Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe

Dátum poslednej aktualizácie 07.12.2021

Definícia indikátora

 
Indikátor popisuje vývoj nákladov, ktoré sú v priemyselnej výrobe vynaložené na ochranu životného prostredia. Náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady. Indikátor taktiež popisuje výnosy z ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe.

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (2013)

Ciele stratégie:

  • prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania,

  • zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti,

  • vytvárať dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života,

  • zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.

Pre splnenie strategického cieľa týkajúceho sa  zvýšenia príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti sa ako čiastkový cieľ uvádza zvýšenie podielu celkových výdavkoch na výskumu a vývoja minimálne do výšky 1,2 % HDP do roku 2020. Ďalej sa uvádza zvýšiť podiel súkromných zdrojov do výskumu a vývoja v pomere minimálne 2:1 k verejným zdrojom pri zachovaní minimálne súčasného podielu verejných zdrojov na celkových výdavkoch na výskum a vývoj.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 - 2024

Vláda SR bude pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia, v ktorom sa darí inováciám. Posilní konkurencieschopnosť priemyslu a smerom k ekologicky čistým výrobám. Efektívnym využívaním fondov EÚ zníži regionálne rozdiely a zvýši ochranu životného prostredia. Dôraz sa bude klásť na investície do pracovných miest s vyššou ekonomickou a spoločenskou hodnotou a podporu inovácií, vedy, výskumu a využívanie digitálnych technológií.

Vláda SR bude podporovať predovšetkým investície do ľudského kapitálu a zavádzanie motivačných mechanizmov pre súkromný sektor na investície do vedy a výskumu, ako aj podporu partnerstiev súkromných firiem, akademického a vedecko-výskumného prostredia a verejných inštitúcií.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe?

Kľúčové zistenia

  • Náklady na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe klesajú a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu nákladov o 13,9 %.
  • Investície v roku 2005 tvorili 59,2 % nákladov na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe a v roku 2020 sa ich podiel znížil na 27,1 %.
  • Náklady na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe v roku 2005 tvorili 39,8 % podiel na celkových nákladoch podnikov a v roku 2020 sa ich podiel znížil na 27,7 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_sad
 
V dlhodobom hodnotení bol zaznamenaný kolísavý trend vývoja nákladov na ochranu životného prostredia.
 
V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný mierne rastúci trend bežných nákladov. Investície do ochrany životného prostredia zaznamenali klesajúci trend.
 
Medziročne došlo k poklesu nákladov na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe.
 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Európska únia v 7. environmentálnom akčnom programe ako jeden z prioritných cieľov určila zabezpečenie výdavkov v oblasti životného prostredia a klímy a riešenie environmentálnych externalít. Dosiahnutie cieľov stanovených v 7. EAP bude vyžadovať primerané investície z verejných a zo súkromných zdrojov.

Náklady na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe rastú a v roku 2020 dosiahli 224 540 tis. eur a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu nákladov o 13,9 %.  V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo rovnako k poklesu nákladov o 20,7 %.  
 
Investície v roku 2005 tvorili 59,2 % nákladov na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe a v roku 2020 ich podiel sa znížil na 27,1 %.

Náklady na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe v roku 2005 tvorili 39,8 % podiel na celkových podnikových nákladoch a v roku 2020 ich podiel klesol na 27,7 %.V rámci investícií na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe najväčší rast v roku 2020 v porovnaní s rokom 2009 dosiahli investície v oblasti Iné (533,5 %) a najväčší podiel v roku 2020 dosiahli investície na ochranu ovzdušia (43,2 %).V rámci bežných nákladov na ochranu životného prostredia najväčší rast v roku 2020 v porovnaní s rokom 2009 dosiahli náklady na narábanie s odpadmi (65,5 %) a najväčší podiel v roku 2020 dosiahli náklady na narábanie s odpadmi (59,9 %).   Výnosy z ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe v roku 2020 dosiahli 164 287 tis. eur a v porovnaní s rokom 2009 vzrástli o 249,8 %. Výnosy v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 11,5 %. Podiel výnosov z ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe na celkových výnosoch na ochranu životného prostredia v rámci ekonomických činností v roku 2020 dosiahol 19,4 %.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia v príslušných sektoroch tvoria náklady na ochranu životného prostredia z podnikov s 20 a viac zamestnancami. Celkovú sumu nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov. Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR.
 
Investičné náklady sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia (ŽP) - t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (Operačný program Životné prostredie, Operačný programu Základná infraštruktúra), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.
 
Priemysel zahŕňa nasledujúce podniky s počtom zamestnancov 20 a viac:
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: