Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2021

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov (výdavkov) lesného hospodárstva, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia. Celkové náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.
 

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

 

 
Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze.

 

7. environmentálny akčný program EÚ (2013)

Európska únia v 7. environmentálnom akčnom programe ako jeden z prioritných cieľov určila zabezpečenie investícií do politiky v oblasti životného prostredia a klímy a riešenie environmentálnych externalít. V súvislosti s riešením environmentálnych externalít sa očakáva systematickejšie uplatňovanie zásady znečisťovateľ platí, a to najmä postupným ukončovaním dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2009 došlo k roku 2019 k poklesu nákladov lesníctva na ochranu životného prostredia (o 57,6 %), pričom v roku 2019 tento objem činil 226 tis. eur.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad Pozitivny trend emo_sad
Medzi rokmi 2009 2019 celkové náklady na ochranu ŽP v lesnom hospodárstve zaznamenali pokles. Od roku 2015 došlo k nárastu predmetných nákladov. Medziročne došlo k poklesu celkových nákladov na ochranu ŽP v lesnom hospodárstve.

Sumárne zhodnotenie

Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesníctve (tis. eur)

   

 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investície na ochranu ŽP
D
0
D
0
0
0
0
D
D
D D
Bežné náklady na ochranu ŽP
D
503
D
D

11

D
75
D
D 304 226
Spolu
533
503
426
D
11
D
75

264

466
D

D

Zdroj: ŠÚ SR
D – údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady (výdavky) na ochranu životného prostredia v sektore tvoria náklady na ochranu životného prostredia z podnikov s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investicie na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (operačné programy), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce.

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: