Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Spôsob stanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj v spôsobe stanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 
Cieľom v oblasti zmesového komunálneho odpadu je znížiť jeho množstvo do roku 2025 o 50 % v porovnaní s rokom 2016.
 
Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je znížiť ich množstvo v zmesovom komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.
 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 %.

Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov je znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.

Sumárne zhodnotenie

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Zavádzať motivačný množstvový zber

Hodnotenie

  • V roku 2019 malo 211 obcí zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
  • Medzi rokmi 2019 – 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast počtu obcí so zavedeným množstvovým zberom komunálneho odpadu — v roku 2022 malo tento spôsob zavedený už 289 obcí. Jedná a tak o nárast o takmer 37 %. Počet obcí, ktoré majú zavedený paušálny poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom však zostáva stále vysoký.
  • Cieľ Envirostratégie 2030 — zavádzať motivačný množstvový zber nie je možné presne vyhodnotiť. Vzhľadom na percentuálny nárast počtu obcí so zavedeným množstvovým zberom by sa mohlo javiť, že sa cieľ darí napĺňať, avšak počet obcí, ktoré majú zavedený paušálny poplatok za zber a nakladanie s komunálnym odpadom zostáva stále vysoký (v roku 2022 malo stále 90 % obcí zavedený paušálny poplatok za zber a nakladanie s komunálnym odpadom).

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk