Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021

Zelené hospodárstvo

Smerom k obehovému hospodárstvu


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je vývoj v produktivite zdrojov?

Produktivita zdrojov v hospodárstve SR v roku 2020 dosiahla hodnotu 1,32 eur/kg. Oproti roku 2005 sa zvýšila o 78,4 %, ale aj napriek tomuto rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v EÚ.
 
Dochádza k znižovaniu produkcie odpadov?
 
Z dlhodobejšieho hľadiska (porovnanie rokov 2005 – 2021) došlo k nárastu množstva vyprodukovaných odpadov. V roku 2021 bol oproti roku 2020 zaznamenaný mierny pokles ich množstva o 1 %.
 
Pokračoval trend dlhodobého i medziročného nárastu množstva komunálnych odpadov (KO). V roku 2021 vzniklo v SR 509 kg KO na obyvateľa — SR tak v produkcii KO na obyvateľa postupne dobieha priemer krajín EÚ. Množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu však medziročne kleslo o 4,8 %.


Klesá podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním?

Podiel skládkovania KO medziročne klesol, stále však zostáva na pomerne vysokej úrovni  – 40,1 % KO bolo v roku 2021 zneškodnených skládkovaním. V prípade odpadov ako celku (komunálny odpad, ostatný odpad, nebezpečný odpad) bola v roku 2021 miera ich skládkovania 20,3 %, kým v roku 2020 to bolo 23,5 %.

Plní SR ciele vyplývajúce z predpisov EÚ, resp. národné ciele?

Aj v roku 2021 pokračoval nárast miery recyklácie komunálnych odpadov — v roku 2021 dosiahla 50,1 %. Pre nasledujúce roky sú stanovené ciele na zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 %. Cieľ zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % do roku 2030 je stanovený aj v Envirostratégii 2030. Rovnako v prípade KO ukladaného na skládku bolo medziročne zaznamenané zlepšenie — medziročný pokles skládkovania o 4,4 percentuálneho bodu. Cieľ, ktorým je do roku 2035 znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 10 % je však stále pomerne vzdialený. V prípade národného cieľa stanoveného v Envirostratégii 2030 je však v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov (z 34,8 % v roku 2020 na 38,7 % v roku 2021). Ciele do roku 2025 — zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu na 60 % a miery prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 % stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 — 2025 sa zatiaľ nedarí plniť.

 
V roku 2021 bolo z domácností zozbieraných 9,04 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení na obyvateľa. SR splnila v roku 2021 cieľ zberu elektroodpadov a rovnako v roku 2021 splnila limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov.

V prípade opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel dosiahla SR podiel 95,38 % a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel dosiahla v roku 2021 úroveň 97,09 %.

Medziročný pokles o necelé 1 % bol zaznamenaný v produkcii odpadov z obalov. S výnimkou kovov medziročne vzrástla miera recyklácie u všetkých sledovaných materiálov a minimálne stanovené ciele recyklácie pre jednotlivé materiály do roku 2025 sú plnené už v súčasnosti.

V roku 2021 bolo vyzbieraných 953,5 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 47,3 %. SR tak splnila limit stanovený príslušnou smernicou ES.

 

Materiálová náročnosť hospodárstva

 

Materiálové toky

Účet materiálových tokov kvantifikuje celkové nároky ekonomického systému na materiály. V rámci tohto účtu sa sleduje výmena materiálových tokov medzi národným hospodárstvom a životným prostredím – ťažba materiálov na vstupnej strane a odpadové toky, emisie na výstupnej strane a tokov medzi národným hospodárstvom a inými hospodárstvami – zahraničný obchod (dovoz a vývoz).

Domáca ťažba (nerastné suroviny a biomasa) plus dovoz predstavujú priamy materiálový vstup do hospodárstva. Celkové množstvo materiálov priamo použitých v rámci národného hospodárstva sleduje domáca materiálová spotreba, ktorá sa vypočíta ako priamy materiálový vstup mínus vývoz.

Pre SR predstavovala v roku 2020 domáca ťažba 10,4 tony na obyvateľa, pričom priemerná hodnota v rámci EÚ bola 11,8 tony na obyvateľa. Dovoz tovarov predstavoval 7,8 tony na obyvateľa. Priamy materiálový vstup (DMI) bol teda v SR v roku 2020 18,2 tony na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 15,2 tony na obyvateľa). Domáca materiálová spotreba (DMC) predstavovala 11,9 tony na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 13,6 tony na obyvateľa).


Graf. Množstvo dostupných materiálov a ich využitie (2020)
Zdroj: Eurostat


DMC v SR dosiahla v roku 2020 hodnotu 64 775 tis. t a z najväčšej časti (51,2 %) ju tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 27,2 %, energetické suroviny (16,7 %) a kovové nerasty (4,9 %). V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla o 3,3 % a oproti roku 2005 poklesla o cca 14 %.


Graf. Vývoj domácej materiálovej spotreby podľa skupín materiálov
 

Produktivita zdrojov

V roku 2020 predstavovala produktivita zdrojov (HDP/DMC) v hospodárstve SR 1,32 eur/kg. Oproti roku 2005, keď jej hodnota bola 0,74 eur/kg sa zvýšila o 78,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala pokles o 1 %. Napriek dlhodobému rastu SR výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v krajinách EÚ, ktorá v roku 2020 dosiahla hodnotu 2,1 eur/kg.


Graf. Vývoj produktivity zdrojov

Graf. Medzinárodné porovnanie produktivity zdrojov (2020)
 

Obehové materiály

To, či sa recyklovaný materiál vracia naspäť do hospodárstva, vyhodnocuje indikátor Miera využívania obehových (recyklovaných) materiálov. Zjednodušene je možné povedať, že s narastajúcou mierou využívania obehových materiálov klesá potreba ťažby primárnych surovín, čím sa znižujú aj možné negatívne vplyvy ťažby na životné prostredie. V období rokov 2010 — 2019 sa miera využívania obehových (recyklovaných) materiálov zvýšila len mierne. Výraznejší nárast bol zaznamenaný medzi rokmi 2019 — 2020, kedy sa miera využívania obehových (recyklovaných) materiálov zvýšila o 4,1 percentuálneho bodu. EÚ pre túto oblasť stanovila nezáväzný cieľ — v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobiť mieru využívania obehových materiálov do roku 2030. SR by tak mala dosiahnuť 21 % mieru využívania obehových materiálov.

Graf. Vývoj miery využívania obehových materiálov

 

Ekologické inovácie

Ekoinvácie, či ekologické inovácie sú vyhodnocované prostredníctvom indikátora Eko-inovačný index. Hodnota indexu sa počíta ako priemer 16 čiastkových indikátorov, ktoré analyzujú progres v 5 oblastiach (eko-inovačné vstupy, eko-inovačné aktivity, eko-inovačné výstupy, výstupy efektivity zdrojov, socioekonomické výstupy). SR sa v roku 2021 umiestnila až na 21. mieste z celkovo 27 miest. Z troch kategórií (eko-inovační lídri, priemerné krajiny, dobiehajúce krajiny) sa SR umiestnila v tretej, t.j. najnižšej kategórii.
 
Graf. Vývoj indexu ekologických inovácií (eko-inovačný index)

Graf. Medzinárodné porovnanie - eko-inovačný index (2021)
 

Odpady

 

Vznik a nakladanie s odpadmi

Celkový vznik a nakladanie s odpadmi

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR. Veľkou výzvou odpadového hospodárstva v SR je zastaviť nárast vzniku odpadov a hlavne znížiť vysoký podiel skládkovania odpadov.
 
V SR vzniklo v roku 2021 spolu 12 710 723 ton odpadov. V porovnaní s rokom 2020 sa jedná o medziročný pokles celkového vzniku odpadov o 1 %. Medziročný pokles bol zaznamenaný pri ostatnom odpade. V prípade nebezpečného odpadu aj komunálneho odpadu bol zaznamenaný medziročný nárast. Poznámka: Údaje za rok 2020 boli z dôvodu zmeny metodiky, ako aj z dôvodu spätnej revízie poskytnutých údajov revidované (nezhodujú sa s pôvodne publikovanými údajmi).
 
Tabuľka: Bilancia vzniku odpadov (2021) (tis.t)
Kategória odpadu Množstvo
Nebezpečný odpad (NO) 474
Ostatný odpad (O) 9 470
Komunálny odpad (KO) 2 767
Spolu 12 711
Pozn.: V KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO vzťahuje
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Graf. Vývoj vzniku odpadov


Najväčším producentom odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE je priemyselná výroba (hlavne ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa 32 %, za ňou nasleduje doprava a skladovanie s 14,8 %. Na treťom mieste je dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov s 12 % a na štvrtom mieste je stavebníctvo s 11,4 %. Aj z dlhodobého hľadiska je najväčším producentom odpadov priemyselná výroba a hoci jej podiel postupne klesá, medziročne došlo k nárastu produkcie odpadov v tomto sektore. Druhým najväčším producentom odpadov je z dlhodobého hľadiska stavebníctvo, ktoré má však kolísavý charakter (od 7 % v roku 2006 po 25 % v roku 2013).

 

V rámci sektora „priemyselná výroba“ vzniklo celkovo 3 179 510 ton odpadov, z čoho bolo 7,3 % nebezpečných odpadov. Najviac odpadov (takmer 34 %) v rámci tohto sektora vzniklo v divízii Výroba a spracovanie kovov, nasledovala divízia Výroba papiera a papierových výrobkov s necelými 16 % a divízia Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov s necelými 11 %.

Medziročne došlo k výraznému nárastu produkcie odpadov v sektore „Doprava a skladovanie“. V roku 2021 tu vzniklo 1 474 159 ton odpadov, z čoho bolo len 2,4 % nebezpečných odpadov. Najviac odpadov (až 96 %) v rámci tohto sektora vzniklo v divízii Skladové a pomocné činnosti v doprave, z čoho absolútnu väčšinu predstavovala trieda Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave.

Tretím najväčším producentom odpadov v roku 2021 bol sektor „dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“. V rámci tohto sektora vzniklo 1 192 577 ton odpadov, z čoho bolo 6,8 % nebezpečných odpadov. Väčšinu odpadov v rámci tohto sektora vyprodukovali dve divízie - Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov (56,4 %) a Zber, úprava a dodávka vody (39,7 %).

Na štvrtom mieste sa nachádza sektor „Stavebníctvo“, kde v roku 2021 vzniklo 1 138 301 ton odpadov, z čoho len 0,35 % boli nebezpečné odpady. Najviac odpadov (38,7 %) v rámci tohto sektora vzniklo v divízii Inžinierske stavby, nasledovala divízia Výstavba budov (35,1 %) a Špecializované stavebné práce s 26,2 %.

                                                                                                                         
Graf. Vznik odpadov podľa SK NACE (2021)Dominantnou činnosťou zhodnocovania je s 44,95 % podielom z celkového množstva vzniknutých odpadov materiálové zhodnotenie. Problémom aj naďalej zostáva vysoký podiel skládkovania odpadov — až 20,3 % z celkového množstva vzniknutých odpadov, ako aj pomerne výrazný podiel (26,23 %) odpadov v kategórií "iné nakladanie". Pod „iné nakladanie“, ktorého nárast je pozorovaný od roku 2016, patria v súčasnosti tieto činnosti: zhromažďovanie odpadov (dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním), odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, zber, prijatie/odovzdanie obchodníkovi, prijatie/odovzdanie sprostredkovateľovi, dočasné uloženie výkopovej zeminy, dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu. Negatívom takéhoto nakladania s odpadom je zhoršenie možnosti presnejšieho vyhodnotenia v spôsobe nakladania s odpadmi v danom hodnotenom roku.


Tabuľka: Nakladanie s odpadmi vrátane KO (2021) 
Spôsob nakladania (tony) Spôsob nakladania (%)
Skládkovanie 2 580 477 20,3
Spálenie bez energetického využitia 18 239 0,14
Iné zneškodnenie 216 281 1,7
Spálenie s energetickým využitím 647 667 5,1
Materiálové zhodnotenie (recyklácia) 5 712 678 44,95
Iné zhodnotenie 200 938 1,58
Iné nakladanie 3 334 445 26,23
Spolu (po zaokrúhlení) 12 710 723 100
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Nebezpečný odpad

V roku 2021 vzniklo v SR 490 699 ton nebezpečných odpadov (vrátane NO, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu). V porovnaní s rokom 2020 (436 810 ton) to predstavuje nárast o 12,3 %. Produkcia nebezpečného odpadu od roku 2010 vzrástla o 5 %.
 
Z hľadiska nakladania s nebezpečnými odpadmi je medziročne (2020 — 2021) pozorovaný nárast ich skládkovania (z 11,9 % na 17,2 %). Medziročne je pozorovaný aj pokles ich materiálového zhodnotenia (recyklácie) — z 35,8 % v roku 2020 na 25,9 % v roku 2021. V období rokov 2010 – 2021 bolo materiálové zhodnocovanie (recyklácia) najčastejším spôsobom nakladania s nebezpečným odpadom v roku 2020, kedy toto nakladanie predstavovalo 35,8 %. V roku 2021 to bolo už len 25,9 %. Podiel skládkovania nebezpečných odpadov klesol v období rokov 2010 – 2021 z 35 % na 17,2 %. Od roku 2016 je zaznamenaný výrazný nárast činností vykazovaných ako „iné nakladanie“ – v roku 2021 tento spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi predstavoval takmer 37 %. Toto je pravdepodobne spôsobené zmenou legislatívy v roku 2016, kedy boli zavedené nové kódy nakladania s odpadmi, čo malo za následok zhoršenie vysledovateľnosti tokov odpadov.
 
Graf. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v SR 
Graf 102: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v SR (%)

Zdroj: MŽP, SOH

 

Komunálny odpad

V roku 2021 vzniklo v SR 2 766 927 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 509 kg KO na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje nárast o 17 kg KO na obyvateľa. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 77,6 %. Medziročne došlo k nárastu produkcie komunálneho odpadu o 3 %. Na druhej strane bol vďaka nárastu miery triedeného zberu komunálneho odpadu zaznamenaný pokles množstva zmesového odpadu – z 1 144 886 ton na 1 089 587 ton. Množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu tak medziročne kleslo o 4,8 %.


Graf. Vývoj v množstve komunálnych odpadov na obyvateľa
  
 
 
Slovensko v produkcií KO na obyvateľa postupne dobieha priemer krajín EÚ (v roku 2020 podľa Eurostatu vzniklo v EÚ 517 kg KO na obyvateľa).
 
Graf. Medzinárodné porovnanie vzniku komunálneho odpadu (2020)
 
 
Podiel skládkovaných komunálnych odpadov bol na celkovom nakladaní 40,1 %, čo predstavuje medziročný pokles o 4,4 percentuálneho bodu. Cieľom v oblasti komunálneho odpadu je znížiť mieru jeho skládkovania na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu do roku 2035 (v Envirostratégii 2030 je v tejto oblasti stanovený cieľ 25 %).
 
Recyklácia komunálnych odpadov dosiahla v roku 2021 úroveň 50,1 %. Pre nasledujúce roky sú stanovené ciele na zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 %. Cieľ zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % do roku 2030 je stanovený aj v Envirostratégii 2030.  


Graf. Vývoj miery recyklácie komunálneho odpadu

Graf. Vývoj miery skládkovania komunálneho odpadu
 
Graf. Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania
 
Miestny poplatok za komunálne odpady môžu stanoviť obce paušálne, podľa množstva vyprodukovaného odpadu, alebo ich kombináciou. Nevýhodou paušálneho poplatku je, že nemotivuje jednotlivé domácnosti  k tomu, aby produkovali menej odpadu, resp. aby odpad viac separovali — každá domácnosť (v prepočte na 1 obyvateľa) platí rovnako bez ohľadu na skutočné množstvo vyprodukovaného a vyseparovaného odpadu. V roku 2021 malo len 9,2 % obcí zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a len 5,4 % malo zavedený kombinovaný spôsob.
 
 
Graf. Vývoj v spôsobe stanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady


V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre triedený zber „klasických zložiek KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočnýZ dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať stúpajúci trend množstva vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov (z 34,8 % v roku 2020 na 38,7 % v roku 2021). Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 — 2025 (zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 %) sa zatiaľ nedarí naplniť.

 
Graf. Vývoj triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov
 
 
Podobne, ako pri ostatných triedených zložkách KO, bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.


Tabuľka: Vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bez papiera a lepenky) (2021) (t)
Kód odpadu Odpad Množstvo BRKO
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 35 917
20 01 25 Jedlé oleje a tuky 1 758
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (20 01 37 - drevo obsahujúce nebezpečné látky) 43 668
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 350 112
20 03 02 Odpad z trhovísk 501
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Potravinový odpad

V potravinovom odpade sú zahrnuté kódy odpadov 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) a 20 01 25 (jedlé oleje a tuky). V roku 2021 bolo vyprodukovaných 37 675,05 ton potravinového odpadu, z čoho bolo necelých 5 % jedlých olejov a tukov, zvyšok predstavovali biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady. Vzhľadom na postupné rušenie výnimiek z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je pozorovaný výrazný medziročný (2020 — 2021) nárast v produkcii potravinového odpadu. V ďalších rokoch je predpoklad nárastu vzniku tohto odpadu, nakoľko od 01.01.2023 sa povinnosť triedeného zberu nebude vzťahovať už len na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
 
Graf. Vývoj vzniku potravinového odpadu
 

Elektroodpady

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu, ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.


Graf. Vývoj v zozbieranom množstve elektroodpadov z domácností


V roku 2021 bolo z domácností zozbieraných 49 181 ton elektroodpadov, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 6 000 ton. V prepočte na jedného obyvateľa bolo v roku 2021 z domácností vyzbieraných 9,04 kg elektroodpadov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,14 kg. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov. Z hľadiska celkového zberu elektroodpadu SR splnila cieľ len tesne - na základe množstva elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh v rokoch 2020, 2019 a 2018 dosiahla SR 65,01 % podiel zberu elektroodpadu.

Tabuľka: Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elekroodpadov (2021)
Kategória Zhodnotenie (t) Miera zhodnotenia (%) Cieľ (%) Recyklácia a príprava na opätovné použitie (t) Z toho príprava na opätovné použitie (t) Miera recyklácie (%) Cieľ (%)
1 Zariadenia na tepelnú výmenu 7 156 91,03 85 7 156 0 91,02 80
2 Obrazovky, monitory 4 769 94,49 80 4 719 0 93,50 70
3 Svetelné zdroje 355 94,63 - 355 0 94,55 80
3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti 241 94,28 - 240 0 94,16 80
4 Veľké zariadenia 21 872 93,27 85 21 798 0 92,95 80
4c Fotovoltické panely 30 90,57 85 30 0 90,57 80
5 Malé zariadenia 10 767 92,02 75 10 738 0 91,77 55
6 Malé IT a telekomunikačné zariadenia 3 464 93,31 75 3 428 1 92,32 55
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Staré vozidlá

V roku 2021 bolo na území SR spracovaných 40 124 kusov starých vozidiel, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 pokles o 24,8 %.

Tabuľka: Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2021)
Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel
773,93 39 501,46 40 221,32 95,38 % (40 275,39 t) 85 % 97,09 % (40 995,25 t) 95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks) 40 124
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t) 42 225,63
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2021 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 89,48 %, energeticky ich bolo zhodnotených 4,2 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky stanoveným v POH SR na roky 2021 — 2025 je dosiahnuť do 31.12.2025 mieru recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 % a mieru energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 % z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami je stanovená na maximálne 1 %.

 

Obaly a odpady z obalov

Celkové množstvo odpadov z obalov z dlhodobého hľadiska narastá. Medziročne bol však zaznamenaný pokles vzniku odpadov z obalov o necelé 1 %. Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 70,8 % v roku 2020, čím sa plní cieľ recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 plnené už v súčasnosti.


Tabuľka: Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2020)
Materiál Množstvo Recyklácia Minimálny cieľ recyklácie do roku 2025 Recyklácia, energetické a iné zhodnocovanie spolu
(t) (%) (%) (%)
Sklo 97 057,01 74,41 70 74,41
Plasty 128 224 56,29 50 69,12
Papier 240 175,04 82,09 75 82,21
Kovy 39 140,76 71,13 70 - železné kovy, 50 - hliník 71,13
Drevo  60 084,11 61,44 25 63,47
Iné 1 258,24 2,55 - 2,55
Spolu 565 939,16 70,8   74,06
 Zdroj: MŽP SR, SOH


Graf. Vývoj vzniku odpadov z obalov


Graf. Vývoj miery recyklácie odpadov z obalov

 

Plastové tašky                       

V roku 2020 bolo na slovenský trh uvedených vyše 500 miliónov kusov ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek. V porovnaní s rokom 2018 sa jedná o pokles o takmer 28 %. V prepočte na jedného obyvateľa bolo v roku 2018 na trh uvedených takmer 129 kusov ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek, kým v roku 2020 to bolo už len 93. Tento pokles je pravdepodobne spôsobený legislatívnou zmenou účinnou od 1.1.2018, kedy bolo zavedené povinné spoplatnenie ľahkých plastových tašiek, vrátane povinnosti predajcov poskytovať alternatívne druhy tašiek – napr. papierové, či textilné.
 

Graf. Vývoj v počte kusov plastových tašiek uvedených na trh

Použité batérie a akumulátory                        

V roku 2021 bolo vyzbieraných 953,5 tony použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 47,3 % (zberový podiel sa počíta na základe batérií a akumulátorov uvedených na trh v roku 2021, 2020 a 2019). Cieľ - dosiahnuť 45 % podiel zberu prenosných batérií a akumulátorov sa tak v roku 2021 podarilo naplniť.
 

Graf. Vývoj zberového podielu použitých batérií a akumulátorov

 

Tabuľka. Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory 
Druh 2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
2020
(%)
2021
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 91,2 91,3 90,8 90
Ni-Cd 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 77,58 75,65 75,35 75
Ostatné 97 89 64 61 65,3 67,38 66 68,3 66,8 60,9 60
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Stavebné odpady a odpady z demolácií

Celkové množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií z dlhodobého hľadiska narastá – v období rokov 2005 – 2021 bol zaznamenaný nárast ich vzniku o takmer 65 %. Medziročne bol však zaznamenaný pokles o 15,5 %. Až 40 % zo všetkých stavebných odpadov predstavoval kód 17 05 06 (výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05), necelých 33,5 % kód 17 05 04 (zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03) a vyše 10 % kód 17 01 01 (betón). Drobný stavebný odpad (kód 20 03 08) predstavoval len 1,6 % (61 754 ton). Z celkového množstva (3 819 785 ton) stavebných odpadov a odpadov z demolácií tvorili nebezpečné odpady len 1,24 % (47 485 ton). SR dlhodobo patrila medzi najhoršie členské krajiny EÚ z pohľadu recyklácie stavebného odpadu. Tu je však potrebné podotknúť, že skutočná miera recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií môže byť vyššia, nakoľko časť stavebných odpadov pod „dočasnými“ kódmi nakladania nie je zahrnutá v štatistike, ktorú zverejňuje Eurostat (podľa ktorého bola miera recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií v roku 2020 v SR 82 %). Podľa inej metodiky (výpočet podľa prílohy III k roz. Komisie 2011/753/ES ako pomer zhodnotených stavebných odpadov a odpadov z demolácií k celkovo vzniknutým stavebným odpadom a odpadom z demolácií, nezahŕňa sa nebezpečný odpad a 17 05 04 a 17 05 06) bola v roku 2020 dokonca miera zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie na Slovensku až 89,2 %. SR na tak podarilo splniť cieľ opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie do roku 2020. Cieľom stanoveným v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného zasypávania na 70 %.
 
Graf. Vývoj vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií

 

Cezhraničná preprava odpadov - dovoz, vývoz a tranzit odpadov

V roku 2021 vydalo MŽP SR 179 rozhodnutí na cezhraničnú prepravu odpadov, ktoré povoľovali cezhraničný pohyb odpadov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu. Rozhodnutí v roku 2021 bolo o 26 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet rozhodnutí na dovoz odpadov však medziročne poklesol (z 88 na 73). Nárast (z 29 na 63) bol zaznamenaný v kategórií tranzit/tiché súhlasy. Medziročne bol zaznamenaný pokles v množstve odpadov dovezených na územie SR (o 49 822 ton menej ako v roku 2020). V prípade vývozu z územia SR bol medziročne zaznamenaný pokles (o 10 196 ton).
 
Tabuľka: Cezhraničná preprava odpadov - prehľad podľa druhu prepravy (2021)
Druh prepravy Počet
Dovoz 73
Vývoz 43
Tranzit/tiché súhlasy 63
Spolu 179
Zdroj: MŽP SR, SOH


Tabuľka: Celkové množstvá odpadov povolených na cezhraničný pohyb odpadov na základe povolení vydaných v roku 2021 v členení podľa jednotlivých krajín (t)
Krajina Dovoz (t) Vývoz (t)
Belgicko 23 000 2 000
Bulharsko   1 800
Česká republika 2 900 6 551
Maďarsko 9 200 1 660
Nemecko 95 000 5 344
Poľsko 3 000  
Rakúsko 308 000 17 586
Rumunsko   4 000
Slovinsko 43 000  
Srbsko   1 980
Švajčiarsko 25 000  
Taliansko 143 380 500
Ukrajina   5 000
Celkom 652 480 46 421
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Najviac odpadov bolo na územie SR dovezených z Rakúska a Talianska. V prípade Rakúska tvoril až takmer 74 % odpad evidovaný pod katalógovým číslom 19 12 12 (iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11) a takmer 13 % odpad evidovaný pod katalógovým číslom 19 12 10 – horľavý odpad (palivo z odpadov). V prípade Talianska predstavoval odpad evidovaný pod katalógovým číslom 19 12 12 približne 40,5 % a približne 37,6 % predstavoval odpad evidovaný pod katalógovým číslom 19 12 10. Z hľadiska nakladania s dovezeným odpadom bolo 72 % zhodnotených spálením s energetickým využitím a zvyšných 28 % bolo materiálovo zhodnotených (recyklovaných).

Z územia SR bolo vyvezených výrazne menej odpadov ako ich bolo dovezených. Najviac odpadov (takmer 38 %) bolo vyvezených do Rakúska, za ktorým nasledovala Česká republika (vyše 14 %). V prípade vývozov do Rakúska tvorili necelých 28,5 % odpady pod katalógovými číslami: 12 03 01 (vodné pracie kvapaliny), 16 10 01 (vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky), 19 11 03 (vodné kvapalné odpady). 17 % predstavovali odpady pod katalógovým číslom 19 12 02 (železné kovy) a vyše 14 % predstavovali odpady pod katalógovými číslami 05 01 03 (kaly z dna nádrží), 05 01 06 (kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení), 05 01 09 (kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky). Z vývozov do Českej republiky predstavovali necelých 46 % odpady pod katalógovými číslami 16 06 01 (olovené batérie) a 20 01 33 (batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie) a vyše 36,5 % odpady pod katalógovými číslami 16 02 11, 16 02 13, 20 01 23 a 20 01 35. Z vyvezených odpadov bolo vyše 74 % materiálovo zhodnotených (recyklovaných) a 17 % bolo zneškodnených skládkovaním. Ostatné spôsoby nakladania predstavovali necelých 9 %.

Environmentálna kriminalita – neoprávnené nakladanie s odpadom

Za oblasť neoprávneného nakladania s odpadom bolo v roku 2021 zistených zložkami kriminálnej polície v rámci environmentálnej trestnej činnosti 421 prípadov (o vyše 9 % viac ako v roku 2020) s objasnenosťou 53 prípadov (12,6 %). Objasnenosť prípadov v porovnaní s rokom 2020 klesla o 0,7 percentuálneho bodu, ale v porovnaní s rokom 2017 narástla o vyše 5 percentuálnych bodov.


Graf. Zistené a objasnené trestné činy v oblasti neoprávneného nakladania s odpadom

 

Zelené verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci:
a) podmienok účasti,
b) technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky,
c) kritérií na vyhodnotenie ponúk a
d) pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement — GPP) predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorej verejné orgány integrujú environmentálne požiadavky do postupov verejného obstarávania za účelom nadobudnutia tovarov, služieb alebo stavebných prác so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v rámci celého životného cyklu.  

V podmienkach SR je GPP považované za dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky, uplatňovaním ktorého možno dosiahnuť súčasne efektívne využívanie finančných zdrojov, ochranu ŽP, zdravia a tiež podporu obehového hospodárstva. SR sa zaviazala prostredníctvom Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania a aspoň 70 % z celkového množstva zákaziek vo verejnom obstarávaní. Podľa Envirostratégie 2030 bude zelené verejné obstarávanie povinné pre ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje a mestá zo začiatku pre vybrané produktové skupiny a postupne sa bude rozširovať tak, aby sa do roku 2030 dosiahol vytýčený cieľ.

Sledovanie pokroku GPP sa vykonáva každoročným monitorovaním, ktorým sa hodnotí úroveň uplatňovania GPP na základe dvoch kvantitatívnych indikátorov, a to:
  • Indikátor 1: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na počet zákaziek za kalendárny rok;
  • Indikátor 2: percentuálny podiel GPP z celkového verejného obstarávania vo väzbe na hodnotu zákaziek (v eurách bez DPH) za kalendárny rok.

Za rok 2021 sa v rámci monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR sledovali celkové počty a hodnoty nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v členení na tovary, služby a stavebné práce. Oslovených bolo 4 270 verejných inštitúcií (orgány štátnej správy a im podriadené organizácie, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie, mestá a obce), z ktorých sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 749 subjektov (17,5 %). V roku 2021 bola v rámci Indikátora 1 dosiahnutá úroveň 5,14 % a indikátora 2 17,7 %.

 
Graf. Hodnoty indikátora 1 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2018 – 2021 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácieGraf. Hodnoty indikátora 2 úrovne uplatňovania GPP v SR v rámci rokov 2018 – 2021 v členení na orgány štátnej správy a im podriadené organizácie a na samosprávne kraje, mestá, obce a nimi zriadené organizácie


Na základe vyhodnotenia uplatňovania GPP sa ambiciózny cieľ stanovený v Envirostratégii 2030 zatiaľ nedarí dosiahnuť.

Úroveň uplatňovania GPP za rok 2021 sa hodnotila najmä v rámci obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác spadajúcich do 20 produktových skupín, pre ktoré Európska komisia vytvorila a pravidelne aktualizuje tzv. environmentálne charakteristiky, ktoré je možné priamo využiť v súťažných podkladoch verejného obstarávania.


Graf: Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2021 v nadväznosti na Indikátor 1

Graf 114: Percentuálne vyjadrenie počtu zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2021 v nadväznosti na Indikátor 1
Zdroj: SAŽP


Graf. Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2021 v nadväznosti na Indikátor 2

Graf 115: Percentuálne vyjadrenie hodnoty zelených a nezelených zákaziek v produktových skupinách v rámci subjektov zúčastnených na monitorovaní v roku 2021 v nadväznosti na indikátor 2
Zdroj: SAŽP

 

Environmentálne označovanie produktov

Environmentálne označovanie produktov sa v SR realizuje od roku 1997, kedy bol vyhlásený Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (NPEHOV). Prostredníctvom národnej schémy environmentálneho označovania MŽP SR udeľuje výrobkom a službám, ktoré splnili prísne environmentálne kritériá, národnú environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt (EVP). Od roku 2002 upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej značky zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. Národné environmentálne kritériá pre určené skupiny produktov sú vydávané ako osobitné podmienky formou oznámení MŽP SR a uverejňované vo Vestníkoch MŽP SR. Celkovo od roku 1997 boli vytvorené národné environmentálne kritériá na 40 skupín produktov. V roku 2021 boli platné osobitné podmienky pre 10 skupín produktov.

V SR bolo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou Environmentálne vhodný produkt 269 produktov. Počet produktov so značkou EVP sa medziročne nezmenil — právo používať túto značku malo v roku 2021, tak ako v predchádzajúcom roku, 44 produktov.
 
 
Tabuľka: Prehľad celkového počtu produktov s právom používať  národnú  environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt (EVP) v jednotlivých rokoch
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet produktov 148 147 146 117 130 105 105 49 43 43 60 44 44
Zdroj: SAŽP
 
Tabuľka: Produkty, ktoré mali právo používať značku „Environmentálne vhodný produkt (EVP)“ v roku 2021
Držiteľ značky/Názov produktu
Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava
Univerzálne sorpčné materiály z netkanej textílie: E1000, E1000 EKO BG, E348U, E348U EKO,  E1500, E1500 EKO BG, E1500S, E1500S EKO BG, EM36, EM36 EKO, GL 150, GL 150 EKO
Hydrofóbne sorpčné materiály z netkanej textílie: E150M, E150M EKO, E150SM, E150SM EKO, E100M, E100M EKO,  E810,  E810 EKO, E10P, E10P EKO, E348P, E348P EKO, E25,  E25 EKO,  Spagettex, Spagettex EKO
CRH (Slovensko), a. s. Rohožník, závod Turňa nad Bodvou (od 01.10.2021 pod názvom Danucem Slovensko, a.s.)
Cementy: CEM I 52,5 R, CEM I 42,5 R, CEM II/A-S 42,5 R,  CEM II/A-S 42,5 N,  CEM II/B-S 42,5 N, CEM III/A 32,5 R, CEM III/B 32,5 N - LH/SR , CEM III/A 32,5 N, EXTRACEM, MULTICEM+ PLUS, FLEXICEM
Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. Senica
Gabióny, Reno Matrace, Terramesh systém, Green Terramesh, Terramesh Mineral
Zdroj: SAŽP
 
Platný register produktov so značkou EVP je uvedený na: https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=1297
 
Vstupom SR do EÚ vznikla v roku 2004 pre žiadateľov možnosť získať na produkty európsku environmentálnu značku - Environmentálnu značku EÚ („EU Ecolabel“). V rámci Európy bolo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 83 590 produktov v 20 rôznych skupinách produktov (stav k septembru 2021).
 
V SR bolo doteraz celkovo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 131 produktov. Trend v počte ocenených produktov má v SR od roku 2016 klesajúci charakter.

 
Tabuľka: Prehľad celkového počtu produktov s právom používať európsku environmentálnu značku Environmentálna značka EÚ v jednotlivých rokoch
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet produktov 1 5 5 3 3 9 9 131 129 8 8 6 5 5
Zdroj: SAŽP

 
Tabuľka: Produkty, ktoré mali právo používať značku Environmentálna značka EÚ (produkty posúdené a ocenené v SR) v roku 2021
Držiteľ značky/ Názov produktu
SLOVENSKÁ GRAFIA, a. s. Bratislava
Výrobky z potlačeného papiera:
1. Reklamné materiály a spravodajské letáky
2. Periodiká
3. Katalógy
4. Letáky
5. Brožúry 

Zdroj: SAŽP
 

 

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Zavedením schémy EMAS organizácie deklarujú súlad s právnymi predpismi v životnom prostredí, miestnu zodpovednosť, aktívne zapojenie zamestnancov, spoľahlivosť a dôveryhodnosť uverejnených informácií o životnom prostredí.
 
Podmienky pre účasť organizácií v EMAS stanovuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a nariadenia č. 1505/2017 a č. 2026/2018, ktoré revidujú prílohy I - IV nariadenia č. 1221/2009. Na národnej úrovni stanovuje podmienky v schéme EMAS zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
K 31. decembru 2021 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 66 organizácií s 142 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR. Jedná sa o výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nakoľko k 31.12.2020 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 29 organizácií s 87 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR.


Graf: Počet registrovaných organizácií a ich miest v schéme EMAS
 
 
Aktuálny register organizácií registrovaných v EMAS so sídlom v SR je uvedený na: http://www.emas.sk/register-emas-v-sr
 
 
 
 
Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: