Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Emisie skleníkových plynov na obyvateľa

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2019

Definícia indikátora

Tento indikátor popisuje vývoj antropogénnych emisií skleníkových plynov. Zahŕňa emisie spadajúce pod opatrenia Kjótskeho protokolu: oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a takzvané F-plyny. Emisie na obyvateľa zobrazujú rozdiely v merných emisiách členských štátov.
Súhrnné emisie skleníkových plynov sú vyjadrené v jednotkách ekvivalentu CO2. Ukazovateľ nezahŕňa emisií a presunov súvisiacich s využívaním pôdy, zmeny a lesníctva vo využívaní pôdy (LULUCF); ani zahŕňajú emisie z medzinárodnej leteckej a medzinárodnej námornej dopravy.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Kľúčové zistenia

V priebehu rokov 2000 - 2016 bol zaznamenaný klesajúci trend emisií skleníkových plynov na obyvateľa, kedy v rámci EU-28 emisie poklesli o 19,4 % a v SR o 17,5 %. Tento pokles bol čiastočne výsledkom kombinácie opatrení a politík EÚ a členských štátov a tieý dôsledkom ekonomickej recesi, či presunom niektorých aktivít produkujúcich vysoké množstvo emisií skleníkových plynov mimo hranice Európy.

Ako je zrejmé z mapy, Slovenská republika patrí ku krajinám s najnižším množstvom emisií skleníkových plynov na obyvateľa.


Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard, 2015

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Emisie skleníkových plynov na obyvateľa" (Greenhouse gas per capita) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: