Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu

Dátum poslednej aktualizácie 06.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu. Úbytky pôdy sa týkajú úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Využívanie pôdy 

  • pri využívaní pôdy rešpektovať princípy a kritériá  trvalo udržateľného rozvoja

  • realizáciou aktivít spojených s  využívaním pôdy  neohrozovať ekologické funkcie pôdy

  • činnosti nesúvisiace s obhospodarovaním a využívaním pôdy  realizovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu ekologických funkcií pôdy

Kľúčová otázka

Aký je vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu?

Kľúčové zistenia

  • Úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu majú kolísavý trend. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy boli zaznamenané v roku 2009, kedy úbytky poľnohospodárskej pôdy dosiahli 805 ha.
  • Úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu majú kolísavý trend. Najväčšie úbytky lesných pozemkov boli zaznamenané v rokoch 2008 a 2011, kedy úbytky lesných pozemkov dosiahli 7 ha.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral Pozitivny trend emo_sad
Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu v dlhodobom hodnotení zaznamenal kolísavý trend. V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný výrazný pokles úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu. Medziročne došlo k miernemu nárastu úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu.
 

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu v roku 2005 boli 299 ha. V roku 2020 úbytky poľnohospodárskej pôdy dosiahli 56 ha. V porovnaní s  rokom 2005 došlo k poklesu o 81,3 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 51,4 % úbytkov poľnohospodárskej pôdy. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu v hodnotenom období boli zaznamenané v roku 2009 (805 ha).   
 
Úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu v roku 2005 boli 2 ha a v roku 2020 dosiahli úbytky pôdy 1 ha. Najväčšie úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu boli zaznamenané v roku 2011 (7 ha).
 
Spolu úbytky poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu v roku 2005 dosiahli spolu 301 ha v roku 2020 klesli na 57 ha, čo predstavovalo 81,1 % pokles. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 54,1 % úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond je nenahraditeľnou zložkou nášho životného prostredia, je prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zlepšenie starostlivosti o pôdny fond ako aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom upravujú viaceré právne normy a opatrenia, najmä zákon č. 220/2004 Z.z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch a zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Využitím údajov katastra nehnuteľností štát progresívnejšie uskutočňuje funkcie spojené s ochranou a revitalizáciou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 

Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastry nehnuteľností  označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.
 
Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu pri trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku,
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.
 
Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktorá bola vypracovaná na základe spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2), je súčasťou priemyslu (B - Ťažba a dobývanie, C - Priemyselná výroba (C 10 - 33), D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov).

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností priemyselnej výroby (kategória "C"):
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení
 

Zdroj dát:

ÚGKK SR
 

Odkazy k problematike: