Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Index priemyselnej produkcie v priemysle

Dátum poslednej aktualizácie 12.12.2019

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj indexu priemyselnej produkcie (IPP) v priemysle, ktorý vyjadruje mieru zmeny v objeme priemyslu


 

Jednotka indikátora

Index

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu (2013)
 
Opatrenia sú po obsahovej stránke štruktúrované do štyroch častí. Štvrtá časť materiálu konkretizuje opatrenia hospodárskej politiky na podporu hospodárskeho rastu, ich všeobecnú charakteristiku, základné postuláty, prioritné oblasti a ciele opatrení.  Pri podpore podnikania a investovania v SR by sa malo garantovať dodržanie systémových kritérií:
  • proexportná orientácia produkcie (vzhľadom na veľkosť trhu Slovenskej republiky a jeho kapacitnej možnosti saturácie produkcie),
  • tvorba nových pracovných miest s osobitným zreteľom na perspektívne odvetvia a technologicky progresívne, moderné a sofistikované výroby,
  • zapojiť do globálnych výrobných sietí malé a stredné podniky SR,
  • vybudovanie základne pre priemyselný výskum v SR a jeho zapojenie do nadnárodných výskumných sietí.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (2013)
 
Ciele stratégie:
  • prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania,
  • zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti,
  • vytvárať dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života,
  • zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.
Pre splnenie strategického cieľa týkajúceho sa  zvýšenia príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti sa ako čiastkový cieľ uvádza zvýšenie podielu celkových výdavkoch na výskumu a vývoja minimálne do výšky 1,2 % HDP do roku 2020. Ďalej sa uvádza zvýšiť podiel súkromných zdrojov do výskumu a vývoja v pomere minimálne 2:1 k verejným zdrojom pri zachovaní minimálne súčasného podielu verejných zdrojov na celkových výdavkoch na výskum a vývoj.
 
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)
 
V programovom vyhlásení sa uvádza, že v hospodárstve SR má dominantné postavenie priemysel. Priemyselná výroba bude naďalej kľúčovým národohospodárskym odvetvím. Dôležitým prvkom spracovateľského priemyslu v roku 2020 bude jeho charakteristická vlastnosť nositeľa a generátora nových technologických zmien, ktoré sú nositeľmi „inteligentnej“ zamestnanosti. Takzvaná eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej výroby bude elementom, ktorý zohrá významnú úlohu v hľadaní rovnováhy hospodárskeho, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja SR. Je nevyhnutné v SR plne rozvinúť princípy a kultúru nového stupňa výrobných vzťahov nazývaných ako PRIEMYSEL 4.0. Východiskom bude už prijatá Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3). K naplneniu tohto cieľa prispejú zdroje na zvýšenie inovačnej výkonnosti stredných podnikov prostredníctvom Operačného programu výskum a inovácie. Vláda bude pokračovať v podpore integrovaného a dlhodobého systému návratnej podpory národných investičných priorít SR prostredníctvom štruktúry Slovak Investment Holding. Okrem univerzitného výskumu je nevyhnutné vytvárať základňu pre priemyselný výskum zvýšením a spružnením inovačnej výkonnosti celého priemyslu v SR.
 
Vláda bude podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov. V tejto oblasti bude preskúmaná surovinová politika SR s identifikáciou kritických surovín pre rozvoj hospodárstva SR. Vláda vytvorí primerané podmienky pre aktívne využívanie princípov iniciatívy Európskeho odporúčania pre malé podnikanie (Small Business Act for Europe) a Akčného plánu pre podnikanie 2020.

oblasti životného prostredia je základným cieľom vytvoriť vhodné predpoklady k postupnému prechodu na konkurencieschopné zdrojovo efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné zamerať sa na podporu efektívneho využívania zdrojov, znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobovanie sa zmene klímy, ochranu, zachovávanie a zlepšenie ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu.

Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (2016)

Koncept Inteligentného priemyslu má jednoznačný cieľ – presvedčiť verejnosť o nevyhnutnosti konkrétnych krokov prostredníctvom odporúčaní, ktoré udržia pozíciu slovenských podnikov na priemyselnej mape Európy a v globálnych štruktúrach tak, aby prispievali k sile a vplyvu v ekonomike a fungovaniu celej spoločnosti. Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko je očakávanou reakciou na štvrtú priemyselnú revolúciu, v ktorej priemyselná výroba vstupuje do prelomovej etapy – po ére pary, elektriny a počítačov prichádza obdobie digitalizácie. Hlavnými adresátmi zmien, ktoré so sebou prináša koncept Inteligentného priemyslu, sú slovenské priemyselné podniky, ktoré vďaka možnosti efektívnejšej výroby a predaja produktov navýšia svoju konkurencieschopnosť. Zmeny predstavujú výhody aj pre malé a stredné podniky, predovšetkým dodávateľov zariadení, technológií a služieb vďaka prepojenej priemyselnej výrobe.

Bolo prijaté rozhodnutie zriadiť Platformu inteligentného priemyslu so zastúpením podnikateľského a akademického sektora a vypracovať akčný plán inteligentného priemyslu SR.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj indexu priemyselnej produkcie v priemyselnej výrobe?

Kľúčové zistenia

  • Index priemyselnej produkcie v priemysle (priemerný mesiac roka 2015 = 100) narastá a v porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu o 33,8 %.
  • Index priemyselnej produkcie v priemysle v roku 2018 (rovnaké obdobie minulého roka = 100) medziročne stúpol o 1,1 %.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_none emo_smile emo_smile
Indikátor je sledovaný od roku 2008. V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný rastúci trend.
Medziročne došlo k nárastu indexu priemyselnej produkcie v priemyselnej výrobe.
 
 

Sumárne zhodnotenie

 


Podrobné zhodnotenie

Index priemyselnej produkcie v priemysle sa v roku 2018 oproti roku 2008 zvýšil o 33,8 %. Index priemyselnej produkcie v priemysle v roku 2018 oproti minulému roku stúpol o 1,1 %. Zvýšenie produkcie v priemysle v roku 2018 oproti minulému roku ovplyvnil najmä rast vo výrobe motorových vozidiel o 14,3 %, vo výrobe odevov o 4,9 %, vo výrobe papiera a paierových výrobkov o 4,4 %, vo výrobe a spracovaní kovov  o 6,4%, vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,5 % a vo výrobe strojov a zariadení o 6,2%. K najvýraznejšiemu poklesu výroby došlo vo výrobe  počítačových, elektronických a optických výrobkov o 20,1 %, vo výrobe dopravných prostriedkov o 17,9% a vo výrobe textilu o 10,9%.

 

Definície súvisiace s indikátorom:

Index priemyselnej produkcie (IPP) vyjadruje mieru zmeny v objeme priemyslu založenej na výbere podnikov a výrobkov. Metóda výpočtu je v súlade so štandardami EÚ. Podniky sa zaraďujú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Metodika:

Index priemyselnej produkcie sa počíta podľa metodiky platnej v Európskej únii na základe normy o krátkodobých ukazovateľoch. Jeho výpočet je založený na zmene objemu vybraných výrobkov a na dvojstupňovom váhovom systéme. Index charakterizuje zmenu priemyselnej produkcie v bežnom roku vo vzťahu k bázickému roku. Indexy sú vypočítavané k určitému obdobiu, napríklad indexy romr = 100 (rovnaké obdobie minulého roka), alebo priemerný mesiac 2010 = 100.

Priemyselná výroba zahŕňa nasledujúce podniky s počtom zamestnancov 20 a viac:
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení
 
Uvedený indikátor sleduje vývoj indexu priemyselnej produkcie len v priemyselnej výrobe. Zdrojom údajov sú ročné štrukturálne zisťovanie podnikov, doplnené o kumulatívne údaje z mesačných priemyselných zisťovaní. Okrem indexu priemyselnej produkcie v priemyselnej výrobe sa zverejňuje index priemyselnej produkcie v priemysle, ktorý zahŕňa čiastkové indexy za ťažbu a dobývanie, priemyselnú výrobu, dodávku elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávku vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov.


Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat
 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

 Odkazy k problematike: