Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Cena elektriny a zemného plynu

Dátum poslednej aktualizácie 11.12.2019

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj ceny elektriny pre stredne veľké domácnosti (s ročnou spotrebou medzi 2 500 a 5 000 kWh) a ceny zemného plynu pre stredne veľké domácnosti (s ročným odberom medzi 20 až 200 GJ).

Jednotka indikátora

eur/kWh, eur/GJ

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Energetická politika SR (2014)
Strategický cieľ:
Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
Základné priority:
Optimálny energetický mix.
Zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie.
Diverzifikácia energetických zdrojov a prepravných trás.
Kvalita dodávok energie za prijateľné ceny.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavné ciele:
Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie energiou.
Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív.
Zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä vodných tokov, biomasy, geotermálnej energie a slnečnej energie.
Využívanie domácich primárnych energetických zdrojov na výrobu elektriny a tepla na ekonomicky efektívnom princípe v súlade so surovinovou politikou – uhlia a domácich zásob uránových rúd pre zníženie závislosti na dovoze energií.
Znižovanie závislosti dodávok energie z rizikových oblastí a diverzifikácia zdrojov, ako aj dopravných ciest.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj cien elektriny a zemného plynu?

Kľúčové zistenia

  • Cena elektriny od roku 2004 rástla s výnimkou rokov 2008, 2010 a rokov 2013 - 2015, pričom jej cena sa medziročne takmer nezmenila (nárast o 0,7 %). Za obdobie rokov 2004 – 2019 celkovo vzrástla cena elektriny o cca 28,5 % na hodnotu 0,1577 eur/kWh v roku 2019.
  • Rovnako stúpajúci trend bol aj pri cene plynu, ktorá za sledované obdobie 2004 – 2019 stúpla o 71,6 % na hodnotu 12,468 eur/GJ s 5,1 % medziročným nárastom v roku 2019.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Negativny trend Negativny trend
Do roku 2004 boli ceny elektriny aj zemného plynu regulované. Od roku 2004 došlo k nárastu ceny elektriny aj zemného plynu. Medziročne došlo k nárastu ceny elektriny aj ceny zemného plynu.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Elektrina

Z hľadiska fungovania trhu s energiami by sa súčasné obdobie dalo charakterizovať ako kombinácia dôsledkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy a postupnej liberalizácie. V posledných rokoch stúpol počet alternatívnych dodávateľov elektrickej energie na slovenský trh a rovnako sa zaznamenal medziročný nárast počtu odberateľov, ktorí zmenili dodávateľa elektriny, čím sa nastoľuje konkurenčné prostredie. Do roku 2003 boli  ceny energií deformované krížovými dotáciami, ktoré boli v roku 2004 úplne odstránené u všetkých kategórií odberateľov.
 
Koncovú cenu elektriny tvorí cena silovej elektriny, ktorá je pri domácnostiach stanovená regulačným úradom, ostatné regulované položky a odvod do národného jadrového fondu. Silová elektrina, kopírujúca trendy predovšetkým na nemeckom trhu, sa nakupuje na energetických burzách. Tieto ceny sú referenčné pre určenie regulovaných cien. Pokiaľ ide o regulované položky súvisiace so sieťovými poplatkami, tie sa podieľajú na koncovej cene elektriny takmer 50 %. V rámci tejto tarify všetci odberatelia prispievajú na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla, produkcie elektriny z domáceho uhlia a činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Odvod do národného jadrového fondu slúži na pokrytie historického dlhu spojeného s úhradou nákladov na krytie záverečnej časti jadrovej energetiky.

Ceny elektrickej energie v SR sledujú vývoj na svetových a európskych trhoch. Ceny elektriny od roku 2004 do roku 2019 rástli. Nárast cien elektriny ovplyvnilo viacero aspektov, ako napríklad podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (najmä fotovoltické zdroje), zvýšenie DPH z 19 na 20 %, zavedenie poplatku za odvod do Národného jadrového fondu s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a pod..

Zemný plyn

Rovnako aj cena zemného plynu zásadným spôsobom ovplyvňuje výdavky domácností, keďže táto komodita je na Slovensku významne využívaná na vykurovanie. Pri koncových cenách zemného plynu je situácia odlišná ako pri elektrickej energii. Na jednej strane odpadávajú poplatky spojené s fyzikálnymi vlastnosťami elektriny (nemožnosť jej uskladnenia, značné straty v sústave), no z druhej strany jej určenie je vo veľkej miere ovplyvnené jedným dodávateľom, keďže väčšinu plynu odoberáme od dominantného ruského dodávateľa. V zásade aj koncovú cenu zemného plynu možno rozdeliť na cenu za komoditu, ktorá je pre domácnosti stanovená regulačným úradom a regulované položky za distribúciu, prepravu a dodávku. Pre slovenský trh sú rozhodujúce ceny na rakúskej plynárenskej burze (CEGH) a energetickej burze v nemeckom Lipsku (EEX). Trhovú cenu zemného plynu ovplyvňuje viacero faktorov, medzi najvýznamnejšie patrí vývoj cien ropy, ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja ako aj výmenný kurz Eur/USD, keďže sa ropa a ropné produkty na medzinárodnom trhu obchodujú v amerických dolároch (USD). Trhová cena má len asi 30 % vplyv pri stanovení ceny pre regulované subjekty na Slovensku, zvyšných 70 % pripadá na dlhodobý kontrakt SPP s ruským Gazpromom.

Cena zemného plynu za posledných 15 rokov mala rastúci trend a v roku 2019 bola takmer o tri štvrtiny vyššia ako v roku 2004.

Medzinárodné porovnanie

Eurostat: Ceny elektriny pre domácnosti (Electricity prices by type of user - medium size households)

Eurostat: Ceny plynu pre domácnosti (Gas prices by type of user - medium size households)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Cena elektriny pre domácnosti je definovaná ako priemerná cena v eurách za kWh bez dane platnej pre prvý polrok každého roka pre spotrebiteľov stredne veľkých domácností (s ročnou spotrebou medzi 2 500 a 5 000 kWh).

Ceny zemného plynu pre domácnosti sú definované ako priemerná cena v eurách za GJ bez dane platnej pre prvý polrok každého roka pre spotrebiteľov stredne veľkých domácností (s ročným odberom medzi 20 až 200 GJ).
 
Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu sa podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách považuje aj tarifa.
 
Pod sieťovými odvetviami sa podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie:
  • elektroenergetika,
  • plynárenstvo,
  • tepelná energetika,
  • vodné hospodárstvo.

Metodika:

Regulácia cien elektriny a plynu v Slovenskej republike je od 1. januára 2003 v právomoci nezávislej inštitúcie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
V oblasti cenovej regulácie sú nástrojmi úradu na realizáciu regulačnej politiky všeobecne záväzne právne predpisy, vydané na základe splňomocňovacích ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cenovú reguláciu na regulačné obdobie 2017 až 2021 definuje Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Cena elektriny pre domácnosti je úrčená nasledovne: celoštátna priemerná cena v eurách za kWh bez dane, ktorá je platná v prvom polroku každého roka pre spotrebiteľov stredne veľkých domácností (pásmo spotreby Dc s ročnou spotrebou od 2500 až 5000 kWh). Do roku 2007 sa cena za elektrinu určovala podľa stavu k 1. januáru každého roka pre spotrebiteľov stredne veľkých domácností (bežný spotrebiteľ Dc s ročnou spotrebou do 3500 kWh).

Cena zemného plynu pre domácnosti je definovaná ako: celoštátna priemerná cena v eurách za GJ vrátane daní a poplatkov platných pre prvý polrok každého roka pre spotrebiteľov stredne veľkých domácností (spotrebiteľské pásmo D2 s ročnou spotrebou v rozmedzí 20 až 200 GJ). Do roku 2007 boli ceny určované podľa stavu k 1. januáru každého roka pre spotrebiteľov stredne veľkých domácností (bežný spotrebiteľ D3 s ročnou spotrebou 83.70 GJ).
 
Údaje sú získavané v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní, ktoré pre vybrané roky upravuje prislušná vyhláška ŠÚ SR a sú výsledkom polročných spracovaní štatistických výkazov o cenách elektriny pre konečných užívateľov. Spôsob získavania informácií ustanovuje osobitný predpis – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1099/2008 o energetickej štatistike. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie je Štatistický úrad SR. Získané údaje sú následne použité ako podklady pre zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.


Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: