Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odpady z priemyselnej vyroby

Dátum poslednej aktualizácie 20.01.2022

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vyprodukovaných odpadov (nebezpečný odpad a ostatný odpad) z priemyselnej výroby - sekcia C podľa klasifikácie ekonomických činnosti SK NACE.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019) (pdf.)
Strategický dokument vlády Slovenskej republiky, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie.

Hlavný cieľ: Posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. V rámci nakladania s priemyselnými odpadmi je hlavným cieľom spracovanie a nastavenie celkovej koncepcie pre zhodnocovanie priemyselných odpadov.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 – 2024 (2021)

Medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska patrí zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Cieľom predkladaného programového vyhlásenia je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a podporiť prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Slovensko má veľký potenciál zefektívniť využívanie prírodných zdrojov. Vláda SR sa zameria na znižovanie skládkovania odpadov a dôraz sa bude klásť na predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu.

Vláda SR podporuje prechod na obehové hospodárstvo. MŽP SR vypracuje plán prechodu na obehové hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov.
 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj množstva vyprodukovaných odpadov v priemyselnej výrobe?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 v porovnaní s rokom 2008 došlo k zníženiu produkcie odpadov z priemyselnej výroby o 31,5 %.

  • Nebezpečné odpady vyprodukované z priemyselnej výroby v roku 2020 v porovnaní s rokom 2008 zaznamenali pokles o 40,2 %.

  • Medziročne došlo k rastu celkového množstva vyprodukovaných odpadov o 4,9 %.

  • Podiel množstva vyprodukovaných odpadov z priemyselnej výroby na celkovom množstve odpadov vyprodukovaných v rámci odvetví hospodárstva SR v roku 2020 dosiahol 30,1 %.

  • V roku 2020 sa priemyselná výroba podieľala 46,9 % na tvorbe nebezpečných odpadov a 29,4 % na tvorbe ostatných odpadov vyprodukovaných v rámci odvetví hospodárstva.

Zmena od roku 2008 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend emo_neutral emo_sad
 
Z dlhodobého hľadiska vznik  odpadov z priemyselnej výroby zaznamenal pozitívny vývoj v podobe poklesu množstva vyprodukovaných odpadov z priemyselnej výroby (ostatný aj nebezpečný odpad).

Množstvo vyprodukovaných odpadov malo v strednodobom hodnotení (od roku 2015) kolísavý trend. Najviac nebezpečných odpadov z priemyselnej výroby v sledovanom období vzniklo v roku 2018.
 
Medziročne došlo k miernemu nárastu celkovej tvorby odpadov z priemyselnej výroby.
 

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

V rámci produkcie nebezpečných odpadov z priemyselnej výroby zaznamenali v roku 2020 najväčší podiel na ich tvorbe odpady z tepelných procesov (20,4 %), odpady inak nešpecifikované v katalógu (16,1 %) a odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (15 %).

V rámci produkcie ostatných odpadov z priemyselnej výroby zaznamenali v roku 2020 najväčší podiel na ich tvorbe odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku (18,5 %), odpady z tepelných procesov (16,7 %) a stavebné odpady a odpady z demolácií (16,4 %).

V roku 2020 bolo v priemyselnej výrobe vyprodukovaných 3 060 414,9 t odpadov, z toho 195 584,3 t nebezpečných odpadov a 2 864 830,6 t ostatných odpadov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 4,9 %. Podiel celkového množstva vyprodukovaných odpadov z priemyslenej výroby predstavoval v hospodárstve SR 30,1 %.

 
 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Odpadom nie je

a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,

b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,

c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo

d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 
Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc)

Metodika:

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).

Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.

Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.
 
Priemyselná výroba zahŕňa podniky (odvetvia C 10 – 33) s počtom zamestnancov 20 a viac.

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností priemyselnej výroby:
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠU SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: