Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Rádioaktívne odpady

Dátum poslednej aktualizácie 16.12.2019

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj produkcie kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov (RAO) z prevádzky jadrových elektrární (JE) v SR.

Jednotka indikátora

t, m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Energetická politika SR (2014)
Strategický cieľ:
Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
Základné priority:
Optimálny energetický mix.
Využívanie jadrovej energie ako bezuhlíkového zdroja elektriny.
Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrárni.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavné ciele:
Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie energiou.
Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív.
 
Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie (2014) 
Hlavný cieľ
Rozpracovanie štátnej politiky v oblasti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energetiky do konkrétnych cieľov a činností, a tým aj ochrana životného prostredia pred dlhodobými dôsledkami využívania jadrovej energie pri výrobe elektriny a dôsledkami ostatných oblastí mierového využívania jadrovej energie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v produkcii rádioaktívnych odpadov z JE v SR?

Kľúčové zistenia

  • Produkcia pevných RAO mala v období rokov 2005 – 2018 stúpajúci trend v JE Mochovce (JE EMO), kde stúpla z 14,6 t v roku 2005 na 17,2 t v roku 2018. Rovnako aj medziročne bol v JE EMO v roku 2018 zaznamenaný nárast produkcie (o 2,4 %). Naopak v JE Jaslovské Bohunice (JE EBO) bol za rovnaké obdobie dosiahnutý výrazný klesajúci trend a produkcia pevných RAO od roku 2005 do roku 2018 klesla o 72,1 %, napriek medziročnému 19,3 % nárastu.
  • V období rokov 2005 – 2018 došlo k výraznému zníženiu produkcie kvapalných RAO v obidvoch elektrárňach. V JE EMO bol dosiahnutý 89,3 % pokles, kde klesla produkcia kvapalných RAO z 127,5 m3 v roku 2005 na 13,6 m3 v roku 2018 a 61,5 % pokles v JE EBO s poklesom produkcie z 48,0 m3 v roku 2005 na 18,5 m3 v roku 2018. Medziročne bol v roku 2018 zaznamenaný nárast produkcie kvapalných odpadov v obidvoch elektrárňach (JE EBO 31,2 %, JE EMO 22,5 %).  
  • Znižovanie objemu odpadov znižuje nároky na ich skladovanie, dopravu a uloženie a tým minimalizuje vplyv jadrového zariadenia na životné prostredie.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend Negativny trend
Indikátor je hodnotený od roku 2005. Pozitívny klesajúci trend je pri kvapalných RAO z obidvoch JE a pevných RAO z JE EBO, naopak nárast nastal pri pevných RAO z EMO. Medziročne došlo k nárastu kvapalných a pevný RAO z JE EBO aj JE EMO.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Jadrové elektrárne v súčasnosti predstavujú najvýznamnejší zdroj výroby elektrickej energie v elektrizačnej sústave SR. Nevyhnutým dôsledkom výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni je produkcia rádioaktívnych odpadov (RAO) v pevnej a kvapalnej forme.

Rádioaktívne odpady vznikajú:
  • pri výrobe elektrickej energie z jadrového paliva,
  • pri činnostiach súvisiacich s výrobou elektrickej energie z jadrového paliva,
  • pri vyraďovaní jadrových zariadení.
Množstvo a aktivitu vznikajúceho RAO musí jeho pôvodca, podľa platných právnych predpisov, technickými a organizačnými opatreniami udržiavať na čo najnižšej racionálne dosiahnuteľnej úrovni. Program minimalizácie tvorby RAO, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný, je súčasťou dokumentácie kvality každého jadrového zariadenia. Medziročný trend tvorby RAO má dlhodobo klesajúci charakter.

Produkcia pevných a kvapalných RAO zaznamenaná v jednotlivých jadrovoenergetických zariadeniach SR v sledovanom období je ovplyvnená odstavením 1. a 2. bloku JE V-1 v Jaslovských Bohuniciach ako aj modernizáciou zostávajúcich zariadení. Prvý blok V-1 na základe uznesenia vlády SR č. 809/1998 bol odstavený k 31. 12. 2006. Vyhorené jadrové palivo bolo prevezené do medziskladu vyhoreného paliva. Dňa 31. 12. 2008 bol i druhý blok V-1 odstavený a všetko vyhorené jadrové palivo bolo z reaktora vyvezené. Ako náhrada za odstavené jadrové zdroje bola v novembri 2008 začatá dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce s termínom uvedenia 3. bloku v roku 2012 a 4. bloku v roku 2013. Termín dostavby sa však predľžil.
 
Trvalo udržateľný rozvoj zabezpečenia potrieb obyvateľstva energiou v podmienkach SR, charakteristických v súčasnosti viac ako 50 % výrobou elektrickej energie z jadrovo-energetických výrobní, vyžaduje trvalú podporu opatrení zameraných na udržanie jadrovej bezpečnosti pri energetickom využívaní jadrovej energie, ako aj opatrení na komplexné riešenie celého životného cyklu takých výrobní. To znamená vynaloženie dostatočných investícií aj na likvidáciu jadrových zariadení a na uloženie produkovaného vyhoreného jadrového paliva a to tak, aby nedošlo k nepriaznivým dopadom na životné prostredie. Plnenie cieľov energetickej politiky v oblasti kontinuálneho zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti jadrových elektrární znamená využívanie jadrovej energie v SR na základe dlhodobej koncepcie, so zahrnutím všetkých fáz životného cyklu jadrovo-energetických zariadení. V SR sa nachádza republikové úložisko RAO v lokalite Mochovce. Úložisko je určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a stredne aktívnych RAO, ktoré vznikajú pri prevádzke a vyraďovaní jadrových elektrárni v SR.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) definuje rádioaktívny odpad (RAO) ako akýkoľvek nevyužiteľný materiál v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktorý pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre úroveň jeho kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného prostredia. Osobitnou skupinou rádioaktívnych odpadov sú tzv. inštitucionálne RAO, ktoré vznikajú pri využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, zdravotníctve a výskume (tzv. inštitucionálne rádioaktívne odpady).

Kvapalné RAO tvoria koncentráty, kaly, sorbenty a oleje, pričom koncentráty predstavujú ich najdôležitejšiu časť. U kvapalných RAO je evidovaný celkový objem v m3, ktoré vznikli v prevádzke blokov jadrovej elektrárne za určité obdobie prepočítaný na zahustenie 120 g/l.

Pevné RAO predstavujú filtre, kovové RAO, betónová suť, spáliteľné a lisovateľné RAO. V JE sú pevné RAO predbežne triedené v mieste vzniku podľa ich následného spracovania a aktivity.

Nakladanie s RAO predstavuje súhrn činností, ktoré smerujú k ich minimalizácii, efektívnemu spracovaniu, úprave do balenej formy a ich bezpečnému uloženiu.


Metodika:

Indikátor hodnotí produkciu pevných a kvapalných RAO v rámci dvoch JE prevádzkovaných v SR - jadrovej elektrárne v Mochovciach a jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Ukazovateľ produkcia pevných RAO je definovaný ako množstvo pevných RAO v tonách, ktoré vznikli v prevádzke jadrového zariadenia.
Ukazovateľ produkcia kvapalných RAO je definovaný ako objem kvapalných RAO v m3, ktoré vznikli v prevádzke jadrového zariadenia prepočítaný na obsah kyseliny boritej 120 g/kg.

Evidencia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi je riešená v § 13 Vyhlášky  ÚJD SR č. 30/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Túto evidenciu držiteľ povolenia na prevádzku úložiska uchováva od prevzatia rádioaktívnych odpadov až do uzatvorenia úložiska. Evidencia obsahuje:
 
  • sprievodné listy vzniknutých alebo prijatých a odovzdaných rádioaktívnych odpadov,
  • záznamy o spôsobe a priebehu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane údajov podľa § 9 ods. 6,
  • záznamy o výsledkoch analýz vzoriek rádioaktívnych odpadov podľa § 3 ods. 3.


Zdroj dát:

SE, a.s.

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: