Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Indikátory efektivity zdrojov

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, jednej zo siedmych iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Táto  iniciatíva, ktorej cieľom je, aby Európa bola efektívna z hľadiska využívania zdrojov, ustanovuje dlhodobý rámec činnosti v mnohých politických oblastiach, pričom podporuje politické programy týkajúce sa zmeny klímy, energetiky, dopravy, priemyslu, surovín, poľnohospodárstva, rybárstva, biodiverzity a regionálneho rozvoja. Týmto spôsobom by sa mala zvýšiť istota potrebná pre stimuláciu investícií a inovácií a zabezpečiť, aby všetky príslušné politiky vyváženým spôsobom prispievali k efektívnosti využívania zdrojov.
Indikátory sú potrebné na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov tohto plánu, zdôrazňujú vzťah  medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom,  predstavujú nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb  a zároveň umožňujú porovnávanie medzi členskými krajinami.
Súbor indikátorov bol zostavený Eurostatom na základe požiadaviek Európskej komisie. Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na materiály, pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje  a to transformujúce sa hospodárstvo, príroda a ekosystémy a kľúčové oblasti.

Indikátory a údaje budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované. Smerovanie v tejto oblasti je Eurostatom zároveň podrobnejšie vyhodnocované v  EU Resource efficiency scoreboard.


Hlavný indikátor
Zdroje
Produktivita zdrojov
Vybrané indikátory charakterizujúce danú tému
Materiály
Domáca materiálová spotreba
Krajina/pôda
Produktivita zastavaných a umelých nezastavaných území
Zastavané územia
Voda
Index využitia vody (WEI)
Produktivita vody
Uhlík
Emisie skleníkových plynov na obyvateľa
Energetická produktivita
Energetická závislosť
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie
Transformujúce sa hospodárstvo
Premena odpadov na zdroje
Tvorba odpadov (okrem minerálnych odpadov)
Miera skládkovania odpadov bez minerálnych odpadov
Miera recyklácie komunálneho odpadu
Miera recyklácie elektronického odpadu
Podpora vedy a výskumu inovácií
Index eko-inovácii
Správne nastavenie cien
Dane s environmentálnym aspektom
Daň z energie
Daň z energie podľa odvetví
Príroda a ekosystémy
Biodiverzita
Index bežných druhov vtákov
Výmera pôdy v ekologickom poľnohospodárstve
Fragmentácia krajiny
Ovzdušie
Expozícia mestskej populácie voči znečisteniu ovzdušia pevnými znečisťujúcimi látkami
Podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach s koncentráciami PM10 prekračujúcimi denný limit
Krajina a pôda
Vodná erózia pôdy – územie s eróziou vyššou ako 10 ton/hektár/rok
Bilancia živín v poľnohospodárskej pôde
Kľúčové oblasti hospodárstva
Riešenie problematiky potravín
Denný príjem kalórií na obyvateľa podľa zdroja
Zlepšovanie stavu budov
Konečná energetická spotreba domácnosti
Konečná  energetická spotreba domácností podľa palív
Zabezpečenie efektívnej mobility
Priemerné emisie CO2/km nových osobných automobilov
Emisie z dopravy
Podiel osobnej dopravy podľa druhu dopravy
Podiel nákladnej dopravy podľa druhu dopravy