Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017

Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike


Hodnotenie vývoja jednotlivých indikátorov
Ikona Vysvetlenie hodnotenia
emo_smile  Pozitívny vývoj, prevažujú trendy zlepšenia.
emo_neutral  Variabilný, nejednoznačný trend,  trend bez výraznejších zmien v pozitívnom ako aj nepriaznivom smere.
emo_sad  Nepriaznivý vývoj, prevažujú trendy zhoršenia.


Hodnotenie stavu jednotlivých indikátorov
Ikona Vysvetlenie hodnotenia
emo_smile  Vyhovujúci stav. Plnenie limitných hodnôt a cieľov, resp. len minimálne odchýlky od nich.
emo_neutral  Stav, ktorému nemožno jednoznačne priradiť hodnotenie vyhovujúci, resp. nevyhovujúci. Je to napríklad z dôvodu, že pre jeho hodnotenie nie sú stanovené ciele alebo limity, resp. jeho zhodnotenie nie je jednoznačné.
 
emo_sad  Nevyhovujúci stav. V prevažnej miere prekračovanie limitných hodnôt, neplnenie stanovených cieľov, resp. ohrozenie splnenia cieľov stanovených pre budúce obdobia

 

Ovzdušie

Emisie znečisťujúcich látok

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Klesajúci trend u väčšiny sledovaných látok a celkový vývoj je možné považovať za pozitívny.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Pokles emisií SO2,  NOx, CO, PM10, PM2,5, NH3 a NMVOC. Mierny nárast v prípade emisií PCDD/F a tiež emisií Cd, Hg a Pb.

Stav (2016)

 emo_smile

SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Kvalita ovzdušia

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pozitívny trend vo vývoji aj napriek jeho mierne kolísavému priebehu.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Zvýšenie počtu prekročení limitných hodnôt oproti predchádzajúcemu roku.

Stav (2017)

 emo_sad

Prekročenie povolených hodnôt vo väzbe na ochranu ľudského zdravia pre PM10, PM2,5, BaP a prízemný ozón. Prekročenie povolených hodnôt pre prízemný ozón pre ochranu vegetácie a lesov.

Voda

Využívanie vôd z pohľadu zachovania vodných zdrojov

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pokles odberov povrchovej a podzemnej vody.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Mierny nárast odberov povrchovej a podzemnej vody.

Stav (2017)

 emo_smile

Percento celkových odberov z odtoku z územia SR  dosiahlo 5 % a podiel využívaných podzemných vôd z celkových dokumentovaných využiteľných množstiev podzemných vôd dosiahol 13,86 %.
Hoci pozitívny bilančný stav podzemných vôd je priaznivý z pohľadu životného prostredia, ďalšie znižovanie odberov podzemných vôd však už nie je vhodné z pohľadu zdravia a životnej úrovne obyvateľov SR.

Kvalita povrchových vôd

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Významný pokles podielu monitorovacích miest, v ktorých neboli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody. V hodnotení  stavu vodných útvarov, realizovaného od roku 2007, bol zaznamenaný mierny pokles podielu počtu vodných útvarov v lepšom ako priemernom ekologickom stave a mierny nárast podielu počtu vodných útvarov v dobrom chemickom stave.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Nárast podielu monitorovacím miest, v ktorých neboli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody.

Stav (2017)

 emo_sad

Vo väčšine monitorovacích miest neboli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody.
V jednotlivých skupinách ukazovateľov bolo najviac prekročení zaznamenaných v ukazovateľoch ako napr. dusitanový dusík, termotolerantné koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, As, Zn, Cu, kyanidy celkové a iné.

Kvalita podzemných vôd

Zmena od roku 2010

 emo_smile

Pokles podielu analýz nevyhovujúcich požiadavkám na kvalitu vody. V hodnotení chemického stavu útvarov podzemnej vody, realizovaného od roku 2007, bolo zaznamenané zníženie počtu útvarov podzemnej vody v zlom stave o 2 útvary.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne nedošlo k významným zmenám v podiele analýz podzemných vôd nevyhovujúcim požiadavkám na kvalitu pitnej vody.

Stav (2017)

 emo_sad

Vo väčšine monitorovacích objektoch monitorovacej siete podzemnej vody bola prekročená limitná hodnota kvality pitnej vody aspoň jedného ukazovateľa. Limitné hodnoty boli najčastejšie prekračované v ukazovateľoch: percentuálne nasýtenie vody kyslíkom, Mn, Fecelk. a Fe2+.

Odpadové vody

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pokračoval pokles objemu vypúšťaných odpadových vôd, pokles zaznamenala aj produkcia organického znečistenia. Zvýšil sa počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Medziročne došlo k miernemu poklesu objemu odpadových vôd, počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie tiež mierne narástol.

Stav (2017)

 emo_sad

Problémom zostáva nízke napojenie obyvateľstva na kanalizáciu (67,72 %).

Kvalita pitnej vody

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pozitívny  vývoj a stav kvality pitnej vody.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom sa zvýšil.

Stav (2017)

 emo_smile

Kvalita pitnej vody je na vysokej úrovni. 99,72 %  analýz pitnej vody vyhovuje hygienickým limitom.

Horniny

Geologické hazardy

Zmena od roku 2006

 emo_sad

V dôsledku dlhotrvajúcich a extrémnych zrážok narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré majú negatívny vplyv na život a zdravie obyvateľov a ich majetok. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne došlo k nepatrným zmenám stabilizačných pomerov územia.

Stav (2017)

 emo_sad

Na viac ako 5 % územia SR sú zaznamenané svahové deformácie. V roku 2017 pribudlo 11 nových svahových deformácií.

Pôda

Využívanie územia

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

Najväčšie zmeny vo využívaní pozemkov zaznamenal nárast zastavaných plôch a nádvorí, hlavne na úkor poľnohospodárskej pôdy. Pokračoval aj keď už miernejší trend nárastu lesných pozemkov.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne došlo opätovne k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy a k nárastu lesných pozemkov a zastavaných plôch a nádvorí.

Stav (2017)

 emo_smile

SR má v rámci svojej štruktúry územia podľa charakteru využitia dostatok poľnohospodárskej pôdy pre zabezpečovanie nárokov obyvateľstva v súvislosti s produkciou potravín.

Kontaminácia pôd

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

Vývoj kontaminácie pôd  je veľmi pozvoľný, bez výrazných zmien. Pôdy, ktoré boli kontaminované v minulosti, sú kontaminované aj v súčasnosti.

Posledná medziročná zmena

 emo_none

V roku 2017 boli spracovávané a postupne vyhodnocované pôdne vzorky 5. odberového cyklu s odberom vzoriek v roku 2013.

Stav (2017)

 emo_smile

Takmer 99 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu je hygienicky vyhovujúcich. Zostávajúca časť kontaminovanej pôdy je viazaná prevažne na oblasti priemyselnej činnosti a na oblasti vplyvu tzv. geochemických anomálií – horské a podhorské oblasti.

Pôdna reakcia

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Aj keď sa  zastúpenie pôd so slabo kyslou pôdnou reakciou znížilo, zastúpenie pôd s kyslou pôdnou reakciou sa zvýšilo.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Naďalej dochádza k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou pôdnou reakciou.

Stav (2017)

 emo_sad

Takmer 60 % poľnohospodárskych pôd vykazuje slabo kyslú alebo kyslú pôdnu reakciu.

Erózia pôdy

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Od roku 2000 až po súčasný stav mala potenciálna vodná a vetrová erózia klesajúci priebeh.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Medziročne došlo k zníženiu výmery pôdy ohrozenej potenciálnou vodnou a vetrovou eróziou.

Stav (2017)

 emo_sad

Vodnou eróziou je potenciálne ohrozených 38,6 % a vetrovou 6,7 % poľnohospodárskych pôd.

Biodiverzita

Stav druhov a biotopov európskeho významu

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

V porovnaní s 1. reportingovým obdobím (2004 – 2006) došlo k roku 2013 (vyhodnotenie 2. reportingového obdobia 2007 – 2012) k zlepšeniu poznatkov, a teda aj k zlepšeniu podielu priaznivého stavu druhov a biotopov. Podiel biotopov v zlom stave sa však skoro nezmenil (nedostatočné opatrenia).

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Stav druhov a biotopov európskeho významu (EV) sa  zlepšil len mierne, resp. stagnoval v kategórii nevyhovujúci stav

Stav (2017)

 emo_sad

Stav druhov a biotopov európskeho významu do veľkej miery nie je priaznivý a dosiahnutie cieľa do roku 2020 ohľadne výrazného a merateľného zlepšenia ich stavu je stále vzdialené.

Stav a vývoj národnej sústavy chránených území a európskej sústavy Natura 2000

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Mierne sa zvýšil podiel maloplošných chránených území (MCHÚ) a naštartovalo sa budovanie európskej sústavy Natura 2000.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Medziročne sa výmera národnej sústavy CHÚ nezmenila. Boli pripravované, spracované a schvaľované ďalšie dokumenty (starostlivosti) o osobitne chránené časti prírody a krajiny. Schválená bola druhá aktualizácia národného zoznamu ÚEV (tzv. C etapa), čím sa zvýšil ich celkový počet o 169 lokalít.

Stav (2017)

 emo_neutral

Napriek vysokému podielu výmery CHÚ možno pozorovať v rámci národnej sústavy mnohé nedostatky (reprezentatívnosť, stav ohrozenosti, definovanie cieľového stavu ochrany, realizácia programov starostlivosti o tzv. MCHÚ). Európska sústava Natura 2000 je z veľkej časti už dobudovaná, avšak proces vyhlasovania ÚEV, ako aj prípravy programov starostlivosti je príliš pomalý.

Zmena klímy

Emisie skleníkových plynov

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pokleslo množstvo emisií skleníkových plynov a produktivita CO2 narástla. Keďže emisie CO2 klesajú, zatiaľ čo hrubý domáci produkt rastie, môžeme hovoriť o absolútnom decouplingu, čo predstavuje pozitívny trend.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Emisie skleníkových plynov síce medziročne vzrástli, avšak len veľmi mierne.

Stav (2016)

 emo_smile

SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

Vývoj zmeny klímy

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Zaznamenaný bol nárast negatívnych prejavov zmeny klímy.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Pokračovali negatívne prejavy zmeny klímy (výrazná premenlivosť počasia, nadpriemerná ročná teplota, extrémne lokálne zrážky).

Stav (2017)

emo_sad

Posledný rok bol z hľadiska negatívnych prejavov zmeny klímy veľmi výrazný.

Ťažba nerastných surovín

Vývoj ťažby nerastných surovín

Zmena od roku 2000

 emo_smile

U väčšiny ťažených surovín objem ťažby nedosiahol stav z roku 2000, čo z hľadiska využívania prírodných zdrojov a vplyvov na životné prostredie spojených s ťažbou možno hodnotiť pozitívne.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

V roku 2017 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k miernemu nárastu dobývania surovín na povrchu i pri hlbinnom dobývaní.

Stav (2017)

 emo_smile

Podiel ťažby nerastných surovín na ich zásobách zatiaľ neindikuje problém s ich vyčerpateľnosťou.

Energetika

Hrubá domáca spotreba energie (HDS)

Zmena od roku 2001

 emo_smile

Od roku 2001 klesla HDS aj dovozná závislosť.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne došlo k poklesu HDS a nárastu dovoznej závislosti.

Stav (2016)

 emo_smile

Predpokladá sa dosiahnutie cieľa energetickej efektívnosti vyjadreného v absolútnej hodnote primárnej spotreby energie za predpokladu realizácie investícií do opatrení energetickej efektívnosti na strane premeny, prenosu a distribúcie energie a značnej aktivity súkromného sektora.

Výroba elektriny

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

V období rokov 2000 – 2017 došlo k poklesu výroby elektriny.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne stúpla výroba elektriny, nárast bol však len minimálny.

Stav (2017)

 emo_smile

Zásobovanie elektrinou v SR bolo v roku 2017 spoľahlivé. SR má nízkouhlíkový mix zdrojov elektriny, podiel bezuhlíkovej výroby elektriny sa pohyboval na úrovni 80 %.

Konečná energetická spotreba

Zmena od roku 2001

 emo_smile

Pokles konečnej energetickej spotreby.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Minimálny medziročný pokles konečnej energetickej spotreby.

Stav (2016)

 emo_neutral

Predpokladá sa dosiahnutie cieľa úspor energie do roku 2020 iba vo výške 84 % z celkového národného indikatívneho cieľa úspor energie v KES definovaného v Akčnom pláne energetickej efektívnosti 2014 – 2020.

Energetická náročnosť

Zmena od roku 2001

 emo_smile

Výrazný pokles energetickej náročnosti hospodárstva.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Došlo k medziročnému poklesu energetickej náročnosti hospodárstva.

Stav (2016)

 emo_sad

Napriek pozitívnemu vývoju pretrváva vysoká energetická náročnosť  hospodárstva.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

Zmena od roku 2005

 emo_smile

Nárast podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Medziročný pokles podielu OZE.

Stav (2016)

 emo_smile

Predpoklad  dosiahnutia záväzného cieľa pre podiel energie z OZE v roku 2020.

Emisie skleníkových plynov z energetiky

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pokles emisií skleníkových plynov.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Medziročne došlo k minimálnemu poklesu emisií skleníkových plynov z energetiky.

Stav (2016)

 emo_smile

Emisie skleníkových plynov z energetiky boli v roku 2016 jedny z najnižších od roku 1990.

Emisie znečisťujúcich látok  z energetiky

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Pozitívny trend bol dosiahnutý pri emisiách všetkých sledovaných znečisťujúcich látok - SOx, NOx, CO, PM10, PM2,5 a NMVOC. Rovnako poklesli emisie všetkých sledovaných POPs - PCDD/PCDF, PCB aj PAH. Z ťažkých kovov bol nárast pri Cd, emisie Pb a Hg klesli.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Pokles emisií všetkých sledovaných znečisťujúcich látok, nárast emisií POPs a ŤK.

Stav (2016)

 emo_neutral

Najvýznamnejší podiel energetiky na celkových emisiách je u SOx, NOx a ťažkých kovov.

Poľnohospodárstvo

Výmera poľnohospodárskej pôdy

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Od roku 2000 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Oproti roku 2015 bol opätovne zaznamenaný úbytok výmery  poľnohospodárskej pôdy.

Stav (2017)

 emo_smile

Rozloha poľnohospodárskej pôdy činí 48,6 % z celkovej rozlohy územia SR.

Spotreba priemyselných hnojív a pesticídov

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Od roku 2000 došlo k zvýšeniu spotreby  priemyselných hnojív a pesticídov.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Medziročne sa spotreba priemyselných hnojív a pesticídov zvýšila.

Stav (2017)

 emo_neutral

Do poľnohospodárskej pôdy sa aplikovalo 5 212,1 t pesticídov. Spotreba priemyselných hnojív predstavovala 101,8 kg čistých živín na hektár pôdy.

Náročnosť poľnohospodárstva na vodné zdroje

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Medzi rokmi 2000 – 2017 došlo k poklesu odberu povrchovej aj podzemnej vody.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Medziročne sa zvýšil odber povrchovej aj podzemnej vody v poľnohospodárstve.

Stav (2017)

 emo_smile

Podiel povrchovej a podzemnej vody využívanej v poľnohospodárstve v porovnaní s celkovými odbermi vody je  zanedbateľný.

Bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

Medzi rokmi 2000 až 2006 bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach bola väčšinou vyrovnaná. Po roku 2007 začala jej hodnota stúpať a zaznamenala kladnú bilanciu.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Medziročne došlo k nárastu kladnej bilancii dusíka v poľnohospodárskych pôdach.

Stav (2017)

 emo_sad

V poľnohospodárskych pôdach je bilančný prebytok dusíka, ktorý je nežiadúci z hľadiska optimálnej výživy rastlín a ochrany životného prostredia.

Emisie skleníkových plynov a emisie amoniaku z poľnohospodárstva

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Od roku 2000 kleslo množstvo emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne došlo k nárastu emisií skleníkových plynov a naopak k poklesu emisií amoniaku z poľnohospodárstva.

Stav (2016)

 emo_neutral

Poľnohospodárstvo sa podieľa 6,5 % na emisiách všetkých skleníkových plynov v SR a zároveň je najväčším producentom emisií amoniaku.

Doprava

Výkony dopravy

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

Nárast prepravných výkonov nákladnej dopravy, hlavne cestnej dopravy. Pokles prepravných výkonov v osobnej doprave.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Prepravné výkony zaznamenali mierny medziročný nárast vo všetkých druhoch osobnej dopravy napriek miernemu poklesu počtu prepavených osôb v cestnej a vodnej doprave. V nákladnej doprave došlo k poklesu prepravných výkonov v cestnej, železničnej a vodnej doprave.

Stav (2017)

 emo_sad

Pretrváva vysoký podiel cestnej dopravy na výkonoch osobnej i nákladnej dopravy ako aj vysoký podiel individuálnej prepravy osôb.

Emisie skleníkových plynov

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Pokles  zaznamenali emisie CH4, naopak nárast zaznamenali emisie N2O a CO2.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Emisie skleníkových plynov zaznamenali mierny medziročný pokles okrem emisií N2O .

Stav (2016)

 emo_sad

Nedarí sa stabilizovať rast emisií skleníkových plynov z dopravy, relatívny podiel emisií z dopravy sa stále zvyšuje.

Emisie znečisťujúcich látok

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Emisie základných znečisťujúcich látok poklesli s minimálnymi medziročnými výkyvmi.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Emisie základných znečisťujúcich látok zaznamenali medziročný pokles. U emisií ťažkých kovov došlo k poklesu.

Stav (2016)

 emo_neutral

Najvýznamnejší podiel dopravy je u emisií NOx (približne 41 %), ťažkých kovov (približne 6 %), CO (22 %), emisie tuhých častíc PM (približne 5%). Podiel ostatných znečisťujúcich látok je nižší.

Lesné hospodárstvo

Zdravotný stav lesov

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Zdravotný stav lesov indikovaný defoliáciou sa s občasnými výkyvmi stále zhoršoval, pričom v roku 2014 dosiahol najvyššie poškodenie za celé sledované obdobie.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Medziročne došlo k zlepšeniu zdravotného stavu lesov.

Stav (2017)

 emo_sad

Zdravotný stav lesov Slovenska možno stále považovať za nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer.

Zásoby dreva a uhlíka v lesných ekosystémoch

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Zásoba dreva i uhlíka viazaného v lesoch dlhodobo rástla.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Došlo k stagnácii, resp. miernemu poklesu zásoby dreva i uhlíka viazaného v lesoch.

Stav (2017)

 emo_smile

Zásoby dreva a uhlíka v lesných ekosystémoch sú pomerne vysoké.

Využívanie lesov

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

Od roku 2000 podiel ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku (využívanie lesov) narástol, aj keď stále je možné konštatovať udržateľné hospodárenie.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Podiel ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku (CBP) medziročne vzrástol.

Stav (2017)

 emo_neutral

Využívanie lesov je možné hodnotiť stále ako udržateľné, podiel ťažby na CBP však dosahuje vysokú hodnotu.

Štruktúra kategórií lesov

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Od roku 2000 došlo k poklesu výmery mimoprodukčných lesov (konkrétne lesov osobitného určenia – LOU) a naopak nárastu hospodárskych lesov (HL).

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Došlo k miernemu nárastu výmery LOU na úkor HL.

Stav (2017)

 emo_neutral

HL predstavovali 72,1 % z rozlohy lesov, lesy ochranné 17,3 % a LOU 10,6 %.

Drevinové zloženie a prirodzená obnova lesných porastov

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Vývoj v drevinovom zložení lesov, resp. v podiele prirodzenej obnovy lesných porastov je priaznivý.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Ďalšie zlepšenie drevinového zloženia lesov, ako aj pozitívny nárast podielu prirodzenej obnovy lesných porastov.

Stav (2017)

 emo_smile

V lesoch SR prevláda všeobecne priaznivá a pestrá druhová štruktúra. Podiel prirodzenej obnovy sa približuje úrovni lesnícky vyspelých, porovnateľných štátov.

Rekreácia a cestovný ruch

Smerovanie cestovného ruchu vo vzťahu k životnému prostrediu

Zmena od roku 2000

 emo_neutral

Nejednoznačné trendy smerovania a vývoja cestovného ruchu vo vzťahu k životnému prostrediu.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Evidencia  pozitívnych (nárast celkového počtu prenocovaní), ale aj negatívnych trendov smerovania cestovného ruchu (napr. vysoký podiel jednodňového turizmu pri zahraničných návštevníkoch) vo vzťahu k životnému prostrediu.

Stav (2017)

 emo_neutral

Od roku 2000 bol v roku 2017 zaznamenaný najvyšší celkový počet prenocovaní.  Priemerný počet prenocovaní stagnuje.

Návštevnosť jaskýň

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Návštevnosť jaskýň poklesla, počet informačných stredísk v chránených územiach je nedostatočný.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Medziročne došlo k nárastu počtu návštevníkov jaskýň.

Stav (2017)

 emo_neutral

V roku 2017 navštívilo sprístupnené jaskyne viac ako 630 000 návštevníkov.

Erózia, ohrozenie MCHÚ a počet stanovísk

Zmena od roku 2000

 emo_sad

Evidovaný nárast erózie, ohrozenia tzv. MCHÚ aj počtu stanovísk z dôvodu cestovného ruchu.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne zaznamenaný mierny nárast erózie na cyklotrasách a mierny pokles na turistických značených chodníkoch. Mierny nárast ohrozenia tzv. MCHÚ a pokles počtu stanovísk z dôvodu cestovného ruchu.

Stav (2017)

 emo_sad

Výskyt eróziou postihnutých turisticky značených chodníkov a cykloturistických trás na územiach národných parkov.

Environmentálna ekonomika

Náklady podnikov a obcí na ochranu životného prostredia

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Náklady na ochranu životného prostredia napriek kolísavému charakteru zaznamenali nárast.

Posledná medziročná zmena

 emo_neutral

Medziročne došlo len k minimálnemu nárastu nákladov na ochranu životného prostredia.

Stav (2017)

 emo_neutral

Za sledované obdobie od roku 2000 výška nákladov v roku 2017 bola v poradí tretia najvyššia, avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles predstavoval takmer 23 %.

Materiálové toky

Produktivita zdrojov

Zmena od roku 2000

 emo_smile

Od roku 2000 došlo k nárastu produktivity zdrojov.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

V porovnaní s predchádzajúcim rokom  pokračoval trend rastu produktivity zdrojov.

Stav (2016)

 emo_sad

Aj napriek zaznamenanému rastu pretrváva nízka produktivita zdrojov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

Odpady

Celková produkcia odpadov

Zmena od roku 2005

 emo_neutral

Celková produkcia odpadov napriek výkyvom v jednotlivých rokoch zostala zhruba na rovnakej úrovni.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Medziročne došlo k  nárastu vzniku odpadov.

Stav (2017)

 emo_neutral

Množstvom vyprodukovaných odpadov v prepočte na obyvateľa je SR pod priemerom krajín EÚ.

Produkcia a nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zmena od roku 2005

 emo_sad

Nárast  množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov. Pretrvával  vysoký podiel skládkovania a nízky podiel recyklácie.

Posledná medziročná zmena

 emo_sad

Medziročne došlo k nárastu množstva komunálnych odpadov. Celkový objem skládkovaných komunálnych odpadov poklesol len veľmi mierne.

Stav (2017)

 emo_sad

Napriek tomu, že podielom objemu komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa je SR pod priemerom EÚ, pretrváva nepriaznivý stav v nakladaní s ním (vysoký podiel skládkovania a nízky podiel recyklácie).

Odpady z obalov

Zmena od roku 2010

 emo_smile

Napriek nárastu cekového množstva vzniknutých odpadov z obalov miera recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov narástla.

Posledná medziročná zmena

 emo_smile

Mierny nárast miery zhodnotenia odpadov z obalov.

Stav (2016)

 emo_smile

Materiálovo zhodnotených bolo 65,84 % odpadov z obalov. Ciele stanovené pre odpady z obalov sa priebežne plnia.

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: