Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v cestovnom ruchu

Dátum poslednej aktualizácie17.02.2022

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov, ktoré sú v cestovnom ruchu vynaložené na ochranu životného prostredia. Náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.

 

 

 

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

7. environmentálny akčný program EÚ (2013)

Európska únia v 7. environmentálnom akčnom programe ako jeden z prioritných cieľov určila zabezpečenie investícií do politiky v oblasti životného prostredia a klímy a riešenie environmentálnych externalít. V súvislosti s riešením environmentálnych externalít sa očakáva systematickejšie uplatňovanie zásady znečisťovateľ platí, a to najmä postupným ukončovaním dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj celkových nákladov vynaložených na ochranu životného prostredia v cestovnom ruchu?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2009 došlo k zvýšeniu nákladov na ochranu ŽP v cestovnom ruchu o 91,2 % (285 tis. eur v roku 2020).
     
  • Medziročne došlo k zníženiu nákladov na ochranu ŽP v cestovnom ruchu o 6,9 % (21 tis. eur).
     
  • Podiel nákladov na ochranu ŽP v cestovnom ruchu je v rámci celkových nákladov na ochranu ŽP v SR úplne nepatrný.
     
  • V súčasnosti údaje o celkových nákladoch zbiera štatistický úrad SR, ale nie sú verejne dostupné.
 
Zmena od roku 2009 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_neutral
Od roku 2009 došlo k zvýšeniu nákladov podnikov na ochranu ŽP v cestovnom ruchu. Od roku 2015 došlo k zvýšeniu nákladov podnikov na ochranu ŽP v cestovnom ruchu. Medziročne došlo k zníženiu nákladov podnikov na ochranu ŽP v cestovnom ruchu.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia tvoria náklady na ochranu životného prostredia podnikov s 20 a viac zamestnancami a náklady na ochranu životného prostredia obcí (verejné výdavky) v sektore cestovného ruchu. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov a obcí. Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR.
 
Investície na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia - v tomto prípade v sektore cestovného ruchu. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (Operačný program Životné prostredie, Operačný programu Základná infraštruktúra a ich nástupcovia), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP v sektore cestovného ruchu. Pod bežné náklady sa zahŕňajú vnútroorganizačné náklady (najmä mzdové) a náklady, ktoré organizácia hradí iným subjektom za poskytnuté environmentálne služby.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce. Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia v sektore cestovného ruchu sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce. Náklady v oblasti ochrany ŽP sú členené podľa klasifikácie CEPA 2000 (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure - Klasifikácia nákladov na ochranu životného prostredia podľa aktivít a výdavkov).

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: