Preskočit na obsah

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024

Dátum schválenia: 19. 4. 2020
Forma: Uznesenie vlády SR č. 239/2020
Dokument na stiahnutie: SK

Štátna environmentálna politika je v súčasnosti determinovaná najmä programovým vyhlásením vlády SR z apríla 2020 (na roky 2020 – 2024).

Vláda SR vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na zlepšenie stavu životného prostredia s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok.

Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a ku Agende 2030 a jej 17 cieľom udržateľného rozvoja. Vláda SR bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej Slovensko 2030) s dôrazom na otvorené vládnutie, transparentnosť a participáciu štátnej správy, podnikateľov, akademickej sféry, samosprávy a občianskej spoločnosti.

Vláda SR bude realizovať opatrenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 a iných nadväzujúcich sektorových stratégií.

V oblasti cestovného ruchu o. i. uvádza, že:
Základnú orientáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky bude určovať Stratégia rozvoja udržateľnéhocestovného ruchu do roku 2030, ktorá bude súčasťou Národného strategického plánu, a ktorá zadefinujestrategické ciele, nástroje a úlohy pre ich napĺňanie s ohľadom na udržateľné využívanie potenciálu krajiny,zvyšovanie ekonomického rastu regiónov a zlepšenie rozpoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej a autentickejdovolenkovej destinácie.