Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

Prechod na zelené a obehové hospodárstvo (interaktívna verzia)

Ťažba nerastných surovín (interaktívna verzia)


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je trend vo vývoji ťažby nerastných surovín?

V roku 2018 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k miernemu nárastu dobývania surovín na povrchu a k miernemu poklesu pri hlbinnom dobývaní. V porovnaní rokov 2005 a 2018 došlo k poklesu ťažby hnedého uhlia o 40 %, magnezitu o 32 %, u rúd bol pokles až o 93 %. Z dlhodobejšieho hľadiska u väčšiny ťažených surovín objem ťažby v roku 2018 nedosiahol stav z roku 1993. Z hľadiska využívania prírodných zdrojov a vplyvov na životné prostredie spojených s ťažbou, možno tento vývoj hodnotiť pozitívne.


Vývoj ťažby nerastných surovín

V roku 2018 bolo v SR evidovaných celkom 939 ložísk nerastov. Z podzemia bolo vydobytých celkom 2 707,83 kt úžitkových nerastov v pevnom skupenstve, 7,52 kt ropy a gazolínu a 89 835,00  tis. m3 zemného plynu. Na povrchu bolo vydobytých 41 294,20 kt surovín.


Tabuľka. Ťažba nerastných surovín
Ťažený nerast Merná jednotka 2018
Hnedé uhlie a lignit kt 1 502,00
Ropa vrátane gazolínu kt 7,52
Zemný plyn tis. m3 89 835,00
Rudy kt 42,73
Magnezit kt 1 053,90
Soľ kt 0,01
Stavebný kameň kt 17 244,90
Štrkopiesky a piesky kt 12 363,20
Tehliarske suroviny kt 906,60
Vápence a cementárske suroviny kt 3 301,50
Vápence pre špeciálne účely kt 1 267,40
Vápenec vysokopercentný kt 4 080,10
Ostatné suroviny kt
(podzemie)
109,20
kt
(povrch)
2 130,50
Zdroj: HBÚ SR


Graf. Vývoj ťažby nerastných surovín v podzemí


Graf. Vývoj ťažby nerastných surovín na povrchu


Ťažba a životné prostredie

V roku 2018 pokračovalo uplatňovanie zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov zodpovedných za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí, úlohy orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
V roku 2018 bolo v pôsobnosti OBÚ evidovaných celkom 99 odvalov, z nich 71 je v dobývacích priestoroch (56 činných a 15 nečinných) a 28 mimo dobývacieho priestoru (25 činných a 3 nečinné). Odvaly zaberajú plochu 332,73 ha.
Ku koncu roka 2018 bolo evidovaných celkom 28 odkalísk, z nich je 14 v dobývacích priestoroch (10 činných a 4 nečinné) a 14 mimo dobývacích priestorov (10 činných a 4 nečinné). Odkaliská zaberajú plochu 117,45 ha.

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: