Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022

Zelené hospodárstvo

Smerom k obehovému hospodárstvu


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je vývoj v produktivite zdrojov?

Produktivita zdrojov v hospodárstve SR v roku 2021 dosiahla hodnotu 1,39 eur/kg. Oproti roku 2005 sa zvýšila o 87,9 %, ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v EÚ.
 
Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov?
 
Z dlhodobejšieho hľadiska (porovnanie rokov 2005 – 2022) došlo k nárastu množstva vyprodukovaných odpadov. V roku 2022 bol oproti roku 2021 zaznamenaný nárast ich množstva o 3,8 %.
 
Zlepšenie bolo zaznamenané v prípade komunálneho odpadu, kde došlo k medziročnému poklesu — v roku 2022 vzniklo o 4 % menej komunálneho odpadu ako v roku 2021. V roku 2022 tak vzniklo v SR 478 kg KO na obyvateľa. Množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu medziročne kleslo o takmer 6 %.


Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?

Podiel skládkovania KO medziročne klesol, stále však zostáva na pomerne vysokej úrovni  – 39,3 % KO bolo v roku 2022 zneškodnených skládkovaním. V prípade odpadov ako celku (komunálny odpad, ostatný odpad, nebezpečný odpad) bola v roku 2022 miera ich skládkovania 20,78 %, kým v roku 2021 to bolo 20,3 %.

Plní SR ciele vyplývajúce z predpisov EÚ, resp. národné ciele?

Aj v roku 2022 pokračoval nárast miery recyklácie komunálnych odpadov — dosiahla 49,5 %, kým v predchádzajúcom roku to bolo 48,9 %. Pre nasledujúce roky sú stanovené ciele na zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 %. Cieľ zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % do roku 2030 je stanovený aj v Envirostratégii 2030. Rovnako v prípade KO ukladaného na skládku bolo medziročne zaznamenané zlepšenie — medziročný pokles skládkovania o 1,3 percentuálneho bodu. Cieľ, ktorým je do roku 2035 znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 10 % je však stále pomerne vzdialený. V prípade národného cieľa stanoveného v Envirostratégii 2030 je však v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %. Medziročne bol zaznamenaný pokles miery triedeného zberu (papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad) komunálnych odpadov (zo 43,2 % v roku 2021 na 41,5 % v roku 2022). Ciele do roku 2025 — zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu na 60 % a miery prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 % stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 — 2025 sa zatiaľ nedarí plniť.

 
V roku 2022 bolo z domácností zozbieraných 9,8 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení na obyvateľa. SR splnila v roku 2022 cieľ zberu elektroodpadov a rovnako v roku 2022 splnila limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov.

V prípade opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel dosiahla SR podiel 95,91 % a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel dosiahla v roku 2022 úroveň 97,07 %.

Medziročný nárast o menej ako 1,5 % bol zaznamenaný v produkcii odpadov z obalov. S výnimkou drevených obalov medziročne vzrástla miera recyklácie u všetkých sledovaných materiálov a minimálne stanovené ciele recyklácie pre jednotlivé materiály do roku 2025 sú plnené už v súčasnosti.

V roku 2022 bolo vyzbieraných 1 088,19 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 48,5 %. SR tak splnila limit stanovený príslušnou smernicou ES. 

 

Materiálová náročnosť hospodárstva

 

Materiálové toky

Účet materiálových tokov kvantifikuje celkové nároky ekonomického systému na materiály. V rámci tohto účtu sa sleduje výmena materiálových tokov medzi národným hospodárstvom a životným prostredím – ťažba materiálov na vstupnej strane a odpadové toky, emisie na výstupnej strane a tokov medzi národným hospodárstvom a inými hospodárstvami – zahraničný obchod (dovoz a vývoz).

Domáca ťažba (nerastné suroviny a biomasa) plus dovoz predstavujú priamy materiálový vstup do hospodárstva. Celkové množstvo materiálov priamo použitých v rámci národného hospodárstva sleduje domáca materiálová spotreba, ktorá sa vypočíta ako priamy materiálový vstup mínus vývoz.

V roku 2021 domáca ťažba pre SR predstavovala 10,5 tony na obyvateľa, pričom priemerná hodnota v rámci EÚ bola 12,4 tony na obyvateľa. Dovoz tovarov predstavoval 8,6 tony na obyvateľa. Priamy materiálový vstup (DMI) bol teda v SR v roku 2021 19,1 tony na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 16,1 tony na obyvateľa). Domáca materiálová spotreba (DMC) predstavovala 12,0 ton na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 14,4 tony na obyvateľa).


Graf. Množstvo dostupných materiálov a ich využitie (2021)
 
Zdroj: Eurostat


DMC v SR dosiahla v roku 2021 hodnotu 65 585 tis. t a z najväčšej časti až 49,8 % ju tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 26,6 %, energetické suroviny (17,4 %) a kovové nerasty (6,2 %). V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 1,2 % a oproti roku 2005 poklesla o cca 13 %.


Graf. Vývoj domácej materiálovej spotreby podľa skupín materiálov
 

Produktivita zdrojov

V roku 2021 predstavovala produktivita zdrojov (HDP/DMC) v hospodárstve SR 1,39 eur/kg. Oproti roku 2005, keď jej hodnota bola 0,74 eur/kg sa zvýšila o 87,9 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala nárast o 3,6 %. Napriek dlhodobému rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v krajinách EÚ, ktorá v roku 2021 dosiahla hodnotu 2,1 eur/kg.


Graf. Vývoj produktivity zdrojov

Graf. Medzinárodné porovnanie produktivity zdrojov (2021)
 

Obehové materiály

To, či sa recyklovaný materiál vracia naspäť do hospodárstva, vyhodnocuje indikátor Miera využívania obehových (recyklovaných) materiálov. Zjednodušene je možné povedať, že s narastajúcou mierou využívania obehových materiálov klesá potreba ťažby primárnych surovín, čím sa znižujú aj možné negatívne vplyvy ťažby na životné prostredie. V období rokov 2010 — 2019 sa miera využívania obehových (recyklovaných) materiálov zvýšila len mierne. Výraznejší nárast bol zaznamenaný v rokoch 2019 a 2020, kedy sa miera využívania obehových (recyklovaných) materiálov zvýšila na 8,4 %, resp. 10,4 %. V roku 2022 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast o 0,9 percentuálneho bodu. Nutné je však poznamenať, že údaj za rok 2022 je len odhad Eurostatu. EÚ pre túto oblasť stanovila nezáväzný cieľ — v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobiť mieru využívania obehových materiálov do roku 2030. SR by tak mala dosiahnuť 20,8 % mieru využívania obehových materiálov.

Graf. Vývoj miery využívania obehových materiálov

 

Ekologické inovácie

Ekoinvácie, či ekologické inovácie sú vyhodnocované prostredníctvom indikátora Eko-inovačný index. Hodnota indexu sa počíta ako priemer 16 čiastkových indikátorov, ktoré analyzujú progres v 5 oblastiach (eko-inovačné vstupy, eko-inovačné aktivity, eko-inovačné výstupy, výstupy efektivity zdrojov, socioekonomické výstupy). SR sa v roku 2022 umiestnila, tak ako v minulom roku, až na 21. mieste z celkovo 27 miest. Z troch kategórií (eko-inovační lídri, priemerné krajiny, dobiehajúce krajiny) sa SR umiestnila v tretej, t.j. najnižšej kategórii.
 
Graf. Vývoj indexu ekologických inovácií (eko-inovačný index)

Graf. Medzinárodné porovnanie - eko-inovačný index (2022)
 

Odpady

 

Vznik a nakladanie s odpadmi

Celkový vznik a nakladanie s odpadmi

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR. Veľkou výzvou odpadového hospodárstva v SR je zastaviť nárast vzniku odpadov a hlavne znížiť vysoký podiel skládkovania odpadov.
 
V SR vzniklo v roku 2022 spolu 13 190 581 ton odpadov. V porovnaní s rokom 2021 sa jedná o medziročný nárast celkového vzniku odpadov o 3,8 %. Medziročný nárast bol však zaznamenaný len pri ostatnom odpade. Množstvo nebezpečného odpadu sa medziročne takmer nezmenilo — zaznamenaný bol len minimálny pokles z 490 699 ton v roku 2021 na 490 462 ton v roku 2022. Medziročný pokles o takmer 4 % bol zaznamenaný v prípade komunálneho odpadu. Poznámka: Údaje za rok 2020 a 2021 boli z dôvodu zmeny metodiky, ako aj z dôvodu spätnej revízie poskytnutých údajov revidované (nezhodujú sa s údajmi publikovanými v predchádzajúcej Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky).
 
Tabuľka: Bilancia vzniku odpadov (2022) (tis.t)
Kategória odpadu Množstvo
Nebezpečný odpad (NO) 474
Ostatný odpad (O) 10 119
Komunálny odpad (KO) 2 597
Spolu 13 190
Pozn.: V KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO vzťahuje.
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Graf. Vývoj vzniku odpadov


Najväčším producentom odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE je priemyselná výroba (hlavne ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa 25,6 %, za ňou nasleduje verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie — v tomto sektore bolo v roku 2022 vyprodukovaných takmer 21 % všetkých odpadov. Na treťom mieste je stavebníctvo s necelými 10 %, na štvrtom mieste je dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov s 9,7 % a na piatom mieste je doprava a skladovanie s vyše 9 %. Z dlhodobého hľadiska je najväčším producentom odpadov priemyselná výroba, hoci jej podiel postupne klesá.

V rámci sektora „priemyselná výroba“ vzniklo celkovo 3 375 581 ton odpadov, z čoho bolo 6,8 % nebezpečných odpadov. Najviac odpadov (takmer 30 %) v rámci tohto sektora vzniklo v divízii Výroba a spracovanie kovov, nasledovala divízia Výroba papiera a papierových výrobkov s necelými 15,5 % a divízia Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov s 10 %.

Medziročne došlo k výraznému nárastu produkcie odpadov v sektore „Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie“. V roku 2022 tu vzniklo 2 755 540 ton odpadov, z čoho bolo menej ako 0,6 % nebezpečných odpadov. Väčšina odpadov (až 99,6 %) v rámci tohto sektora vznikla v divízii Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky. Poznámka: Tento nárast je spôsobený tým, že do NACE kódov bol započítaný aj celý komunálny odpad ktorý vykazuje verejná správa — obce.

Tretím najväčším producentom odpadov v roku 2022 bol sektor „Stavebníctvo“. V rámci tohto sektora vzniklo 1 307 866 ton odpadov, z čoho bolo len 0,3 % nebezpečných odpadov. Väčšinu odpadov v rámci tohto sektora vyprodukovali dve divízie - Inžinierske stavby (necelých 49 %) a Výstavba budov (vyše 30 %).

Na štvrtom mieste sa nachádza sektor „Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“, kde v roku 2022 vzniklo 1 277 552 ton odpadov, z čoho 4,3 % boli nebezpečné odpady. Najviac odpadov (vyše 70 %) v rámci tohto sektora vzniklo v divízii Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov, za ktorou nasledovala divízia Zber, úprava a dodávka vody s 25 %

Na piatom meste sa nachádza sektor "Doprava a skladovanie", kde v roku 2022 vzniklo 1 207 535 ton odpadov, z čoho 3,3 % boli nebezpečné odpady. Väčšina odpadov (takmer 87 %) v rámci tohto sektora vznikla v divízii Skladové a pomocné činnosti v doprave.

                                                                                                                         
Graf. Vznik odpadov podľa SK NACE (2022)Dominantnou činnosťou zhodnocovania je s 57,2 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie. Problémom aj naďalej zostáva vysoký podiel skládkovania odpadov — až 20,78 % z celkového množstva vzniknutých odpadov. Medziročne bol zaznamenaný pomerne výrazný pokles "iného nakladania" — v roku 2022 predstavoval tento spôsob nakladania 15,49 %, kým v roku 2021 to bolo až 26,23 %. Pod „iné nakladanie“, ktorého nárast je pozorovaný od roku 2016, patria v súčasnosti tieto činnosti: zhromažďovanie odpadov (dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním), odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, zber, prijatie/odovzdanie obchodníkovi, prijatie/odovzdanie sprostredkovateľovi, dočasné uloženie výkopovej zeminy, dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu. Negatívom takéhoto nakladania s odpadom je zhoršenie možnosti presnejšieho vyhodnotenia v spôsobe nakladania s odpadmi v danom hodnotenom roku.


Tabuľka: Nakladanie s odpadmi vrátane KO (2022) 
Spôsob nakladania (tony) Spôsob nakladania (%)
Skládkovanie 2 741 615 20,78
Spálenie bez energetického využitia 8 977 0,07
Iné zneškodnenie 343 126 2,6
Spálenie s energetickým využitím 406 166 3,08
Materiálové zhodnotenie (recyklácia) 7 543 111 57,2
Iné zhodnotenie 103 642 0,78
Iné nakladanie 2 043 945 15,49
Spolu (po zaokrúhlení) 13 190 581 100
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Nebezpečný odpad

V roku 2022 vzniklo v SR 490 462 ton nebezpečných odpadov (vrátane NO, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu). V porovnaní s rokom 2021 (490 699 ton) to predstavuje pokles o menej ako 0,05 %. Produkcia nebezpečného odpadu (bez NO, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu) od roku 2010 vzrástla o 1,7 %. V prípade započítania NO, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu bol v období rokov 2010 — 2022 zaznamenaný pokles o 6,5 %.
 
Z hľadiska nakladania s nebezpečnými odpadmi je medziročne (2021 — 2022) pozorovaný výrazný nárast iného zneškodňovania (z 16,2 % na 32,3 %) a pokles skládkovania (zo 17,2 % na 8 %). Miera materiálového zhodnotenia (recyklácie) sa medziročne takmer nezmenila - v roku 2022 stúpla o 0,1 percentuálneho bodu na 26 %. V období rokov 2010 - 2022 bolo materiálové zhodnocovanie (recyklácia) najčastejším spôsobom nakladania s nebezpečným odpadom v roku 2020, kedy toto nakladanie predstavovalo 35,8 %. V roku 2022 to bolo už len 26 %. Podiel skládkovania nebezpečných odpadov klesol v období rokov 2010 – 2022 z 35 % na 8 %. Od roku 2016 je zaznamenaný výrazný nárast činností vykazovaných ako „iné nakladanie“ – v roku 2022 tento spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi predstavoval viac ako 30 %. Negatívne je možné hodnotiť aj výrazný medziročný nárast v prípade "iného zneškodnenia". Toto je pravdepodobne spôsobené zmenou legislatívy v roku 2016, kedy boli zavedené nové kódy nakladania s odpadmi, čo malo za následok zhoršenie vysledovateľnosti tokov odpadov.
 
Graf. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v SR 
Graf: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v SR (%)

Zdroj: MŽP, SOH

 

Komunálny odpad

V roku 2022 vzniklo v SR 2 597 457 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje vyše 478 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2021 (necelých 498 kg na obyvateľa) to predstavuje pokles o 20 kg KO na obyvateľa. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 66,7 %. Medziročne došlo k poklesu produkcie komunálneho odpadu o 4 %. Pokles v produkcii komunálneho odpadu bol zaznamenaný naposledy medzi rokmi 2012 — 2013. Medziročný pokles bol zaznamenaný aj v prípade zmesového odpadu – z 1 089 587 ton na 1 025 072 ton. Množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu tak medziročne kleslo o 5,9 %.


Graf. Vývoj v množstve komunálnych odpadov na obyvateľa
  
 
 
Hoci bol na území SR medziročne (2021 — 2022) zaznamenaný pokles produkcie komunálneho odpadu, tak z dlhodobého hľadiska Slovensko v produkcií KO na obyvateľa postupne dobieha priemer krajín EÚ (v roku 2021 podľa Eurostatu vzniklo v EÚ 527 kg KO na obyvateľa).
 
Graf. Medzinárodné porovnanie vzniku komunálneho odpadu (2021)
 
 
Podiel skládkovaných komunálnych odpadov bol na celkovom nakladaní 39,3 %, čo predstavuje medziročný pokles o 1,3 percentuálneho bodu. Cieľom v oblasti komunálneho odpadu je znížiť mieru jeho skládkovania na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu do roku 2035 (v Envirostratégii 2030 je v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %).
 
Recyklácia komunálnych odpadov dosiahla v roku 2022 úroveň 49,5 %, kým v predchádzajúcom roku to bolo 48,9 %. Pre nasledujúce roky sú stanovené ciele na zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 %. Cieľ zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % do roku 2030 je stanovený aj v Envirostratégii 2030.  


Graf. Vývoj miery recyklácie komunálneho odpadu

Graf. Vývoj miery skládkovania komunálneho odpadu
 
Graf. Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania
 
Miestny poplatok za komunálne odpady môžu stanoviť obce paušálne, podľa množstva vyprodukovaného odpadu, alebo ich kombináciou. Nevýhodou paušálneho poplatku je, že nemotivuje jednotlivé domácnosti  k tomu, aby produkovali menej odpadu, resp. aby odpad viac separovali — každá domácnosť (v prepočte na 1 obyvateľa) platí rovnako bez ohľadu na skutočné množstvo vyprodukovaného a vyseparovaného odpadu. V roku 2022 malo len 10 % obcí zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a len 5,3 % malo zavedený kombinovaný spôsob.
 
 
Graf. Vývoj v spôsobe stanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady


V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre triedený zber „klasických zložiek KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočnýZ dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť. Množstvo vytriedených zložiek komunálnych odpadov medziročne (2021 — 2022) kleslo z 1 168 302 ton na 1 077 583 ton — jedná sa tak o pokles o takmer 8 %. Medziročne bol zaznamenaný pokles miery triedeného zberu (papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad) komunálnych odpadov (zo 43,2 % v roku 2021 na 41,5 % v roku 2022). Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 — 2025 (zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 %) sa zatiaľ nedarí naplniť.

 
Graf. Vývoj triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov
 
 
Podobne, ako pri ostatných triedených zložkách KO, bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.


Tabuľka: Vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bez papiera a lepenky) (2022) (t)
Kód odpadu Odpad Množstvo BRKO
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 51 818
20 01 25 Jedlé oleje a tuky 2 128
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (20 01 37 - drevo obsahujúce nebezpečné látky) 50 679
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 334 666
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Potravinový odpad

V potravinovom odpade sú zahrnuté kódy odpadov 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) a 20 01 25 (jedlé oleje a tuky). V roku 2022 bolo vyprodukovaných 53 945,77 ton potravinového odpadu. Vzhľadom na postupné rušenie výnimiek z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je pozorovaný výrazný medziročný (2021 — 2022) nárast v produkcii potravinového odpadu o vyše 43 %. V ďalších rokoch je predpoklad nárastu vzniku tohto odpadu, nakoľko od 01.01.2023 sa povinnosť triedeného zberu nebude vzťahovať už len na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
 
Graf. Vývoj vzniku potravinového odpadu
 

Elektroodpady

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu, ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.


Graf. Vývoj v zozbieranom množstve elektroodpadov z domácností


V roku 2022 bolo z domácností zozbieraných 53 288 ton elektroodpadov, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 4 100 ton. V prepočte na jedného obyvateľa bolo v roku 2022 z domácností vyzbieraných 9,8 kg elektroodpadov, čo predstavuje medziročný nárast o 0,76 kg. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov. Z hľadiska celkového zberu elektroodpadu SR cieľ splnila — na základe množstva elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh v rokoch 2021, 2020 a 2019 dosiahla SR 66 % podiel zberu elektroodpadu.

Tabuľka: Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2022)
Kategória Zhodnotenie (t) Miera zhodnotenia (%) Cieľ (%) Recyklácia a príprava na opätovné použitie (t) Z toho príprava na opätovné použitie (t) Miera recyklácie (%) Cieľ (%)
1 Zariadenia na tepelnú výmenu 7 358 91,5 85 7 358 0 91,5 80
2 Obrazovky, monitory 4 471 92,78 80 4 426 0 91,83 70
3 Svetelné zdroje 385 94,34 - 384 0 94,09 80
3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti 277 95,24 - 277 0 95,24 80
4 Veľké zariadenia 23 754 93,15 85 23 691 0 92,9 80
4c Fotovoltické panely 62 89,14 85 62 0 89,14 80
5 Malé zariadenia 11 417 92,43 75 11 384 0 92,16 55
6 Malé IT a telekomunikačné zariadenia 4 054 93,1 75 4 021 0 92,34 55
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Staré vozidlá

V roku 2022 bolo na území SR spracovaných 34 472 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 pokles o 14 %.

Tabuľka: Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2022)
Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel Celkové opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel
734,07 34 595,41 35 022,64 95,91 % (35 329,47 t) 85 % 97,07 % (35 756,70 t) 95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks) 34 472
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t) 36 836,56
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2022 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 90,73 %, energeticky ich bolo zhodnotených 5,8 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky stanoveným v POH SR na roky 2021 — 2025 je dosiahnuť do 31.12.2025 mieru recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 % a mieru energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 % z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami je stanovená na maximálne 1 %.

 

Obaly a odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov z dlhodobého hľadiska narastá. Medziročne (2020 — 2021) bol zaznamenaný nárast vzniku odpadov z obalov o menej ako 1,5 %. Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 73,86 % v roku 2021, čím sa plní cieľ recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 plnené už v súčasnosti.


Tabuľka: Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2021)
Materiál Množstvo Recyklácia Minimálny cieľ recyklácie do roku 2025 Recyklácia, energetické a iné zhodnocovanie spolu
(t) (%) (%) (%)
Sklo 98 102,63 81,73 70 81,73
Plasty 128 310,99 60,23 50 84,70
Papier 246 334,57 82,33 75 82,69
Kovy 33 716,22 76,47 70 - železné kovy, 50 - hliník 76,47
Drevo  66 348,92 57,21 25 59,09
Iné 1 134,17 3,77 - 3,77
Spolu 574 147,51 73,86   79,7
 Zdroj: MŽP SR, SOH


Graf. Vývoj vzniku odpadov z obalov


Graf. Vývoj miery recyklácie odpadov z obalov

 

Plastové tašky                       

V roku 2021 bolo na slovenský trh uvedených vyše 434 miliónov kusov ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek. V porovnaní s rokom 2018 sa jedná o pokles o 38 %. V prepočte na jedného obyvateľa bolo v roku 2018 na trh uvedených takmer 129 kusov ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek, kým v roku 2021 to bolo už len 80 kusov. Tento pokles je pravdepodobne spôsobený legislatívnou zmenou účinnou od 1.1.2018, kedy bolo zavedené povinné spoplatnenie ľahkých plastových tašiek, vrátane povinnosti predajcov poskytovať alternatívne druhy tašiek – napr. papierové, či textilné.
 

Graf. Vývoj v počte kusov plastových tašiek uvedených na trh

Použité batérie a akumulátory                        

V roku 2022 bolo vyzbieraných 1 088,19 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 48,5 % (zberový podiel sa počíta na základe batérií a akumulátorov uvedených na trh v roku 2022, 2021 a 2020). Cieľ - dosiahnuť 45 % podiel zberu prenosných batérií a akumulátorov sa tak v roku 2022 podarilo naplniť.
 

Graf. Vývoj zberového podielu použitých batérií a akumulátorov

 

Tabuľka. Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory 
Druh 2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
2020
(%)
2021
(%)
2022
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 91,2 91,3 90,8 91,17 90
Ni-Cd 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 77,58 75,65 75,35 75,5 75
Ostatné 97 89 64 61 65,3 67,38 66 68,3 66,8 60,9 60,86 60
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Stavebné odpady a odpady z demolácií

Celkové množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií z dlhodobého hľadiska narastá – v období rokov 2005 – 2022 bol zaznamenaný nárast ich vzniku o takmer 77 %. Medziročne bol zaznamenaný nárast o vyše 7 %. Necelých 38 % zo všetkých stavebných odpadov predstavoval kód 17 05 06 (výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05), vyše 34 % kód 17 05 04 (zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03) a vyše 11 % kód 17 01 01 (betón). Drobný stavebný odpad (kód 20 03 08) predstavoval len 1,5 % (61 594 ton). Z celkového množstva (4 100 115 ton) stavebných odpadov a odpadov z demolácií tvorili nebezpečné odpady len 2,56 % (104 841 ton). Podľa jednej z metodík (výpočet podľa prílohy III k roz. Komisie 2011/753/ES ako pomer zhodnotených stavebných odpadov a odpadov z demolácií k celkovo vzniknutým stavebným odpadom a odpadom z demolácií, nezahŕňa sa nebezpečný odpad a 17 05 04 a 17 05 06) bola v roku 2021 miera zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie na Slovensku až 86 %. Cieľom stanoveným v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného zasypávania na 70 %. SR na tak v roku 2021 podarilo splniť cieľ opätovného použitia a recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie.
 
Graf. Vývoj vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií

 

Cezhraničná preprava odpadov - dovoz, vývoz a tranzit odpadov

V roku 2022 vydalo MŽP SR 184 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, ktoré povoľovali cezhraničný pohyb odpadov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu. Rozhodnutí v roku 2022 bolo o 5 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet rozhodnutí na dovoz odpadov  medziročne stúpol zo 73 na 76 a počet rozhodnutí na vývoz odpadov stúpol z 43 na 44. Nárast o jeden súhlas (z 63 na 64) bol zaznamenaný v kategórií tranzit/tiché súhlasy. Medziročne bol zaznamenaný pokles v množstve odpadov dovezených na územie SR (o 57 195 ton menej ako v roku 2021). V prípade vývozu z územia SR bol medziročne zaznamenaný nárast (o 18 334 ton).
 
Tabuľka: Cezhraničná preprava odpadov - prehľad počtu rozhodnutí podľa druhu prepravy (2022)
Druh prepravy Počet
Dovoz 76
Vývoz 44
Tranzit/tiché súhlasy 64
Spolu 184
Zdroj: MŽP SR, SOH


Tabuľka: Celkové množstvá odpadov povolených na cezhraničný pohyb odpadov na základe povolení vydaných v roku 2022 v členení podľa jednotlivých krajín (t)
Krajina Dovoz (t) Vývoz (t)
Belgicko 23 000 2 500
Česká republika 300 5 250
Francúzsko 10 000 -
Maďarsko 26 200 1 910
Nemecko 22 150 4 580
Poľsko 5 000 -
Rakúsko 295 000 40 415
Rumunsko - 4 000
Slovinsko 35 000 -
Srbsko - 1 100
Švajčiarsko 11 000 -
Taliansko 167 635 -
Ukrajina - 5 000
Spolu 595 285 64 755
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Najviac odpadov bolo na územie SR dovezených z Rakúska a Talianska. V prípade Rakúska tvoril až takmer 78 % odpad evidovaný pod katalógovým číslom 19 12 12 (iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11). V prípade Talianska tvoril necelých 47 % odpad evidovaný pod katalógovým číslom 19 12 10 – horľavý odpad (palivo z odpadov) a vyše 40 % predstavoval odpad pod katalógovým číslom 19 12 12 (iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11). Z hľadiska nakladania s dovezeným odpadom bolo 82,1 % zhodnotených spálením s energetickým využitím a zvyšných 17,9 % bolo materiálovo zhodnotených (recyklovaných).

Z územia SR bolo vyvezených výrazne menej odpadov ako ich bolo dovezených. Najviac odpadov (62,4 %) bolo vyvezených do Rakúska, za ktorým nasledovala Česká republika (8,1 %). V prípade vývozov do Rakúska tvorili necelých 72 % odpady označené kódmi A3140 (Odpadové nehalogénované organické rozpúšťadlá okrem odpadu špecifikovaného v zozname B), AC170 (odpad zo spracovania korku a dreva) a AC2030 (Odpadové katalyzátory okrem odpadov špecifikovaných v zozname B). Z vývozov do Českej republiky predstavoval 57 % odpad označený kódom A1160 (vyradené olovené akumulátory, celé alebo rozdrvené) a 19 % odpad označený kódom A2030 (Odpadové katalyzátory okrem odpadov špecifikovaných v zozname B). Z vyvezených odpadov bolo vyše 79 % materiálovo zhodnotených (recyklovaných) a vyše 18 % bolo zhodnotených spálením s energetickým využitím. Ostatné spôsoby nakladania predstavovali necelé 3 %.

Environmentálna kriminalita – neoprávnené nakladanie s odpadom

Za oblasť neoprávneného nakladania s odpadom bolo v roku 2022 zistených zložkami kriminálnej polície v rámci environmentálnej trestnej činnosti 326 prípadov (o vyše 22 % menej ako v roku 2021) s objasnenosťou 26 prípadov (7,98 %). Objasnenosť prípadov v porovnaní s rokom 2021 klesla o 4,6 percentuálnych bodov, ale v porovnaní s rokom 2017 stúpla o 0,7 percentuálneho bodu.


Graf. Zistené a objasnené trestné činy v oblasti neoprávneného nakladania s odpadom

 

Zelené verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci:
a) podmienok účasti,
b) technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky,
c) kritérií na vyhodnotenie ponúk a
d) pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.
 
V roku 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorou bolo v rámci § 2 ods. 5 písm. q)  v zákone doplnené a zadefinované environmentálne hľadisko, ktoré sa premieta do ďalších inštitútov verejného obstarávania.

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement — GPP) predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorej verejné orgány integrujú environmentálne požiadavky do postupov verejného obstarávania za účelom nadobudnutia tovarov, služieb alebo stavebných prác so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v rámci celého životného cyklu.  

V podmienkach SR je GPP dlhodobo považované za dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky, uplatňovaním ktorého možno dosiahnuť súčasne efektívne využívanie finančných zdrojov, ochranu ŽP, zdravia a tiež podporu obehového hospodárstva. V zmysle zákona  o verejnom obstarávaní sa v súčasnosti zelené verejné obstarávanie (GPP) stáva pre vybrané subjekty povinným, nakoľko zákon pre nich stanovuje minimálne percentuálne kvóty pre sociálne a environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie uvedené v § 10 ods. 7.
 
SR sa zaviazala prostredníctvom Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania a aspoň 70 % z celkového množstva zákaziek vo verejnom obstarávaní. Podľa Envirostratégie 2030 bude zelené verejné obstarávanie povinné pre ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje a mestá zo začiatku pre vybrané produktové skupiny a postupne sa bude rozširovať tak, aby sa do roku 2030 dosiahol vytýčený cieľ.

Sledovanie pokroku GPP sa vykonáva každoročným monitorovaním, ktorým sa hodnotí úroveň uplatňovania GPP na základe dvoch kvantitatívnych indikátorov, a to:
  • Indikátor 1: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na počet zákaziek za kalendárny rok;
  • Indikátor 2: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na hodnotu zákaziek (v eurách bez DPH) za kalendárny rok.

Za rok 2022 sa v rámci monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR sledovali celkové počty a hodnoty nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v členení na tovary, služby a stavebné práce. Oslovených bolo 4 223 verejných inštitúcií (orgány štátnej správy a im podriadené organizácie, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie, mestá a obce), z ktorých sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 1 032 subjektov (24,4 %). V roku 2022 bola v rámci Indikátora 1 dosiahnutá úroveň 11,75 % a indikátora 2 16,77 %.

 
Graf. Hodnoty indikátora 1 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2018 – 2022 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácieGraf. Hodnoty indikátora 2 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2018 – 2022 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácie


Na základe vyhodnotenia uplatňovania GPP sa ambiciózny cieľ stanovený v Envirostratégii 2030 zatiaľ nedarí dosiahnuť.

Úroveň uplatňovania GPP za rok 2022 sa hodnotila najmä v rámci obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác spadajúcich do 20 produktových skupín, pre ktoré Európska komisia vytvorila a pravidelne aktualizuje tzv. environmentálne charakteristiky, ktoré je možné priamo využiť v súťažných podkladoch verejného obstarávania.


Graf: Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2022 v nadväznosti na Indikátor 1

Graf: Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2022 v nadväznosti na Indikátor 1
Zdroj: SAŽP


Graf. Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2022 v nadväznosti na Indikátor 2

Graf : Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2022 v nadväznosti na indikátor 2
Zdroj: SAŽP

 

Environmentálne označovanie produktov

Environmentálne označovanie produktov sa v SR realizuje od roku 1997, kedy bol vyhlásený Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (NPEHOV). Prostredníctvom národnej schémy environmentálneho označovania MŽP SR udeľuje výrobkom a službám, ktoré splnili prísne environmentálne kritériá, národnú environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt (EVP). Od roku 2002 upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej značky zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. Národné environmentálne kritériá pre určené skupiny produktov sú vydávané ako osobitné podmienky formou oznámení MŽP SR a uverejňované vo Vestníkoch MŽP SR. Celkovo od roku 1997 boli vytvorené národné environmentálne kritériá na 40 skupín produktov. V roku 2022 boli platné osobitné podmienky pre 7 skupín produktov.

V SR bolo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou Environmentálne vhodný produkt 269 produktov. Počet produktov so značkou EVP sa medziročne nezmenil — právo používať túto značku malo v roku 2022, tak ako v predchádzajúcom roku, 44 produktov.
 
 
Tabuľka: Prehľad celkového počtu produktov s právom používať národnú environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt (EVP) v jednotlivých rokoch
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Počet produktov 148 147 146 117 130 105 105 49 43 43 60 44 44 44
Zdroj: SAŽP
 
Tabuľka: Produkty, ktoré mali právo používať značku „Environmentálne vhodný produkt (EVP)“ v roku 2022
Držiteľ značky/Názov produktu
Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava
Univerzálne sorpčné materiály z netkanej textílie: E1000, E1000 EKO BG, E348U, E348U EKO,  E1500, E1500 EKO BG, E1500S, E1500S EKO BG, EM36, EM36 EKO, GL 150, GL 150 EKO
Hydrofóbne sorpčné materiály z netkanej textílie: E150M, E150M EKO, E150SM, E150SM EKO, E100M, E100M EKO,  E810,  E810 EKO, E10P, E10P EKO, E348P, E348P EKO, E25,  E25 EKO,  Spagettex, Spagettex EKO
CRH (Slovensko), a. s. Rohožník, závod Turňa nad Bodvou (od 01.10.2021 pod názvom Danucem Slovensko, a.s.)
Cementy: CEM I 52,5 R, CEM I 42,5 R, CEM II/A-S 42,5 R,  CEM II/A-S 42,5 N,  CEM II/B-S 42,5 N, CEM III/A 32,5 R, CEM III/B 32,5 N - LH/SR, CEM III/A 32,5 N, EXTRACEM, MULTICEM+ PLUS, FLEXICEM
Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. Senica
Gabióny, Reno Matrace, Terramesh systém, Green Terramesh, Terramesh Mineral
Zdroj: SAŽP
 
Platný register produktov so značkou EVP je uvedený na: https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=1297
 
Vstupom SR do EÚ vznikla v roku 2004 pre žiadateľov možnosť získať na produkty európsku environmentálnu značku - Environmentálnu značku EÚ („EU Ecolabel“). V rámci Európy bolo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 87 485 produktov vo viac ako 20 rôznych skupinách produktov (stav k septembru 2022).
 
V SR bolo doteraz celkovo ocenených značkou EU Ecolabel 131 produktov. Trend v počte ocenených produktov má v SR od roku 2016 klesajúci charakter.

 
Tabuľka: Prehľad celkového počtu produktov s právom používať európsku environmentálnu značku EU Ecolabel v jednotlivých rokoch
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Počet produktov 1 5 5 3 3 9 9 131 129 8 8 6 5 5 5
Zdroj: SAŽP

 
Tabuľka: Produkty, ktoré mali právo používať značku Environmentálna značka EÚ (produkty posúdené a ocenené v SR) v roku 2022
Držiteľ značky/ Názov produktu
SLOVENSKÁ GRAFIA, a. s. Bratislava
Výrobky z potlačeného papiera:
1. Reklamné materiály a spravodajské letáky
2. Periodiká
3. Katalógy
4. Letáky
5. Brožúry 

Zdroj: SAŽP
 

 

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Zavedením schémy EMAS organizácie deklarujú súlad s právnymi predpismi v životnom prostredí, miestnu zodpovednosť, aktívne zapojenie zamestnancov, spoľahlivosť a dôveryhodnosť uverejnených informácií o životnom prostredí.
 
Podmienky pre účasť organizácií v EMAS stanovuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a nariadenia č. 1505/2017 a č. 2026/2018, ktoré revidujú prílohy I - IV nariadenia č. 1221/2009. Na národnej úrovni stanovuje podmienky v schéme EMAS zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
K 31. decembru 2022 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 90 organizácií so 173 miestami a do schémy EMAS sa zaregistrovala aj Slovenská agentúra životného prostredia s 3 miestami. Jedná sa o výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nakoľko k 31.12.2021 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 66 organizácií so 142 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR.


Graf: Počet registrovaných organizácií a ich miest v schéme EMAS
 
 
Aktuálny register organizácií registrovaných v EMAS so sídlom v SR je uvedený na: http://www.emas.sk/register-emas-v-sr
 
Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: