Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Index priemyselnej produkcie

Dátum poslednej aktualizácie 03.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj indexu priemyselnej produkcie (IPP) v priemyselnej výrobe, ktorý vyjadruje mieru zmeny v objeme priemyselnej výroby.


 

Jednotka indikátora

Index

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

V oblasti priemyslu, energetiky, pôdohospodárstva a dopravy by sa bez realizácie inovatívnych a efektívnych postupov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj nepodarilo zmierňovať v  súčasnosti definované problémy, resp. v súčasnosti definované slabé stránky a riziká. Regulácia vstupov a výstupov z týchto činností, či už po kvantitatívnej, alebo kvalitatívnej stránke, prináša výrazné zmeny, pretože práve tieto sektory sú zodpovedné za nepriaznivé dopady negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 - 2024

Vláda SR bude venovať systematickú pozornosť aj riešeniu problémov veľkých firiem. Bude zohľadňovať skutočnosť, že v hospodárstve SR má dominantné postavenie priemysel a priemyselná výroba a bude robiť všetko pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, aby aj naďalej zostal kľúčovým národohospodárskym odvetvím.

Vláda SR bude napomáhať transformácii slovenskej ekonomiky v ére digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie a nástupu nových obchodných modelov, napr. zdieľanej ekonomiky. Inteligentný priemysel sa nezaobíde bez moderných technológií, ktoré uľahčia aj prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo so zameraním sa na oživenie všetkých priemyselných odvetví po negatívnom dopade súčasnej krízy.

Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (2016)

Najvyšším cieľom Inteligentného priemyslu je vytvorenie siete navzájom prepojených tovární schopných spolupracovať (výrobných závodov a podnikov) v rámci dodávateľského reťazca. Budú zhmotnením  kooperácie najvyspelejšej technológie a robotiky, nezávislých výrobných procesov, nových materiálov a inteligentnej logistiky. Vďaka vysokej úrovni efektívnosti, vysokej pridanej hodnote dodávateľskej siete a vysokej úrovni digitalizácie budú inteligentné (digitálne) továrne stelesňovať zásady navrhnuté v tejto koncepcii a pôjdu príkladom.

Odporučanie:

  • podporovať vývoj a zavádzanie nových technológií a materiálov

  • vytvoriť sieť vzájomne prepojených, spolupracujúcich a integrovaných inteligentných (digitálnych) tovární

  • podporovať začlenenie nových obchodných modelov do dodávateľských sietí 

  • podporovať digitálne dodávateľské siete využívajúce Big Data na základe zásad jednotného digitálneho trhu (vrátane budovania dôvery, infraštruktúry služieb, platforiem)

  • podporovať nasadenie architektúry integrovanej bezpečnosti

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj indexu priemyselnej produkcie v priemyselnej výrobe?

Kľúčové zistenia

  • Index priemyselnej produkcie (priemerný mesiac roka 2015 = 100) medziročne klesol o 11,5 % a v porovnaní s prvým sledovaným rokom 2008 došlo k nárastu o 26,9 %.
  • Index priemyselnej produkcie v roku 2020 (rovnaké obdobie minulého roka = 100) medziročne klesol o 11,3 % a v porovnaní s prvým sledovaným rokom 2009 došlo k nárastu o 5,4 %.
Zmena od roku 2009 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_sad
Index priemyselnej produkcie  (priemerný mesiac roka 2015 = 100) od roku 2008 v porovnaní s rokom 2020 stúpol o 26,9 %. V strednodobom hodnotení Index priemyselnej produkcie (priemerný mesiac roka 2015 = 100) od roku 2015 v porovnaní s rokom 2020 stúpol o 1,5 %. Index priemyselnej produkcie  (priemerný mesiac roka 2015 = 100) medziročne klesol o 11,5 %.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Zostup produkcie v priemyselnej výrobe (priemerný mesiac roku 2015=100) v roku 2020 oproti roku 2019 ovplyvnil najmä pokles vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov 24,1 % v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení 23,5 %, vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov 17,1 %, vo výrobe dopravných prostriedkov 16,4 %, vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 16,3 % vo výrobe strojov a zariadení 12,7 % vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov 9,4 % vo výrobe elektrických zariadení o 6,7 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení strojov a zariadení 6,4 %, vo výrobe drevených a papierových výrobkov 3,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov 2,6 %. K nárastu výroby došlo len vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov 4,5 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov 0,9 %.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Index priemyselnej produkcie (IPP) vyjadruje mieru zmeny v objeme priemyslu založenej na výbere podnikov a výrobkov. Metóda výpočtu je v súlade so štandardami EÚ. Podniky sa zaraďujú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
 

Metodika:

Index priemyselnej produkcie sa počíta podľa metodiky platnej v Európskej únii na základe normy o krátkodobých ukazovateľoch. Jeho výpočet je založený na zmene objemu vybraných výrobkov a na dvojstupňovom váhovom systéme. Index charakterizuje zmenu priemyselnej produkcie v bežnom roku vo vzťahu k bázickému roku. Indexy sú vypočítavané k určitému obdobiu, napríklad indexy romr = 100 (rovnaké obdobie minulého roka), alebo priemerný mesiac 2010 = 100.

Priemyselná výroba zahŕňa nasledujúce podniky s počtom zamestnancov 20 a viac:
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení
 
Uvedený indikátor sleduje vývoj indexu priemyselnej produkcie len v priemyselnej výrobe. Zdrojom údajov sú ročné štrukturálne zisťovanie podnikov, doplnené o kumulatívne údaje z mesačných priemyselných zisťovaní. Okrem indexu priemyselnej produkcie v priemyselnej výrobe sa zverejňuje index priemyselnej produkcie v priemysle, ktorý zahŕňa čiastkové indexy za ťažbu a dobývanie, priemyselnú výrobu, dodávku elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávku vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov.


Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat
 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

 Odkazy k problematike: