Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov (výdavkov) lesného hospodárstva, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia. Celkové náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.
 

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2009 došlo k poklesu nákladov lesníctva na ochranu životného prostredia, ich vývoj je však variabilný a mnohé údaje nie sú dostupné.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesníctve (tis. eur)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Investície na ochranu ŽP

D

0

D

0

0

0

0

 

 

 

 

D

D

D

Bežné náklady na ochranu ŽP

D

503

D

D

11

D

75

 

 

304

226

D

D

D

Spolu

533

503

426

D

11

D

75

264

466

304

226

D

D

D

Zdroj: ŠÚ SR

D – dôverný údaj

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady (výdavky) na ochranu životného prostredia v sektore tvoria náklady na ochranu životného prostredia z podnikov s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investicie na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (operačné programy), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce.

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: