Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Zabratie pôdy dopravnou infraštruktúrou

Dátum poslednej aktualizácie 24.01.2020

Definícia indikátora

Indikátor popisuje zabratie pôdy dopravnou infraštruktúrou, výmeru pôdy a podiel z celkovej výmery.

Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Opatrenia:
 • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd;
 • udržateľné obhospodarovanie lesov

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
 
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR

Kľúčová otázka

Aký je záber pôdy dopravnou infraštruktúrou?

Kľúčové zistenia

 • Zabratie pôdy dopravnou infraštruktúrou v roku 2017 predstavovalo 0,56 % z celkovej výmery SR (4 903 407 ha), pričom najväčší podiel záberu pôdy dopravnou infraštruktúrou tvorí cestná doprava s podielom 0,29 %, nasledovaná železničnou dopravou s podielom 0,22 %. Podiel leteckej a vodnej dopravy je zanedbateľný.
 • V roku 2017 dopravná infraštruktúra zaberala 28 055 ha z čoho cestná dopravná infraštruktúra zaberala výmeru 14 193 ha (bez miestnych komunikácií), železničná infraštruktúra 12 150 ha, letecká infraštruktúra 1 537 ha a vodná dopravná infraštruktúra 175 ha.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend emo_smile
Došlo k zmene metodiky a údaje sú navzájom neporovnateľné. Výmera pôdy zabratej dopravnou infraštruktúrou predstavuje len 0,55 % z celkovej výmery SR. Nedošlo k významným medziročným zmenám.

Sumárne zhodnotenie


Výmera pôdy zabratej dopravnou infraštruktúrou v rokoch 2014 - 2017 (ha)

 

2014

2015

2016

2017

Cestná infraštruktúra

13 945,5393

14 114,0377

14 137,7966

14 193,0747

Železničná infraštruktúra

11 727,2602

11 850,2836

11 968,7844

12 150,4936

Vodná infraštruktúra

185,07

185,0650

185,0702

175,8299

Letecká infraštruktúra

1 537,2862

1516,9532

1 523,1958

1537,9742

Zdroj: VÚD a.s.

Podrobné zhodnotenie

V rámci výstavby priemyselných parkov, stavieb pre obchodné reťazce, občianskej a bytovej výstavby, výstavby cestnej infraštruktúry dochádza k presunu pôdy medzi jednotlivými kategóriami pôdneho fondu. V súvislosti s uvedenými presunmi bol zaznamenaný v roku 2018 nárast zastavaných plôch o 910 ha, t. j. 0,45 %.
 
Vývoj úhrnných hodnôt druhov pozemkov v SR v rokoch 2010 – 2018
Druh pozemku Výmera (ha)
2010 2015 2016 2017 2018
Poľnohospodárska pôda 2 414 291 2 389 617 2 385 328 2 381 953 2 379 101
Lesné pozemky 2 011 250 2 020 116 2 022 522 2 024 374 2 026 027
Vodné plochy 94 761 95 278 95 257 95 256 95 296
Zastavané plochy 230 589 235 511 236 281 236 979 237 889
Ostatné plochy 152 753 162 937 164 046 164 858 165 094
Celková výmera SR 4 903 644 4 903 459 4 903 434 4 903 420 4 903 407
Zdroj: ÚGKK SR

Prírastok výmery pôdy zabratej cestnou dopravnou infraštruktúrou – plochou vozovky v roku 2017 tvoril 55,2781 ha (0,39 %). Plocha vozovky v roku 2017 bola 14 193,0747 ha. Pri stanovení výmery pôdy zabratej cestnou dopravnou infraštruktúrou bola braná do úvahy plocha vozovky diaľnic, diaľničných privádzačov, rýchlostných ciest, privádzačov rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy.
 
V roku 2017 výmera pôdy zabratej železničnou infraštruktúrou bola 12 150,4936 ha, čo oproti roku 2016 predstavuje  nárast  o 1,52 % (181,7092 ha). Zmena vo výmere pôdy zabratej železničnou dopravnou infraštruktúrou  nepredstavuje reálny nárast záberu pôdy. Vznikla v súvislosti s majetkoprávnym  usporiadaním pozemkových plôch pod dopravnou infraštruktúrou a z dôvodu zabezpečenia pozemkových plôch pre účely modernizácie infraštruktúry (modernizácia tratí – koridory).
 
Záber pôdy leteckou infraštruktúrou v roku 2017 predstavoval 1 537,9742 ha, čo oproti roku 2016 predstavuje nárast o 14,7784 ha (0,97 %).
 
Vo vývoji výmery zabratia pôdy vodnou infraštruktúrou neboli zaznamenané žiadne významné zmeny a od roku 2008 výmera predstavuje 185,07 ha.    
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Pôdny fond je súhrn pozemkov, ktoré sú objektmi evidencie nehnuteľnosti, respektíve pozemkového katastra. Každý pozemok na území Slovenskej republiky je zaradený do niektorej účelovej kategórie pôdneho fondu. V Slovenskej republike sa evidujú tieto účelové kategórie pôdneho fondu, tzv. druhy pozemkov – orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, lúky, pasienky a ich súhrn v kategórii poľnohospodárska pôda, ďalej lesná pôda, rybníky, ostatné vodné plochy, zastavané plochy a ostatné plochy. Súhrn plochy všetkých kategórií tvorí celkovú plochu povrchu územia štátu – pôdny fond.

Lesné pozemky tvoria pozemky porastené lesnými drevinami, pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť, pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu, pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií. Ďalej sem patria pozemky, ktoré možno využiť na zalesnenie, pozemky, ktoré sa majú zalesniť z vodohospodárskych alebo pôdoochranárskych dôvodov, nezalesnené pozemky vnútri lesov a pod.

Vodné plochy sú rybníky, potoky, močiare, jazerá, prieplavy, odvodňovacie a zavodňovacie kanály a iné vodné toky.

Zastavané plochy tvoria pozemky, na ktorých sú postavené stavby a nádvoria, diaľnice, cesty, miestne komunikácie, dráhy, letiská, prístavy.

Ostatné plochy sú všetky pozemky, ktoré nie sú poľnohospodárskou pôdou, lesnými pozemkami, vodnými plochami a zastavanými plochami a nádvoriami.
 

Metodika:

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a  STN 73 6100 sa pozemné komunikácie rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na: diaľnice, cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty), cesty (cesty I. triedy, cesty II. triedy, cesty III. triedy), miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Plocha záberu pôdy cestnou dopravou v Slovenskej republike bola stanovená na základe plochy vozoviek jednotlivých tried cestných komunikácií.

Záber pôdy leteckou dopravnou infraštruktúrou bol stanovený na základe výmery medzinárodných letísk na území Slovenskej republiky:
 
 • Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava
 • Letiska Košice
 • Letiska Piešťany
 • Letiska Sliač
 • Letiska Žilina
 • Letiska Poprad-Tatry
 • Letiska Prievidza
 • Letiska Nitra
Z hľadiska záberu pôdy dopravnou infraštruktúrou vodnej dopravy sa brali do úvahy verejné prístavy Slovenskej republiky:
 
 • Verejný prístav Bratislava
 • Verejný prístav Komárno
 • Verejný prístav Štúrovo
 
Na Slovensku sa od 1. januára 2002 Železnice SR (ŽSR) podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). Následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK Cargo) zabezpečujúcu nákladnú dopravu.
Výmera pôdy zabratej železničnou dopravnou infraštruktúrou je uvedená pre osobnú aj nákladnú dopravu v rámci železničnej dopravnej infraštruktúry.


Zdroj dát:

ÚGKK SR, VÚD a.s., SSC


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: