Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

Základné informácie o Slovenskej republike (interaktívna verzia)


Tabuľka. SR vo vybraných číslach (2018)

Vznik samostatnej SR 1.1.1993
 
Charakteristika územia (2018)
Rozloha 49 034 km2
Podiel druhov pozemkov Poľnohospodárska pôda 48,5 %
Lesné pozemky 41,3 %
Vodné plochy   1,9 %
Zastavané plochy   4,9 %
Ostatné plochy   3,4 %
Nadmorská výška 95 m (vyústenie rieky Bodrog)/ 2 655 m (Gerlachovský štít)
Obyvateľstvo (k 31. 12. 2018)
Počet obyvateľov 5 450 421 z toho 48,8 % mužov a 51,2 % žien
Živonarodení 57 639
Zomrelí 54 293
Prirodzený prírastok  3 346
Prírastok sťahovaním  3 955
Celkový prírastok  7 301
Stredná dĺžka života pri narodení muži 73,71
ženy 80,35
Priemerný vek muži 39,21
ženy 42,36
Hustota obyvateľstva 111,1 obyvateľov/km2
Hrubý domáci produkt v bežných cenách 89,72 mld. eur
Miera inflácie 2,5 %
Miera evidovanej  nezamestnanosti 5,04 %


Tabuľka. Vyhodnotenie vybraných indexov

Index environmentálnej výkonnosti (EPI), Yale 2018 70,6 % (28. miesto zo 180 hodnotených krajín sveta)
GINI Index, Svetová banka 2018 26,1 %
Index ľudského rozvoja, UNDP 2018 0,855 – veľmi vysoký


Územie SR je rozdelené do 5 kategórií environmentálnej kvality. Porovnaním  stavu počas  piatich rokov  2010 – 2015 a stavu v roku 2016, došlo k miernemu nárastu regiónov s nenarušeným prostredím. Nárast regiónov s nenarušeným prostredím vznikol realizáciou opatrení do ŽP pridelenými dotáciami regiónom z Operačného programu Životné  prostredie v rokoch  2010 – 2015, ako aj novelizáciou zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.


Tabuľka. Diferenciácia územia podľa environmentálnej kvality
Environmentálna kvalita Rozloha (km2) % z plochy SR
1 - regióny s nenarušeným prostredím 24 104 49,2
2 - regióny s mierne narušeným prostredím (vyhovujúce) 19 515 39,8
2 - regióny s narušeným prostredím 447 0,9
2 - regióny so značne narušeným prostredím 640 1,3
3 - regióny so silne narušeným prostredím 4 328 8,8
Zdroj: SAŽP


Mapa. Regióny environmentálnej kvality

Zdroj: SAŽP

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: