Preskočit na obsah

Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027

Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, Plán manažmentu správneho územia povodia Visly

Dátum schválenia: 11. 5. 2022
Forma: Uznesenie vlády SR č. 319/2022
Dokument na stiahnutie: SK 

Hlavným cieľom tretej aktualizácie Vodného plánu Slovenska je inovovať program opatrení zameraný na dosiahnutie environmentálnych cieľov v súlade s Rámcovou smernicou o vode (RSV). Úlohy sú modifikované podľa štruktúry a poznatkov z 1. a 2. Vodného plánu Slovenska a aktuálneho vývoja s dôrazom na prioritné aktivity, ktoré sú priamo spojené s implementáciou RSV (zlepšenie implementácie RSV) a iných s vodou súvisiacich smerníc.

Boli revidované významné vplyvy ľudskej činnosti a stanovenie ich dopadov na stav povrchových a podzemných vôd so zohľadnením klimatickej zmeny a nedostatku vody a sucha, vyhodnotenie pokroku, progresu pri dosahovaní environmentálnych cieľov. Ako základ tejto spoločnej vodnej politiky bola stanovená realizácia opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov do roku 2015 v rámci prvého plánovacieho cyklu, resp. do roku 2021 v rámci druhého plánovacieho cyklu, prípadne do roku 2027 v rámci tretieho plánovacieho cyklu. Nástrojom pre dosiahnutie cieľov RSV sú plány manažmentu správneho územia povodia Dunaj a plány manažmentu správneho územia povodia Visla vrátane programov opatrení.

Program opatrení svojou štruktúrou zodpovedá identifikovaným významným vodohospodárskym problémom (organické znečistenie povrchových vôd, znečistenie povrchových vôd živinami, znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR, hydromorfologické zmeny, problémy kvantity a kvality podzemných vôd, t. j. znečistenia podzemných vôd a zhoršenia kvantitatívneho stavu podzemných vôd a negatívne dopady zmeny klímy). Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom k roku 2027 stanoveným na národnej úrovni a na úrovni medzinárodného povodia Dunaja a medzinárodného povodia Visly pre jednotlivé významné vodohospodárske problémy.

Vodné hospodárstvo:

Prognóza potreby vody pre výhľadový horizont 2027

  • Zásobovanosť z verejných vodovodov – 91,49 %
  • Špecifická spotreba vody – 89,3 %

Štruktúra používania vody v roku 2027 pre jednotlivé sektory (obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo) podľa metodiky EHK OSN

Celkové odbery – 655, 5 mil.m3

  • Obyvateľstvo – 179,4 mil. m3
  • Priemysel – 344,2 mil. m3
  • Poľnohospodárstvo – 45,5 mil. m3