Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ceny palív a dane z ceny palív

Dátum poslednej aktualizácie 17.01.2020

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj cien motorových palív (nafta, benzíny a LPG) a dane z ceny palív .

Jednotka indikátora

eur/l

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 (2010)
 
4.2 Strategická oblasť – Konkurencieschopné služby a rovnovážny rozvoj všetkých druhov dopravy
 
Špecifický cieľ:
 
- Uplatňovať “ko-modálny prístup“ – účinné využívanie rôznych druhov dopravy a ich spájanie s cieľom optimalizácie dopravného systému a efektívnejšieho využívania druhov dopravy priaznivejších pre životné prostredie,
- Podporovať hospodársku súťaž uplatňovaním rovnakého prístupu v podnikaní pri poskytovaní dopravných služieb a pri spoplatňovaní dopravnej infraštruktúry.
 
Priority v oblasti dopravných služieb:
- Zníženie preťaženia dopravnej infraštruktúry, ktoré negatívne ovplyvňuje náklady a čas dopravy a zvyšuje spotrebu paliva,
- Doprava sa musí podieľať na dosahovaní cieľov týkajúcich sa znižovania znečisťujúcich emisií a hluku,
- Znižovanie závislosti dopravy na fosílnych palivách.

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2016)

Vízia dopravného sektora do roku 2030
Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Strategický globálny cieľ 5 (SGC 5)

Zníženie negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovaním počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj priemerných cien motorových palív?

Kľúčové zistenia

  • Vývoj priemerných cien motorových palív v sledovanom období rokov 2005 – 2018 mal kolísavý chrakter s výraznými nárastmi a poklesmi, v roku 2018 zanamenali medziročný pokles a dostali sa na úroveň roku 2005.
  • Ceny motorovej nafty a benzínov zaznamenali nárast do roku 2008. Výraznejší pokles cien bol zaznamenaný v roku 2009, ako dôsledok hospodárskej krízy a po tomto roku ceny opätovne stúpali do roku 2012, kedy dosiahli najvyššiu hodnotu. Pokles cien v období rokov 2012 – 2016 predstavoval približne 28 %. Ceny benzínov a motorovej nafty sa odvíjali od cien ropy na medzinárodných burzách.   
  • Ceny LPG sa od roku 2016 pohybovali na úrovni 0,570 €/l , pričom výraznejší pokles v cene bol zaznamenaný v rokoch 2008 – 2010, kedy boli na úrovni 0,40 – 0,60 eur/l.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_smile
Ceny benzínov a motorovej nafty zaznamenali nárast. Ceny benzínov a motorovej nafty mierne narastali do roku 2008, pričom v roku 2009 bol zaznamenaný výrazný pokles. Po roku 2009 zaznamenali opätovný nárast do roku 2012 a po tomto roku zase mierne začali klesať.  Pokračoval pokles cien benzínov a motorovej nafty.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Priemerné  ceny  všetkých  motorových  palív  počas  roka 2009 klesli. Tento pokles bol spôsobený niekoľkými faktormi, z ktorých je najvýznamnejší pokles ceny ropy, ako sprievodného javu globálnej ekonomickej krízy v ropnom a rafinérskom priemysle. Rok 2010 sa niesol v znamení štrajku autodopravcov na začiatku roka a následnému zníženiu spotrebnej dane na naftu o 9 centov. V roku 2011 sa zvýšila DPH na 20 %, pribudol príspevok na núdzové zásoby ropy a zrušila sa nulová spotrebná daň na biozložky v palive, čo sa všeobecne premietlo aj do cien palív.  V rokoch 2000 - 2009 priemerné ceny palív mali kolísavý charakter. Po roku 2009 začali ceny narastať a v roku 2012 tento nárast predstavoval 39,2 %. Po roku 2012 ceny palív už zaznamenávali mierne medziročné poklesy do roku 2016 a od tohoto roku začali mierne narastzať. Ceny benzínov zaznamenali medziročný (2017 – 2018) nárast o 5,5 % a ceny motorovej nafty o 9,7 %.  
 Z pohľadu Slovnaft, a. s., ako najväčšieho výrobcu a predajcu automobilových benzínov v SR je pri stanovovaní ceny motorových palív dôležitý najmä vývoj ceny ropy Brent na londýnskej burze, pretože od nej sa určuje cena ruskej ropy. V súčasnom období zdaňovanie palív a minerálnych olejov spotrebných daní upravuje zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. V prípade premietnutia zvýšenia sadzieb dane do cien pohonných látok a palív, je možné očakávať i zvýšenie cien tovarov a služieb, do ktorých sa ceny pohonných látok a palív premietajú.
 

Medzinárodné porovnanie


Energetika, doprava a environmentálne indikátory (Energy, transport ane environment indicator (2014 edition) – str. 40)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Cena výrobcu je zmluvná cena dohodnutá medzi výrobcom a odberateľom v tuzemsku bez dane z pridanej hodnoty (bez nákladov na dopravu k zákazníkovi a nákladov s ňou spojených), fakturovaná za významnejší obchodný prípad realizovaný v strede príslušného mesiaca.

Spotrebiteľská cena je zmluvná cena medzi predávajúcim a konečným spotrebiteľom. Zahŕňa cenu výrobcu, cenu obchodného výkonu (obchodnú maržu veľkoobchodu, maloobchodu), daň z pridanej hodnoty a ostatné dane )napr. spotrebnú daň).

Dane z produkcie a dovozu sú povinné jednostranné platby v peňažnej alebo v naturálnej podobe, ktoré vyberá štátna správa. Delia sa na dane z produktov a ostatné dane z produkcie. Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Pridaná hodnota je bilančnou položkou a vypočíta sa odpočtom medzispotreby od produkcie jednotlivých sektorov alebo odvetví.


Metodika:

Od januára 2015, po revízii indexov spotrebiteľských cien, sa vývoj indexov spotrebiteľských cien sleduje na univerzálnom spotrebnom koši, založenom na súbore 708 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom. Revidovaný spotrebný kôš bol prerokovaný a schválený zástupcami štatistických orgánov, ministerstiev, odborových orgánov a ďalších.

Index spotrebiteľských cien tovarov a služieb (životných nákladov) pre všetky domácnosti charakterizuje cenový vývoj v celospoločenskom priemere. Indexy spotrebiteľských cien (životných nákladov) sa vypočítavajú aj pre vybrané typy sociálnych skupín domácností - zamestnancov, dôchodcov a za skupinu nízkopríjmových domácností.

Výber reprezentantov v indexoch spotrebiteľských cien (životných nákladoch) pre všetky domácnosti, ako aj pre jednotlivé sociálne skupiny domácností je rovnaký, odlišujú sa iba ich váhy. Indexy sú publikované podľa 12 odborov a 44 skupín klasifikácie COICOP, v rámci ktorej doprava zahŕňa:
 
  • 07 Doprava - osobné dopravné prostriedky vrátane opráv a náhradných dielov, pohonné hmoty, mazivá a verejnú dopravu (železničná, cestná, letecká)

Spotrebiteľské ceny -  metodika
 


Zdroj dát:

ŠÚ SR


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: