Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu. Úbytky pôdy sa týkajú úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Využívanie pôdy 

  • pri využívaní pôdy rešpektovať princípy a kritériá trvalo udržateľného rozvoja

  • realizáciou aktivít spojených s  využívaním pôdy neohrozovať ekologické funkcie pôdy

  • činnosti nesúvisiace s obhospodarovaním a využívaním pôdy realizovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu ekologických funkcií pôd

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 2027 (2023)

Vláda kladie dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschopnosť. Za týmto účelom sa vláda zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu predovšetkým do zelenej transformácie hospodárstva a do podpory tých projektov, ktoré majú výrazný prínos pre konkurencieschopnosť podnikov a rozvoj infraštruktúry chrániacej životné prostredie.

Vláda sa zaväzuje viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom s cieľom identifikovať v dostatočnej miere záujmy slovenského hospodárstva, ktoré bude následne na pôde hlasovacích orgánov Európskej únie presadzovať a obhajovať. Cieľom vlády je nevystavovať slovenský priemysel vyšším reguláciám, neuplatňovať prísnejšie obmedzenia a nepresadzovať nákladnejšie riešenia, ako predpokladajú smernice Európskej únie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu?

Kľúčové zistenia

  • Úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu majú kolísavý trend. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy boli zaznamenané v roku 2009, kedy úbytky poľnohospodárskej pôdy dosiahli 805 ha.
  • Úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu majú kolísavý trend. Najväčšie úbytky lesných pozemkov boli zaznamenané v rokoch 2008 a 2011, kedy úbytky lesných pozemkov dosiahli 7 ha.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral Pozitivny trend emo_sad
Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu v dlhodobom hodnotení 2005 – 2022 zaznamenal kolísavý trend. V strednodobom hodnotení 2015 – 2022 bol zaznamenaný výrazný pokles úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu. Medziročne medzi rokmi 2021 – 2022 došlo k miernemu nárastu úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu.
 

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu v roku 2005 boli 299 ha. V roku 2022 úbytky poľnohospodárskej pôdy dosiahli 48 ha. V porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu o 84 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 45,5 % úbytkov poľnohospodárskej pôdy. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu v hodnotenom období boli zaznamenané v roku 2009 (805 ha).   
 
Úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu v roku 2005 boli 2 ha a v roku 2022 neboli zaznamenané úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu. Najväčšie úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu boli zaznamenané v roku 2011 (7 ha).
 
Spolu úbytky poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu v roku 2005 dosiahli spolu 301 ha, v roku 2022 klesli na 48 ha, čo predstavovalo 84,1 % pokles. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 45,5 % úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond je nenahraditeľnou zložkou nášho životného prostredia, je prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zlepšenie starostlivosti o pôdny fond ako aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom upravujú viaceré právne normy a opatrenia, najmä zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch a zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Využitím údajov katastra nehnuteľností štát progresívnejšie uskutočňuje funkcie spojené s ochranou a revitalizáciou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastry nehnuteľností označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.
 
Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 
ÚGKK SR poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.
 
Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktorá bola vypracovaná na základe spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2), je súčasťou priemyslu C - Priemyselná výroba (C 10 - 33).
 

Zdroj dát:

ÚGKK SR

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: