Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2020

Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike


 

Hodnotenie zmien jednotlivých indikátorov
 
Ikona  Vysvetlenie hodnotenia
emo_smile  Pozitívny vývoj, prevažujú trendy zlepšenia. Pozitívne hodnotenie môže nastať aj v prípade mierneho zhoršenia, ktoré neovplyvňuje už dosiahnutý vyhovujúci stav.
emo_neutral  Variabilný, nejednoznačný trend,  trend bez výraznejších zmien v pozitívnom ako aj nepriaznivom smere.
emo_sad  Nepriaznivý vývoj, prevažujú trendy zhoršenia.

 

Hodnotenie stavu jednotlivých indikátorov

Ikona  Vysvetlenie hodnotenia
emo_smile  Vyhovujúci stav. Pozitívny stav, plnenie limitných hodnôt a cieľov, resp. len minimálne odchýlky od nich.
emo_neutral  Stav, ktorému nemožno jednoznačne priradiť hodnotenie vyhovujúci, resp. nevyhovujúci. Je to napríklad z dôvodu, že pre jeho hodnotenie nie sú stanovené ciele alebo limity, resp. jeho zhodnotenie nie je jednoznačné.
emo_sad  Nevyhovujúci stav. V prevažnej miere prekračovanie limitných hodnôt, neplnenie stanovených cieľov, resp. ohrozenie splnenia cieľov stanovených pre budúce obdobia

 

Hodnotenie prognózy dosiahnutia cieľov Envirostratégie (ES) 2030

Ikona  Vysvetlenie hodnotenia prognózy plnenia cieľov ES 2030
emo_smile  Pozitívny vývoj. Zachovanie trendu vo vývoji indikátora, podporené dôslednou implementáciou prijatých opatrení,  signalizuje predpoklad splnenia plánovaných cieľov.
emo_neutral Stav, ktorému nemožno jednoznačne priradiť hodnotenie pozitívny resp. nepriaznivý vývoj.Trend vo vývoji len mierne pozitívny, resp. z dlhodobejšieho hľadiska nejednoznačný. Avšak realizácia prijatých opatrení môže viesť k splneniu plánovaných cieľov. 
emo_sad  Nepriaznivý vývoj. Trend vo vývoji indikátora signalizuje ohrozenie  splnenie plánovaných cieľov. Je otázne, či výsledky dosiahnuté ďalšou plánovanou realizáciou prijatých opatrení, budú dostatočné pre splnenie cieľov.

 

 

 Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov
 Dostatok čistej vody pre všetkých
Kvalita povrchových vôd a stav útvarov povrchových vôd (podrobnejšie hodnotenie od str. 17)
Zmena od roku 2005 emo_smile Podiel počtu vodných útvarov vo veľmi dobrom a dobrom ekologickom stave/potenciáli v druhom cykle hodnotenia (2009 – 2012) oproti prvému cyklu hodnotenia (2007 – 2008) len mierne poklesol (56,2 % oproti 63,7 %). Podiel počtu vodných útvarov v dobrom chemickom stave v druhom cykle narástol (97,5 % oproti 95 %).
Posledná medziročná zmena emo_neutral
Medziročne došlo k miernemu zvýšeniu počtu monitorovacích miest (381 oproti 375) a  zaznamenaný  bol mierny pokles počtu monitorovacích miest, na ktorých neboli splnené požiadavky na kvalitu povrchových vôd. 
Stav (2020) emo_sad Pretrvávalo prekročenie limitných hodnôt v jednotlivých skupinách ukazovateľov, ako aj prioritných látok a niektorých ďalších látok hodnotených pre dodržanie environmentálnej normy kvality na viacerých monitorovacích miestach (267 z celkového počtu 381).
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral V riziku nedosiahnutia dobrého ekologického stavu/potenciálu do roku 2021 bolo 24 % útvarov povrchovej vody a v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu 2 % útvarov. Naplnenie cieľa Envirostratégie 2030 zabezpečiť dosiahnutie dobrého stavu všetkých útvarov povrchových vôd do roku 2030 bude vyžadovať značné úsilie, najmä v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.
Kvalita podzemných vôd a stav útvarov podzemných vôd (podrobnejšie hodnotenie od str. 20)
Zmena od roku 2007 emo_smile V hodnotení chemického stavu útvarov podzemnej vody  v druhom cykle hodnotenia (2009 – 2012) oproti prvému cyklu hodnotenia (2007 – 2008) bolo zaznamenané zvýšenie počtu útvarov v dobrom chemickom stave o dva útvary, čím bolo v dobrom chemickom stave celkovo 85,3 % útvarov podzemných vôd.
Posledná medziročná zmena emo_neutral

V roku 2020 predstavovalo percentuálne vyjadrenie nevyhovujúcich analýz kvality podzemnej vody  41,36 %, čo je v porovnaní s rokom 2019 len mierne zlepšenie (45,02 % v roku 2019).

Stav (2020) emo_sad Vo väčšine monitorovacích objektov monitorovacej siete podzemnej vody bola prekročená limitná hodnota kvality pitnej vody aspoň v jednom ukazovateli.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral V riziku nedosiahnutia dobrého  chemického stavu do roku 2021 bolo 9 % útvarov podzemných vôd a v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu 4 % útvarov. Splnenie cieľa - dosiahnutie dobrého stavu všetkých útvarov podzemných vôd do roku 2030, nie je jednoznačné aj vzhľadom na fakt, že odozva kvality podzemných vôd na účinky prijatých opatrení je oneskorená.
Kvalita pitnej vody (podrobnejšie hodnotenie od str. 24)
Zmena od roku 2005 emo_smile Kvalita pitnej vody distribuovaná verejnými vodovodmi je dlhodobo vo veľmi vysokej kvalite. Počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody sa v porovnaní rokov 2005 a 2020 zvýšil o 4,4 percentuálnych bodov.
Posledná medziročná zmena emo_smile Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom sa medziročne nezmenil (v roku 2019 dosahoval 99,76 %). Počet obyvateľov napojených na verejné vodovody narástol o 0,26 percentuálneho bodu.
Stav (2020) emo_smile Hygienickým limitom vyhovovalo 99,72 % analýz pitnej vody. 89,91 % obyvateľov SR bolo zásobovaných vodou z verejných vodovodov.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Kvalita pitnej vody je dlhodobo na vysokej úrovni a mierne rastie percento napojenia obyvateľstva na verejné vodovody. Je reálny predpoklad, že  cieľ zabezpečenia dostatku čistej vody pre všetkých bude splnený.
Odpadové vody a napojenie na verejnú kanalizáciu (podrobnejšie hodnotenie od str. 27)
Zmena od roku 2005 emo_smile Pokles objemu vypúšťaných odpadových vôd v roku 2020 oproti roku 2005 predstavoval takmer 28 %, rovnako došlo aj k poklesu celkového vypúšťaného znečistenia. Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu  sa v porovnaní uvedených rokov zvýšil o 13 percentuálnych bodov.
Posledná medziročná zmena emo_smile Medziročne došlo k miernemu nárastu objemu odpadových vôd o 4,6 % avšak podiel čistených odpadových vôd sa zvýšil. Počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie veľmi mierne narástol o 0,56 percentuálneho bodu.
Stav (2020) emo_sad Úroveň napojenia obyvateľstva na verejné kanalizácie predstavuje 69,69 %.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral Podiel odvádzaných a čistených odpadových vôd z aglomerácií nad 2 000 EO sa postupne zvyšuje, hoci stále nedosahuje požadovanú úroveň. Na nízkej úrovni zostáva najmä plnenie cieľov v aglomeráciách pod 2 000 EO. Prijímané sú strategické dokumenty a na ne naviazané finančné mechanizmy podporujúce opatrenia na zvyšovanie podielu odvádzaných a čistených odpadových vôd. Tieto opatrenia sú však finančne náročné a ich realizáciu bude v značnej miere ovplyvňovať dostupnosť finančných zdrojov.
 Účinná ochrana prírody a krajiny
Stav druhov a biotopov európskeho významu (podrobnejšie hodnotenie od str. 37)
Zmena od roku 2005  emo_neutral V porovnaní s 1. (2004 – 2006) a 2. (2007 – 2012) reportovacím obdobím došlo v 3. reportovacom období (2013 – 2018) k výraznejšiemu zlepšeniu poznatkov, v skutočnosti je však ich stav viac-menej rovnaký (tzn. naďalej nepriaznivý – nedostatočné opatrenia).
Posledná medziročná zmena  emo_neutral Stav druhov a biotopov európskeho významu sa podľa zápisov z priebežného monitoringu (KIMS) medziročne výraznejšie nezmenil.
Stav (2020)  emo_sad Stav druhov a biotopov európskeho významu do veľkej miery nie je priaznivý, v nepriaznivom stave sa nachádza 74,9 % druhov a 60,4 % biotopov európskeho významu.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030  emo_neutral Dosiahnutie cieľa ohľadne zastavenia straty biodiverzity, resp. výrazného a merateľného zlepšenia stavu druhov a biotopov európskeho významu je dosť vzdialené, so zatiaľ nie veľmi pozitívnym trendom. Nedochádza však ani k jeho zhoršovaniu.
Stav a vývoj národnej sústavy chránených území a európskej sústavy Natura 2000 (podrobnejšie hodnotenie od str. 42)
Zmena od roku 2005  emo_smile
Podiel tzv. maloplošných chránených území sa mierne zvýšil z 2,24 % v roku 2005 na 2,42 v roku 2020. Naštartovalo sa budovanie európskej sústavy Natura 2000.
Posledná medziročná zmena  emo_smile
Medziročne sa výmera národnej sústavy CHÚ výraznejšie nezmenila. Boli pripravované a schvaľované ďalšie programy starostlivosti MCHÚ (ÚEV) a CHVÚ. Boli vyhlásené ďalšie územia európskeho významu za chránené územia a schválené boli programy starostlivosti pre 2 chránené vtáčie územia.
Stav (2020)  emo_neutral
Napriek vysokému podielu výmery CHÚ možno pozorovať v rámci národnej sústavy mnohé nedostatky (v oblasti jej reprezentatívnosti, kvality, definovaní cieľového stavu ochrany, realizácie programov starostlivosti o tzv. MCHÚ). Európska sústava Natura 2000 je už z veľkej časti dobudovaná, avšak proces vyhlasovania ÚEV, ako aj príprav programov starostlivosti je príliš pomalý.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030  emo_smile
Ciele ohľadne dobudovania národnej časti sústavy CHÚ Natura 2000, ako aj dopracovania a schválenia zostávajúcich programov starostlivosti o chránené územia sa postupne plnia.
 Udržateľné hospodárenie s pôdou
Prijateľné živiny v pôde (podrobnejšie hodnotenie od str. 59)
Zmena od roku 2006 emo_sad Došlo k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou fosforu o 5,5 % a draslíka o 0,8 %.
Posledná medziročná zmena emo_none Množstvo prijateľných živín sa sleduje v 6-ročných cykloch.
Stav
(posledný ukončený cyklus 2012 – 2017)
emo_neutral Takmer 47,7 % poľnohospodárskych pôd vykazuje nízku zásobu fosforu a naopak 51,5 % pôd dobrú zásobu draslíka a 84,2 % dobrú zásobu horčíka.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_sad Neustále rastie zastúpenie poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou fosforu a draslíka čo naznačuje, že splnenie cieľa do roku 2030 –  zabrániť strate živín v pôde je zatiaľ ohrozené.
Spotreba pesticídov v poľnohospodárskej výrobe (podrobnejšie hodnotenie od str. 61)
Zmena od roku 2005 emo_sad Od roku 2005 došlo k zvýšeniu spotreby pesticídov o 54,6 %.
Posledná medziročná zmena emo_neutral Medziročne sa spotreba pesticídov znížila o 1,8 %.
Stav (2020) emo_neutral Do poľnohospodárskej pôdy sa aplikovalo 5 421,5 t pesticídov.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_sad Dlhodobý nárast spotreby pesticídov v poľnohospodárstve signalizuje pravdepodobné nesplnenie cieľa pre rok 2030 – znížiť spotrebu pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečiť ich kontinuálny pokles.
Aplikácia spracovaného čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy (podrobnejšie hodnotenie od str. 63)
Zmena od roku 2005 emo_sad

Zaznamenaný bol pokles množstva sušiny kalu použitého na výrobu kompostu o 8,7 %.

Posledná medziročná zmena emo_smile

Medziročne sa zvýšilo množstvo sušiny kalu spracovaného na kompost o 3 %.

Stav (2020) emo_neutral Pri výrobe kompostu sa spotrebovalo 26 403 t sušiny čistiarenského kalu.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral

Predpoklad splnenia cieľa pre rok 2030 – vo vyššej miere využívať hnojenie spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom je zatiaľ nejednoznačný.

Výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby (podrobnejšie hodnotenie od str. 64)
Zmena od roku 2005 emo_smile

Od roku 2005 sa výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej
výroby zvýšila zo 4,4 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy v roku
2005 na 12,07 % v roku 2020.

Posledná medziročná zmena emo_smile

Oproti roku 2019 došlo k nárastu pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby o 1,7 %.

Stav (2020) emo_smile Výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby predstavuje 12,07 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Rast podielu pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby a jeho výška v roku 2020 indikujú  predpoklad splnenia cieľa pre rok 2030 - dosiahnutie podielu 13,5 % pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.       
 Plnenie funkcií lesov
Drevinové zloženie a prirodzená obnova lesných porastov (podrobnejšie hodnotenie od str. 71)
Zmena od roku 2005 emo_smile

Vývoj v drevinovom zložení lesov je priaznivý (nárast podielu listnatých drevín z 59 % na súčasných 63,9 %). Rovnako je priaznivý aj vývoj v podiele prirodzenej obnovy lesných porastov na celkovej obnove (nárast z 33,9 % na 39,8 %).

Posledná medziročná zmena emo_neutral Došlo k ďalšiemu zlepšeniu drevinového zloženia lesov, no podiel prirodzenej obnovy lesných porastov klesol o 1,7 %.
Stav (2020) emo_smile V lesoch SR prevláda všeobecne priaznivá a pestrá druhová štruktúra. Podiel prirodzenej obnovy sa približuje úrovni lesnícky vyspelých porovnateľných štátov.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Cieľ podporiť zvýšenie diverzity a uprednostňovať pestovanie a výsadbu pôvodných druhov drevín sa priebežne plní.
Ťažba dreva a využívanie lesných zdrojov (podrobnejšie hodnotenie od str. 72)
Zmena od roku 2005  emo_neutral

Objem ťažby dreva kolísal, hlavne s ohľadom na výskyt veterných kalamít, pričom v dlhodobom trende sa plánovaná aj skutočná ťažba dreva v SR zvyšovala (ako odraz vekového zastúpenia drevín). Viac ako polovicou sa však (negatívne) na objeme ťažby podieľa náhodná ťažba (v priemere 55 %).Podiel ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku (využívanie lesných zdrojov) klesol z 88 % (2005) na 62,7 % (2020), hospodárenie je stále udržateľné, no je možné konštatovať jeho vysoké hodnoty.

Posledná medziročná zmena  emo_smile
Došlo k poklesu ťažby dreva (celkovej o 18,5 % a náhodnej o 31,4 %), pričom nebola prekročená plánovaná ťažba. Rovnako, podiel ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku (CBP) medziročne klesol (o 14,2 %).
Stav (2020) emo_smile Celková ťažba dreva neprevyšuje plánovanú a podiel náhodnej ťažby klesol pod 50 %. Využívanie lesných zdrojov je možné hodnotiť stále ako udržateľné.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral Ťaží sa menej ako je CBP dreva, no štruktúra ťažby nie je vyhovujúca, čo indikuje zatiaľ nedostatočné smerovanie k  plneniu cieľa zabezpečeniu udržateľnej ťažby dreva.
Zdravotný stav lesov (podrobnejšie hodnotenie od str. 76)
Zmena od roku 2005 emo_sad Od roku 2005 vidno výrazné výkyvy v zdravotnom stave lesov indikovanom defoliáciou drevín, ktoré pravdepodobne súvisia s aktuálnymi klimatickými podmienkami (najmä so suchom). Vývoj poškodenia lesov je však rastúci (s  kulmináciou v roku 2014, podiel poškodenia stromov v stupňoch 2-4 predstavoval až 49,1 %), čo je hlavne v dôsledku zhoršovania stavu listnatých drevín.
Posledná medziročná zmena emo_sad Medziročne došlo k zhoršeniu zdravotného stavu lesov (z 38,6 % poškodených stromov v stupni 2-4 v roku 2019 na 40,4 % v roku 2020).
Stav (2020) emo_sad Zdravotný stav lesov Slovenska možno stále považovať za nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 - Envirostratégia 2030 explicitne nedefinuje ciele pre tento indikátor, jeho stav však ovplyvňuje udržateľné hospodárenie v lesoch, vrátane ich diverzity.
 Racionálne využívanie horninového prostredia
Ťažba nerastných surovín a jej vplyv na životné prostredie (podrobnejšie hodnotenie od str. 84)
Zmena od roku 2005 emo_smile U väčšiny ťažených surovín objem ťažby nedosiahol stav z roku 2005 (pokles ťažby hnedého uhlia o 61 %, magnezitu o 49 %, rúd o 92 %), čo z hľadiska využívania prírodných zdrojov a vplyvov na životné prostredie spojených s ťažbou možno hodnotiť pozitívne.
Posledná medziročná zmena emo_smile Došlo k poklesu dobývania surovín na povrchu o 23,5 % i v podzemí o 25,4 %.
Stav (2020) emo_smile Podiel ťažby nerastných surovín na ich zásobách zatiaľ neindikuje problém s ich vyčerpateľnosťou. V súvislosti so znížením objemu ťažby došlo aj k výraznému zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Významne tomu napomáha aj implementácia zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Vývoj ťažby nerastných surovín indikuje predpoklad splnenia cieľa do roku 2030 – minimalizovať dopad ťažby nerastných surovín na životné prostredie.
Environmentálne záťaže (podrobnejšie hodnotenie od str. 87)
Posledná medziročná zmena emo_neutral Počet evidovaných potvrdených environmentálnych záťaží sa zvýšil o 2.
Stav (2020) emo_neutral Evidovaných bolo 310 potvrdených environmentálnych záťaží, z toho 154 s vysokou prioritou riešenia. Z nich na 22 lokalitách prebiehala v roku 2020 sanácia.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral Cieľ vyvinúť úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia môže byť splnený, avšak za predpokladu dostatočného objemu finančných zdrojov.
 Zmena klímy a ochrana ovzdušia
 Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
 Emisie skleníkových plynov (podrobnejšie hodnotenie od str.90)
Zmena od roku 2005 emo_smile

Množstvo emisií skleníkových plynov od roku 2005 pokleslo o 20,7 %, čo predstavuje pozitívny trend.

Posledná medziročná zmena emo_smile Emisie skleníkových plynov medziročne v porovnaní rokov 2018 a 2019 mierne poklesli o 5,2 % a z krátkodobého hľadiska vykazujú pomerne stabilný vývoj.
Stav (2019) emo_smile SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov do ovzdušia.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Cieľ znížiť emisie skleníkových plynov v sektoroch ETS o 43% a  v sektoroch mimo ETS do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2005 bude podľa súčasného trendu s podporou implementácie prijatých opatrení pravdepodobne dosiahnutý.
Priemerná ročná teplota (podrobnejšie hodnotenie od str. 90)
Zmena od roku 2005 emo_sad Priemerná ročná teplota sa od roku 2005 výrazne zvýšila, zároveň sa výrazne prejavovali negatívne prejavy zmeny klímy (výrazná premenlivosť počasia, nadpriemerná ročná teplota, extrémne lokálne zrážky).
Posledná medziročná zmena emo_sad Aj medziročne bolo zaznamenané zvýšenie priemernej ročnej teploty.
Stav (2020) emo_sad Rok 2020 bol mimoriadne teplý.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030    -
 Ochrana pred následkami povodní
Ochrana pred následkami povodní  (podrobnejšie hodnotenie od str. 98)
Zmena od roku 2005 emo_neutral Celkové výdavky a škody spôsobené povodňami zaznamenali v porovnaní rokov 2005 a 2020 pokles o 52,1 %. Počet osôb zasiahnutých povodňami do roku 2020 predstavaval viac ako 80 tisíc, usmrtených bolo 6 osôb.
Posledná medziročná zmena emo_neutral Napriek medziročnému nárastu výšky škôd spôsobených povodňami o 6,17 mil. eur, výdavkov súvisiacich s povodňovými zabezpečovacími prácami o 0,99 mil. eur a záchrannými prácami o 0,45 mil. eur, počet obyvateľov postihnutých povodňami poklesol o 12 osôb.
Stav (2020) emo_neutral Celkové výdavky a škody spôsobené povodňami boli vyčíslené na 13,86 mil. eur, z toho škody dosiahli hodnotu 6,4 mil. eur, usmrtené neboli žiadne osoby.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Realizáciou protipovodňových opatrení klesajú výdavky na povodňové a záchranné práce ako aj škody spôsobené povodňami. Ďalšie dôsledné uplatňovanie prijatých opatrení dáva predpoklad splnenia cieľov - zabezpečiť ochranu zdravia a života ľudí a ich majetku a  životného prostredia.
 Riešenie sucha a nedostatku vody
Využívanie vôd z pohľadu zachovania vodných zdrojov (podrobnejšie hodnotenie od str. 111)
Zmena od roku 2005 emo_smile Odbery povrchovej vody poklesli v porovnaní rokov 2005 a 2020 o 54,8 % a podzemnej vody o 10,9 %.
Posledná medziročná zmena emo_smile Zaznamenaný bol mierny pokles odberov podzemnej vody o 1,55 %, odbery povrchovej vody poklesli minimálne (o 0,7 %).
Stav (2020) emo_smile Percento celkových odberov z odtoku z územia SR dosiahlo 4,9 % a podiel využívaných podzemných vôd z celkových dokumentovaných využiteľných množstiev podzemných vôd dosiahol 13,4 %.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Efektívne využívanie vodných zdrojov bude závisieť od vývoja množstva odberov povrchových a podzemných a od vývoja množstva disponibilných vodných zdrojov. SR v súčasnosti disponuje relatívne dostatočnými vodnými zdrojmi. Realizáciou opatrení na adaptáciu na zmenu klímy, zadržiavaním vody v krajine a znižovaním nárokov na vodu zefektívňovaním výrobných procesov, budú vytvorené ďalšie predpoklady, aby bol tento stav zachovaný.
Sucho v krajine (podrobnejšie hodnotenie od str. 101)
Zmena od roku 2005 emo_sad Výsledky monitoringu sucha na základe indexov PDSI (Palmerovho indexu závažnosti sucha) a SPEI (Zrážkový a evapotranspiračný index) poukazujú, že suché podmienky sa vyskytujú čoraz častejšie a trvajú dlhšiu dobu. Extrémne suché podmienky sa vyskytli už aj na severe SR.
Posledná medziročná zmena emo_neutral Medziročná zmena sa týka len časových a regionálnych rozdielov v prejavoch sucha. V obidvoch posledných sledovaných rokoch boli zaznamenané suché až extrémne suché podmienky v krajine.
Stav (2020) emo_neutral Výraznejšie sucho v roku 2020 bolo hlavne v jarných mesiacoch a potom v mesiaci november.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral Nakoľko jednou z hlavných príčin nárastu suchých podmienok v krajine je rastúci trend potenciálneho výparu z pôdy spôsobený stúpajúcou teplotou vzduchu, predpokladá sa, že  realizácia opatrení zameraných na zvýšenie vodnej retenčnej kapacity pôdy, zníženie vodnej erózie  a zadržiavanie vody v krajine prispeje k dosiahnutiu cieľa pre rok 2030 –  zmiernenie dôsledkov sucha na krajinu, ktoré však nebude možné celkom eliminovať. .
 Čisté ovzdušie
 Emisie znečisťujúcich látok (podrobnejšie hodnotenie od str. 114)
Zmena od roku 2005 emo_smile

Od roku 2005 do roku 2019 emisie znečisťujúcich látok poklesli. Emisie SO2 poklesli o 81,8 %, NOx o 41,7 %, CO o 50 %, PM10 o 47,3 %, PM2,5 o 50,6 %, NH3 o 3,4 % a NMVOC o 33,5 %.

Posledná medziročná zmena emo_smile Medziročne došlo k poklesu emisií väčšiny sledovaných znečisťujúcich látok - emisie SO2 poklesli o 26,1 %, NOx o 9,6 %, CO o 12,6 %, NH3 o 1,9 % a NMVOC o 2,9  %. Výnimkou boli PM10 a PM2,5, ktoré zaznamenali len veľmi mierny nárast - PM10 o 2,8 %, PM2,5 o 2,5 %,.
Stav (2019) emo_smile SR plní záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných záväzkov vzťahujúcich sa k emisiám znečisťujúcich látok.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Súčasný trend znižovania emisií znečisťujúcich látok podporený implementáciou prijatých strategických dokumentov indikuje, že SR sa blíži k splneniu stanovených cieľov, resp. u niektorých znečisťujúcich látok ich plní už aj v súčasnosti.
Kvalita ovzdušia (podrobnejšie hodnotenie od str. 124)
Zmena od roku 2005 emo_smile Zaznamenaný bol pozitívny trend vo vývoji kvality ovzdušia aj napriek jeho mierne kolísavému priebehu.
Posledná medziročná zmena emo_smile Oproti predchádzajúcemu roku bolo zaznamenané zníženie počtu  prekročení limitných a cieľových hodnôt.
Stav (2020) emo_sad Stále sú zaznamenávané prekročenia povolených hodnôt vo väzbe na ochranu ľudského zdravia pre PM10 (1), BaP (7) a prízemný ozón a tiež  prekročenia povolených hodnôt pre prízemný ozón pre ochranu vegetácie a lesov.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral Trend znižovania emisií, implementácia ďalších prijatých opatrení indikujú ďalšie zlepšovanie kvality ovzdušia. Riziko splnenia cieľa, v zmysle ktorého by malo dôjsť  k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia bez významných nepriaznivých vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie, je spojené s faktom, že zníženie emisií v zmysle nastavených cieľov nemusí byť dostatočné pre dosiahnutie kvality ovzdušia, ktorá nebude mať uvedené negatívne vplyvy.
Zelené hospodárstvo
 Smerom k obehovému hospodárstvu
Produktivita zdrojov (podrobnejšie hodnotenie od str. 141)
Zmena od roku 2005 emo_smile Od roku 2005 došlo k nárastu produktivity zdrojov o 80,3 %.
Posledná medziročná zmena emo_smile V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu produktivity zdrojov o 12,5 %.
Stav (2019) emo_sad Aj napriek zaznamenanému dlhodobejšiemu rastu pretrváva nízka produktivita zdrojov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi (podrobnejšie hodnotenie od str. 144)
Zmena od roku 2005 emo_smile Došlo k výraznému poklesu množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov ukladaných na skládku (o približne 30 percentuálnych bodov). Miera recyklácie komunálnych odpadov výrazne vzrástla (o približne 40 percentuálnych bodov). V obidvoch prípadoch sa jedná o údaje vrátane drobných stavebných odpadov.
Posledná medziročná zmena emo_smile Podiel skládkovaných komunálnych odpadov medziročne klesol o 2,2 percentuálneho bodu. Miera recyklácie komunálnych odpadov vzrástla o 3,4 percentuálneho bodu.
Stav (2020) emo_sad Pretrváva vysoký podiel skládkovania komunálnych odpadov (48,4 %). Recyklácia komunálnych odpadov dosiahla v roku 2020 úroveň 43,7 % (po odpočítaní drobných stavebných odpadov to bolo 42,2 %) a tak sa cieľ recyklácie (50 %) v roku 2020 nepodarilo naplniť.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_neutral Cieľom v oblasti komunálneho odpadu je znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 % z celkového množstva komunálneho odpadu do roku 2035. Na dosiahnutie cieľa je potrebné urýchliť odklon komunálnych odpadov od ich skládkovania. Ďalším cieľom v tejto oblasti je zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % do roku 2030. Na dosiahnutie cieľa je potrebné, aby miera recyklácie komunálnych odpadov aj naďalej rástla.
Odpady z obalov (podrobnejšie hodnotenie od str. 150)
Zmena od roku 2005 emo_smile Miera recyklácie odpadov z obalov od roku 2005 rastie. Kým v roku 2005 bola miera recyklácie pri sledovaných odpadoch z obalov 45,21 %, v roku 2019 to bolo 67,55 %.
Posledná medziročná zmena emo_smile Miera recyklácie všetkých odpadov z obalov vzrástla medziročne zo 66,6 % na 67,55 %.
Stav (2019) emo_smile Minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 sú u väčšiny odpadov z obalov plnené už v súčasnosti.
Zelené verejné obstarávanie (GPP) (podrobnejšie hodnotenie od str. 153)
Zmena od roku 2007 emo_neutral Trend uplatňovania GPP je od roku 2007 kolísavý, z dlhodobejšieho hľadiska s nepriaznivým vývojom napriek nárastu v poslednom hodnotenom roku.
Posledná medziročná zmena emo_neutral Zaznamenaný bol nárast v prípade podielu počtu zákaziek GPP na celkovom počte (nárast o 14,43 percentuálneho bodu), avšak v prípade podielu zákaziek GPP vo väzbe na hodnotu zákaziek bol rast len minimálny (nárast o 0,53 percentuálneho bodu).
Stav (2020) emo_sad Úroveň GPP je stále nízka, hodnotenie vychádzalo z prieskumu, do ktorého sa zapojila len zhruba pätina dotknutých verejných inštitúcií. V roku 2020 bola dosiahnutá úroveň podielu zákaziek GPP na celkovom počte 14,74 % a podielu zákaziek GPP na celkovej hodnote zákaziek 11,45 %.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_sad Cieľom je, aby do roku 2030 Slovensko zeleným verejným obstarávaním zabezpečovalo aspoň 70 % celkovej hodnoty verejného obstarávania. Na dosiahnutie cieľa je potrebné, aby Slovensko výrazne zvýšilo podiel GPP z celkovej hodnoty verejného obstarávania, inak hrozí, že Slovensko nesplní stanovený cieľ.
 Ekonomická a zároveň ekologická energia
Energetická efektívnosť vyjadrená vo forme primárnej energetickej spotreby (PES) (podrobnejšie hodnotenie od str. 162)
Zmena od roku 2005 emo_smile Od roku 2005 bol zaznamenaný 10,4 % pokles primárnej energetickej spotreby.
Posledná medziročná zmena emo_neutral Medziročne došlo k minimálnemu nárastu primárnej energetickej spotreby (nárast o 0,14 %).
Stav (2019) emo_smile Je predpoklad splnenia národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti pre rok 2020 v primárnej energetickej spotrebe (neprekročiť úroveň 686 PJ).
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Dosiahnutie cieľa 30,3 % pre energetickú efektívnosť (v podobe 30,32 % zníženia PES) je podmienené dôslednou implementáciou všetkých prijatých opatrení uvedených v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030.
Energetická efektívnosť vyjadrená vo forme konečnej energetickej spotreby (KES) (podrobnejšie hodnotenie od str. 162)
Zmena od roku 2005 emo_sad Došlo k nárastu konečnej energetickej spotreby, ktorá bola v roku 2019 dokonca o 5,0 % vyššia ako v roku 2005.
Posledná medziročná zmena emo_sad Pokračoval nárast konečnej energetickej spotreby (nárast o 2,96 %).
Stav (2019) emo_neutral Národný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2020 v konečnej energetickej spotrebe, kedy by KES nemala prekročiť úroveň 378 PJ, sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Dosiahnutie cieľa 30,3 % pre energetickú efektívnosť (v podobe 30,32 % zníženia KES) je podmienené dôslednou implementáciou všetkých prijatých opatrení uvedených v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030.
Obnoviteľné zdroje energie (OZE) (podrobnejšie hodnotenie od str. 164)
Zmena od roku 2005 emo_smile Došlo k nárastu podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,4 % v roku 2005 na 16,9 % v roku 2019.
Posledná medziročná zmena emo_smile Dosiahnutý bol výrazný medziročný nárast podielu OZE (nárast o 5,0 percentuálnych bodov).
Stav (2019) emo_smile SR splnila svoj záväzok a už v roku 2019 dosiahla záväzný cieľ pre podiel energie z OZE v roku 2020 (14 %).
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Dosiahnutie cieľa 19,2 % zvýšenia podielu OZE bude podmienené dôslednou implementáciou všetkých prijatých opatrení uvedených v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030. Prioritou bude využívanie OZE najmä v doprave a na výrobu tepla a chladu.
Emisie skleníkových plynov z energetiky (podrobnejšie hodnotenie od str. 165)
Zmena od roku 2005 emo_smile V období od roku 2005 do roku 2019 došlo k poklesu emisií skleníkových plynov o 34,2 %.
Posledná medziročná zmena emo_smile V roku 2019 pokračoval pozitívny trend poklesu emisií skleníkových plynov z energetiky (pokles o 8,3 %).
Stav (2019) emo_smile Emisie skleníkových plynov z energetiky boli v roku 2019 jedny z najnižších od roku 1990.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030 emo_smile Pokles emisií skleníkových plynov z energetiky za predpokladu prijatia a aplikovania cielených politík, opatrení a investícií by mala viesť k poklesu celkových emisií skleníkových plynov v SR a tým prispieť k dosiahnutia EÚ cieľov zníženia emisií skleníkových plynov.
 Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie
Dane s environmentálnym aspektom (podrobnejšie hodnotenie od str. 184)
Zmena od roku 2005 emo_smile Od roku 2005 došlo k nárastu celkového finančného objemu daní s environmntálnym aspektom o 131,8 %.
Posledná medziročná zmena emo_neutral Medziročne došlo k poklesu celkového finančného objemu daní s environmentálnym aspektom o 2,4 %.
Stav (2020) emo_neutral Výška environmentálnych daní v prepočte ako podiel na HDP sa pohybuje zhruba na úrovni priemeru v rámci krajín EÚ.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030    -
Náklady podnikov a obcí na ochranu životného prostredia (podrobnejšie hodnotenie od str. 167)
Zmena od roku 2005 emo_smile Náklady podnikov a obcí na ochranu životného prostredia stúpli od roku 2005 do roku 2020 o 38,3 %.
Posledná medziročná zmena emo_sad Medziročne došlo k poklesu nákladov podnikov a obcí na ochranu životného prostredia o 10,7 %.
Stav (2020) emo_sad V roku 2020 si podniky a obce v oblasti nákladov na ochranu životného prostredia neudržali rastúci trend a zaznamenali pokles.
Prognóza plnenia cieľov ES 2030    

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: