Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odbery vody v priemysle

Dátum poslednej aktualizácie 06.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj odberov povrchovej vody v priemysle a odberov podzemnej vody v priemysle (potravinársky priemysel a ostatný priemysel).

Jednotka indikátora

mil.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2015)

Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov:

PRIORITY VODOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY

Na zabezpečenie efektívneho využívanie vodných zdrojov

  • zabezpečovať spravodlivé a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov,
  • zabezpečiť, aby hospodárenie s vodnými zdrojmi bolo v súlade s environmentálnou etikou, založenou na bilancovaní zdrojov a potrieb vody, resp. účtovaní vody v povodí, čo má súčasne priamu väzbu aj na riešenie problému s nedostatkom vody,
  • na základe ukazovateľov nedostatku vody určiť spôsob efektívneho využívania vody pre odvetvia využívajúce vodu, a to najmä pre priemysel a energetiku, poľnohospodárstvo a domácnosti,
  • identifikovať náhradné zdroje podzemnej vody. Tieto zdroje by mali mať dobré kvalitatívne vlastnosti, dlhý čas zdržania a nízku zraniteľnosť. Tam, kde nie je dostatok kvalitných zdrojov podzemnej vody, treba hľadať alternatívne riešenia v rámci povrchových vôd, napr. prívodom vody z dostupných vodárenských sústav.

Vodný plán Slovenska (2016)

Do roku 2021 očakáva sa mierne oživenie výroby a tým aj nárast odberov najmä povrchovej vody. Malo by ísť o oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu, potravinárskeho priemyslu, priemyselné parky, rekreáciu a turizmus.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj odberov vody v priemysle?

Kľúčové zistenia

  • Odbery povrchovej vody v priemysle majú klesajúci trend. Odbery v roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 klesli o 62,3 %.
  • Podiel odberov povrchovej vody v priemysle na celkových odberoch v roku 2005 tvoril 87,8 % a v roku 2020 klesol na 73,3 %.
  • Odbery podzemnej vody v potravinárskom priemysle majú kolísavý trend. Odbery v roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 klesli o 14,9 %.
  • Odbery podzemnej vody v ostatnom priemysle majú klesajúci trend. Odbery v roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 klesli o 11,8 %.
  • Podiel odberov podzemnej vody v potravinárskom priemysle na celkových odberoch v roku 2020 dosiahol 2,3 %. V roku 2005 podiel predstavoval 2,4 %.
  • Podiel odberov podzemnej vody v ostatnom priemysle na celkových odberoch klesol z 7,2 % v roku 2005 na 7,1 % v roku 2020.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral emo_smile
 V dlhodobom horizonte rokov bol zaznamenaný pokles odberov vody z priemyslu.
 
V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný kolísavý trend v odberoch vody. Medziročne došlo k poklesu v odberoch vody z priemyslu.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Odber povrchovej vody priemyslom vykazuje v hodnotenom období klesajúci trend. Odber v roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 klesol o 62,3 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom odber klesol o 2,2 %. Priemysel sa v roku 2020 podieľal až 73,3 % na celkových odberoch povrchovej vody.Vývoj v odbere podzemnej vody vykazuje v hodnotenom období klesajúci trend. Odber podzemnej vody v potravinárskom priemysle v roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 klesol o 14,9 % a odber podzemnej vody v ostatnom priemysle klesol o 11,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu odberu podzemnej vody v potravinárskom priemysle o 5,4 % a u ostatného priemyslu k poklesu o 7,5 %.

Podiel odberov podzemnej vody v potravinárskom priemysle na celkových odberoch v roku 2020 dosiahol 2,3 %. V roku 2005 podiel predstavoval 2,4 %.Podiel odberov podzemnej vody v ostatnom priemysle na celkových odberoch klesol zo 7,2 % v roku 2005 na 7,1 % v roku 2020.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Pod užívaním vody sa rozumie využívanie vodných zdrojov pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva. Do evidencie užívateľov povrchovej a podzemnej vody sú zaradení všetci užívatelia, ktorí odoberajú povrchovú a podzemnú vodu v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne.

 

Metodika:

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného zdroja v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne alebo využíva osobitné vody na podnikateľskú činnosť, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na tlačivách SHMÚ. Údaje sú následne spracovávane a vyhodnocovaná na základe platnej „Metodiky spracovania vodohospodárskej bilancie množstva povrchových vôd za uplynulý rok“  a metodiky "ŠVHB - podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku“.


Povrchové vody sa zaraďujú do jednotlivých tried akosti podľa piatich skupín ukazovateľov a to podľa
 
STN 75 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd, platnej od januára 1999.
A skupina ukazovateľov - kyslíkový režim
B skupina ukazovateľov - základné fyzikálno-chemické ukazovatele
C skupina ukazovateľov - nutrienty
D skupina ukazovateľov - biologické ukazovatele
E skupina ukazovateľov - mikrobiologické ukazovatele
 
Podľa týchto tried akosti sa povrchové vody zaraďujú do 5 tried:
1.trieda - veľmi čistá voda
2.trieda - čistá voda
3.trieda - znečistená voda
4.trieda - silne znečistená voda
5.trieda - veľmi silne znečistená voda
 

Kontrolu kvality surovej vody v zdrojoch a kontrolu kvality vody v rozvodných sieťach zabezpečujú vlastníci verejných vodovodov alebo prevádzkovatelia verejných vodovodov. Prevádzkovateľmi verejných vodovodov môžu byť vodárenské spoločnosti, obce alebo iné právnické a fyzické osoby.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci monitorovania sledujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa. Monitoring prebieha priebežne aj trvale a miesta odberov vzoriek sa vyberajú v priestoroch alebo budovách, kde voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich pre ľudskú spotrebu. Okrem toho úrady sledujú aj kvalitu surovej vody prostredníctvom kontroly výsledkov z prevádzkovej kontroly, ktorú vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov.    
 
Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Okrem úplného rozboru vody (82 ukazovateľov) (príloha č. 1 NV SR č. 354/2006 Z.z.) sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie, o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody vykonáva aj  minimálny rozbor – t.j. vyšetrenie 28 ukazovateľov kvality vody (príloha č. 2 NV SR č. 354/2006 Z.z.).
 
Kvalitu analytických skúšok vody zabezpečuje Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd.


Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktorá bola vypracovaná na základe spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2), je súčasťou priemyslu (B - Ťažba a dobývanie, C - Priemyselná výroba (C 10 - 33), D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov).

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností priemyselnej výroby (kategória "C"):
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení

 

Zdroj dát:

SHMÚ

 

Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: