Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v doprave

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov, ktoré sú vynaložené v doprave na ochranu životného prostredia. Náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019); (pdf.)

6. Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Zavedú sa emisné zóny v mestách a podporia sa dopravné riešenia bez negatívnych klimatických vplyvov.
 
6.2 Zavádzať udržateľné riešenia v doprave
Ceny palív by mali odzrkadľovať ich environmentálne dopady. U fosílnych palív bude preto postupne vyrovnané daňové zaťaženie benzínu a nafty s ohľadom na konkurencieschopnosť a zabezpečenie podpory alternatívnych palív spolu s budovaním infraštruktúry. Preferované budú dlhodobo udržateľné riešenia. Súčasťou podpory udržateľných riešení v doprave je úsilie o zmeny v celkovej deľbe prepravnej práce. V nákladnej doprave o presun prepravnej práce z cestnej dopravy na železničnú resp. vodnú dopravu a v osobnej doprave o presun prepravnej práce z individuálnej automobilovej dopravy na verejnú, mestskú, cyklistickú a pešiu dopravu.
 
 
Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC5)
Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovanie počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.
 

Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

V oblasti priemyslu, energetiky, pôdohospodárstva a dopravy by sa bez realizácie inovatívnych a efektívnych postupov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj nepodarilo zmierňovať v  súčasnosti definované problémy, resp. v súčasnosti definované slabé stránky a riziká. Regulácia vstupov a výstupov z týchto činností, či už po kvantitatívnej, alebo kvalitatívnej stránke, prináša výrazné zmeny, pretože práve tieto sektory sú zodpovedné za nepriaznivé dopady negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie.

 
 
Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu
 
Vláda SR sa bude pri implementácii dopravnej politiky, ktorej cieľom má byť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém, držať nasledovných princípov:
  • rozhodovanie na základe dát a spoločenskej pridanej hodnoty,
  • dopravná politika štátu, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast ,
  • posilnenie postavenia výskumu a vývoja a podpora inovácií v oblasti dopravnej politiky štátu,
  • zapojenie nových finančných nástrojov v rámci rozvoja potenciálu jednotlivých druhov dopravy,
  • zavádzanie integrovanej dopravy zameranej na používanie ekologických spôsobov dopravy,
  • dopravná infraštruktúra bude generovať priestor pre nové služby, vyššiu spoľahlivosť a viac flexibility v oblasti dopravy a celého hospodárstva.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v doprave?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2009 – 2019 náklady na ochranu životného prostredia v doprave zaznamenali pokles. Bežné náklady v roku 2020 dosiahli 8 061 tis.eur, investície sa od tohto roku samostatne neuvádzajú. 
  • Náklady na ochranu životného prostredia v doprave predstavovali v roku 2019 len 0.99 % z celkových nákladov vynaložených na ochranu ŽP, zatiaľ čo v roku 2009 to bolo 7,8 %.
Zmena od roku 2009 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral udaje nie su k dispozici
Náklady na ochranu životného prostredia v doprave zaznamenali pokles. Bežné náklady na ochranu životného prostredia v doprave od roku 2018 narástli, investície boli na rovnakej úrovni.  Bežné náklady na ochranu životného prostredia v doprave medziročne mierne narástli, investície sa od roku 2020 samostatne neuvádzajú.
     

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Investície na ochranu životného prostredia v sektore doprava v sledovanom období rokov 2009 – 2019 mali kolísavý charakter, pričom najvyššiu hodnotu 34 258 tis.eur dosiahli v roku 2009, naopak, najnižšiu úroveň dosiahli roku 2018. Od roku 2020 sa investície na ochranu životného prostredia v sektore doprava samostatne neuvázajú.
Bežné náklady na ochranu životného prostredia v sledovanom období rokov 2009 – 2020 zaznamenali pokles o 22,2 %, medziročne narástli o 19,2 %. Najmenej finačných prostredkov vynaložených na ochranu životného prostredia v doprave bolo v období rokov 2014 – 2017.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Investície na ochranu ŽP v sektore sú  investície vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku slúžiaceho na ochranu životného prostredia (stroje, zariadenia, pozemky) formou kúpy alebo vytvorené vo vlastnej réžii vrátane technického zhodnotenia.
 
Bežné náklady sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútroorganizačných nákladov (najmä mzdových) a nákladov, ktoré organizácia hradí iným subjektom  za poskytnuté environmentálne služby.
 
Náklady podnikov tvoria súčet investičných nákladov na ochranu ŽP a bežných nákladov na ochranu ŽP.  
 

Metodika:

Indikátor popisuje finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené v sektore energetika na ochranu životného prostredia. Jedná sa o sekciu D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)). Finančné prostriedky - náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia v energetike a bežné náklady. Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami.
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: