Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odbery vody v priemysle

Dátum poslednej aktualizácie19.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj odberov povrchovej vody v priemysle a odberov podzemnej vody v priemysle (potravinársky priemysel a ostatný priemysel).

Jednotka indikátora

mil.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2015)

Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov:

PRIORITY VODOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY

Na zabezpečenie efektívneho využívanie vodných zdrojov

 • zabezpečovať spravodlivé a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov,
 • zabezpečiť, aby hospodárenie s vodnými zdrojmi bolo v súlade s environmentálnou etikou, založenou na bilancovaní zdrojov a potrieb vody, resp. účtovaní vody v povodí, čo má súčasne priamu väzbu aj na riešenie problému s nedostatkom vody,
 • na základe ukazovateľov nedostatku vody určiť spôsob efektívneho využívania vody pre odvetvia využívajúce vodu, a to najmä pre priemysel a energetiku, poľnohospodárstvo a domácnosti,
 • identifikovať náhradné zdroje podzemnej vody. Tieto zdroje by mali mať dobré kvalitatívne vlastnosti, dlhý čas zdržania a nízku zraniteľnosť. Tam, kde nie je dostatok kvalitných zdrojov podzemnej vody, treba hľadať alternatívne riešenia v rámci povrchových vôd, napr. prívodom vody z dostupných vodárenských sústav.

 

Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027 (2022)

Environmentálnym cieľom pre útvary povrchovej vody je vykonanie opatrení na:

 • zabránenie zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody;
 • ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody, aby sa dosiahol dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015 resp. 2021 v rámci druhého plánovacieho cyklu, prípadne do roku 2027 v rámci tretieho plánovacieho cyklu;
 • ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd, aby sa dosiahol dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. decembra 2015 resp. 2021 v rámci druhého plánovacieho cyklu, prípadne do roku 2027 v rámci tretieho plánovacieho cyklu.;
 • postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.

 
Environmentálnym cieľom pre útvary podzemnej vody je vykonanie opatrení na:

 • zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu útvarov podzemných vôd;
 • ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov podzemnej vody a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a dopĺňaním ich množstva s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do 22. decembra 2015 resp. 2021;
 • zvrátenie významného vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej vody.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 – 2027 (2023)

Vláda kladie dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschopnosť. Za týmto účelom sa vláda zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu predovšetkým do zelenej transformácie hospodárstva a do podpory tých projektov, ktoré majú výrazný prínos pre konkurencieschopnosť podnikov a rozvoj infraštruktúry chrániacej životné prostredie.

Vláda sa zaväzuje viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom s cieľom identifikovať v dostatočnej miere záujmy slovenského hospodárstva, ktoré bude následne na pôde hlasovacích orgánov Európskej únie presadzovať a obhajovať. Cieľom vlády je nevystavovať slovenský priemysel vyšším reguláciám, neuplatňovať prísnejšie obmedzenia a nepresadzovať nákladnejšie riešenia, ako predpokladajú smernice Európskej únie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj odberov vody v priemysle?

Kľúčové zistenia

 • Odbery povrchovej vody v priemysle majú klesajúci trend. Odbery v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesli o 63,85 %.
 • Podiel odberov povrchovej vody v priemysle na celkových odberoch v roku 2005 tvoril 87,8 % a v roku 2022 klesol na 70,77 %.
 • Odbery podzemnej vody v potravinárskom priemysle majú kolísavý trend. Odbery v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesli o 21,67 %.
 • Odbery podzemnej vody v ostatnom priemysle majú kolísavý trend. Odbery v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesli o 8,69 %.
 • Podiel odberov podzemnej vody v potravinárskom priemysle na celkových odberoch v roku 2022 dosiahol 2,02 %. V roku 2005 podiel predstavoval 2,4 %.
 • Podiel odberov podzemnej vody v ostatnom priemysle na celkových odberoch klesol z 7,2 % v roku 2005 na 7,01 % v roku 2022.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral emo_smile
 V dlhodobom horizonte rokov 2005 – 2022 bol zaznamenaný pokles odberov vody z priemyslu.
 
V strednodobom hodnotení 2015 – 2022 bol zaznamenaný kolísavý trend v odberoch vody. Medziročne medzi rokmi 2021 – 2022 došlo k poklesu v odberoch vody z priemyslu.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Odber povrchovej vody priemyslom vykazuje v hodnotenom období klesajúci trend. Odber v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesol o 63,9 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom odber klesol o 3,4 %. Priemysel sa v roku 2022 podieľal až 70,8 % na celkových odberoch povrchovej vody.Vývoj v odbere podzemnej vody vykazuje v hodnotenom období klesajúci trend. Odber podzemnej vody v potravinárskom priemysle v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesol o 21,7 % a odber podzemnej vody v ostatnom priemysle klesol o 8,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu odberu podzemnej vody v potravinárskom priemysle o 15,1 % a u ostatného priemyslu k nárastu o 1,7 %.

Podiel odberov podzemnej vody v potravinárskom priemysle na celkových odberoch v roku 2022 dosiahol 2 %. V roku 2005 podiel predstavoval 2,4 %.Podiel odberov podzemnej vody v ostatnom priemysle na celkových odberoch klesol zo 7,2 % v roku 2005 na 7 % v roku 2022.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Pod užívaním vody sa rozumie využívanie vodných zdrojov pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva.

Metodika:

Údaje o odberoch povrchových vôd  odberoch podzemných vôd a vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd resp. podzemných vôd zasiela ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného zdroja v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne alebo využíva osobitné vody na podnikateľskú činnosť, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch ako aj údaje určené v povolení do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na tlačivách SHMÚ.
Údaje sú následne spracovávane a vyhodnocovaná na základe platnej metodiky "Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za uplynulý rok“.


Povrchové vody sa zaraďujú do jednotlivých tried akosti podľa piatich skupín ukazovateľov a to podľa:
 
STN 75 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd, platnej od januára 1999.
A skupina ukazovateľov - kyslíkový režim
B skupina ukazovateľov - základné fyzikálno-chemické ukazovatele
C skupina ukazovateľov - nutrienty
D skupina ukazovateľov - biologické ukazovatele
E skupina ukazovateľov - mikrobiologické ukazovatele
 
Podľa týchto tried akosti sa povrchové vody zaraďujú do 5 tried:
1.trieda - veľmi čistá voda
2.trieda - čistá voda
3.trieda - znečistená voda
4.trieda - silne znečistená voda
5.trieda - veľmi silne znečistená voda
 

Kontrolu kvality surovej vody v zdrojoch a kontrolu kvality vody v rozvodných sieťach zabezpečujú vlastníci verejných vodovodov alebo prevádzkovatelia verejných vodovodov. Prevádzkovateľmi verejných vodovodov môžu byť vodárenské spoločnosti, obce alebo iné právnické a fyzické osoby.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci monitorovania sledujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa. Monitoring prebieha priebežne aj trvale a miesta odberov vzoriek sa vyberajú v priestoroch alebo budovách, kde voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich pre ľudskú spotrebu. Okrem toho úrady sledujú aj kvalitu surovej vody prostredníctvom kontroly výsledkov z prevádzkovej kontroly, ktorú vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov.    
 

Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktorá bola vypracovaná na základe spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2), je súčasťou priemyslu C - Priemyselná výroba (C 10 - 33).
 

Zdroj dát:

SHMÚ

Súvisiace indikátory: