto oblasti potrebuje dosiahnuť výrazné zlepšenie, inak hrozí, že sa nepodarí dosiahnuť stanovený cieľ.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa je potrebné aby sa jednotlivci a domácnosti zlepšili v triedení komunálneho odpadu. Podľa niektorých analýz (Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ a Inštitút cirkulárnej ekonomiky) je možné až 85 % zmesového odpadu vytriediť — skutočne nevytriediteľný odpad tvorí teda približne iba 15% z celkovo vzniknutého zmesového odpadu. Výrazný priestor na zlepšenie predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad — možné je už predchádzanie jeho vzniku (uvedomelé nakupovanie, využívanie zvyškov z prípravy pokrmov), ale aj nakladanie s ním, v prípade, že už vznikol (vermikopostovanie, domáci kompostér na záhrade, hnedé nádoby na bioodpad).

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 

Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Metodika:

Tento indikátor je jedným z ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje celkové množstvo komunálneho odpadu a zmesového odpadu.

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.


Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: