Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Indikátory TUR

Jedná sa o vybrané indikátory slúžiace pre potrebu monitorovania a vyhodnocovania smerovania k plneniu princípov TUR (predovšetkým jeho environmentálneho piliera) a dosahovania jeho cieľov v SR.

Okrem environmentálnych ukazovateľov je súbor indikátorov TUR doplnený aj o indikátory so životným prostredím súvisiacimi (v rámci ekonomického, sociálneho a inštitucionálneho piliera).  

V roku 2005 bol v SAŽP vypracovaný iniciatívny návrh nového súboru indikátorov TUR a ich štruktúry a spôsobu prezentácie, ktorý zohľadňoval indikátory Agendy 21, indikátory RIO+10 procesu, Lisabonské indikátory EÚ, indikátory stratégie EÚ pre TUR – 2001 (stratégia revidovaná v roku 2006) a indikátory sledované a vyhodnocované na úrovni OSN ako UN CSD indikátory (2001).

V súčasnosti sa pripravuje nový návrh súboru národných indikátorov na monitorovanie cieľov Agendy 2030 (2015) a vzhľadom na túto skutočnosť bola aktualizácia indikátorov TUR ukončená v roku 2016 (posledný hodnotený rok je 2015).

Environmentálny pilier TUR Ekonomický pilier TUR Sociálny pilier TUR Inštitucionálny pilier TUR