Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Vznik potravinového odpadu

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj v množstve vyprodukovaného potravinového odpadu. Zahrnuté sú kódy odpadov 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) a 20 01 25 (jedlé oleje a tuky).

Jednotka indikátora

tony

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 
Cieľom v oblasti zmesového komunálneho odpadu je znížiť jeho množstvo do roku 2025 o 50 % v porovnaní s rokom 2016.
 
Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je znížiť ich množstvo v zmesovom komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.
 
Cieľom v oblasti odpadu z potravín je podporovať znižovanie vzniku potravinového odpadu, ktorý vzniká v maloobchode a u spotrebiteľa, a znížiť potravinové straty v celom reťazci výroby a distribúcie potravín.

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 %.

Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov je znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.

Sumárne zhodnotenie

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

Hodnotenie

  • V roku 2019 bolo vyprodukovaných 4582 ton potravinového odpadu (zahrnuté sú kódy 20 01 08 a 20 01 25).
  • Medzi rokmi 2019 – 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast triedeného zberu potravinového odpadu. V roku 2022 bolo vyprodukovaných až 53 946 ton — jedná sa tak o nárast o vyše 1 077 %.
  • Cieľ Envirostratégie 2030 — predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu sa tak zatiaľ nedarí dosiahnuť. Na druhej strane je pozitívom nárast triedeného zberu potravinového odpadu ako aj pokles produkcie zmesového odpadu (produkcia zmesového odpadu klesla v období rokov 2019 — 2022 o 12 %).

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk