Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019

Slovo na úvod


Vážení čitatelia,
 

kvalitné životné prostredie je jednou z najdôležitejších podmienok plnohodnotného života každého obyvateľa našej Zeme. Svojím stavom nás životné prostredie bezprostredne ovplyvňuje. Jeho zhoršená kvalita môže mať priamy vplyv na zdravie a v kombinácii s ďalšími nepriaznivými vplyvmi dokonca ohroziť aj na životoch. Každý jednotlivec je závislý od prírodného prostredia, svojou existenciou prepojený na všetko živé.

Na životné prostredie sa nemôžeme pozerať izolovane v rámci hraníc jednej krajiny. Sme súčasťou globálneho sveta so vzájomne prepojenými ekonomickými i sociálnymi väzbami. Súčasná spoločnosť je závislá na vzájomných tokoch materiálov, surovín, výrobkov a jej rozvoj ovplyvňujú fyzické limity našej planéty a vyčerpateľnosť prírodných zdrojov.

Stále narastá celosvetová súťaž o zdroje. Zároveň sme však žiaľ svedkami aj stále sa prehlbujúcich dôsledkov globálnych javov, akými sú zhoršovanie kvality životného prostredia, úbytok biodiverzity a zmena klímy. Globálne megatrendy, ako je napríklad aj súčasné šírenie pandémie COVID-19, podčiarkujú zraniteľnosť ľudstva a to v takom rozmere, že by sme si to v období takto pred rokom ani nechceli pripustiť.

Nutnosť koordinovane riešiť udržateľnosť kvalitného života si však uvedomujeme už dlhodobo. Svedčia o tom iniciatívy na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni. Starostlivosť o životné prostredie musí byť integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti. Organizácia Spojených národov (OSN) v roku 2015 prijala Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (Agenda 2030), ktorá definovala 17 cieľov udržateľného rozvoja. Slovenská republika, ako členská krajina OSN podporila schválenie tohto dokumentu a zároveň sa zaviazala plniť ciele a úlohy, ktoré definoval.

Spolu so záväzkami, ktoré nám vyplývajú z prijatých dokumentov a legislatívy Európskej únie, sa Agenda 2030 stala jedným z východísk pri formulovaní cieľov Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030). Túto vláda Slovenskej republiky prijala vo februári 2019. Aj Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky zdôraznilo úlohu dôslednej starostlivosti o životné prostredie. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala, že vynaloží maximálne úsilie, aby sa nezhoršil prírodný potenciál Slovenska a že bude realizovať ďalšie postupné kroky na zlepšenie stavu životného prostredia. Zároveň zdôraznila význam Európskej zelenej dohody – ambiciózneho programu, podporujúceho myšlienku, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Veľa sa v ochrane životného prostredia urobilo, avšak stále existujú mnohé problémy, ktorých riešenie sa ukazuje zatiaľ ako nedostatočné. Reálne stojíme pred požiadavkou zmeniť modely výroby a spotreby tak, aby sme dosiahli ciele udržateľného rozvoja a odvrátili hrozby, ktorým čelíme hlavne v súvislosti so zmenou klímy a všetkému negatívnemu čo so sebou prináša.

Každý občan našej krajiny má Ústavou Slovenskej republiky garantované právo na priaznivé životné prostredie, právo na včasné a kvalitné informácie o stave životného prostredia. Na druhej strane každý z nás má aj zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Zlepšenie kvality životného prostredia je dlhodobý proces. Vyžaduje si koordinovaný prístup od prijatia strategických a koncepčných dokumentov, cez realizáciu prijatých opatrení, adekvátne finančné zdroje, aktívnu účasť všetkých jednotlivcov a v neposlednom rade aj systematické hodnotenie dosiahnutých výsledkov.

Jedným z najvýznamnejších nástrojov hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia, šírenia informácií o životnom prostredí a podpory budovania povedomia verejnosti je každoročne vydávaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019 vychádza v novej zmenenej štruktúre. Táto bola prehodnotená vo väzbe na cieľ, aby sa správa stala jedným z nástrojov na vyhodnocovanie toho, ako sa implementácia Envirostratégie 2030 premieta do zmeny stavu životného prostredia v našej krajine. Zároveň správa v rámci súhrnného hodnotenia prezentuje zistenia vo vzťahu k predpokladom splnenia cieľov definovaných Envirostratégiou 2030. Popisuje, či trend vývoja za podmienky dôraznej realizácie platných opatrení smeruje k splneniu cieľov, resp. či existuje predpoklad ohrozenia splnenia cieľov a tým aj požiadavka prijatia dodatočných opatrení.

To, že zlepšenie kvality životného prostredia je dlhodobým procesom podčiarkujú aj hlavné zistenia správy, v zmysle ktorých napriek zlepšeniam, dlhodobo niektoré problémy pretrvávajú. Či už ide o kvalitu ovzdušia, kvalitu vôd, nakladanie s odpadmi, stav biodiverzity. Je v záujme každého z nás, aby sa procesy zlepšovania zintenzívňovali, zároveň aj my vlastným konaním môžeme k tomu prispieť. Je veľa oblastí, kde aj minimálne úsilie môže priniesť veľké zmeny. Ide napríklad o kvalitu ovzdušia, ktorá je zhoršená práve v dôsledku výskytu znečisťujúcich látok úzko súvisiacich s vykurovaním našich domovov. Zmenami častokrát nesprávne zaužívaných postupov môžeme výrazne ovplyvniť náš príspevok k znečisťovaniu ovzdušia. Taktiež individuálna automobilová doprava je najvýznamnejším prispievateľom k znečisteniu ovzdušia za sektor dopravy. O problémoch Slovenska pri recyklácii komunálneho odpadu sa tiež už dlhodobo hovorí. Napriek rastu miery recyklácie je súčasný stav neuspokojivý a hrozí nám nesplnenie stanovených cieľov. Aj v tomto prípade je potrebné apelovať na každého z nás, nakoľko túto situáciu zmeníme len zodpovedným prístupom každého jednotlivca. A to nielen v prípade recyklácie ale aj v procese samotného predchádzania vzniku odpadov. Práve zmenou svojho spotrebiteľského chovania môžeme významnou mierou prispieť k zníženiu množstva odpadov.

Záverom dovoľte v mene kolektívu autorov, ako aj všetkých, ktorí sa pričinili k získaniu a vyhodnoteniu informácií o životnom prostredí, vysloviť presvedčenie, že správa sa stane cenným zdrojom informácií nielen pre vyhodnocovanie prijatých strategických dokumentov, ale aj pre zamyslenie čo v svojom správaní môžeme spoločne zmeniť v záujme životného prostredia a tým aj v záujme nás všetkých.

 

Kolektív autorov

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: