Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Ceny palív a dane z ceny palív

Dátum poslednej aktualizácie11.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj cien motorových palív (nafta, benzíny a LPG) a dane z ceny palív .

Jednotka indikátora

eur/l

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
6. Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Zavedú sa emisné zóny v mestách a podporia sa dopravné riešenia bez negatívnych klimatických vplyvov.
 
6.2 Zavádzať udržateľné riešenia v doprave
Ceny palív by mali odzrkadľovať ich environmentálne dopady. U fosílnych palív bude preto postupne vyrovnané daňové zaťaženie benzínu a nafty s ohľadom na konkurencieschopnosť a zabezpečenie podpory alternatívnych palív spolu s budovaním infraštruktúry. Preferované budú dlhodobo udržateľné riešenia. Súčasťou podpory udržateľných riešení v doprave je úsilie o zmeny v celkovej deľbe prepravnej práce. V nákladnej doprave o presun prepravnej práce z cestnej dopravy na železničnú resp. vodnú dopravu a v osobnej doprave o presun prepravnej práce z individuálnej automobilovej dopravy na verejnú, mestskú, cyklistickú a pešiu dopravu.
 
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2017)

Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC 5)

Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovaním počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.
 

Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (2019)

Na základe smernice 2014/94/EÚ si všetky definované alternatívne palivá zasluhujú pozornosť členských štátov, rešpektujúc technologickú neutralitu a osobitné výhody využitia jednotlivých alternatívnych palív v rôznych segmentoch dopravy. Vhodnou kombináciou rôznych alternatívnych palív je možné splniť záväzky SR a EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov
a znečisťujúcich látok, ako aj ciele stanovené v Národného politického rámca.
 
Medzi navrhnuté opatrenia NPR patria:
 • Zahrnutie témy alternatívnych palív do všetkých relevantných stratégií a politík štátu
 • Podpora využívania alternatívneho paliva CNG a LNG v doprave
 • Porovnávanie jednotkových cien alternatívnych palív
 
 
Základný dokument, ktorý definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií v SR v kontexte súčasného vývoja v krajinách EÚ. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou, ku ktorej sa SR prihlásila. Stratégia definuje podmienky na realizáciu vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja SR do roku 2030, resp. 2050.
V sektore doprava dekarbonizácia s využitím vodíka znižuje niektoré negatívne vplyvy mobility na životné prostredie. Je možné ju dosiahnuť:
 • využívaním dopravných prostriedkov s vodíkovým pohonom v bežnej prevádzke,
 • výrobou dopravných prostriedkov s vodíkovým pohonom, hľadaním inovačných príležitostí v domácom vývoji,
 • transformáciou výrobných programov výrobcov dielov a modulov pre pohony s využitím vodíka, pričom preferované bude využitie výsledkov domáceho vývoja.
 
 
OBLASŤ DOPRAVY A VÝSTAVBY
 
V oblasti dopravy vláda:
 • zabezpečí aktualizáciu strategického rámca v oblasti dopravy. Vyhodnotí plnenie cieľov a opatrení dlhodobého strategického dokumentu Strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030 a v nadväznosti na výstupy hodnotenia stratégie pristúpi k jej aktualizácii s presahom do konca roka 2050

Kľúčová otázka

Aký je vývoj priemerných cien motorových palív?

Kľúčové zistenia

 • Vývoj priemerných cien motorových palív v sledovanom období rokov 2005 – 2022 mal kolísavý chrakter. V roku 2022 oproti roku 2005 stúpli ceny motorovej nafty o 38,2 % a benzínov o 36,7 %. Ceny benzínov a motorovej nafty sa odvíjajú od cien ropy na medzinárodných burzách a od roku 2022 sa výrazne menili v súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou.   
 • Ceny benzínov medziročne (2021 – 2022) narástli o 19,3 % a ceny motorovej nafty o 38,6 %.
 • Ceny LPG v sledovanom období 2010 – 2022 zaznamenali kolísavý trend, pokles cien v roku 2022 predstavoval oproti roku 2005 – 67,3 % a medziročný nárast bol na úrovni 26,1 %. 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Neutralny trend emo_sad
Ceny LPG, benzínov a motorovej nafty zaznamenali do roku 2022 kolísavý trend. Ceny LPG, benzínov a motorovej nafty narastali v rokoch 2016 – 2018. V rokoch 2019 – 2020  opätovne klesli a dostali sa na úroveň roku 2016. Medziročne (2021 – 2022) ceny LPG, benzínov a motorovej nafty výrazne nárastli.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Priemerné  ceny  všetkých  motorových  palív  počas sledovaného obdobia rokov 2005 – 2022 mali kolísavý trend. Pokles v rokoch 2005 – 2010 bol spôsobený niekoľkými faktormi, z ktorých je najvýznamnejší pokles ceny ropy, ako sprievodného javu globálnej ekonomickej krízy v ropnom a rafinérskom priemysle. Rok 2010 sa niesol v znamení štrajku autodopravcov na začiatku roka a následnému zníženiu spotrebnej dane na naftu o 9 centov. V roku 2011 sa zvýšila DPH na 20 %, pribudol príspevok na núdzové zásoby ropy a zrušila sa nulová spotrebná daň na biozložky v palive, čo sa všeobecne premietlo aj do cien palív. V rokoch 2015 – 2020 ceny palív mali kolísavý charakter s významnými medziročnými poklesmi (r. 2016 a 2020) a nárastmi v roku 2018. Ceny benzínov zaznamenali medziročný (2021 – 2022) nárast o 19,3 % a ceny motorovej nafty o 38,6 %. 
V súčasnom období zdaňovanie palív a minerálnych olejov spotrebných daní upravuje zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. V prípade premietnutia zvýšenia sadzieb dane do cien pohonných látok a palív, je možné očakávať i zvýšenie cien tovarov a služieb, do ktorých sa ceny pohonných látok a palív premietajú.

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Cena výrobcu je zmluvná cena dohodnutá medzi výrobcom a odberateľom v tuzemsku bez dane z pridanej hodnoty (bez nákladov na dopravu k zákazníkovi a nákladov s ňou spojených), fakturovaná za významnejší obchodný prípad realizovaný v strede príslušného mesiaca.

Spotrebiteľská cena je zmluvná cena medzi predávajúcim a konečným spotrebiteľom. Zahŕňa cenu výrobcu, cenu obchodného výkonu (obchodnú maržu veľkoobchodu, maloobchodu), daň z pridanej hodnoty a ostatné dane )napr. spotrebnú daň).

Dane z produkcie a dovozu sú povinné jednostranné platby v peňažnej alebo v naturálnej podobe, ktoré vyberá štátna správa. Delia sa na dane z produktov a ostatné dane z produkcie. Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Pridaná hodnota je bilančnou položkou a vypočíta sa odpočtom medzispotreby od produkcie jednotlivých sektorov alebo odvetví.
 
Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru.


Metodika:

Od januára 2015, po revízii indexov spotrebiteľských cien, sa vývoj indexov spotrebiteľských cien sleduje na univerzálnom spotrebnom koši, založenom na súbore 708 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom. Revidovaný spotrebný kôš bol prerokovaný a schválený zástupcami štatistických orgánov, ministerstiev, odborových orgánov a ďalších.

Index spotrebiteľských cien tovarov a služieb (životných nákladov) pre všetky domácnosti charakterizuje cenový vývoj v celospoločenskom priemere. Indexy spotrebiteľských cien (životných nákladov) sa vypočítavajú aj pre vybrané typy sociálnych skupín domácností - zamestnancov, dôchodcov a za skupinu nízkopríjmových domácností.

Výber reprezentantov v indexoch spotrebiteľských cien (životných nákladoch) pre všetky domácnosti, ako aj pre jednotlivé sociálne skupiny domácností je rovnaký, odlišujú sa iba ich váhy. Indexy sú publikované podľa 12 odborov a 44 skupín klasifikácie COICOP, v rámci ktorej doprava zahŕňa:
 
 • 07 Doprava - osobné dopravné prostriedky vrátane opráv a náhradných dielov, pohonné hmoty, mazivá a verejnú dopravu (železničná, cestná, letecká)


Spotrebiteľské ceny -  metodika
 

Spotrebná daň z mierálnych olejov (Finančná správa)

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: