Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017

Materiálové toky a odpady


Materiálová náročnosť hospodárstva


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je vývoj v produktivite zdrojov?
  • Produktivita zdrojov v hospodárstve  SR, meraná ako hrubý domáci produkt v stálych cenách k roku 2010 (HDP v s.c.10) k domácej materiálovej spotrebe (DMC), v roku 2016 predstavovala 1,09 eur/kg. Oproti roku 2000, keď jej hodnota bola  0,77 eur/kg, sa zvýšila o 41,3 %, ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v EÚ.
 

Materiálové toky

Účty materiálových tokov predstavujú množstvo materiálov, ktoré sú fyzicky k dispozícii v danom hospodárstve. Medzi tieto materiálové toky patrí domáca ťažba materiálov vnútri národných hospodárstiev (nerastné suroviny a biomasa) a fyzický dovoz (hmotnosť dovážaného tovaru). Súčet uvedených materiálových tokov predstavuje priamy domáci materiálový vstup do hospodárstva.

Pre SR domáca ťažba predstavovala v roku 2016 11,57 ton na obyvateľa, pričom priemerná hodnota v rámci EÚ bola 11,34 ton na obyvateľa. Dovoz tovarov predstavoval v roku 2016 8,74 ton na obyvateľa. Priamy domáci materiálový vstup (DMI) bol teda v SR v roku 2016 20,31 ton na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 14,68 tony na obyvateľa).

Materiál, ktorý je k dispozícii v hospodárstve, môže byť buď spotrebovaný v danej krajine alebo je exportovaný, či už ako suroviny, alebo hotové výrobky. Po odpočítaní vývozu zostávajúce materiály predstavujú domácu materiálovú spotrebu (DMC).

V roku 2016 predstavovala  v SR DMC 13,34 ton na obyvateľa  (13,36 ton na obyvateľa v EÚ).

Graf Množstvo dostupných materiálov a ich využitie (2016)

Zdroj: Eurostat
Poznámka: Graf vyjadruje vzťah medzi domácou ťažbou, DMI, DMC, dovozom a vývozom.

DMC v SR v roku 2016 z najväčšej časti (49,2 %) tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 27,2 %, energetické suroviny (19 %) a kovové nerasty (4,6 %).  

Graf Vývoj domácej materiálovej spotreby

 

Produktivita zdrojov

V roku 2016 produktivita zdrojov (HDP/DMC) v hospodárstve  SR predstavovala 1,09 eur/kg. Oproti roku 2000, keď jej hodnota bola  0,77 eur/kg sa zvýšila o 41,3 %, ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v krajinách EÚ, ktorá v roku 2016 dosiahla hodnotu 2,02 eur/kg.
 
Graf Vývoj produktivity zdrojov

Graf Medzinárodné porovnanie produktivity zdrojov (2016)


 

Odpady

Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov?
  • V porovnaní s rokom 2016 predstavuje medziročný nárast vzniku odpadov  v roku 2017 takmer 34 %. V roku 2017 vzniklo v SR  2 136 787 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 393 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V porovnaní s krajinami EÚ je produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa nízka a je pod priemernou úrovňou EÚ-27.
Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?
  • Dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom nakladaní  s odpadmi (31 % u odpadov celkom a 61 % u komunálnych odpadov).
Plní SR záväzné limity vyplývajúce pre problematiku odpadov z medzinárodných predpisov?
  • Hlavné ciele v komunálnej sfére sa zatiaľ nedarí plniť. Na nízkej úrovni je recyklácia komunálnych odpadov a cieľ zvýšiť recykláciu komunálnych odpadov na 50 % do roku 2020 sa nepodarí naplniť. Ako neuspokojivú možno hodnotiť aj oblasť triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
  • V roku 2017 bolo zozbieraných 5,42 kg/obyvateľa odpadov z elektrických a elektronických zariadení. SR tak limit stanovený príslušnou smernicou ES splnila.
  • SR splnila v roku 2017 limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov, ktoré sú určené podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch.
  • Podiel opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie  starých vozidiel v zmysle príslušnej smernice ES SR dosiahla a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel bola dosiahnutá v roku 2017 na úroveň 97,27 %.
  • Úspešne napreduje aj zhodnocovanie odpadových pneumatík, stanovený cieľ bude s veľkou pravdepodobnosťou splnený.
  • V roku 2017 bolo vyzbieraných 1 103,54 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 91,1 % podiel zberu. SR tak limit stanovený príslušnou smernicou ES splnila.
Zvyšuje sa podiel využitia odpadov z obalov?
  • Z celkového množstva vzniknutých odpadov z obalov bolo v roku 2016 recykláciou využitých viac ako 65,84 % a zhodnocovaných vrátane materiálového zhodnocovania bolo takmer 69,53 %  z celkového množstva odpadov z obalov.


Vznik a nakladanie s odpadmi

Celkový vznik a nakladanie s odpadmi

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade.

Veľkou výzvou odpadového hospodárstva v SR je zastaviť nárast vzniku odpadov a hlavne znížiť vysoký podiel skládkovania odpadov.

V SR  vzniklo v roku 2017 spolu 14 269 664,35 ton odpadov. V porovnaní s rokom 2016 predstavuje medziročný nárast celkového vzniku odpadov v roku 2017 takmer 34 %. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšenými aktivitami pri výstavbe a úprave cestnej a železničnej siete.

Tabuľka Bilancia vzniku odpadov (t)
Kategória odpadu Množstvo
Nebezpečný odpad (NO) 389 267,74
Ostatný odpad (O) 11 758 837,17
Komunálny odpad (KO) 2 136 787 ,07
Spolu 14 269 664,35

Pozn.: v KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO  vzťahuje.
Zdroj: MŽP SRV produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE je najväčším producentom odpadov priemyselná výroba (hlavne ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa cca 32 %, za ňou nasleduje sekcia iné cca s 25 % podielom.  
                                                                                                                                           Dominantnou činnosťou zhodnotenia je s 31 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie. Aj naďalej ostáva problémom  vysoký podiel skládkovania odpadov, až 31 % z celkového množstva vzniknutých odpadov. V roku 2017 bolo prevádzkovaných 111 skládok odpadov a 19 spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, z toho 2 na komunálny odpad.

Tabuľka Nakladanie s odpadmi spolu (t)
 Spôsob nakladania
Skládkovanie 3 820 877,10
Spálenie bez energetického využitia 47 109,09
Iné zneškodnenie 402 844,39
Spálenie s energetickým využitím 740 506,37
Materiálové zhodnotenie (recyklácia) 3 777 779,75
Iné zhodnotenie 357 317,08
Iné nakladanie 3 032 584,70
Spolu 12 179 018,48
Zdroj: MŽP SR

Komunálny odpad

V roku 2017 vzniklo v SR takmer 2 136 787 ton komunálnych odpadov (KO), čo predstavuje 393 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast o 33 kg KO na obyvateľa.  Najväčšia produkcia KO na obyvateľa bola opätovne dosiahnutá v Bratislavskom kraji (502 kg/obyv.), čo je priamo úmerné ekonomickej sile regiónu. Najmenšia produkcia KO na obyvateľa bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (290 kg/obyv.).

 

    

V celoeurópskom porovnaní patrí SR medzi krajiny s najnižšou produkciou KO.
 


Dominantnou činnosťou nakladania s KO bolo skládkovanie odpadov. Podiel skládkovaných komunálnych odpadov na celkovom nakladaní bol 61 %, čo predstavuje medziročný pokles o 5 %.  Recyklácia komunálnych odpadov vypočítaná podľa rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ dosiahla v roku 2017 úroveň 29 %.


V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obec zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre triedený zber „klasických zložiek“ KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty a kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočný a v zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade v súvislosti s cieľom dosiahnuť úroveň recyklácie KO 50 % je potrebné účinnosť zberu zvýšiť, pričom  je potrebné zabezpečiť aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlého oleja a tukov, dreva, elektroodpadu použitých batérií a akumulátorov, textilu a šatstva.


Z dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať mierne stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť.

Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO, bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.
 
 Tabuľka Vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad (okrem papiera a lepenky) (2017) (t)
Druh odpadu Množstvo BRKO
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 24 788
Jedlé oleje a tuky 242
Drevo 10 484
Zelený biologicky rozložiteľný odpad 174 004
Odpad z trhovísk 653
Spolu 210 171
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR

Elektroodpady

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu pre 10 kategórií. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.Ciele pre zhodnocovanie elektroodpadov  ako materiálové, tak aj pre recykláciu boli od roku 2005 splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov.

V roku 2017 výrobcovia zabezpečili zber elektroodpadov v celkovom množstve 29 829 589 kg, čo predstavuje 52,25 % (5,42 kg/obyvateľa), čím bol dosiahnutý minimálny podiel  zberu 45 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch v zmysle smernice EP a Rady č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a bol dosiahnutý cieľ zberu 49 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli od roku 2005 splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov.

Tabuľka Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elektorodpadov (2017)
Elektrozariadenia Zhodnotenie Cieľ Recyklácia a opätovné použitie Cieľ
Kategória (kg) (%) (%) (kg) (%) (%)
1. Veľké domáce spotrebiče 11 498 027 75,84 85,00 11 472 563 75,6 80,00
2. Malé domáce spotrebiče 1 573 126 67,69 75,00 1 539 473 66,24 55,00
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 2 657 167 61,56 80,00 2 621 729 60,74 70,00
4. Spotrebná elektronika 2 403 001 56,12 80,00 2 366 875 55,27 70,00
5. Osvetľovacie zariadenia 1 277 768   75,00 1 263 328   55,00
6. Elektrické a elektronické nástroje  (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 1 121 904 84,78 75,00 1 102 681 83,33 55,00
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 162 976 87,88 75,00 158 978 85,72 55,00
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 90 359 86,46 75,00 89 990 86,10 55,00
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 97 153 65,59 75,00 93 564 62,94 55,00
10. Predajné automaty 145 239 90,21 85,00 145 190 90,18 80,00
Zdroj: MŽP SR


Staré vozidlá

V roku 2017 bolo na území SR spracovaných 35 462 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016  zníženie o 4 %.

Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2017)
Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové  opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel  a recykláciu starých vozidiel* Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel*
803,541 30 958,697 31 558,861 95,47 % (31 762,238 t) 85 %        97,27 % (32 362,402 t) 95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks)   35 462  
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t)   33 270,799  
* Limity činností k priemernej hmotnosti jedného vozidla sú od roku 2015 platné pre všetky vozidlá
 Zdroj: MŽP SR

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2017 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 29 %, energeticky boli zhodnotené 4 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. Veľké  množstvo, až 67 % odpadových pneumatík, bolo vykázané cez iné kódy nakladania a to najmä cez kód R13 skladovanie pred zhodnotením, resp. cez novozavedené kódy nakladania V, OO, OS, t. j. odovzdanie odpadu za účelom zberu, odovzdanie obchodníkovi alebo odovzdanie sprostredkovateľovi. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň  80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním. Ciele budú na základe sledovania vývoja s najväčšou pravdepodobnosťou splnené.
 

Obaly a odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov má do roku 2016 narastajúci charakter. Miera recyklácie a zhodnotenia je rastúca pre jednotlivé odpady z obalov, ciele stanovené pre rok 2016 sú plnené.

Tabuľka Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2016)
Materiál Množstvo Podiel recyklácie Podiel zhodnocovania
(t) (%) (%)
Sklo 85 675,81 62,25 62,25
Plasty 119 409,31 51,68 58,03
Papier 214 445,39 78,44 78,85
Kovy 28 814,85 80,44 83,01
Drevo 59 631,34 55,33 57,81
Iné 9 867,17 15,42 100,78
Spolu 517 843,87 65,84 69,53
 Zdroj: MŽP SR
 
                 

Použité batérie a akumulátory                        

V roku 2017 bolo vyzbieraných 1 103,54 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov , čo predstavuje zberový podiel 91,1 %.

Tabuľka Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov (2017)
  Vyzbierané množstvo (t) Zberový podiel (%)
Použité prenosné batérie a akumulátory 1 103,54 91,1 %
 Zdroj: MŽP SR

Tabuľka Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory
Druh 2011
(%)
2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 96 97 93 87 92 90,5 90,51 90
Ni-Cd 84 97 83 76 80 80,9 78,98 75
Ostatné 98 97 89 64 61 65,3 67,38 60
Zdroj: MŽP SR
 
 

Cezhraničná preprava odpadov - dovoz, vývoz a tranzit odpadov

V roku 2017 vydalo MŽP SR celkom 129 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, ktoré povoľovali cezhraničný pohyb odpadov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu (nariadenie).
 
Tabuľka Prehľad platnosti a počtu rozhodnutí vydaných v roku (2017)
Platnosť do roku Dovoz (t) Vývoz (t) Tranzit (t) Celkom
2017 5 3 6 14
2018 52 22 30 104
2019 1 2 4 7
2020   4   4
Spolu 58 31 40 129
Zdroj: MŽP SR
 
Tabuľka Celkové množstvá odpadov povolených na cezhraničný pohyb odpadov na základe povolení vydaných v členení podľa jednotlivých krajín (t)
Krajina Dovoz Vývoz
Belgicko 15 000 2 100
Česká republika 4 400 18 230
Holandsko - 144
Maďarsko 42 600 100
Nemecko 14 323 1 070
Poľsko - 21 000
Rakúsko 237 624 8 000
Slovinsko 31 600 -
Taliansko 88 292 -
Litva   2 250
Celkom 433 839 52 894
Zdroj: MŽP SR
 
Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: