Preskočit na obsah

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2001) - Zmeny a doplnky (2011)

Dátum schválenia: 10. 8. 2011
Forma: uznesenie vlády: 513/2011
Dokument na stiahnutie: SK

Koncepčné zásady rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike sú uvedené v jej záväznej časti  schválenej Uznesením vlády SR č. 461/2011 Z. z., pričom sa navrhuje:
Záväzná časť
Záväzné zásady a regulatívy
9. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:
9.5. Viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok,
9.10. Na území národných parkov a chránených krajinných oblastí dodržiavať únosný pomer funkcie ochrany prírody a ostaných funkcií spojených s rekreáciou a turizmom.