Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Rádioaktívne odpady

Dátum poslednej aktualizácie 16.12.2021

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vyprodukovaných kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov (RAO) z prevádzky jadrových elektrární (JE) v SR.

Jednotka indikátora

t, m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Základný strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu. 
Vízia do roku 2030: dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok.
Ekonomická a zároveň ekologická energia:
Do roku 2020 budú vypracované kritériá udržateľného využívania všetkých obnoviteľných zdrojov. V cenách za energie budú zahrnuté všetky externé náklady. Legislatívna a finančná podpora bude zameraná na zdroje, ktoré splnia kritériá udržateľnosti a nebudú mať negatívne vplyvy na životné prostredie. Zároveň sa zvýši transparentnosť a informovanosť verejnosti o energetike a energetických projektoch. Podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe, spotrebe energií a v doprave, úspory energií a pokles emisií skleníkových plynov bude v súlade s európskym a národným energeticko-klimatickým plánom SR do roku 2030.
Čisté ovzdušie
Postupne bude utlmená výroba elektriny z uhlia. Vykurovanie v domácnostiach a doprava v mestách sa posunie k environmentálne prijateľnejším alternatívam. Posilní sa princíp uplatňovania BAT v priemysle, v energetike, ale aj v poľnohospodárstve a v ďalších odvetviach aj pre menšie zariadenia.

Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018)

Strategický dokument dlhodobého charakteru. Hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030, ktoré má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva. Stratégia je zameraná na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 - 2024 (2021)

Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 (2019)
Týmto plánom sa aktualizuje platná energetická politika z roku 2014.
Strategický cieľ energetickej politiky SR: dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku schopnú zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a udržateľný rozvoj. EP SR je výrazne ovplyvnená cieľmi EÚ, zároveň kladie dôraz na optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkové technológie, ako sú OZE a jadrová energia. 

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavné ciele:
Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie energiou.
Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív.
 
Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie (2014) 
Hlavný cieľ
Rozpracovanie štátnej politiky v oblasti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energetiky do konkrétnych cieľov a činností, a tým aj ochrana životného prostredia pred dlhodobými dôsledkami využívania jadrovej energie pri výrobe elektriny a dôsledkami ostatných oblastí mierového využívania jadrovej energie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v produkcii rádioaktívnych odpadov z JE v SR?

Kľúčové zistenia

  • Produkcia pevných RAO mala v období rokov 2005 – 2020 stúpajúci trend v JE Mochovce (JE EMO), kde stúpla z 14,6 t v roku 2005 na 16,5 t v roku 2020 (nárast o 12,7 %). Rovnako aj medziročne bol v JE EMO v roku 2020 oproti roku 2019 zaznamenaný nárast produkcie pevných RAO (o 6,3 %). Naopak v JE Jaslovské Bohunice (JE EBO) bol za rovnaké obdobie dosiahnutý výrazný klesajúci trend a produkcia pevných RAO klesla o 49,9 %, napriek medziročnému 25,0 % nárastu v roku 2020 oproti roku 2019.
  • V období rokov 2005 – 2020 došlo k výraznému zníženiu produkcie kvapalných RAO v obidvoch elektrárňach. V JE EMO bol dosiahnutý 90,8 % pokles, kde klesla produkcia kvapalných RAO zo 127,5 m3 v roku 2005 na 11,7 m3 v roku 2020 a 68,5 % pokles v JE EBO s poklesom produkcie z 48,0 m3 v roku 2005 na 15,1 m3 v roku 2020. Pokles produkcie kvapalných odpadov bol v roku 2020 zaznamenaný v obidvoch elektrárňach aj medziročne oproti roku 2019 (JE EMO 3,8 %, JE EBO 20,7 %).  
  • Znižovanie objemu odpadov znižuje nároky na ich skladovanie, dopravu a uloženie a tým minimalizuje vplyv jadrového zariadenia na životné prostredie.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_neutral
Pozitívny klesajúci trend je pri kvapalných RAO z obidvoch JE a pevných RAO z JE EBO, naopak nárast nastal pri pevných RAO z EMO. V období rokov 2015 - 2020 bol zaznamenaný vyrovnaný trend v produkcii kvapalných odpadov v oboch JE, produkcia pevných RAO mala rastúci trend v JE EBO aj JE EMO. Medziročne došlo k poklesu kvapalných a nárastu pevných RAO z JE EBO aj JE EMO.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Jadrové elektrárne v súčasnosti predstavujú najvýznamnejší zdroj výroby elektrickej energie v elektrizačnej sústave SR. Nevyhnutým dôsledkom výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni je produkcia rádioaktívnych odpadov (RAO) v pevnej a kvapalnej forme.

Rádioaktívne odpady vznikajú:
  • pri výrobe elektrickej energie z jadrového paliva,
  • pri činnostiach súvisiacich s výrobou elektrickej energie z jadrového paliva,
  • pri vyraďovaní jadrových zariadení.
Množstvo a aktivitu vznikajúceho RAO musí jeho pôvodca, podľa platných právnych predpisov, technickými a organizačnými opatreniami udržiavať na čo najnižšej racionálne dosiahnuteľnej úrovni. Program minimalizácie tvorby RAO, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný, je súčasťou dokumentácie kvality každého jadrového zariadenia. Medziročný trend tvorby RAO má dlhodobo klesajúci charakter.

Produkcia pevných a kvapalných RAO zaznamenaná v jednotlivých jadrovoenergetických zariadeniach SR v sledovanom období je ovplyvnená odstavením 1. a 2. bloku JE V-1 v Jaslovských Bohuniciach ako aj modernizáciou zostávajúcich zariadení. Prvý blok V-1 na základe uznesenia vlády SR č. 801/1999 bol odstavený k 31. 12. 2006. Vyhorené jadrové palivo bolo prevezené do medziskladu vyhoreného paliva. Dňa 31. 12. 2008 bol i druhý blok V-1 odstavený a všetko vyhorené jadrové palivo bolo z reaktora vyvezené. Ako náhrada za odstavené jadrové zdroje bola v novembri 2008 začatá dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce s termínom uvedenia 3. bloku v roku 2012 a 4. bloku v roku 2013. Termín dostavby sa však predĺžil. V súčasnosti práce finišujú a 3. blok by mal byť uvedený do prevádzky začiatkom roku 2022. 
 
Udržateľný rozvoj zabezpečenia potrieb obyvateľstva energiou v podmienkach SR, charakteristických v súčasnosti viac ako 50 % výrobou elektrickej energie z jadrových elektrárni, vyžaduje trvalú podporu opatrení zameraných na udržanie jadrovej bezpečnosti pri energetickom využívaní jadrovej energie, ako aj opatrení na komplexné riešenie celého životného cyklu elektrárni. To znamená vynaloženie dostatočných investícií aj na likvidáciu jadrových zariadení a na uloženie produkovaného vyhoreného jadrového paliva a to tak, aby nedošlo k nepriaznivým dopadom na životné prostredie. Plnenie cieľov energetickej politiky v oblasti kontinuálneho zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti jadrových elektrární znamená využívanie jadrovej energie v SR na základe dlhodobej koncepcie, so zahrnutím všetkých fáz životného cyklu jadrovo-energetických zariadení. V SR sa nachádza republikové úložisko RAO v lokalite Mochovce. Úložisko je určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a stredne aktívnych RAO, ktoré vznikajú pri prevádzke a vyraďovaní jadrových elektrárni v SR.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) definuje rádioaktívne odpady (RAO) ako akýkoľvek nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre úroveň ich kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného prostredia.
 
Kvapalné RAO tvoria koncentráty, kaly, sorbenty a oleje, pričom koncentráty predstavujú ich najdôležitejšiu časť. U kvapalných RAO je evidovaný celkový objem v m3, ktoré vznikli v prevádzke blokov jadrovej elektrárne za určité obdobie prepočítaný na zahustenie 120 g/l.

Pevné RAO predstavujú filtre, kovové RAO, betónová suť, spáliteľné a lisovateľné RAO. V JE sú pevné RAO predbežne triedené v mieste vzniku podľa ich následného spracovania a aktivity.

Nakladanie s RAO predstavuje súhrn činností, ktoré smerujú k ich minimalizácii, efektívnemu spracovaniu, úprave do balenej formy a ich bezpečnému uloženiu.


Metodika:

Indikátor hodnotí produkciu pevných a kvapalných RAO v rámci dvoch JE prevádzkovaných v SR - jadrovej elektrárne v Mochovciach a jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Ukazovateľ produkcia pevných RAO je definovaný ako množstvo pevných RAO v tonách, ktoré vznikli v prevádzke jadrového zariadenia.

Ukazovateľ produkcia kvapalných RAO je definovaný ako objem kvapalných RAO v m3, ktoré vznikli v prevádzke jadrového zariadenia prepočítaný na obsah kyseliny boritej 120 g/kg.

Evidencia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi je riešená v § 13 Vyhlášky  ÚJD SR č. 30/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Túto evidenciu držiteľ povolenia na prevádzku úložiska uchováva od prevzatia rádioaktívnych odpadov až do uzatvorenia úložiska. Evidencia obsahuje:
 
  • sprievodné listy vzniknutých alebo prijatých a odovzdaných rádioaktívnych odpadov,
  • záznamy o spôsobe a priebehu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane údajov podľa § 9 ods. 6,
  • záznamy o výsledkoch analýz vzoriek rádioaktívnych odpadov podľa § 3 ods. 3.


Zdroj dát:

SE, a.s.

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: