Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odpady z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie 17.01.2022

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vyprodukovaných odpadov (celkový vznik odpadov a nebezpečný odpad) v sektore dopravy a spojov, vývoj nakladania s opotrebovanými pneumatikymi a vývoj zberu starých vozidiel.

Jednotka indikátora

t, %, ks

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021) (pdf. 4,27 MB)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Ciele pre použité batérie a akumulátory

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018. Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS.
 
Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele (v zmysle požiadaviek smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS):
 • dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015 a 45 % pre rok 2016,
 • dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstvavyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok
 • dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
             a) 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             c) 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov;
 • pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EÚ).
 • dosiahnuť minimálne limity pre zber 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016;
 • dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
 1. 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
 2. 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
 3. 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.


Ciele pre staré vozidlá

Limity opätovného použitia, zhodnocovania a recyklácie starých vozidiel podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z.
 

Činnosť

Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti (k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok) (%)

Limit k 1.1.2015 a všetky nasledujúce roky

Všetky vozidlá

Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel

95 %

Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel

85 %

 

Ciele pre opotrebované pneumatiky

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnocovanie
75 %
80 %
Energetické zhodnocovanie
10 %
15 %
Skládkovanie
1 %
1 %
Iné nakladanie
14 %
4 %

 

 
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Kľúčová otázka

Klesá produkcia odpadov z dopravy?

Kľúčové zistenia

 • V sledovanom období rokov 2005 – 2020 mali odpady z dopravy kolísavý charakter s výrazným nárastom od roku 2017. V roku 2020 odpady z dopravy zaznamenali medziročný pokles o 46,2 % , ale oproti roku 2005 narástli o cca 700 tis. ton.   
 • V počte spracovaných starých vozidiel pretrvával kolísavý trend, s výnimkou rokov 2009 a 2019, kedy došlo k nárastu v zbere starých vozidiel. V roku 2020 počet starých vozidiel bol na úrovni minulého roku. Najvyšší počet starých vozidiel bol spracovaný v roku 2009 (67 795 kusov), najmenej ich bolo spracovaných v roku 2005 (3 922 ks)
 • Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami v roku 2020 dosiahlo úroveň materiálového zhodnotenia 87,2 % a energetického zhodnotennia 8,7 %.     
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_smile
Produkcia odpadov mala rastúci trend. Produkcia odpadov sa niekoľkonásobne zvýšila a po roku 2018 mala klesajúci trend. V produkcii odpadov bol zaznamenaný medziročný pokles.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Sektor dopravy patrí medzi významné zdroje tvorby odpadov,pričom nebezepčné odpady tvoria približne 2% všetkých odpadov z dopravy.

V rámci sektora dopravy a spojov sa v roku 2020 vyprodukovalo 787 114 t odpadov, z čoho bolo 15 819 t nebezpečných a 771 294 t ostatných odpadov. Celkové množstvo vyprodukovaných odpadov narástlo oproti roku 2005 niekoľkonásobne.

Medzi odpady produkované dopravou s negatívnym účinkom na životné prostredie patria odpady z ropných produktov (mazacie prostriedky, pohonné hmoty), ktoré nepriaznivo vplývajú na znečisťovanie pôdy a povrchových vôd. Podstatnú časť odpadov z vyradených dopravných prostriedkov tvoria odpady z vyradených cestných motorových vozidiel a prívesov. Analýzy skladby odpadov ukazujú, že odpady z vyradených cestných vozidiel tvoria prevažne železné kovy (65 - 80 %), farebné kovy (6 - 6,5 %), pneumatiky (4 - 5 %). V odpadoch z vyradených železničných koľajových vozidiel prevládajú železné kovy (88 - 90 %), neželezné kovy (5,6 - 8,2 %), akumulátory (1,5 - 4 %). Produkcia odpadov v železničnej doprave sa vzhľadom na druh odpadu (kovový, komunálny odpad rôznych druhov výrobkov z ropy, kaly z ČOV, kontaminovaná zemina a pod.) rieši recykláciou, spaľovaním alebo skládkovaním.

 

Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2020 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 87,2 %, energeticky ich bolo zhodnotených 8,7 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky bolo do roku 2020 dosiahnuť 80 % mieru materiálového zhodnocovania a 15 % mieru energetického zhodnocovania, čo sa podarilo naplniť.

 
 
Zber starých vozidiel

Zber starých vozidiel bol iniciovaný v roku 2001 prevádzkovateľom spracovateľského zariadenia bez náležitého efektu. Evidencia a sledovanie počtu spracovaných starých vozidiel začalo v roku 2004. Každým rokom sa zvyšoval počet spracovaných vozidiel, pričom najväčší nárast nastal v roku 2009. Bolo to spôsobené tým, že aj SR zaviedla tzv. „šrotovné“, ktoré sa prejavilo na vysokom náraste v počte odovzdaných starých vozidiel. Systém „šrotovného“ sa uskutočnil v dvoch vlnách. V prvej vlne, ktorá trvala od 9. marca 2009 do 25. marca 2009 bolo autorizovaným spracovateľom odovzdaných na spracovanie 22 100 kusov starých vozidiel. V druhej vlne od 6. apríla do 14. apríla 2009 bolo celkom odovzdaných 20 100 kusov starých vozidiel. Celkovo bolo počas „šrotovného" odovzdaných 42 200 kusov starých vozidiel.
 
V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel 52 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel, ktoré majú MŽP SR udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zoznam prevádzok je uvedený v registri autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel. V roku 2020 bolo spracovaných 53 355 ks starých vozidiel.
 

Medzinárodné porovnanie

Eurostat: Vozidlá po dobe životnosti – opätovné použitie, recyklácia a zhodnotenie (End-of-life vehicles - reuse, recycling and recovery)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 
Odpady z dopravy predstavujú celkové množstvo vyprodukovaných odpadov z odvetvia dopravy a spojov.
 
Vozidlo na účely zákona o odpadoch je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.
 
Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Kompletné staré vozidlo na účely zákona o odpadoch je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátora katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
 
Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 
Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu (Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 
Pneumatika na účely zákona o odpadoch je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
 
Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
 
Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

 

Metodika:

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).

Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.

Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: