Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odpady z priemyselnej výroby

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vyprodukovaných odpadov (nebezpečný odpad a ostatný odpad) z priemyselnej výroby – sekcia C podľa klasifikácie ekonomických činnosti SK NACE.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)
Strategický dokument vlády Slovenskej republiky, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie.

Hlavný cieľ: Posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. V rámci nakladania s priemyselnými odpadmi je hlavným cieľom spracovanie a nastavenie celkovej koncepcie pre zhodnocovanie priemyselných odpadov.
 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 – 2027 (2023)

Vláda kladie dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschopnosť. Za týmto účelom sa vláda zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu predovšetkým do zelenej transformácie hospodárstva a do podpory tých projektov, ktoré majú výrazný prínos pre konkurencieschopnosť podnikov a rozvoj infraštruktúry chrániacej životné prostredie.

Vláda sa zaväzuje viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom s cieľom identifikovať v dostatočnej miere záujmy slovenského hospodárstva, ktoré bude následne na pôde hlasovacích orgánov Európskej únie presadzovať a obhajovať. Cieľom vlády je nevystavovať slovenský priemysel vyšším reguláciám, neuplatňovať prísnejšie obmedzenia a nepresadzovať nákladnejšie riešenia, ako predpokladajú smernice Európskej únie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj množstva vyprodukovaných odpadov v priemyselnej výrobe?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2022 v porovnaní s rokom 2008 došlo k zníženiu produkcie odpadov z priemyselnej výroby o 24,47 %.

  • Nebezpečné odpady vyprodukované z priemyselnej výroby v roku 2022 v porovnaní s rokom 2008 zaznamenali pokles o 28,9 %.

  • Medziročne došlo k nárastu celkového množstva vyprodukovaných odpadov o 6,17 %.

  • Podiel množstva vyprodukovaných odpadov z priemyselnej výroby na celkovom množstve odpadov vyprodukovaných v rámci odvetví hospodárstva SR v roku 2022 dosiahol 25,6 %

Zmena od roku 2008 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend emo_neutral emo_sad
 
Z dlhodobého hľadiska rokov 2008 – 2022 vznik  odpadov z priemyselnej výroby zaznamenal pozitívny vývoj v podobe poklesu množstva vyprodukovaných odpadov z priemyselnej výroby (ostatný aj nebezpečný odpad).

Množstvo vyprodukovaných odpadov malo v strednodobom hodnotení 2015 – 2022 kolísavý trend. Najviac nebezpečných odpadov z priemyselnej výroby v sledovanom období vzniklo v roku 2017.
 
Medziročne medzi rokmi 2021 – 2022 došlo k miernemu nárastu celkovej tvorby odpadov z priemyselnej výroby.
 

Sumárne zhodnotenie


 

Podrobné zhodnotenie

V roku 2022 bolo v priemyselnej výrobe vyprodukovaných 3 375 581 t odpadov, z toho 232 488 t nebezpečných odpadov a 3 143 093 t ostatných odpadov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 6,17 %. Podiel celkového množstva vyprodukovaných odpadov z priemyslenej výroby predstavoval v hospodárstve SR 25,6 %.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Odpadom nie je

a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,

b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,

c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo

d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 
Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc)

Metodika:

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vznikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).

Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť O – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo N – nebezpečné odpady.

Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.
 
Priemyselná výroba zahŕňa podniky (odvetvia C 10 – 33) s počtom zamestnancov 20 a viac.

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností priemyselnej výroby:
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení

 

Zdroj dát:

MŽP SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: