Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Využívanie ekologických palív v doprave

Dátum poslednej aktualizácie15.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje spotrebu ekologických palív: skvapalneného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemného plynu (CNG). Indikátor sa od roku 2018 nesleduje.

Jednotka indikátora

t, m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC 5)
Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovaním počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.
 
 

Základný strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu. 
Vízia do roku 2030: dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok.
 
Ekonomická a zároveň ekologická energia:
Do roku 2020 budú vypracované kritériá udržateľného využívania všetkých obnoviteľných zdrojov. V cenách za energie budú zahrnuté všetky externé náklady. Legislatívna a finančná podpora bude zameraná na zdroje, ktoré splnia kritériá udržateľnosti a nebudú mať negatívne vplyvy na životné prostredie. Zároveň sa zvýši transparentnosť a informovanosť verejnosti o energetike a energetických projektoch. Podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe, spotrebe energií a v doprave, úspory energií a pokles emisií skleníkových plynov bude v súlade s európskym a národným energeticko-klimatickým plánom SR do roku 2030.
Čisté ovzdušie
Postupne bude utlmená výroba elektriny z uhlia. Vykurovanie v domácnostiach a doprava v mestách sa posunie k environmentálne prijateľnejším alternatívam. Posilní sa princíp uplatňovania BAT v priemysle, v energetike, ale aj v poľnohospodárstve a v ďalších odvetviach aj pre menšie zariadenia.

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa spotreba ekologických palív v doprave?

Kľúčové zistenia

  • Spotreba ekologických palív LPG a CNG v sledovanom období rokov 2005 – 2018 mala kolísavý charakter.
  • V roku 2018 sa spotreba LPG zvýšila o 6,23 % oproti roku 2005, medziročný nárast predstavoval 4,3 %.
  • Spotreba CNG zaznamenala v hodnotenom období nárast do roku 2015 a po tomto roku klesala. Pokles spotreby CNG v období rokov 2015 – 2018 predstavoval 35,2 % a medziročne 11,9 %
  • Spotreba LPG a CNG sa od roku 2018 nesleduje.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_sad emo_neutral
Spotreba ekologických palív LPG a CNG sa zvýšila.
V spotreba LPG a CNG došlo k poklesu.
Spotreba LPG zaznamenala mierny medziročný nárast. Spotreba CNG medziročne poklesla.
 

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Motorové palivá skvapalnený ropný plyn – skvapalnený propán-bután (LPG) a stlačený zemný plyn (CNG) zatiaľ predstavujú u nás z krátkodobého, či strednodobého hľadiska určitú alternatívu  voči motorovým benzínom a motorovej nafte, ako lacnejšie a environmentálne priaznivejšie pohonné látky. Treba však zdôrazniť, že sú to  fosílne palivá, ktorých výroba je úzko spojená s ťažbou a spracovaním ropy, teda majú pôvod v neobnoviteľných energetických zdrojoch.
 
Spotreba alternatívneho paliva LPG (propán – bután) v sledovanom období rokov 2005 – 2018 mala kolísavý charakter a pohybovala sa približne na úrovni 31 tis. ton. K výraznému poklesu o cca 29 % došlo v období rokov 2005 – 2010. V roku 2018 medziročný nárast predstavoval 4,2 % a spotreba bola prilbližne na úrovni roku 2014.
 
Spotreba CNG v sledovanom období rokov 2005 – 2018 narástla o 35,3 %. Nárast spotreby tejto pohonnej látky kulminoval v roku 2010 a v roku 2015 kedy bola spotreba CNG na úrovni 11 mil. m3 a po tomto roku boli zaznamenané už len medziročné poklesy. V roku 2018 klesla spotreba CNG na úroveň 7 mil. m3, čo predstavuje pokles o 35,3 % oproti roku 2015.  

Medzinárodné porovnanie

EEA: Využívanie čistých a aleternatívnych palív  (Use of cleaner and alternative fuels)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

LPG  (skvapalnený ropný plyn / liquefield petroleum gas) – získava sa pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Spravidla je to skvapalnená zmes propán-butánu a používa sa ako palivo.
 
CNG (stlačený zemný plyn / compressed natural gas) – získava sa stlačením zemného plynu na tlak 20 – 22 MPa a využíva sa ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory. Je to ekologické palivo, pretože vysoký obsah vodíka v metáne je príčinou nízkeho podielu CO2 na jednotku uvoľnenej energie.
 

Metodika:

Základné informácie pre celkovú bilanciu spotreby pohonných látok  a stanovenie spotreby pohonných látok v cestnej doprave predstavujú údaje o výrobe, dovoze, distribúcii a predaji automobilových benzínov a motorovej nafty získané od výrobcov pohonných látok – Slovnaft a. s. Bratislava, z Colného riaditeľstva SR, Štatistického úradu SR (predbežné údaje).
Údaje o distribúcií a predaji plynných palív motorových vozidiel – LPG sú poskytované výhradnými distribútormi pre sieť čerpacích staníc LPG a o predaji stlačeného zemného plynu CNG na plniacich staniciach SR sú poskytnuté kompetentným pracovníkmi SPP a. s. a SAD, ktoré tieto plniace stanice prevádzkujú. Využívajú sa ako reálne údaje a slúžia aj ako vstupný údaj pre potreby výpočtu emisií z cestnej dopravy programom COPERT 4. Údajmi disponuje a spracováva Výskumný ústav dopravný a.s., Žilina a poskytuje ich len na vyžiadanie.
 

Zdroj dát:

VÚD a.s. (Správa „Monitoring a analýza životného prostredia“)


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: