Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Chemický stav útvarov povrchových vôd

Dátum poslednej aktualizácie19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje chemický stav útvarov povrchových vôd

Jednotka indikátora

km

Metadáta

Kľúčové zistenia

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd v období rokov 2009 – 2012  bolo vykonané v 1 510 vodných útvaroch. Dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,5 %) vodných útvarov Slovenska a 37 (2,5 %) vodných útvarov nedosahovalo dobrý chemický stav.   

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostávalo z posúdenia výskytu 41 prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok v súlade s nariadením vlády SR č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. Súlad výsledkov monitorovania s ročnými priemermi a najvyššími prípustnými koncentráciami environmentálnych noriem kvality predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav.
Nedosiahnutie dobrého chemického stavu v dôsledku prekročenia noriem kvality bolo spôsobené nesyntetickými látkami (12 vodných útvarov) a syntetickými látkami. Syntetické látky boli indikované v 24 vodných útvaroch, z toho agregované priemyselné znečisťujúce látky boli zistené v 14 vodných útvaroch, pesticídy v 5 vodných útvaroch a ostatné znečisťujúce látky tiež v 5 vodných útvaroch.         

Celkovo 3,2 % dĺžky vodných útvarov SR nedosahuje dobrý chemický stav. Najnepriaznivejší stav je v čiastkovom povodí Bodvy (18,2 %) a v čiastkovom povodí Slanej, kde 8,7 % dĺžky nedosahuje dobrý chemický stav.

Najväčší podiel vodných útvarov s dobrým chemickým stavom k celkovému počtu vodných útvarov v povodí je v povodí Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení je najviac vodných útvarov (počet aj dĺžky) dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahujúcich dobrý chemický stav v čiastkovom povodí Váhu a Bodrogu vzhľadom na ich väčšiu rozlohu.

 

Sumárne zhodnotenie

Vyhodnotenie chemického stavu vodných útvarov podľa čiastkových povodí v období rokov 2009 – 2012

Čiastkové povodie Vodné útvary dosahujúce dobrý
chemický stav
Vodné útvary nedosahujúce dobrý
chemický stav
počet dĺžka (km) počet dĺžka (km)
Morava   77    879,00     1     11,00
Dunaj   17   352,30     1       17,40
Váh 539 6 387,30   11     188,50
Hron 184 1 907,25     4       41,70
Ipeľ 120 1 515,68     2       34,20
Slaná   85    902,65     4       85,90
Bodva   28    278,20     5      61,00
Hornád 134 1 603,10     2         8,80
Bodrog 216 2 585,95     6     107,50
Správne územie povodia Dunaja 1 400 16 411,43    36      555,60
Správne územie povodia Visly 73      829,55    1      11,30
Spolu SR   1 473 17 240,98    37      566,90
    97,55 %    96,82%     2,45 %     3,18 %
Zdroj: VÚVH
 


 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: