Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2020

Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov

Dostatok čistej vody pre všetkých


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Darí sa plniť požiadavky na kvalitu povrchových vôd?
V rámci základného monitorovania a prevádzkového monitorovania ako aj monitorovania chránených oblastí boli v roku 2020 zaznamenané viaceré prekročenia stanovených limitov znečistenia.

Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav/potenciál útvarov povrchových vôd bol zaznamenaný v 56,2 % z celkového počtu vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 8 073,43 km. Dobrý chemický stav dosahovalo 97,6 % z celkového počtu vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 17 240,98 km.

Darí sa plniť požiadavky na kvalitu podzemných vôd?
V rámci základného monitorovania a prevádzkového monitorovania boli v roku 2020 zaznamenané prekročenia stanovených limitov znečistenia podzemných vôd. Najčastejšie nevyhovujúcimi ukazovateľmi boli Mn a Fecelk., čo poukazuje na pretrvávajúci nepriaznivý stav oxidačno-redukčných podmienok. 

V dobrom chemickom stave sa nachádzalo 64 útvarov podzemných vôd (85,3 %), čo predstavuje plochu 46 507 km2.

Aká je kvalita pitnej vody?
Kvalita pitnej vody v SR dlhodobo vykazuje vysokú úroveň. V roku 2020 dosiahol podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich limitom hodnotu 99,72 %, zatiaľ čo v roku 2006 to bolo 99,44 %.

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2020 dosiahol 89,81 %, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo 85,4 % obyvateľov. Oproti roku 2019 bol zaznamenaný minimálny nárast.

Znižuje sa znečisťovanie povrchových vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd?
V roku 2020 klesla produkcia odpadových vôd oproti roku 2005 o 27,8 % a oproti roku 2019 narástla o 4,6 %. V roku 2020 narástli množstvá znečistenia charakterizovaného parametrami CHSKCr , Ncelk. a nerozpustné látky, ukazovatele BSK5, Pcelk. a NELuv boli približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.

Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu stúpa, avšak len veľmi pomaly. V roku 2005 bolo napojených na verejnú kanalizáciu 56,7 %, v roku 2019 - 66,13 %, a v roku 2020 úroveň napojenia dosiahla 69,69 %, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 0,56 percentuálneho bodu.
 
Aká je kvalita vôd prírodných kúpalísk?
V roku 2020 bola klasifikácia vôd vhodných na kúpanie vykonaná v zmysle smernice 2006/7/ES v 28 prírodných lokalitách z celkovo 32 lokalít vyhlásených za vody určené na kúpanie. 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 7 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie a tri lokality ju mali dostatočnú. Štyri lokality neboli klasifikované z dôvodu ich rekonštrukcie.

 

Kvalita povrchových vôd a stav útvarov povrchových vôd

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd boli v roku 2020 monitorované podľa schváleného Dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021, na rok 2020. Monitorovaných bolo 458 miest v základnom a prevádzkovom režime.

Výsledky monitorovania boli zhodnotené podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády SR č. 398/2012 Z. z. Pre prioritné látky a niektoré ďalšie látky bolo hodnotené dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK) podľa nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. 

V roku 2020 boli požiadavky na kvalitu povrchovej vody uvedené v prílohe č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. splnené vo všetkých hodnotených miestach v nasledovných všeobecných ukazovateloch (časť A): Mg, Mn, Na, Co, Se, V, RL105, RL550, povrchovo aktívne látky aniónové (PAL-A), chlórbenzén (CB), dichlórbenzény (DCB), 1,2-cis-dichlóretén (1,2-DCE), 2-monochlórfenol (CP), 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-TCP) a pre ukazovatele rádioaktivity (časť D): celková objemová aktivita alfa a beta (a V,ca a V,cb), trícium (3H), stroncium (90Sr), cézium (137Cs). Najviac prekročení limitných hodnôt vo všeobecných ukazovateľoch (časť A) bolo v ukazovateli dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povodiach. Požiadavky na kvalitu povrchovej vody, uvedené v prílohe č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. a prílohe č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. pre skupinu nesyntetických látok (časť B), neboli splnené v ukazovateľoch: As, Zn, Cu, Cr, Cd, Ni a Pb a pre skupinu syntetických látok (časť C) v ukazovateľoch: kyanidy celkové, PCB a jeho kongenéry (8, 28, 52, 101). Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov (časť E) neboli splnené požiadavky v nasledovných ukazovateľoch: sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, chlorofyl-a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Ročný priemer ENK (podľa prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z.) zo skupiny látok polycyklických aromatických uhľovodíkov – PAU bol prekročený v ukazovateľoch fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluórantén, benzo(k)fluórantén, benzo(g,h,i)perylén, antracén, oktylfenol ((4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl)fenol)), nonylfenol, pentachlórfenol, cyklodiénové pesticídy a chlórpyrifos, zlúčeniny tributylcínu a heptachlór.


Tabuľka. Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., časť A a časť E (2020)

Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Počet monitorovaných miest v čiastkovom povodí Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z.
sledované nespĺňajúce požiadavky všeobecné ukazovatele (A) hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (E)
Dunaj Morava 32 22 O2,CHSKCr,EK (vodivosť),pH,N-NH4,N-NO2,N-NO3,  Pcelk., Ca,Al, AOX abundancia fytoplankónu, chorofyl-a, sapróbny index
biosestónu, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Dunaj 18 12 pH,N-NO2 koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Váh 152 113 O2, BSK5, CHSKCr, pH, EK (vodivosť), N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pcelk., Ncelk., Norg.,Cl-, SO42-, Ca, Fe, FN, Cr (IV), AOX, Al,TOC, NELUV abundancia fytoplankónu, koliformné baktérie, sapróbny index biosestónu,
chorofyl-a, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Hron 39 25 O2, BSK5, CHSKCr, pH, EK (vodivosť),N-NO2,N-NO3, N-NH4,  Ncelk., Pcelk., TOC, Ca, AOX abundancia fytoplankónu, chorofyl-a, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Ipeľ 23 15 O2, CHSKCr, pH, EK (vodivosť), N-NH4,N-NO2, N-NO3, Ncelk., Pcelk., Ca, AOX abundancia fytoplankónu, chorofyl-a, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Slaná 23 15 O2, BSK5, CHSKCr, EK (vodivosť), pH,N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ncelk.,  Pcelk., Ca, AOX koliformné baktérie, črevné enterokoky, termotolerantné kol.baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodrog 38 27 O2, CHSKCr, N-NH4, N-NO2, N-NO3,Pcelk., Ca, AOX, NELUV abundancia fytoplankónu, sapróbny index biosestónu,
termotolerantné kol.baktérie, chorofyl-a,
črevné enterokoky, koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Hornád 29 20 CHSKCr, EK (vodivosť),Ca, N-NO2, N-NO3, Pcelk.,SO42- , AOX, F-, NELUV sapróbny index biosestónu,
črevné enterokoky, termotolerantné kol.baktérie,
koliformné baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodva 16 13 O2, CHSKCr,
N-NO2, N-NH4, N-NO3,Ncelk.,Pcelk., Ca, Al, AOX, NELUV
črevné enterokoky, koliformné baktérie, chorofyl-a,
termotolerantné kol. baktérie,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Visla Dunajec a Poprad 11 5 CHSKCr, N-NO2, AOX, TOC, NELUV koliformné baktérie,termotolerantné
kol. baktérie

Zdroj: SHMÚ

Tabuľka. Ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., časť B a časť C (2020)

Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z.
nesyntetické látky (B) syntetické látky (C)
Dunaj Morava Ni (RP) FLU (RP),oktylfenol (RP),B(b)fluórantén (NPK),B(ghi)perylén (NPK/NPK*),B(a)P (RP)*
Dunaj Dunaj   B(a)P (RP)*,FLU (RP)*
Dunaj Váh As (RP), Pb (RP), Cr (RP) FLU (NPK,RP/RP*),oktylfenol (RP),B(b)fluórantén (NPK),Benzo(k)fluorantén (NPK),B(ghi)perylén (NPK/NPK*),B(a)P (RP*), heptachlór (NPK*,RP*)
Dunaj Hron   Antracén (NPK),FLU (RP,NPK),B(b)fluórantén (NPK),B(k)fluórantén (NPK),PCP (RP),oktylfenol (RP*),4-nonylfenol (RP*),Cyklod. pesticídy (RP),Chlórpyrifos (RP),B(a)P (RP*),Heptachlór (RP*,NPK*),TBT (RP*)
Dunaj Ipeľ Zn (RP) FLU (RP),B(a)P (RP*),B(ghi)perylén (NPK)
Dunaj Slaná   oktylfenol (RP)
Dunaj Bodrog   B(b)fluórantén (NPK),B(ghi)perylén (NPK),FLU (RP),PCB a jeho kongenéry (8,28, 52, 101) (RP),B(a)P (RP)*
Dunaj Hornád   FLU (RP),CN (RP),B(a)P (RP)*,TBT (RP)*
Dunaj Bodva   B(a)P (RP)*
Visla Dunajec a Poprad    B(a)P (RP)*

RP – prekročenie ročného priemeru                                                                                                       
NPK – prekročenie najvyššej prípustnej koncentrácie
* potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z. (< 12 meraní za rok)
Zdroj: SHMÚ

 

Dosiahnutie dobrého stavu všetkých útvarov porchových vôd najneskôr do roku 2027 je jedným z cieľov vodného hospodárstva vyplývajúcim zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a smernice EP a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcovej smernice o vode). Tento cieľ bol premietnutý aj do národnej Envirostratégie 2030. 

Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd je vykonávané hodnotením ich ekologického stavu, resp. potenciálu, a  hodnotením chemického stavu. Posledné aktuálne hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd je spracované pre potreby Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), ktoré pokrýva 1 510 útvarov povrchových vôd a vychádza  z referenčného obdobia 2009 – 2012. 

Graf . Ekologický stav/potenciál útvarov povrchových vôd vyhodnotený v rámci druhého cyklu plánov manažmentu povodí platných pre obdobie 2016  2021 (Podiel počtu)

 
Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav/potenciál bol zaznamenaný v 56,2 % z celkového počtu vodných útvarov s dĺžkou 8 073,43 km. V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,8 % vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý a veľmi zlý stav bol stanovený v cca 9 %  z počtu vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km. Najlepšia situácia z pohľadu ekologického stavu bola zaznamenaná v čiastkových povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.

Hydromorfologické zmeny na vodných tokoch, ktoré sa prejavujú narušením pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov, narušením priečnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom, sú jednou z najčastejších príčin nedosiahnutia dobrého ekologického stavu útvarov povrchových vôd. Obnova riečnych ekosystémov, zachovávanie priechodnosti vodných tokov ale aj revitalizácia melioračných kanálov sa preto premietli aj do cieľov Envirostratégie 2030.
 
Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostávalo z posúdenia výskytu 41 prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok v súlade s nariadením vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. Súlad výsledkov monitorovania s ročnými priemermi a najvyššími prípustnými koncentráciami environmentálnych noriem kvality predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav. Dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,6 %) útvarov s dĺžkou 17 240,98 km a 37 (2,4 %) útvarov povrchových vôd s dĺžkou 566,9 km nedosahovalo dobrý chemický stav.   

Nedosiahnutie dobrého chemického stavu v dôsledku prekročenia noriem kvality bolo spôsobené nesyntetickými látkami (12 vodných útvarov) a syntetickými látkami. Syntetické látky boli indikované v 24 vodných útvaroch, z toho agregované priemyselné znečisťujúce látky boli zistené v 14 vodných útvaroch, pesticídy v 5 vodných útvaroch a ostatné znečisťujúce látky tiež v 5 vodných útvaroch.         

Najväčší podiel útvarov povrchových vôd v dobrom chemickom stave k celkovému počtu útvarov povrchových vôd v povodí bol v povodí Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení bolo najviac vodných útvarov (počet aj dĺžky) dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahujúcich dobrý chemický stav, v čiastkovom povodí Váhu a Bodrogu vzhľadom na ich väčšiu rozlohu.

Graf. Chemický stav útvarov povrchových vôd vyhodnotený v rámci druhého cyklu plánov manažmentu povodí platných pre obdobie 2016  2021 (Podiel počtu)

Počet a hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd bude aktualizované vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 – 2027.
 

Kvalita podzemných vôd a stav útvarov podzemných vôd

Monitorovanie chemického stavu podzemnej vody bolo rozdelené na:

  • základné monitorovanie,
  • prevádzkové monitorovanie.
V roku 2020 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 176 objektoch základného monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej monitorovacej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Výsledky laboratórnych analýz boli hodnotené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 

Graf. Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v objektoch základného monitorovania podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. (2020)

Zdroj: SHMÚ


Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2020 sa v rámci prevádzkového monitorovania na Slovensku sledovalo 220 objektov, u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny.

Graf. Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v objektoch prevádzkového monitorovania podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. (2020)Zdroj: SHMÚ

Graf. Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v objektoch prevádzkového monitorovania podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. (2020) - pokračovanie


Zdroj: SHMÚ

 

Dosiahnutie dobrého stavu všetkých útvarov podzemných vôd najneskôr do roku 2027 je jedným z cieľov vodného hospodárstva vyplývajúcim zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a smernice EP a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcovej smernice o vode). Tento cieľ bol premietnutý aj do národnej Envirostratégie 2030.
 
Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je zabezpečované hodnotením ich chemického stavu a kvantitatívneho stavu. Posledné aktuálne hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je spracované pre potreby Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), ktoré pokrýva 75 útvarov podzemných vôd a vychádza z referenčného obdobia 2009 – 2012. 

Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených:
  • 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave – 7 kvartérnych a 4 predkvartérnych
  • 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave


Graf. Chemický stav útvarov podzemných vôd vyhodnotený v rámci druhého cyklu plánov manažmentu povodí platných pre obdobie 2016  2021 (Podiel počtu)

 

Dobrý chemický stav bol indikovaný v 85,3 % počtu útvarov podzemných vôd, čo predstavuje plochu 46 507 km2 (77,9 % z celkovej plochy útvarov). Zlý stav bol indikovaný v 14,7 % počtu útvarov podzemnej vody, čo predstavuje plochu 13 215 km2 (22,1 % z celkovej plochy útvarov).

 
Výsledkom hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie dopadu dokumentovaných vplyvov na útvar podzemnej vody ako celku. Základným ukazovateľom kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd bol stanovený ustálený režim hladiny podzemných vôd (resp. výdatnosti prameňov), medzi ďalšie patrili bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd, zmeny režimu podzemných vôd a hodnotenie miery vplyvu odberov podzemných vôd na suchozemské ekosystémy závislé od podzemných vôd. V rámci SR boli do zlého kvantitatívneho stavu zaradené 3 útvary podzemných vôd v správnom území povodia Dunaj. Z tohto počtu je jeden vodný útvar v kvartérnych sedimentoch (rozloha 934,295 km2, čo predstavuje 9,1 % z celkovej plochy kvartérnych útvarov) a 2 vodné útvary sú v predkvartérnych horninách (rozloha 1 228,546 km2, čo predstavuje 2,61 % z celkovej plochy predkvartérnych útvarov). V správnom území povodia Visly boli všetky útvary podzemných vôd klasifikované v dobrom kvantitatívnom stave.
 

V súčasnosti prebieha aktualizácia stavu vodných útvarov podzemných vôd pre potreby prípravy Vodného plánu Slovenska na roky 2022 – 2027.

 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

Zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2020 dosiahol 4 903,61 tis., čo predstavovalo 89,81 % z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 2020 bolo v SR 2 433 samostatných obcí, ktoré boli zásobované vodou z verejných vodovodov a ich podiel z celkového počtu obcí v SR tvoril 84,19 %.
Množstvo vyrobenej pitnej vody v roku 2020 dosiahlo hodnotu 292 mil. m3, čo bolo na úrovni roku 2019. Z celkovej vody vyrobenej vo vodohospodárskych zariadeniach predstavovali v roku 2020 straty vody v potrubnej sieti 23,8 %. Špecifická spotreba vody v domácnostiach mierne vzrástla na hodnotu 80,84 l.obyv-1.deň-1.

Mapa. Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov v jednotlivých okresoch SR (2020)

Zdroj: VÚVH

Graf . Medzinárodné porovanie zásobovania obyvateľov z verejných vodovodov (2018)

 

Kvalita pitnej vody

Kontrola kvality vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov (vyhláška MZ SR č. 97/2018 Z. z.) a vyhláškou MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody. Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie, o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody vykonáva minimálny rozbor – t. j. vyšetrenie 26 ukazovateľov kvality vody a voľný chlór, resp. oxid chloričitý.

V roku 2020 sa v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností analyzovalo 18 529 vzoriek pitnej vody, v rámci ktorých sa urobilo 497 401 analýz na jednotlivé ukazovatele pitnej vody. Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2020 hodnotu 99,72 %. Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol hodnotu 95,16 %. V týchto podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór.

 

Mikrobiologické a biologické ukazovatele

V roku 2020 bolo najvyššie percento prekročených analýz hygienických limitov v pitnej vode v rozvodných sieťach u týchto ukazovateľov: Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivované mikroorganizmy pri 22 °C a pri 36 °C a Clostridium perfringens. Prítomnosť Escherichie coli, koliformných baktérií a enterokokov indikuje fekálne znečistenie z tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov vrátane človeka a ukazuje na nedostatočnú ochranu vodného zdroja a na nedostatky v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody. Nadlimitný výskyt kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a pri 36 °C je indikátorom všeobecnej kontaminácie vody.


Tabuľka. Vyhodnotenie mikrobiologických a biologických ukazovateľov  pitnej vody v rozvodných sieťach
Ukazovateľ Počet analýz % analýz vyhovujúcich vyhláške č. 151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich NV SR č. 354/2006 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2006 2010 2020 2006 2010 2020
Escherichia coli 11 036 7 559 16 545 99,43 98,82 99,53
Koliformné baktérie 11 901 7 565 16 546 97,82 97,24 98,98
Enterokoky 11 889 7 543 16 528 99,11 98,55 99,10
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C 11 299 7 765 16 431 99,67 99,32 99,65
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C - 6 575 16 470 - 99,04 99,37
Clostridium perfringens - - 3 734 - - 99,38
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) 10 610 7 398 16 535 99,68 99,68 99,85
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky - - 16 578 - - 99,84
Abiosestón - - 16 581 - - 99,82

Zdroj: VÚVH

Fyzikálno-chemické ukazovatele

ukazovateľov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody, sa najviac podieľali na percente nevyhovujúcich analýz železo a mangán.

Z anorganických ukazovateľov kvality pitnej vody nevyhovovali limitom ukazovatele antimónu, arzénu a dusičnanov.

 

Tabuľka. Vyhodnotenie fyzikálno-chemických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach – anorganické ukazovatele

Anorganické ukazovatele Počet analýz % analýz vyhovujúcich vyhláške č. 151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich NV SR č. 354/2006 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2006 2010 2020 2006 2010 2020
Antimón 1 680 1 263 2 373 99,70 99,92 99,83
Arzén 1 655   1 232 2 340 99,58 98,92 99,87
Dusičnany 11 029 7 674 16 291 99,96 99,91 99,96
Dusitany 11 080 7 673 16 298 99,87 100,00 100,00
Fluoridy   1 906 1 304 2 401 100,00 100,00 100,00
Kadmium 1 583 1 262 2 298 100,00 100,00 100,00
Nikel 1 580 1 232 2 291 99,94 100,00 100,00
Olovo 1 584 1 261 2 298 100,00 100,00 100,00

Zdroj: VÚVH

 

Tabuľka. Vyhodnotenie fyzikálno-chemických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach – ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Ukazovatele ovplyvňujúce senzorickú kvalitu  vody Počet analýz % analýz vyhovujúcich vyhláške č. 151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich NV SR č. 354/2006
Z. z.
% analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2006 2010 2020 2006 2010 2020
Amónne ióny 11 086 7 671 16 310 99,93 99,99 100,00
ChSK-Mn 11 104 7 686 16 611 99,92 99,90 99,92
Mangán 11 153 7 694 15 614 99,08 98,91 99,39
Reakcia vody 10 354 7 709 16 739 99,37 99,74 99,84
Železo 11 227 7 731 16 604 95,27 95,12 98,48
Farba 10 970 7 680 16 578 98,24 98,15 99,81
Sírany 2 086 1 557 2 419 99,42 99,87 99,75
Zákal 10 755 7 724 16 616 99,76 99,24 99,74

Zdroj: VÚVH

 
V rámci organických ukazovateľov kvality vody sa prekročenie limitnej hodnoty zaznamenalo u ukazovateľov dichlórbenzén, celkový organický uhlík, polycyklické aromatické uhľovodíky a benzo(a)pyrén. V ukazovateli „pesticídy spolu“ nedošlo k prekročeniu limitnej hodnoty, pri hodnotení jednotlivých pesticídov bolo zaznamenané prekročenie len pri ukazovateľoch heptachlór (4 vzorky – 0,25 %), alachlór (2 vzorky – 0,25 %) a acetochlór (2 vzorky – 0,34 %).

 

Rádiologické ukazovatele

Na výskyte analýz nevyhovujúcich požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. sa podieľali ukazovatele celková objemová aktivita alfa a objemová aktivita 222Rn. Vyššie percento nevyhovujúcich analýz od roku 2016 u ukazovateľa celková objemová aktivita alfa spôsobilo zníženie limitnej hodnoty pre daný ukazovateľ z hodnoty 0,2 na 0,1 Bq/l (podľa požiadavky pôvodného nariadenia vlády SR č. 8/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z).
  

Tabuľka. Vyhodnotenie rádiologických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach

Rádiologické ukazovatele Počet analýz % analýz vyhovujúcich vyhláške č. 12/2001 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 528/2007 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z.
2006 2010 2020 2006 2010 2020
Celková objemová aktivita alfa 1 286 1 005 1 803 98,76 99,80 93,73
Celková objemová aktivita beta 1 288 1 004 1 783 99,84 100,00 100,00
Objemová aktivita radónu 222 864 769 1 596 99,54 99,74 99,94

Zdroj:  VÚVH

 

Dezinfekcia vody

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania nemusí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou, ak nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti a voda vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

Dezinfekcia pitnej vody sa prevažne vykonáva chemickým procesom chloráciou. Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z. stanovuje pre obsah voľného chlóru v pitnej vode limitnú medznú hodnotu 0,3 mg.l-1. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, minimálna hodnota voľného chlóru v distribučnej sieti nemusí byť 0,05 mg.l-1.

Podiel analýz nevyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia hodnoty 0,3 mg.l-1 predstavoval v roku 2020 1,52 %. Požiadavku pôvodného nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. na minimálny obsah voľného chlóru 0,05 mg.l-1 nedosiahlo 13,35 % vzoriek pitnej vody.

 

Tabuľka. Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty v rozvodných sieťach pitnej vody

Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty Počet analýz % analýz vyhovujúcich vyhláške č. 151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich NV SR č. 354/2006 
Z. z.
% analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2006 2010 2020 2006 2010 2020
Voľný chlór 10 743 7 568 11 663 85,52 91,01 98,48
Oxid chloričitý (pôvodne chlórdioxid) 1 671 98 724 99,82 96,94 99,03
Trihalometány spolu 1 163 1 187 1 860

100,00

100,00 100,00

Zdroj: VÚVH

 

Tabuľka. Vzorky pitnej vody z rozvodnej siete s nevyhovujúcou koncentráciou aktívneho chlóru

Ukazovateľ % analýz nevyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2020
Koncentrácia aktívneho chlóru pod 0,05 mg/l* 13,35
Koncentrácia aktívneho chlóru nad 0,3 mg/l 1,52

*požiadavka pôvodného nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. na minimálny obsah chlóru

Zdroj: VÚVH

 

Odpadové vody a napojenie na verejné kanalizácie

Produkcia odpadových vôd  

V roku 2020 predstavovalo celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd 636 640 tis. m3, čo oproti predchádzajúcemu roku znamenalo nárast o 4,6 %, v porovnaní s rokom 2005 je to menej o 28 %. 

Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný pokles v ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd – chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSKCr) o 176 t. rok-1, nerozpustné látky (NL) o 136 t. rok-1 a celkový dusík (Ncelk.) o 79 t. rok-1. Biochemická spotreba kyslíka (BSK5), celkový fosfor (Pcelk.) a nepolárne extrahovateľné látky NELuv boli približne na úrovni roku 2019.
Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov v roku 2020 predstavoval 93,50 %.


Graf. Vývoj vo vypúšťaní čistených a nečistených odpadových vôd do vodných tokov 


Graf. Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd

 

Odvádzanie odpadových vôd

Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2020 dosiahol počet 3 805,18 tis., čo predstavuje 69,69 % z celkového počtu obyvateľov. Vybudovanú verejnú kanalizáciu malo 1 148 obcí (39,72 % z celkového počtu obcí SR).

Jedným z  cieľov Envirostratégie 2030 je zvýšiť podiel čistenia odpadových vôd a dosiahnuť v aglomeráciách s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi 100 % podiel odvádzania a čistenia odpadových vôd. Pre aglomerácie s menej ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi je cieľom 50 % podiel odvádzania a čistenia odpadových vôd.

 

Mapa. Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v jednotlivých okresoch SR (2020)

Zdroj: VÚVH

Graf. Medzinárodné porovnanie napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu (2018)V roku 2020 bolo verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov) do tokov vypustených približne 460 mil. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o 33 mil. m3 a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu  456 mil. m3.


Tabuľka. Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou v roku 2020

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou Splaškové Priemyselné a ostatné Zrážkové Cudzie Spolu
  (tis. m3)
Čistené 132 141 85 099 51 455 187 017 455 712
Nečistené 748 421 1 469 1 508 4 146
Spolu 132 889 85 520 52 924 188 525 459 858

Zdroj: VÚVH

 

Čistiarenský kal je nutný vedľajší produkt procesu čistenia odpadových vôd. V roku 2020 predstavovala celková produkcia kalu z čistiarní komunálnych odpadových vôd 55 519 t sušiny kalu, pričom sa zhodnotilo 48 490 t sušiny kalu (87,34 %).

 

Tabuľka. Kaly produkované v čistiarňach odpadových vôd (t)

 
 
 
 
Rok
Množstvo kalov (tony sušiny)
 
 Spolu
Zhodnocované Zneškodňované Dočasne uskladnené
aplikácia do poľnohosp. pôdy aplikácia do lesnej pôdy kompostovanie a iné zhodnotenie energetické
zhodnotenie
spaľovanie skládkovanie
2005 56 360 5 870 0 33 250 0 0 8 530 8 710
2010 54 760 923 0 47 140 0 0 16 6 681
2020 55 519 0 0 36 562 11 928 0 2 302 4 727

Zdroj: VÚVH
 

Kvalita vody na kúpanie

Kúpacia sezóna 2020 bola vo veľkej miere ovlyvnená protiepidemickými opatreniami vydanými v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách bola hygienická situácia sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku na umelom kúpalisku a vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie. 

Počas sezóny 2020 bolo sledovaných s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch, pričom organizovaná rekreácia prebiehala na 12 lokalitách, t. j. tieto vodné plochy boli prevádzkované ako prírodné kúpaliská. Odobratých bolo 412 vzoriek vôd, z ktorých sa vykonalo 3 502 vyšetrení ukazovateľov kvality vody. Medzná hodnota (MH) stanovených ukazovateľov bola prekročená v 27,67 % z celkového počtu vzoriek (v roku 2019 to bolo 28,76 %) a 5,54 % z celkového počtu ukazovateľov (v roku 2019 to bolo 5,49 %). Zistené výsledky naznačili mierne zhoršenie kvality vody na prírodných kúpaliskách. Viac ako 78,87 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov predstavovali zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele (priehľadnosť, farba, nasýtenie vody kyslíkom, reakcia vody, celkový fosfor). Na celkovom počte nevyhovujúcich ukazovateľov sa mikrobiologické ukazovatele podieľali len 7,73 %, pričom častejšie bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa črevné enterokoky ako Escherichia coli. Vo väčšine prípadov išlo len o krátkodobé znečistenie, dlhodobejší charakter mali prípady premnoženia cyanobaktérií. Počas kúpacej sezóny boli pre prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli cyanobaktérie, resp. chlorofyl "a", vydané odporúčania nekúpať sa alebo zákazy kúpania.
V roku 2020 SR vyhodnotila a klasifikovala kvalitu vôd určených na kúpanie aj podľa požiadaviek smernice 2006/7/ES. V kúpacej sezóne 2020 bolo hodnotených a monitorovaných 28 prírodných vodných lokalít, ktoré boli všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia vyhlásené za tzv. vody určené na kúpanie. 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo Európskou komisiou klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 7 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie a 3 lokality mali dostatočnú kvalitu vody. Z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2020 klasifikovať 4 lokality – Kunovská priehrada, Dolno Hodrušské jazero, Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná.   

Počas kúpacej sezóny 2020 neboli zaznamenané ochorenia resp. zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním sa na prírodnom kúpalisku.        


Mapa. Kvalita vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny 2020

Zdroj: ÚVZ SR, EK, SAŽP

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: