Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

Predslov


Vážení čitatelia,
 
opäť sa Vám dostáva do rúk pravidelná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, tentokrát za rok 2018 (Správa). Nesie podtitul Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti. Jej cieľom je okrem každoročne publikovaných údajov a informácií poskytnúť komplexnejší pohľad nielen na kvalitu životného prostredia na Slovensku, ale aj na vyhodnotenie vybraných nástrojov starostlivosti o životné prostredie a tiež aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce.
 
Ďalším novým prvkom v publikovaní tohto dokumentu bude jeho sprístupnenie na príslušných webových stránkach vo forme interaktívnej verzie. Umožní užívateľsky priaznivým a jednoduchým spôsobom získať ďalšie doplňujúce informácie, ktoré napríklad aj z dôvodu obmedzeného rozsahu tlačenej verzie táto nemôže obsahovať. K vypracovaniu interaktívnej verzie sme zvolili aj nový prístup. Bude otvorená podnetom pre poskytovateľov overených údajov a informácií s ponukou poprepájať prostredníctvom nej dostupné informačné zdroje nielen v rámci rezortu životného prostredia, ale aj ďalších dotknutých orgánov a organizácií.
 
Hlavné zistenia Správy potvrdzujú, že najväčšími výzvami v životnom prostredí na Slovensku sú odpadové hospodárstvo, kvalita ovzdušia a ochrana biotopov a druhov hlavne v lesných, lúčnych a mokraďových ekosystémoch. Ako ďalšiu by som uviedol kvalitu povrchových a podzemných vôd. S cieľom riešiť uvedené výzvy a ďalšie oblasti životného prostredia, boli v priebehu roka 2018 realizované intenzívne práce na príprave nového strategického dokumentu definujúceho environmentálnu politiku Slovenska do roku 2030. Dokument Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) vláda Slovenskej republiky schválila vo februári 2019. Vyslovila tým zároveň pokračujúcu podporu dôslednej ochrane životného prostredia na Slovensku tak, ako si ju zadefinovala v prijatom programovom vyhlásení.
 
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Chceme tak dosiahnuť, aby ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba boli súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene klímy by jej dopady na Slovensku mali byť čo možno najmiernejšie.
 
Napriek niektorým pretrvávajúcim problémom by som rád zdôraznil, že v ochrane životného prostredia vynakladáme značné úsilie a nemalé finančné prostriedky z národných i zahraničných zdrojov. Z hľadiska pozitívneho vývoja by som rád uviedol niekoľko príkladov.
 
Naša krajina plní záväzky vyplývajúce z Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho protokolov. Neprekračujeme emisné stropy, ktoré upravujú limitné hodnoty na vypúšťanie vybraných znečisťujúcich látok do ovzdušia do roku 2020 pre žiadnu zo sledovaných látok. Dlhodobo pretrváva vysoká kvalita pitnej vody dodávanej pre spotrebu obyvateľov verejnými vodovodmi. Znižuje sa objem a znečistenie vypúšťaných odpadových vôd. Takmer štvrtina územia Slovenska patrí do národnej sústavy chránených území z hľadiska ochrany prírody. Sústava Natura 2000 zaberá približne tretinu územia Slovenska. Problémom však zostáva ich dôsledná ochrana a cielená starostlivosť v súlade s medzinárodnými požiadavkami. Očakáva sa, že redukčné ciele, týkajúce sa emisií skleníkových plynov stanovené do roku 2020, budú splnené. SR podporila myšlienku klimatickej neutrality a zároveň do roku 2030 si stanovila ambiciózne redukčné ciele, ktorých splnenie si vyžaduje prijatie ďalších konkrétnych opatrení.
 
Pokrok v oblasti starostlivosti o životné prostredie si vyžaduje okrem správne nastavených politík, cieľov a nástrojov aj zapojenie všetkých kľúčových skupín našej spoločnosti. Svoju aktívnu úlohu musí zohrať aj každý z nás. V silách každého je svojím prístupom a konaním podporiť úsilie orgánov štátnej správy a samosprávy pozitívne meniť životné prostredie. Toto svoje tvrdenie by som konkretizoval na príklade vo väzbe na jednu z uvedených výziev, ktorou je odpadové hospodárstvo. Nedarí sa nám plniť ciele recyklácie komunálnych odpadov a znižovania podielu ich skládkovania. Prichádzame tak o cenné zdroje druhotných surovín, zvyšujeme nároky na vyčerpateľné prírodné zdroje a kladieme požiadavky na energetické zdroje. Zo strany zodpovedných orgánov môžu byť nastavené akékoľvek dobré systémy, ak sa však do nich nezapoja aktívne obyvatelia, nebudú fungovať a naďalej sa nám nebude dariť nastavené ciele splniť.
 
V súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou ovzdušia by som tiež uviedol veľmi významný fakt vo vzťahu k verejnosti. Najvýznamnejším problémom posledných rokov je znečistenie ovzdušia prachovými časticami, oxidom dusičitým a ozónom. Medzi hlavné príčiny súčasného znečistenia ovzdušia je možné zaradiť emisie z vykurovania domácností, ako aj emisie z dopravy. Opäť sú to oblasti, ktoré každý z nás má možnosť svojím konaním ovplyvniť. Napríklad správnym vykurovaním a využívaním inej ako osobnej automobilovej dopravy v mestách.
 
Pri formovaní environmentálneho povedomia, uvedomovaní si dôsledkov aktivít na životné prostredie, ale aj možností pozitívne ho ovplyvňovať, zohráva veľký význam výchova, vzdelávanie, osveta a poskytovanie kvalitných a relevantných informácií o životnom prostredí. Jedným z nástrojov, ktorý na tento účel rezort životného prostredia využíva, je aj táto predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018. Dúfam, že sa prostredníctvom nej podarí splniť zámer autorov, ale aj všetkých kolegov podieľajúcich sa na získavaní, zbere a vyhodnocovaní údajov a informácií o životnom prostredí, bez ktorých by samotná Správa vzniknúť nemohla. A síce zvýšiť informovanosť a motivovať zvýšeným spoločným úsilím k ochrane životného prostredia našej krajiny.
 
 
Ing. László Sólymos
podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: