X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Dátum poslednej aktualizácie 31.01.2020

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj odvodov (finančných platieb) za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy s cieľom jej využitia na nepoľnohospodárske účely.

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
 
Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Opatrenia:
  • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd,
  • udržateľné obhospodarovanie lesov.
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy?

Kľúčové zistenia


  • Od roku 2009 sa odvody za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy zvýšili, a to aj napriek ich poklesu v niektorých rokoch.  V roku 2018 predstavovali celkovú hodnotu 2 725 270 eur.
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_sad emo_sad
Indikátor je hodnotený od roku 2009, kedy boli zavedené odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy. Od roku 2009 do roku 2018 sa odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy prevažne zvyšovali, pričom aj napriek poklesu v niektorých rokoch sú na vyššej úrovni ako boli v roku 2009. Medziročne došlo k nárastu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Poľnohospodárska pôda plní významné environmentálne ako aj socio-ekonomické funkcie, má však obmedzenú schopnosť eliminovať negatívne antropogénne vplyvy. Antropogénny tlak na pôdu spôsobuje úbytky poľnohospodárskej pôdy zvlášť pre účely výstavby, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav najmä v prípade ak ide o zábery vysoko produkčných pôd. Ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, ako aj postup pri zmene druhu pozemku ustanovuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy za účelom jej využitia hlavne na nepoľnohospodárske účely, boli zavedené novelou tohto zákona, ktorá nadobudla účinnosť k 1. januáru 2009.


Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri.

Dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa
rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.


Metodika:

Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:
  • zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice.
Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy je ustanovená  nariadením vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy  § 2 ods. 3 a 4 a podľa prílohy č. 1, ktorá ustanovuje sadzby podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad - pozemkový a lesný odbor, sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom.
 

Zdroj dát:

MPRV SR


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: