Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Index bežných druhov vtákov

Dátum poslednej aktualizácie20.01.2018

Definícia indikátora

Tento indikátor je hodnotený ako index a integruje početnosť populácie a rozmanitosť vybraných bežných druhov vtákov viazaných na konkrétne stanovištia. Vzácne druhy sú vylúčené. Zastúpené sú tu tri skupiny druhov vtákov: bežné druhy poľnohospodárskej krajiny (39 druhov), bežné lesné druhy (34 druhov) a všetky bežné druhy vtákov (167 druhov), ktoré zahrňujú druhy poľnohospodárskej krajiny, lesné druhy a ďalších 94 bežných druhov (všeobecné druhy).

Jednotka indikátora

Index 1990 = 100

Metadáta

Kľúčové zistenia

Populácia všetkých bežných vtákov sa v rokoch 1980 až 1998 postupne znižovala (s periodickým kolísaním) a následne sa stabilizovala. Z toho populácia bežných poľných druhov sa výrazne znížila už od roku 1980, zatiaľ čo lesné druhy (napriek výkyvom) zostali pomerne stabilné. Hlavnými dôvodmi tohto poklesu druhov poľnohospodárskej krajiny by mohla byť prebiehajúca intenzifikácia poľnohospodárstva (rozšírenejšie využívanie  monokultúr, používanie pesticídov, atď.) a narušenie stanovíšť. Naopak, stabilizácia v odlesňovaní a lepšia ochrana ostávajúcich lesných biotopov môže vysvetliť zdravší vývoj lesných druhov.
Majúc na pamäti, že, stále viac a viac krajín je zahrnutých do monitorovacej schémy a niektoré krajiny nenahlasujú údaje každý rok, je možné konštatovať, že od roku 1980 došlo k:
  • 12 % poklesu v indexe všetkých bežných druhov vtákov;
  • 54 % poklesu v indexe bežných druhov vtákov poľnohospodárskej krajiny;
  • 2 % nárastu v indexe bežných lesných druhov.
 
Index je hodnotený tiež na makro-regionálnej úrovni, kde trendy ukazujú pokles rozšírenia bežných druhov vtákov poľnohospodárskej krajiny a lesných vtákov v takmer každom regióne. Výnimkou je západná Európa, kde sa populácie lesných vtákov v skutočnosti od roku 1980 zvýšili.
 
 

Sumárne zhodnotenieMedzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Index bežných druhov vtákov" (Common bird index) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

 

Zdroj dát:

Eurostat

 

Odkazy k problematike: