Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Turistická infraštruktúra

Dátum poslednej aktualizácie16.02.2022

Definícia indikátora

Indikátor popisuje turistickú hustotu (počet lôžok/km2), počet informačných stredísk a počet lokalít pre aktívne športy za hranicami zastavaného územia obce na území národných parkov.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (2013)
Hlavný cieľ:
Zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia pri lepšom využívaní jeho potenciálu
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov a vytváranie nových pracovných príležitostí
Hlavné priority:
Zvýšenie kvality služieb a atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie, spolu s podporou dopytu a ponuky.


Regionalizácia cestovného ruchu v SR (2005)
Cieľ:
Navrhnúť regióny cestovného ruchu tak, aby pokrývali celé územie Slovenska a zhodnotiť potenciál jednotlivých regiónov pre rozvoj cestovného ruchu a osobitne jeho najvýznamnejších foriem.
 
Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) na roky 2014 - 2020 (2013)
Ciele:
Rast účasti na domácom a aktívnom zahraničnom cestovnom ruchu - zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu, rast počtu prenocovaní, stabilizovanie priemernej dĺžky pobytu účastníkov cestovného ruchu na Slovensku a zvýšenie využívania ubytovacej kapacity.
Aktívny zahraničný cestovný ruch - ročný nárast ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 3 % za rok, v rokoch 2016 – 2017 o minimálne 3,5 % za rok a v rokoch 2018 – 2020 o minimálne 4 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 viac ako 2,1 mil. ubytovaných zahraničných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku. Ročný nárast prenocovaní ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 4 % za rok, v roku 2016 o minimálne 4,5 % za rok, v roku 2017 o minimálne 5 % za rok, v rokoch 2018 – 2019 o minimálne 5,5 % za rok a v roku 2020 o minimálne 6 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 viac ako 6,1 mil. prenocovaní zahraničných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku.
Domáci cestovný ruch - ročný nárast ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 5,5 % za rok, v rokoch 2016 – 2017 o minimálne 4,5 % za rok a v rokoch 2018 – 2020 o minimálne 5 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 približne 3,3 mil. ubytovaných domácich návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku. Ročný nárast prenocovaní ubytovaných návštevníkov v roku 2014 o minimálne 5 % za rok, v roku 2015 o minimálne 5,5 % za rok, v rokoch 2016 – 2017 o minimálne 5 % za rok a v rokoch 2018 – 2020 o minimálne 6 % za rok. Takto stanovené trendy vývoja predpokladajú v roku 2020 viac ako 10,3 mil. prenocovaní domácich návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku.


Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 - Zmeny a doplnky (2011)
Regulatívy:
v časti 9.10. stanovuje: Zabezpečovať na územiach európskej sústavy chránených území a územiach národnej sústavy chránených území funkcie spojené s rozvojom turizmu a rekreácie tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu stavu ochrany týchto území a predmetu ich ochrany.

Kľúčová otázka

Ako sa vyvíja turistická infraštruktúra?

Kľúčové zistenia

 • Od roku 2005 postupne rastie turistická hustota (počet lôžok na km2). Najvyššia je v Bratislavskom (nárast z 6,91 na 11,93 lôžok/km2) a Žilinskom kraji (nárast z 3,43 na 6,06 lôžok/km2), najnižšia v Košickom kraji (nárast z 1,7 na 2,12 lôžok/km2).
   
 • Medziročne mierne poklesla turistická hustota vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja, kde turistická hustota mierne stúpla.
   
 • Počty lokalít pre aktivity usmerneného horského turizmu od roku 2005 stagnujú alebo mierne rastú.
   
 • Počty lokalít pre aktivity horského turizmu medziročne v roku 2020 stagnujú, v Národnom parku Slovenský raj pribudlo 41 km trás pe jadzu na koni a v Národnom parku Veľká Fatra došlo v roku 2020 k miernemu nárastu cykloturistických trás.
   
 • Len asi polovica správ veľkoplošných chránených území má vlastné informačné stredisko – IS (13 oficiálnych, ďalšie 4 sú neoficiálne a Správa NP Slovenský raj má okrem IS aj stredisko envirovýchovy). Absenciou IS sa tieto chránené územia zbavujú jednej z možností usmerňovania pohybu návštevníkov.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_smile
Dlhodoboodobo došlo k nárastu počtu lôžok na km2. Počty lokalít pre aktivity horského turizmu stagnujú alebo mierne rastú. Od roku 2015 došlo k nárastu počtu lôžok na km2. Počty lokalít pre aktivity horského turizmu stagnujú alebo mierne rastú. Medziročne došlo k miernemu poklesu lôžok na km2. Medziročne došlo prevažne k miernemu nárastu lokalít pre aktivity usmerneného horského turizmu.

Sumárne zhodnoteniePočty lokalít pre aktivity horského turizmu za hranicami zastavaného územia obce na území národných parkov (§ 14 ods. 1 písm. b, c, d) Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

Názov chráneného územia Horolezec-tvo a skalo-lezectvo Skialpi-
nizmus
Táborenie, stanovanie a bivako-vanie Lyžiarske strediská Bežecké lyžovanie (km resp. km/km2) Cyklo-
turistika (km resp. km/km2)
Pešia
turistika
(km resp. km/km2)
Tatranský národný park
2001 celé územie* 6 - - - 150/0,20 600/0,81
2002 celé územie* 6 - - - 150/0,20 360/0,49
2003 celé územie* 6 1 7 108/0,14 150/0,20 690/0,93
2004 celé územie* 6 1 7 108/0,14 150/0,20 690/0,93
2005 celé územie* 6 1 7 108/0,14 150/0,20 690/0,93
2006 celé územie* 6 1 7 108/0,14 160/0,22 690/0,93
2007 celé územie* 6 1 7 108/0,14 160/0,22 690/0,93
2008 celé územie* 6 1 7 108/0,14 160/0,22 690/0,93
2009 celé územie* 6 1 7 108/0,14 172/0,23 690/0,93
2010 celé územie* 6 1 7 108/0,14 172/0,23 690/0,93
2011 celé územie* 6 1 7 108/0,14 172/0,23 690/0,93
2012 celé územie* 6 1 7 108/0,14 180/0,25 690/0,93
2013 celé územie* 6 1 7 108/0,14 229/0,27 690/0,93
2014 celé územie* 6 1 7 108/0,14 229/0,27 690/0,93
2015 celé územie* 6 1 7 108/0,14 270/0,37 703/0,95
2016 celé územie* 6 1 7 108/0,14 276/0,38 703/0,95
2017 celé územie* 6 1 7 108/0,14 276/0,38 703/0,95
2018 celé územie* 6 1 7 108/0,14 279/0,38 703/0,95
2019 celé územie* 6 1 7 108/0,14 279/0,38 703/0,95
2020 celé územie* 6 1 7 110/0,15 279/0,38 703/0,95
Národný park Nízke Tatry
2001 4 1 - - - 201/0,25 800/0,98
2002 4 1 - - - 201/0,25 800/0,98
2003 4 1 6 6 - 201/0,25 800/0,98
2004 4 6 (3 areály, 2 trasy, 1 lokalita) 7 6 40 + vhodné TZCH 718/0,39 (vrátane OP NP) 800/0,44 (vrátane OP NP)
2005 4                                  6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718/0,39 (vrátane OP NP) 800/0,44 (vrátane OP NP)
2006 4 6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718/0,39 (vrátane OP NP) 800/0,44 (vrátane OP NP)
2007 4 6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718/0,39 (vrátane OP NP) 800/0,44 (vrátane OP NP)
2008 4 6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718/0,39 (vrátane OP NP) 800/0,44 (vrátane OP NP)
2009 4 6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718,5/0,4
(vrátane OP NP)
800/0,44 (vrátane OP NP)
2010 4 6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718,5/0,4
(vrátane OP NP)
800/0,44 (vrátane OP NP)
2011 4 6 (3 areály, 2 trasy,
1 lokalita)
7 6 40 + vhodné TZCH 718,5/0,4
(vrátane OP NP)
800/0,44 (vrátane OP NP)
2012 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 40 + vhodné TZCH 718,5/0,4
(vrátane OP NP)
800/0,44 (vrátane OP NP)
2013 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 40 + vhodné TZCH 718,5/0,4
(vrátane OP NP)
800/0,44 (vrátane OP NP)
2014 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 41,2 + vhodné TZCH 722/0,4
(vrátane OP NP)
816,5
/0,45 (vrátane OP NP)
2015 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 41,2 + vhodné TZCH 722/0,4
(vrátane OP NP)
816,5
/0,45 (vrátane OP NP)
2016 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 41,2 + vhodné TZCH 764/0,42
(vrátane OP NP)
816,5/0,45 (vrátane OP NP)
2017 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 41,2 + vhodné TZCH 764/0,42
(vrátane OP NP)
816,5/0,45 (vrátane OP NP)
2018 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 41,2 + vhodné TZCH 764/0,42
(vrátane OP NP)
816,5/0,45 (vrátane OP NP)
2019 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 73+vhodné TZCH 764/0,42 (vrátane OP NP) 816,5/0,45 (vrátane OP NP)
2020 4 6
(3 areály, 2 trasy,
1 lok.)
7 6 73+vhodné TZCH 764/0,42 (vrátane OP NP) 816,5/0,45 (vrátane OP NP)
Národný park Malá Fatra
2001 1 1 - - - 0 157/0,69
2002 1 1 - - - 0 157/0,69
2003 1 1 - 2 - 0 157/0,69
2004 1 1 - 2 - - 157/0,69
2005 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35 157/0,69
2006 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69
2007 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69
2008 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69
2009 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69
2010 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69
2011 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 157/0,69
2012 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 167/0,74
2013 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 167/0,74
2014 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 167/0,74
2015 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15 172/0,76
2016 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15
+ 4,05 zjazdové
172/0,76
2017 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15
+ 6,09 zjazdové
172/0,76
2018 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15
+ 6,09 zjazdové
172/0,76
2019 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15
+ 6,09 zjazdové
172/0,76
2020 5 - 4 2 15 + 157 TZCH 35/0,15
+ 6,09 zjazdové
172/0,76
Pieninský národný park
2001 0 0 - - - 15/0,4 60/1,6
2002 0 0 - - - 15/0,4 60/1,6
2003 0 0 2 1 9 15/0,4 60/1,6
2004 - - 1 1 9 15/0,4 60/1,6
2005 - - 2 1 22/0,59 15/0,4 60/1,6
2006 - - 2 1 22/0,59 15/0,4 60/1,60
2007 - - 2 1 22/0,59 15/0,4 60/1,60
2008 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60
2009 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60
2010 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60
2011 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60
2012 - - 2 1 22/0,59 25/0,7 60/1,60
2013 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2014 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2015 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2016 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2017 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2018 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2019 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
2020 - - 2 - 27/0,70 21/0,60 52/1,40
Národný park Slovenský raj
2001 1 0 3 5 1 60/0,3 275/1,39
2002 1 0 3 5 1 44,5/0,2 215/1,09
2003 5*** 0 3 5 1 44,5/0,2 215/1,09
2004 5*** - 3 5 1 44,5/0,2 215/1,09
2005 5*** - 3 7 50 + vhodné TZCH (vrátane OP NP) 118,5/0,1 (vrátane
 OP NP)
215/1,09
2006 5*** - 3 7 50 + vhodné TZCH (vrátane OP NP) 118,5/0,1 (vrátane
 OP NP)
215/1,09
2007 1 0 4 9 50 + vhodné TZCH (vrátane OP NP) 118,5/0,1 (vrátane
 OP NP)
215/1,09
2008 1 0 4 9 50+
vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
39,9/0,2
len NP
216,6/1,1
len NP
2009 5*** 0 4 9 50+
vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
44,3/0,22 217,6/1,1
2010 5*** 0 4 9 50+
vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
44,3/0,22 217,6/1,1
2011 7** 0 4 7 50+ vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
60/0,25 235/1,3
2012 7** 0 4 9 50+vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
58,2/0,25 235/1,3
2013 7*** 0 3 6 88+vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
65/0,35 238/1,3
2014 10** 0 3 5 88+vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
102/0,5 238/1,3
2015 10** 0 3 5 88+vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
102/0,5 238/1,3
2016 10** 0 3 5 88 + vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
102/0,5 238/1,3
2017 10** 0 3 5 88 + vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
102/0,5 238/1,3
2018 10** 0 3 5 88 + vhodné TZCH
(vrátane OP NP)
102/0,5 232/1,2
2019 10** 0 3 6 88 + vhodné TZCH
(vrátane OP NP) + 41 km jazda na koni
102/0,5 + 50/0,9 v OP NP 232/1,2 + 44/0,8 v OP NP
2020 10** 0 3 6 88 + vhodné TZCH
(vrátane OP NP) + 41 km jazda na koni
102/0,5 + 50/0,9 v OP NP 232/1,2 + 44/0,8 v OP NP
Národný park Muránska planina
2001 3 0 - - - 0 318/1,57
2002 1 0 - - - 0 318/1,57
2003 1 0 - - - 0 318/1,57
2004 2 0 3 0 26/0,13 13/0,06 318/1,57
2005 2 - 3 - 26/0,13 13/0,06 318/1,57
2006 2 - 3 - 26/0,13 13/0,06 318/1,57
2007 2 - 3 - 44 + všetky TZCH, t.j. 362 (vrátane OP) 147 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2008 2 - 3 - 44 + všetky TZCH, t.j. 362 (vrátane OP) 147 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2009 2 - 3 - 44 + všetky TZCH, t.j. 362 (vrátane OP) 147 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2010 2 - 3 - 44 + všetky TZCH, t.j. 362 (vrátane OP) 147 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2011 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2012 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2013 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2014 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2015 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2016 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2017 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2018 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2019 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
2020 2 - 3 (k tomu bivakovanie: do 100 m od TZCH okrem NPR, PR a CHA) - 44 + všetky TZCH, t.j. 362
(vrát. OP)
198 (NP vrátane OP) 318 (vrátane OP)
Národný park Poloniny
2001 0 0 - - - 0 119/0,4
2002 0 0 - - - 0 119/0,4
2003 0 0 2 1 0 0 119/0,4
2004 0 0 2 1 0 0 119/0,4
2005 - - 2 1 119/0,4 44/0,15 119/0,4
2006 - - 2 1 119/0,4 44/0,15 119/0,4
2007 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2008 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2009 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2010 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2011 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2012 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2013 0 0 2 1 121/0,41 44/0,15 121/0,41
2014 0 0 2 1 142/0,48 95/0,32 142/0,48
2015 0 0 2 1 142/0,48 33/0,11 85/0,29
2016 0 0 2 1 142/0,48 33/0,11 85/0,29
2017 0 0 2 1 vhodné TZCH 33/0,11 85/0,29
2018 0 0 2 1 vhodné TZCH 33/0,11 85/0,29
2019 0 0 2 1 vhodné TZCH 33/0,11 85/0,29
2020 0 0 2 1 vhodné TZCH 33/0,11 85/0,29
Národný park Slovenský kras
2001 - - - - - - -
2002 1 0 - - - 38/0,19 270/0,78
2003 1 0 - - - 38/0,19 270/0,78
2004 1 0 - - - 38/0,19 270/0,78
2005 1 - - - - 38/0,19 270/0,78
2006 1 - 5 - - 38/0,19 270/0,78
2007 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2008 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2009 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2010 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2011 1 - 5 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2012 1 - 4 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2013 1 - 4 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2014 1 - 4 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2015 1 - 4 - vhodné TZCH 38/0,19 270/0,78
2016 1 - 4 - vhodné TZCH 40/0,20 270/0,78
2017 1 - 4 - vhodné TZCH 40/0,20 270/0,78
2018 2 - 4 - vhodné TZCH 40/0,20 270/0,78
2019 2 - 4 - vhodné TZCH 40/0,20 270/0,78
2020 2 - 4 - vhodné TZCH 40/0,43 270/0,78
Národný park Veľká Fatra
2001 3 0 - - - 100/0,25 200/0,5
2002 3 0 - - - 100/0,25 200/0,5
2003 3 0 0 3 0 100/0,25 299/0,74
2004 5 - - 3 - 100/0,25 299/0,74
2005 8 1 6 3 300/0,74 103/0,26 300/0,74
2006 8 1 6 3 302/0,75 103/0,26 302/0,75
2007 8 1 + TZCH 6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77
2008 8 1 + TZCH 6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77
2009 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77
2010 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 103/0,26 310/0,77
2011 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 103/0,26 318/0,80
2012 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 103/0,26 318/1,4
2013 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 130/0,32 330/0,81
2014 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 140/0,32 330/0,81
2015 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 140/0,32 333/0,81
2016 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 150/0,40 390/1,00
2017 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 150/0,40 390/1,00
2018 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 150/0,40 392/1,00
2019 8 1 +
TZCH
6 3 302/0,75 150/0,26 392/1,00
2020 8 1 +
TZCH
6 3 304/0,75 123/0,30 392/1,00

Zdroj: ŠOP SR

Podrobné zhodnotenie

Najdôležitejším realizačným predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu v príslušnom území je stav turistickej infraštruktúry obsahovo zahŕňajúci kvantitatívnu a kvalitatívnu charakteristiku ubytovacích a stravovacích zariadení i ostatných doplnkových služieb. Najdôležitejšie postavenie majú ubytovacie zariadenia, ktorých využívanie turistickými návštevníkmi v bezprostrednej závislosti od ich dĺžky pobytu vytvára predpoklady pre využívanie i ostatných doplnkových služieb, zvyšuje atraktivitu turistických lokalít i úroveň realizovaných výdavkov turistických návštevníkov.

Plošné rozloženie ubytovacích zariadení sa výrazne územne prekrýva s územím s najväčšou koncentráciou prírodných lokalizačných činiteľov cestovného ruchu, či už prírodných (národné parky, chránené krajinné oblasti) alebo kultúrno-historických atraktivít v rámci Slovenska plošne pokrývajúcich predovšetkým územia Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Najvyššia plošná koncentrácia kapacít ubytovacích zariadení v rámci Slovenskej republiky tak zahŕňa kompaktné súvislé územie oblasti Vysokých, Západných a Nízkych Tatier, Veľkej a Malej Fatry s priľahlými priestormi Popradskej, Liptovskej, Turčianskej kotliny a Horehronského podolia. Z hľadiska vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie to nie je priaznivý stav, pretože podstatnú časť takto vymedzeného územia tvoria najcennejšie prírodné územia v rámci Slovenskej republiky, kde nadmerná koncentrácia návštevníkov na relatívne malých plochách môže viesť k poškodeniu prírodného prostredia a kultúrno-historického potenciálu tohto územia. Vysoký a neustále rastúci počet lôžok na km2 na území Bratislavského kraja je dôsledkom vysokej koncentrácie veľkokapacitných hotelových komplexov na území hlavného mesta Bratislavy a predovšetkým malou plošnou rozlohou tohto kraja.

Intenzita turistickej návštevnosti v najhodnotnejších a najcitlivejších prírodných územiach nie je rovnomerne plošne rozložená, výrazným problémom sa stáva zvýšená koncentrácia turistických návštevníkov v určitých lokalitách a priestoroch. Konkrétne dôsledky koncentrácie turistických aktivít sú najvýraznejšie práve v najhodnotnejších územiach národných parkov. Z hľadiska stupňa antropickej záťaže na prírodné prostredie sa lokality pre aktívne športy koncentrujú na území Tatranského národného parku (plošne malé územia Roháčskej i Žiarskej doliny v Západných Tatrách a Mlynickej, Mengusovskej, Velickej, Malej i Veľkej Studenej doliny a Skalnatej doliny  v zázemí stredísk cestovného ruchu a rekreácie Štrbské Pleso, Smokovce a Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách) a Národného parku Nízke Tatry (plošne malé územia Demänovskej a Jánskej doliny i severných svahov Chopka v zázemí strediska cestovného ruchu a rekreácie Jasná v severnej časti i Bystrej a Vajskovskej doliny tvoriacej zázemie stredísk rekreácie a cestovného ruchu Srdiečko – Kosodrevina, Tále a Krpáčovo v jeho južnej časti). Z hľadiska hustoty značených cyklotrás a turisticky značených chodníkov sú vzhľadom na svoju rozlohu v najväčšej miere fragmentované územia PIENAP-u, NP Muránska planina a NP Slovenský raj.

Len asi polovica správ veľkoplošných chránených území má vlastné informačné stredisko – IS (13 oficiálnych, ďalšie 4 sú neoficiálne a Správa NP Slovenský raj má okrem IS aj stredisko envirovýchovy). Absenciou IS sa tieto chránené územia zbavujú jednej z možností usmerňovania pohybu návštevníkov.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Turistická hustota vyjadruje počet lôžok na km2 plochy.

Informačné stredisko je zariadenie v správe Štátnej ochrany prírody SR, ktoré vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Lokalita pre aktívne športy predstavuje lokalitu pre aktivity horského turizmu za hranicami zastavaného územia obce na území národných parkov (v zmysle §14 ods. 1 písm. b, c, d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Jedná sa najmä o aktivity ako horolezectvo a skalolezectvo, skialpinizmus, táborenie, stanovanie a bivakovanie, umiestňovanie lyžiarskych stredísk, bežecké lyžovanie, cykloturistika a pešia turistika.

 

Metodika:

Údaje o turistickej hustote sa zisťujú zo spracovaní štatistických výkazov vyčerpávajúcim zisťovaním za podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ), fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri podnikajúce v zmysle živnostenského zákona, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach a sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu SR.

Údaje o počte informačných stredísk pochádzajú od organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody SR, ktoré tieto zariadenia spravujú.

Údaje o počte lokalít pre aktívne športy získavajú organizačné útvary Štátnej ochrany prírody SR z podkladov, ktoré sú dostupné, resp. pri národných parkoch čiastočne z návštevných poriadkov (nejestvuje exaktná metodika platná pre všetky chránené územia). Výmery chránených území sú známe a z toho sa vypočítava pomer km/km2.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR, ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: