Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Produktivita zastavaných a umelých nezastavaných území

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako podiel hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny na jej celkovej zastavanej ploche vrátane ulíc a iných nezastavaných umelých plôch. Z dôvodu možnosti porovnávania jednotlivých krajín je HDP počítané v miliónoch PPS - Purchasing Power Standard (v miliónoch kúpnej sily).

Jednotka indikátora

mil.PPS/km2

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 priemerná produktivita zastavaných a umelých nezastavaných území krajín EÚ 28 vyjadrená v miliónoch PPS na km2 predstavovala 80,8 mil.PPS/km2, pričom na Slovensku bola jej hodnota o niečo vyššia a to 82,8 mil.PPS/km2. Z mapy, ktorá porovnáva jednotlivé krajiny EÚ je zrejmé, že medzi najproduktívnejšie krajiny s produktivitou vyššou ako 100 mil.PPS/km2 patrí Luxembursko, Holandsko, Veľká Británia, Nemecko, Malta a Belgicko. Produktivitu zastavaných a umelých nezastavaných území nad priemerom EÚ 28 majú aj Írsko a Rakúsko.

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Produktivita zastavaných a umelých nezastavaných území" (Productivity of artificial land) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: