Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Produkcia odpadov z cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie17.02.2022

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vyprodukovaných odpadov v sektore Hotely a reštaurácie, v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia. 

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva SR.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Kľúčová otázka

Aký je trend v produkcii odpadov vplyvom aktivít cestovného ruchu?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2000 do roku 2008 bol klesajúci trend produkcie odpadov v sektore Hotely a reštaurácie.
     
  • Od roku 2009 (zmena metodiky) do roku 2020 došlo k zníženiu produkcie odpadov (v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia) na 5 226 t v roku 2020.
     
  • Medziročne došlo k zníženiu produkcie o 63,9 %.

     
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_neutral
Jednoznačne pozitívny vývoj v znižovaní produkcie odpadov v sektore hotelov a reštaurácií do roku 2008. Odvtedy je trend menej výrazný, aj kvôli zmene metodiky. Oproti roku 2015 došlo k poklesu produkcie odpadov v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a k nárastu v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia. Medziročne došlo k výraznému poklesu produkcie odpadov v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby, ale k nárastu v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia.

 

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Cestovný ruch v porovnaní s inými odvetviami ekonomickej činnosti neprodukuje vysoké množstvá odpadov, často výrazné sezónne rozdiely v návštevnosti si však vyžadujú značné nároky na úroveň infraštruktúry a manažment. Charakteristickou črtou odvetvia cestovného ruchu v porovnaní s inými ekonomickými odvetviami ekonomickej činnosti sú malé množstvá vyprodukovaného environmentálne najškodlivejších nebezpečného a ostatného odpadu.

Veľmi pozitívne možno hodnotiť klesajúci trend produkcie odpadov v sektore Hotely a reštaurácie (do roku 2008), tieto vymedzené spravodajské jednotky však nepokrývajú všetky ekonomické subjekty podnikajúce v oblasti cestovného ruchu.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
 
 

Metodika:

Hodnotenie tohto indikátora do roku 2015 bolo v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý bol nahradený zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Indikátor je základným ukazovateľom na sledovanie vývoja produkcie odpadov z cestovného ruchu. Vyjadruje celkové množstvo odpadov, ktoré vznikli v v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia (klasifikácia NACE), do roku 2009 sa sledoval len sektor hotelov a reštaurácií.

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov (podľa Katalógu odpadov, ktorý ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: