Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Dátum poslednej aktualizácie 02.12.2021

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj odvodov (finančných platieb) za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy s cieľom jej využitia na nepoľnohospodárske účely.

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Opatrenia:
  • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd,
  • udržateľné obhospodarovanie lesov.
 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.
 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 – 2024 (2021)

Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien. Pripraví opatrenia proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy vrátane podpory prednostnej výstavby na brownfieldoch alebo povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy, s výnimkou výstavby štátnych nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.

 

Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.

Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

  • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
  • Zvýšiť podiel súvislých porastov nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie v mestách a znížiť zábery nezastavanej plochy na minimálne o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019, a vytvoriť aspoň na 10 % poľnohospodárskej plochy krajinné prvky s vysokým stupňom diverzity.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy?

Kľúčové zistenia

 

  • V roku 2020 odvody za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy predstavovali celkovú hodnotu 3 109 880 eur.
  • Medzi rokmi 2009 – 2020 odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaznamenali kolísavý trend s tendenciou postupného nárastu, pričom ich hodnota za sledované obdobie narástla viac ako štyrikrát.
  • Medziročne došlo v roku 2020 oproti roku 2019 k zvýšeniu  celkových odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy o 39,2 %.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_sad emo_sad
Indikátor je hodnotený od roku 2009, kedy boli zavedené odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy. Od roku 2009 do roku 2020 sa odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy prevažne zvyšovali, pričom aj napriek poklesu v niektorých rokoch sú na vyššej úrovni ako boli v roku 2009. Medziročne došlo k nárastu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Poľnohospodárska pôda plní významné environmentálne ako aj socio-ekonomické funkcie, má však obmedzenú schopnosť eliminovať negatívne antropogénne vplyvy. Antropogénny tlak na pôdu spôsobuje úbytky poľnohospodárskej pôdy zvlášť pre účely výstavby, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav najmä v prípade ak ide o zábery vysoko produkčných pôd. Ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, ako aj postup pri zmene druhu pozemku ustanovuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy za účelom jej využitia hlavne na nepoľnohospodárske účely, boli zavedené novelou tohto zákona, ktorá nadobudla účinnosť k 1. januáru 2009.

 

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri.

Dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.


Metodika:

Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:
  • zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice.
Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy je ustanovená  nariadením vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy  § 2 ods. 3 a 4 a podľa prílohy č. 1, ktorá ustanovuje sadzby podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad - pozemkový a lesný odbor, sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom.
 

Zdroj dát:

MPRV SR


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: